Search result for

การแบ่ง

(80 entries)
(0.0355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแบ่ง-, *การแบ่ง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disseisinการแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โดยมิชอบ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
time sharingการแบ่งกันใช้เวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
time sharingการแบ่งกันใช้เวลา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distribution of inheritanceการแบ่งทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partitionการแบ่งทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantizationการแบ่งนับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caryokinesis; karyokinesisการแบ่งนิวเคลียส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
karyokinesis; nuclear divisionการแบ่งนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
karyokinesis; caryokinesisการแบ่งนิวเคลียส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuclear division; karyokinesisการแบ่งนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง [นิวเคลียร์]
Nuclear fissionการแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Climatic zoneการแบ่งเขตภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Delegation of authorityการแบ่งแยกความรับผิดชอบ [TU Subject Heading]
Delegation of powersการแบ่งแยกอำนาจ [TU Subject Heading]
Economic zoningการแบ่งเขตทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Market segmentationการแบ่งส่วนตลาด [TU Subject Heading]
Zoning การแบ่งเขต
การแบ่งอาณาเขตของประเทศหรือเมืองหนึ่งๆ ออกเป็นเขตต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม เช่น แบ่งเป็นเขตผลิตเพื่อการส่งออก เขตโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เขตที่อยู่อาศัย เขตเกษตรกรรม เป็นต้น สำหรับธุรกิจต่างๆ อาจใช้การแบ่งเขตเพื่อประโยชน์ในการควบคุม การบริหาร และการดำเนินงาน เช่น ผู้จัดการธนาคารในภูมิภาคหนึ่ง จะได้รับการแบ่งเขตให้ดูแลธนาคารสาขาย่อยในเขตนั้นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Land Fragmentation การแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย [สิ่งแวดล้อม]
Stratification การแบ่งชั้น, การแยกชั้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it would fall under the category of socializingแล้วมันก็จะต้องอยู่ใต้การแบ่งแยกทางสังคม Adverse Events (2008)
Inflammation, enlarged nuclei, some mitotic activity.มีการอักเสบ นิวเคลียสของเซลใหญ่ขึ้น มีการแบ่งตัวของเซลผิดปกติ อาจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ได้ Dying Changes Everything (2008)
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)
What happened to the separation of the classes?การแบ่งคลาสเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I can't say the same for your cynicism.แต่ฉันคงพูดแบบเดียวกันนี้ไม่ได้กับการแบ่งแยกเชื้อชาติของคุณ 24: Redemption (2008)
The working class...การแบ่งชนชั้น... Doubt (2008)
The working class people of this parish trust us to be different.การแบ่งชนชั้นของผู้คนโดยขอบเขตทางศาสนา เชื่อว่าพวกเราต่างจากคนอื่น Doubt (2008)
That last part, that's, that's a little bit sexist.ตอนท้ายมันออกจะเป็นการแบ่งเพศนิดๆนะ Loyal and True (2008)
They lay down markers for a new human adventure based on moderation, intelligence and sharing.มันได้วางแนวทาง การผจญภัยใหม่ของมนุษย์ อิงความพอเพียง,ภูมิปัญญา และการแบ่งปัน Home (2009)
No, because for them Springbok still represents apartheid.ไม่ค่ะ เพราะทีมสปริงบอกซ์.. ยังเป็นตัวแทนของการแบ่งแยกสีผิวอยู่ Invictus (2009)
That, as a permanent symbol of the apartheid era the colors, emblem and the name of the Springboks, be eliminated immediately.สำหรับสัญลักษณ์ที่ยังบ่งบอก.. ถึงช่วงเวลาของการแบ่งแยกสีผิว รวมไปถึงสีประจำทีม.. Invictus (2009)
Reapers are assigned an unspecified allotment of souls to collect.ผู้เก็บวิญญาณจะมีหน้าที่ที่ไม่แตกต่างกัน โดยจะมีการแบ่งกันเก็บดวงวิญญาณ Dead Like Me: Life After Death (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแบ่ง[n.] (kān baeng) EN: division ; distribution   FR: distribution [f] ; partage [m]
การแบ่งกลุ่ม[n. exp.] (kān baeng klum) EN: classification ; clustering   
การแบ่งกลุ่มข้อมูล[n. exp.] (kān baeng klum khømūn) EN: data clustering ; data classification   
การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ[n. exp.] (kān baeng klum khømūn attanōmat) EN: automatic classification   
การแบ่งงานกันทำ[n. exp.] (kān baeng ngān kan tham) EN: horizontal division of labour   
การแบ่งผลกำไร[n. exp.] (kān baeng phon kamrai) EN: profit sharing   
การแบ่งมรดก[n. exp.] (kān baeng møradok) EN: division of an estate   
การแบ่งส่วน[n. exp.] (kān baengsuan) EN: apportionment   FR: allocation [f]
การแบ่งส่วนกำไร[n. exp.] (kān baengsuan kamrai) EN: profit sharing   
การแบ่งส่วนตลาด[n. exp.] (kān baengsuan talāt) EN: market segmentation ; segmenting   FR: segmentation du marché [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
dichotomy(n) การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allocation[N] การแบ่งส่วน, See also: การจัดสรรปันส่วน, Syn. allotment, distribution
apportionment[N] การจัดสรร, See also: การแบ่งสันปันส่วน, Syn. allotment, partition
carve-up[N] การแบ่งแยก, See also: การแบ่งเป็นส่วนย่อย
cell division[N] การแบ่งเซลล์
compartment[N] การแบ่ง, Syn. subdivision, partition
demarcation[N] การแบ่งเขต, See also: การกำหนดเขต, Syn. distinction, separation
discrimination[N] การแบ่งแยก, See also: การแบ่งพวก
division[N] การแบ่ง, See also: การแบ่งสันปันส่วน, การจัดสรร, Syn. separation, breakup, dividing, Ant. union, fusion
fission[N] การแบ่งเซลล์ (ทางชีววิทยา), See also: การแตกตัวของเซลล์, การแบ่งตัวของเซลล
slice of the cake[IDM] การแบ่งปันบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
amitosis(แอมมิโท' ซิส) n. วิธีการแบ่งเซลล์โดยตรง มีลักษณะที่มีการแบ่งตัวนิวเคลียส์ โดยไม่เกิดโครโมโซม. -amitotic adj.
amphiaster(แอมฟีแอส' เทอะ) n. ส่วนที่เป็นรูปกระสวยในเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบ mitosis
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
apportionment(อะพอร์'เชินเมินทฺ) n. การแบ่งปัน, การแบ่งสรร
assortment(อะซอร์ท'เมินทฺ) n.การแบ่ง
aster(แอส'เทอะ) n. ต้นไม้ดอกจำพวกดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย,ส่วนที่มีรูปคล้ายดาว ในระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
classification(แคลสซิฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นหมวดหมู่., See also: classificatory adj. -al adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
apportionment(n) การแบ่งปัน,การแบ่งสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
attenuation(n) การผ่อนผัน,การแบ่งเบา
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
diacritical(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นการแบ่งแยก
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน,การแบ่งแยก,การแยก,การเปลี่ยนแปลง
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cytokinesis (n) การแบ่งไซโทพลาสซึม
dichotomy (n) การแบ่งครึ่ง, การแบ่งขั้ว
ratingการแบ่งระดับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
分解[ぶんかい, bunkai] การแบ่งออกเป็นส่วนๆ การแตกตัว
細胞分裂[さいぼうぶんれつ, saiboubunretsu] การแบ่งเซลล์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
区分[くぶん, kubun] Thai: การแบ่งประเภท English: section

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top