ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -行-, *行*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, xíng, ㄒㄧㄥˊ] to go, to walk, to move; professional
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  亍 [chù, ㄔㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To take small steps 亍 with one's feet 彳
Rank: 53
[, shù, ㄕㄨˋ] skill, art; method, technique; trick
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  术 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Professional 行 skills 术; 术 also provides the pronunciation
Variants: , Rank: 5534
[, wèi, ㄨㄟˋ] to guard, to protect, to defend
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  韋 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] step
Variants: , Rank: 6090
[, chōng, ㄔㄨㄥ] wash, rinse, flush; dash; soar
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  重 [zhòng, ㄓㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] go
Variants: , Rank: 7057
[, jiē, ㄐㄧㄝ] street, road, thoroughfare
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  圭 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] walk
Rank: 1101
[, héng, ㄏㄥˊ] to measure, to weigh; to consider, to judge
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]    角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A big 大 horn 角; 行 provides the pronunciation
Rank: 1340
[, yǎn, ㄧㄢˇ] to overflow; to spread out
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] Water 氵 going in all directions 行
Rank: 2437
[, yá, ㄧㄚˊ] public office; official residence
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  吾 [, ㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] go
Rank: 2769
[, qú, ㄑㄩˊ] highway; thoroughfare, intersection
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  瞿 [, ㄐㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] step
Rank: 4387
[, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] alley, lane
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] step
Rank: 6468

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: going; journey; carry out; conduct; act; line; row; bank
On-yomi: コウ, ギョウ, アン, kou, gyou, an
Kun-yomi: い.く, ゆ.く, -ゆ.き, -ゆき, -い.き, -いき, おこな.う, おこ.なう, i.ku, yu.ku, -yu.ki, -yuki, -i.ki, -iki, okona.u, oko.nau
Radical: , Decomposition:     
Variants: , Rank: 20
[] Meaning: art; technique; skill; means; trick; resources; magic
On-yomi: ジュツ, jutsu
Kun-yomi: すべ, sube
Radical: , Decomposition:       
Rank: 350
[] Meaning: defense; protection
On-yomi: エイ, エ, ei, e
Radical: , Decomposition:       
Variants: , Rank: 400
[] Meaning: boulevard; street; town
On-yomi: ガイ, カイ, gai, kai
Kun-yomi: まち, machi
Radical: , Decomposition:       
Rank: 891
[] Meaning: collide; brunt; highway; opposition (astronomy); thrust; pierce; stab; prick
On-yomi: ショウ, shou
Kun-yomi: つ.く, tsu.ku
Radical: , Decomposition:       
Rank: 972
[] Meaning: equilibrium; measuring rod; scale
On-yomi: コウ, kou
Radical: , Decomposition:     𩵋  
Rank: 1847
[] Meaning: give pleasure; be pleased; happy
On-yomi: カン, kan
Kun-yomi: よろこ.ぶ, yoroko.bu
Radical:
[] Meaning:
On-yomi: レイ, リョウ, rei, ryou
Kun-yomi: みち, michi
Radical:
[] Meaning: alley; lane
On-yomi: トウ, ズ, tou, zu
Radical: , Decomposition:       
[] Meaning: lane; alley
On-yomi: コウ, kou
Kun-yomi: ちまた, chimata
Radical:
Variants:

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háng, ㄏㄤˊ, ] a row; profession; professional #381 [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] to walk; to go; to travel; a visit; temporary; makeshift; current; in circulation; to do; to perform; capable; competent; effective; all right; OK!; will do #381 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] behavior; conduct #381 [Add to Longdo]
[jìn xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] to advance; to conduct; underway; in progress; to do; to carry out; to carry on; to conduct; to execute #81 [Add to Longdo]
[háng yè, ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ,   /  ] industry; business #492 [Add to Longdo]
[yín háng, ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ,   /  ] bank #538 [Add to Longdo]
[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ,   /  ] action; conduct; behavior; activity #558 [Add to Longdo]
[jǔ xíng, ㄐㄩˇ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] to hold (a meeting, ceremony etc) #580 [Add to Longdo]
[xíng dòng, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] operation; action; to move; mobile #807 [Add to Longdo]
[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] implement; carry out; to execute; to run #886 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
政学[ぎょうせいがく, gyouseigaku] (n) รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
き場[いきば, ikiba] (n) ikiba ] (n) place to go, destination
き成り[いきなり, ikinari] ทันที, ทันทีทันใด, ทันใด
きます[いきます, ikimasu, ikimasu , ikimasu] (vt) ไป
けず[いけず, ikezu] (ภาษาถิ่นโอซาก้า) ใจร้าย ชอบกลั่นแกล้ง
き止まり[いきどまり, ikidomari] (n) ทางตัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ぎょうじ, gyouji] TH: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม
[ゆくえ, yukue] TH: ตำแหน่งหรือสถานที่ที่คน ๆ นั้นอยู่  EN: whereabouts
[おこなう, okonau] TH: ดำเนินการ  EN: to perform
[ゆく, yuku] TH: ใช้เขียนเป็นฮิรางานะเท่านั้น
[ゆく, yuku] TH: เดิน
[ゆく, yuku] TH: ผ่าน
き方[いきかた, ikikata] TH: ทางไป(ยังจุดหมาย)
なう[おこなう, okonau] TH: ทำงานต่อเนื่อง จนจบงาน  EN: to carry out

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) (1) line (i.e. of text); row; verse; (2) { Buddh } carya (austerities); (3) { Buddh } samskara (formations); (4) (abbr) (See 書) running script (a semi-cursive style of kanji); (P) #873 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n, n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf, pref) (4) bank #873 [Add to Longdo]
[こうい, koui] (n) act; deed; conduct; (P) #529 [Add to Longdo]
う(P);なう[おこなう, okonau] (v5u, vt) to perform; to do; to conduct oneself; to carry out; (P) #555 [Add to Longdo]
[ぎょうせい, gyousei] (n, adj-no) administration; (P) #761 [Add to Longdo]
い(io)(P);ない[おこない, okonai] (n) deed; act; action; conduct; behavior; behaviour; asceticism; (P) #944 [Add to Longdo]
[こうどう, koudou] (n, vs, adj-no) action; conduct; behaviour; behavior; mobilization; mobilisation; (P) #982 [Add to Longdo]
き(P);往き[ゆき(P);いき(P), yuki (P); iki (P)] (n-suf) (1) (usu. ゆき) (See 東京き) bound for ...; (n) (2) going (to); (P) #2,151 [Add to Longdo]
く(P);往く(oK);逝く(oK)[いく(P);ゆく(P), iku (P); yuku (P)] (v5k-s, vi) (1) (See 来る・くる) to go; (2) (い sometimes omitted in auxiliary use) (See 旨くく) to proceed; to take place; (3) (逝く only) to die; to pass away; (aux-v) (4) to continue; (P) #2,232 [Add to Longdo]
[ぎょうじ, gyouji] (n) event; function; (P) #4,389 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Beat it.どっかけ。
I'm coming.今、くわ。 [ F ]
Go to the doctor to get your prescription!処方箋をもらうために医者にきなさい。
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未確認飛物体のことだと思う」
Have you ever read Gulliver's Travels?「ガリバー旅記」を読んだことがありますか。
He suggested to me that we should go.「さあきましょう」と彼は私に言った。
"Where have you been?" "I've been to the barber's."「どこへってきたのですか」「床屋へってきたところです」
"Where have you been?" "I have been to the station to see a friend off."「どこへってきましたか」「友人を見送りに駅へってきました」
"How far are you going?" "I'm heading for Chicago."「どこまでかれるのですか」「私はシカゴに向かっています」
"How did you go to the park?" "By bus."「どのようにしてその公園にきましたか」「バスできました」
"Why aren't you going?" "Because I don't want to."「なぜかないの」「きたくないからさ」
"Have you ever been to New York?" "Yes, I've been there a couple of times."「ニューヨークへったことがありますか」「ええ2、3度ったことがあります」

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-No way.[CN] Emmanuelle (1974)
Yes[CN] 是啊,今天這兒舉 Hong Kong Nocturne (1967)
Let's go![JP] くぞ! Zoolander (2001)
Right![CN] Deliverance (1972)
Hold it now.[CN] 了... A Kind of Loving (1962)
No.[CN] Wait Until Dark (1967)
No.[CN] The Guns of Navarone (1961)
Go on.[JP] きなさい War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
But I can't.[CN] ... Floating Weeds (1959)
Sure.[CN] Chat sup yee ga fong hak (1973)
No.[JP] の前科が Bones (2005)
Go![JP] け! Zoolander (2001)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぎょう, gyou] line [Add to Longdo]
の高さ[ぎょうのたかさ, gyounotakasa] line height [Add to Longdo]
の進む方向[ぎょうのすすむほうこう, gyounosusumuhoukou] line progression [Add to Longdo]
の長さ[ぎょうのながさ, gyounonagasa] line length [Add to Longdo]
ピッチ[ぎょうピッチ, gyou picchi] line pitch [Add to Longdo]
ベクトル[ぎょうベクトル, gyou bekutoru] row vector [Add to Longdo]
位置[ぎょういち, gyouichi] line number [Add to Longdo]
印字装置[ぎょういんじそうち, gyouinjisouchi] line printer [Add to Longdo]
間隔[ぎょうかんかく, gyoukankaku] line spacing [Add to Longdo]
起点[ぎょうきてん, gyoukiten] line home position [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だい, dai] Zeile, durchfuehren [Add to Longdo]
[おこなう, okonau] durchfuehren [Add to Longdo]
き先[いきさき, ikisaki] Reiseziel, Aufenthaltsort [Add to Longdo]
[ゆく, yuku] -gehen, -fahren [Add to Longdo]
[ゆく, yuku] -gehen, -fahren [Add to Longdo]
[ぎょうれつ, gyouretsu] -Zug, Prozession, Schlange [Add to Longdo]
[こうどう, koudou] Handeln, Verhalten, Massnahme [Add to Longdo]
[ぎょうせい, gyousei] Verwaltung, Administration [Add to Longdo]
方不明[ゆくえふめい, yukuefumei] verschollen [Add to Longdo]
[こうい, koui] -Tat, Handlung, das_Betragen, das_Benehmen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top