ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

review

R IY2 V Y UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -review-, *review*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
review見直し

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
review(n) การทบทวน, See also: การตรวจสอบอีก, การพิจารณาใหม่, Syn. examination, inspection
review(n) บทวิจารณ์, Syn. criticism, evaluation
review(vt) ตรวจสอบ, Syn. examine, inspect
review(vt) เขียนบทวิจารณ์, Syn. criticize, evaluate
review(vt) ทบทวน, See also: พิจารณาใหม่, Syn. reconsider, rethink
reviewal(n) การทบทวน
reviewer(n) ผู้ทบทวน, See also: ผู้พิจารณาใหม่, Syn. commentator, analyst, inspector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
review(รีวิว') n. การทบทวน, การพิจารณาใหม่, สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์, บทนิพนธ์ปฏิทัศน์, การวิจารณ์, บทวิจารณ์, การตรวจพล, การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์, ตรวจพล, สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์, เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review
preview(พรี'วิว) n. การชมก่อน, การแสดงก่อน, การฉายภาพยนตร์ก่อน, การฉายภาพยนตร์โฆษณาก่อนภาพยนตร์จริง, สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมาของอีกสิ่งหนึ่ง. vt. ชมก่อน, ดูก่อน, แสดงก่อน., See also: previewer n., Syn. prevue

English-Thai: Nontri Dictionary
review(n) การวิจารณ์หนังสือ, การสวนสนาม, บทวิจารณ์, การทบทวน
review(vt) ทบทวน, วิจารณ์, สังเกตการณ์, พิจารณาใหม่
preview(n) การชมก่อน, การฉายภาพยนตร์ก่อน, การแสดงก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reviewการทบทวน, การปฏิทัศน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reviewบทปริทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
reviewการทบทวน, การปฏิทัศน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
review, judicalการพิจารณาทบทวนโดยศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reviewทบทวน [การบัญชี]
Reviewsบทวิจารณ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And a review of the army.และ ตรวจแถวสวนสนามครับ The Great Dictator (1940)
And stateside review boards are even more lenient.ยิ่งคณะสอบปากคำยิ่งเห็นอกเห็นใจใหญ่ Casualties of War (1989)
I saw your review of my book.ผมได้อ่านคำวิจารณ์ของคุณต่อหนังสือผมแล้ว Basic Instinct (1992)
And the review board has terminated your project.และบอร์ดมีความเห็นให้ยุบโครงการคุณ Junior (1994)
Would that I could, but it's out of my hands. Blame the review board.ผมก็อยากทำ แต่ผลบอร์ดมันออกมาแล้ว ต้องโทษทางนั้น Junior (1994)
If you are a good girl for the next ten years, I'll take you to a review at the end of them.ถ้าลูกเป็นเด็กดีต่อไปได้ซักสิบปี พ่อจะพาลูกไปดูพวกนั้นเดินสวนสนามด้วยตัวเองเลย Episode #1.5 (1995)
- They only review the tapes if something´s missing.พวกเขาจะดูเทปก็ต่อเมื่อของหาย Nothing to Lose (1997)
We get the Harvard Law Review every month.เราไปดูตัดสินคดีที่ฮาร์วาร์ดทุกๆเดือนน่ะ Dark Harbor (1998)
Look, let's review the last hour, okay?Let's review the last hour, okay? Maid in Manhattan (2002)
Review your protocols for table setting and wine service.Review your protocols for table setting and wine service. Maid in Manhattan (2002)
Okay, so, for right now, with the review and everything going on, we need to be extra careful, all right?So for right now, with the review and everything going on... ...we need to be extra careful, all right? Maid in Manhattan (2002)
-You'll have your formal review in May.- เดือน พ.ค. เราจะประเมินผลคุณ Mona Lisa Smile (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reviewA favorable review of your play will appear in the next issue.
reviewAll entries are subject to review once added.
reviewAlmost all of the reviews of the play were favorable.
reviewAny student who wishes to review his grades may make an appointment with the college dean.
reviewDid you try to review the English lessons?
reviewExcellent reviews.
reviewHelen reviewed the day's happenings.
reviewI need it by the morning of April 5 so it can be reviewed by other members prior to the meeting.
reviewIn the first section of this review I raise the question of how brain processes cause our conscious experiences.
reviewI reviewed the budget, and decided to cut costs.
reviewIt is best to review the material before the presentation.
reviewLet's review Lesson 5.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยำ(v) criticize, See also: review, comment, censure, Syn. วิพากษ์วิจารณ์, Example: ความเห็นของรองหัวหน้าไปขัดกับเสียงส่วนใหญ่ในพรรคเลยถูกยำเสียเละ, Notes: (ปาก)
ผู้วิจารณ์(n) critic, See also: reviewer, judge, analyst, Syn. นักวิจารณ์, Example: คุณค่าของศิลปะย่อมต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่กิจของผู้อ่านหรือผู้วิจารณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้คำตัดสินสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรมว่ามีค่าความงามความไพเราะดีอย่างไรหรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง, ติชม
ทบทวน(v) reconsider, See also: review, Syn. พิจารณา, Example: คุณลองอ่านดูหลายๆ เที่ยวและทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นตามที่เล่ามาข้างต้น คุณก็จะเข้าใจดีขึ้น, Thai Definition: พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ทวนทบ(v) review, See also: correct, brush up, revise, go over (something) again, recapitulate, Syn. ทบทวน, ย้อนกลับ, ย้อน, ทำซ้ำ, Example: เขาทวนทบวิชาที่เรียนมาอยู่หลายรอบ, Thai Definition: ย้อนกลับทำซ้ำอีกเพื่อให้แม่นยำ
ทวน(v) review, See also: go over, run over, repeat, recapitulate, Syn. ทบทวน, ตรวจทาน, ทำซ้ำ, Example: เขาทวนประโยคช้าๆ อีกครั้ง ก่อนจะกล่าวต่อไป, Thai Definition: กลับมาตั้งต้นใหม่, กลับซ้ำใหม่
บทวิเคราะห์(n) review, See also: critic, Example: บทวิเคราะห์การเมืองในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้วิเคราะห์ได้ละเอียดมาก, Count Unit: บท, Thai Definition: ส่วนที่เป็นการพิจารณาวิเคราะห์
ปริทัศน์(n) criticism, See also: review, Syn. การวิจารณ์, Example: นักศึกษาพากันจัดตั้งชมรมปริทัศน์เพื่อรวมกลุ่มกันจัดเสวนาในเรื่องที่น่าสนใจ
ชำระ(v) revise, See also: review, correct, adjust, Syn. ตรวจแก้, สะสาง, สังคายนา, ปฏิรูป, ปรับปรุง, Example: คณะกรรมการชำระพจนานุกรมเล่มเดิมอยู่เพื่อนำมาพิมพ์ใหม่
การวิพากษ์(n) criticism, See also: review, comment, Syn. การวิพากษ์วิจารณ์, การวิจารณ์, การวิเคราะห์วิจารณ์, Example: หนังสือได้เสนอแง่มุมของการวิพากษ์สังคมตะวันตกโดยคนตะวันตกเอง, Thai Definition: การพิจารณาตัดสิน
สะสาง(v) revise, See also: review, correct, adjust, Syn. ชำระสะสาง, สังคายนา, สาง, Example: รัฐบาลกรุงวอชิงตันอยากจะสะสางปัญหาทั้งหมดที่ตั้งใจไว้, Thai Definition: ทำเรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ให้หายยุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทวิเคราะห์[botwikhrǿ] (n) EN: review ; analysis  FR: revue [ f ]
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[cheūn chom penyāngying] (n, exp) EN: rave review  FR: critique dithyrambique [ f ] ; critique élogieuse [ f ]
การติดตามผล[kān tittām phon] (n, exp) EN: performance review
การวิจารณ์[kān wijān] (n) EN: review  FR: critique [ f ]
การวิจารณ์หนังสือ[kān wijān nangseū] (n, exp) EN: book review  FR: critique littéraire [ f ]
นักวิจารณ์[nakwijān] (n) EN: critic ; reviewer ; commentator  FR: critique [ m ] ; commentateur [ m ]
เรื่องย่อ[reūangyø] (n) EN: synopsis ; summary ; abridgment ; outline ; precis ; review  FR: synthèse [ f ] ; résumé [ m ] ; sommaire [ m ] ; synopsis [ m ]
รีวิว[rīwiū] (n) EN: review  FR: revue [ f ]
ร้อยกรอง[røikrøng] (v) EN: revise ; correct ; alter ; change ; edit ; review
สวนสนาม[sūansanām] (n) EN: march ; military parade ; parade ; review  FR: défilé militaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVIEW R IY2 V Y UW1
REVIEWS R IY0 V Y UW1 Z
REVIEWS R AH0 V Y UW1 Z
REVIEW'S R IY0 V Y UW1 Z
REVIEWED R IY0 V Y UW1 D
REVIEWER R IY0 V Y UW1 ER0
REVIEWERS R IY0 V Y UW1 ER0 Z
REVIEWING R IY0 V Y UW1 IH0 NG
REVIEWER'S R IY0 V Y UW1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
review (v) rˈɪvjˈuː (r i1 v y uu1)
reviews (v) rˈɪvjˈuːz (r i1 v y uu1 z)
reviewed (v) rˈɪvjˈuːd (r i1 v y uu1 d)
reviewer (n) rˈɪvjˈuːər (r i1 v y uu1 @ r)
reviewers (n) rˈɪvjˈuːəz (r i1 v y uu1 @ z)
reviewing (v) rˈɪvjˈuːɪŋ (r i1 v y uu1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审阅[shěn yuè, ㄕㄣˇ ㄩㄝˋ, / ] review #30,671 [Add to Longdo]
审稿人[shěn gǎo rén, ㄕㄣˇ ㄍㄠˇ ㄖㄣˊ, 稿 / 稿] reviewer (of a paper) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfbescheinigung { f }review certification; test certificate [Add to Longdo]
Rezensionsexemplar { n }review copy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレビュー[purebyu-] (n) preview #1,424 [Add to Longdo]
審査[しんさ, shinsa] (n, vs) judging; inspection; examination; investigation; review; (P) #2,111 [Add to Longdo]
批評[ひひょう, hihyou] (n, vs, adj-no) criticism; review; commentary; (P) #2,942 [Add to Longdo]
レビュー(P);レヴュー[rebyu-(P); revuyu-] (n, vs) (1) review; (2) revue; (P) #5,802 [Add to Longdo]
見直し[みなおし, minaoshi] (n, vs) review; reconsideration; revision; (P) #6,430 [Add to Longdo]
査読[さどく, sadoku] (n, vs) peer review; refereeing #8,634 [Add to Longdo]
検閲[けんえつ, ken'etsu] (n, adj-no) (1) censorship; inspection; examination; (vs) (2) to censor; to inspect (in order to censor); to review (in order to censor); (P) #12,760 [Add to Longdo]
予告編[よこくへん, yokokuhen] (n) (film, movie) preview #14,599 [Add to Longdo]
書評[しょひょう, shohyou] (n, vs) book review; (P) #15,268 [Add to Longdo]
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n, vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
プレビューリリース[ぷれびゅーりりーす, purebyu-riri-su] preview release [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
監査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] audit-review file [Add to Longdo]
書評[しょひょう, shohyou] review [Add to Longdo]
書評見本[しょひょうみほん, shohyoumihon] press copy, review copy [Add to Longdo]
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Review \Re*view"\, v. t. [imp. & p. p. {Review?d}; p. pr. & vb.
   n. {Reveiwing}.] [Pref. re- + view. Cf. {Review}, n. ]
   1. To view or see again; to look back on. [R.] "I shall
    review Sicilia." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To go over and examine critically or deliberately.
    Specifically:
    (a) To reconsider; to revise, as a manuscript before
      printing it, or a book for a new edition.
    (b) To go over with critical examination, in order to
      discover exellences or defects; hence, to write a
      critical notice of; as, to review a new novel.
    (c) To make a formal or official examination of the state
      of, as troops, and the like; as, to review a regiment.
    (d) (Law) To reexamine judically; as, a higher court may
      review the proceedings and judgments of a lower one.
      [1913 Webster]
 
   3. To retrace; to go over again.
    [1913 Webster]
 
       Shall I the long, laborious scene review? --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Review \Re*view"\, v. i.
   To look back; to make a review.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Review \Re*view"\, n. [F. revue, fr. revu, p. p. of revoir to
   see again, L. revidere; pref. re- re- + videre to see. See
   {View}, and cf. {Revise}.]
   1. A second or repeated view; a reexamination; a
    retrospective survey; a looking over again; as, a review
    of one's studies; a review of life.
    [1913 Webster]
 
   2. An examination with a view to amendment or improvement;
    revision; as, an author's review of his works.
    [1913 Webster]
 
   3. A critical examination of a publication, with remarks; a
    criticism; a critique.
    [1913 Webster]
 
   4. A periodical containing critical essays upon matters of
    interest, as new productions in literature, art, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. An inspection, as of troops under arms or of a naval
    force, by a high officer, for the purpose of ascertaining
    the state of discipline, equipments, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) The judicial examination of the proceedings of a
    lower court by a higher.
    [1913 Webster]
 
   7. A lesson studied or recited for a second time.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of review} (Equity), a bill, in the nature of
    proceedings in error, filed to procure an examination and
    alteration or reversal of a final decree which has been
    duly signed and enrolled. --Wharton.
 
   {Commission of review} (Eng. Eccl. Law), a commission
    formerly granted by the crown to revise the sentence of
    the court of delegates.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Reexamination; resurvey; retrospect; survey;
     reconsideration; revisal; revise; revision.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 review
   n 1: a new appraisal or evaluation [syn: {reappraisal},
      {revaluation}, {review}, {reassessment}]
   2: an essay or article that gives a critical evaluation (as of a
     book or play) [syn: {review}, {critique}, {critical review},
     {review article}]
   3: a subsequent examination of a patient for the purpose of
     monitoring earlier treatment [syn: {follow-up}, {followup},
     {reexamination}, {review}]
   4: (accounting) a service (less exhaustive than an audit) that
     provides some assurance to interested parties as to the
     reliability of financial data [syn: {review}, {limited
     review}]
   5: a variety show with topical sketches and songs and dancing
     and comedians [syn: {revue}, {review}]
   6: a periodical that publishes critical essays on current
     affairs or literature or art
   7: a summary at the end that repeats the substance of a longer
     discussion [syn: {recapitulation}, {recap}, {review}]
   8: (law) a judicial reexamination of the proceedings of a court
     (especially by an appellate court)
   9: practice intended to polish performance or refresh the memory
     [syn: {review}, {brushup}]
   10: a formal or official examination; "the platoon stood ready
     for review"; "we had to wait for the inspection before we
     could use the elevator" [syn: {inspection}, {review}]
   v 1: look at again; examine again; "let's review your situation"
      [syn: {review}, {reexamine}]
   2: appraise critically; "She reviews books for the New York
     Times"; "Please critique this performance" [syn: {review},
     {critique}]
   3: hold a review (of troops) [syn: {review}, {go over},
     {survey}]
   4: refresh one's memory; "I reviewed the material before the
     test" [syn: {review}, {brush up}, {refresh}]
   5: look back upon (a period of time, sequence of events);
     remember; "she reviewed her achievements with pride" [syn:
     {review}, {look back}, {retrospect}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top