Search result for

(72 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -行-, *行*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
政学[ぎょうせいがく, gyouseigaku] (n) รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
き場[いきば, ikiba] (n) ikiba] (n) place to go, destination
き成り[いきなり, ikinari] ทันที, ทันทีทันใด, ทันใด
きます[いきます, ikimasu, ikimasu , ikimasu] (vt ) ไป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม
[ゆくえ, yukue] Thai: ตำแหน่งหรือสถานที่ที่คน ๆ นั้นอยู่ English: whereabouts
[おこなう, okonau] Thai: ดำเนินการ English: to perform
[ゆく, yuku] Thai: ใช้เขียนเป็นฮิรางานะเท่านั้น
[ゆく, yuku] Thai: เดิน
[ゆく, yuku] Thai: ผ่าน
き方[いきかた, ikikata] Thai: ทางไป(ยังจุดหมาย)
なう[おこなう, okonau] Thai: ทำงานต่อเนื่อง จนจบงาน English: to carry out

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[行, xíng, ㄒㄧㄥˊ] to go, to walk, to move; professional
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  亍 (chù ㄔㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To take small steps 亍 with one's feet 彳
[衍, yǎn, ㄧㄢˇ] to overflow; to spread out
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] Water 氵 going in all directions 行
[術, shù, ㄕㄨˋ] skill, art; method, technique; trick
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  术 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Professional 行 skills 术; 术 also provides the pronunciation
[衕, tóng, ㄊㄨㄥˊ] same, similar; together with, alike
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] To walk 行 with 同 someone; 同 also provides the pronunciation
[衖, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] alley, lane
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] step
[街, jiē, ㄐㄧㄝ] street, road, thoroughfare
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  圭 (guī ㄍㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[衙, yá, ㄧㄚˊ] public office; official residence
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  吾 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] go
[衚, hú, ㄏㄨˊ] recklessly, foolishly; wildly
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[衛, wèi, ㄨㄟˋ] to guard, to protect, to defend
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  韋 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] step
[衝, chōng, ㄔㄨㄥ] wash, rinse, flush; dash; soar
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  重 (zhòng ㄓㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] go

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) (1) line (i.e. of text); row; verse; (2) {Buddh} carya (austerities); (3) {Buddh} samskara (formations); (4) (abbr) (See 書) running script (a semi-cursive style of kanji); (P) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n,n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf,pref) (4) bank [Add to Longdo]
々子;子;仰々子;仰仰子[ぎょうぎょうし, gyougyoushi] (n) (obsc) (See 葦切) reed warbler (esp. the great reed warbler, but also the black-browed reed warbler) [Add to Longdo]
い(io)(P);ない[おこない, okonai] (n) deed; act; action; conduct; behavior; behaviour; asceticism; (P) [Add to Longdo]
う(P);なう[おこなう, okonau] (v5u,vt) to perform; to do; to conduct oneself; to carry out; (P) [Add to Longdo]
かずに済む[いかずにすむ, ikazunisumu] (exp,v5m) to need not go [Add to Longdo]
かず後家[いかずごけ, ikazugoke] (n) old maid; spinster [Add to Longdo]
き(P);往き[ゆき(P);いき(P), yuki (P); iki (P)] (n-suf) (1) (usu. ゆき) (See 東京き) bound for ...; (n) (2) going (to); (P) [Add to Longdo]
きずり;き摺り[ゆきずり, yukizuri] (n,adj-no) passing; casual [Add to Longdo]
きたがる[いきたがる, ikitagaru] (v5r) to be anxious to go [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
僕の宿題ここに置いてってもいい? [M]May I leave my homework here for you to do?
僕の飛機の便が欠航になって、明日まで出発できないんだ。 [M]My flight was canceled and I can't leave until tomorrow.
僕は、飛機より電車で旅をする方が好きだ。 [M]I prefer travelling by train to flying.
僕はガールフレンドと一緒にスキーにく予定です。 [M]I plan to go skiing with my girlfriend.
僕はそこへくつもりだった。 [M]He intend to have gone there.
僕はバスケットボールチームの最後のポジションの申し込みをしようとスポーツ事務所へったが、誰かが先を越してしまった。 [M]I went down to the sports office to sign up for the last position on the basketball team, but somebody else beat me to it.
僕はバスで学校にきます。 [M]I go to school by bus.
僕はひとりでそこへこうと思いついた。 [M]I put it in my head to go there by myself.
僕はもうかなくちゃ。 [M]I've got to go now.
僕はもうかなければならない。 [M]I have to go now.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háng, ㄏㄤˊ, ] a row; profession; professional [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] to walk; to go; to travel; a visit; temporary; makeshift; current; in circulation; to do; to perform; capable; competent; effective; all right; OK!; will do [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] behavior; conduct [Add to Longdo]
不从径[xíng bù cóng jìng, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] lit. not following the straight path (成语 saw); fig. looking for a shortcut to get ahead in work or study [Add to Longdo]
不由径[xíng bù yóu jìng, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] lit. never taking a short-cut (成语 saw); fig. upright and honest [Add to Longdo]
不通[xíng bu tōng, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨ˙ ㄊㄨㄥ, ] won't work; will get (you) nowhere [Add to Longdo]
[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] execute; behavior [Add to Longdo]
[xíng rén, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] pedestrian [Add to Longdo]
人安全岛[xíng rén ān quán dǎo, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˇ, / ] pedestrian refuge; traffic island [Add to Longdo]
人径[xíng rén jìng, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] footway [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぎょう, gyou] line [Add to Longdo]
の高さ[ぎょうのたかさ, gyounotakasa] line height [Add to Longdo]
の進む方向[ぎょうのすすむほうこう, gyounosusumuhoukou] line progression [Add to Longdo]
の長さ[ぎょうのながさ, gyounonagasa] line length [Add to Longdo]
ピッチ[ぎょうピッチ, gyou picchi] line pitch [Add to Longdo]
ベクトル[ぎょうベクトル, gyou bekutoru] row vector [Add to Longdo]
位置[ぎょういち, gyouichi] line number [Add to Longdo]
印字装置[ぎょういんじそうち, gyouinjisouchi] line printer [Add to Longdo]
間隔[ぎょうかんかく, gyoukankaku] line spacing [Add to Longdo]
起点[ぎょうきてん, gyoukiten] line home position [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だい, dai] Zeile, durchfuehren [Add to Longdo]
[おこなう, okonau] durchfuehren [Add to Longdo]
き先[いきさき, ikisaki] Reiseziel, Aufenthaltsort [Add to Longdo]
[ゆく, yuku] -gehen, -fahren [Add to Longdo]
[ゆく, yuku] -gehen, -fahren [Add to Longdo]
[ぎょうれつ, gyouretsu] -Zug, Prozession, Schlange [Add to Longdo]
[こうどう, koudou] Handeln, Verhalten, Massnahme [Add to Longdo]
[ぎょうせい, gyousei] Verwaltung, Administration [Add to Longdo]
方不明[ゆくえふめい, yukuefumei] verschollen [Add to Longdo]
[こうい, koui] -Tat, Handlung, das_Betragen, das_Benehmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top