ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

review

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -review-, *review*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
review見直し

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
review(n) การทบทวน, See also: การตรวจสอบอีก, การพิจารณาใหม่, Syn. examination, inspection
review(n) บทวิจารณ์, Syn. criticism, evaluation
review(vt) ตรวจสอบ, Syn. examine, inspect
review(vt) เขียนบทวิจารณ์, Syn. criticize, evaluate
review(vt) ทบทวน, See also: พิจารณาใหม่, Syn. reconsider, rethink
reviewal(n) การทบทวน
reviewer(n) ผู้ทบทวน, See also: ผู้พิจารณาใหม่, Syn. commentator, analyst, inspector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
review(รีวิว') n. การทบทวน, การพิจารณาใหม่, สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์, บทนิพนธ์ปฏิทัศน์, การวิจารณ์, บทวิจารณ์, การตรวจพล, การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์, ตรวจพล, สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์, เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review
preview(พรี'วิว) n. การชมก่อน, การแสดงก่อน, การฉายภาพยนตร์ก่อน, การฉายภาพยนตร์โฆษณาก่อนภาพยนตร์จริง, สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมาของอีกสิ่งหนึ่ง. vt. ชมก่อน, ดูก่อน, แสดงก่อน., See also: previewer n., Syn. prevue

English-Thai: Nontri Dictionary
review(n) การวิจารณ์หนังสือ, การสวนสนาม, บทวิจารณ์, การทบทวน
review(vt) ทบทวน, วิจารณ์, สังเกตการณ์, พิจารณาใหม่
preview(n) การชมก่อน, การฉายภาพยนตร์ก่อน, การแสดงก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reviewการทบทวน, การปฏิทัศน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reviewบทปริทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
reviewการทบทวน, การปฏิทัศน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
review, judicalการพิจารณาทบทวนโดยศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reviewทบทวน [การบัญชี]
Reviewsบทวิจารณ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I saw your review of my book.ผมได้อ่านคำวิจารณ์ของคุณต่อหนังสือผมแล้ว Basic Instinct (1992)
[ Stern ] I don't know, but they're in my office now reviewing our books.ไม่ทราบ... เขาขอดูบัญชี Schindler's List (1993)
As my accountant, tell me, should I be alarmed... that the auditors are reviewing my books ? Well--แกเป็นคนทำบัญชีของฉัน... Schindler's List (1993)
And the review board has terminated your project.และบอร์ดมีความเห็นให้ยุบโครงการคุณ Junior (1994)
Would that I could, but it's out of my hands. Blame the review board.ผมก็อยากทำ แต่ผลบอร์ดมันออกมาแล้ว ต้องโทษทางนั้น Junior (1994)
And a review of the army.และ ตรวจแถวสวนสนามครับ The Great Dictator (1940)
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ The Great Dictator (1940)
And while I compose it, I'm also reviewing it.และในขณะที่ฉันเขียนมัน ฉันยังตรวจสอบมัน Yellow Submarine (1968)
It's my policy never to read my reviews.มันคือนโยบายของฉันไม่เคยที่จะ อ่านความคิดเห็นของฉัน Yellow Submarine (1968)
It's the Tarzana Daily Review."ทาร์ซานน่า เดลี่รีวิว" Oh, God! (1977)
I just reviewed the area report for 1600 hours through 2400.ผมเพิ่งตรวจดูรายงานพื้นที่ ช่วง 16.00 น.ถึง 24.00 น. Airplane! (1980)
I was telling Victor I reviewed the area report for 1600 hours through 2400.ผมกำลังบอกวิคเตอร์ว่า ผมตรวจสอบรายงานพื้นที่ ช่วง 16.00 น. ถึง 24.00 น. Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reviewA favorable review of your play will appear in the next issue.
reviewAll entries are subject to review once added.
reviewAlmost all of the reviews of the play were favorable.
reviewAny student who wishes to review his grades may make an appointment with the college dean.
reviewDid you try to review the English lessons?
reviewExcellent reviews.
reviewHelen reviewed the day's happenings.
reviewI need it by the morning of April 5 so it can be reviewed by other members prior to the meeting.
reviewIn the first section of this review I raise the question of how brain processes cause our conscious experiences.
reviewI reviewed the budget, and decided to cut costs.
reviewIt is best to review the material before the presentation.
reviewLet's review Lesson 5.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยำ(v) criticize, See also: review, comment, censure, Syn. วิพากษ์วิจารณ์, Example: ความเห็นของรองหัวหน้าไปขัดกับเสียงส่วนใหญ่ในพรรคเลยถูกยำเสียเละ, Notes: (ปาก)
ผู้วิจารณ์(n) critic, See also: reviewer, judge, analyst, Syn. นักวิจารณ์, Example: คุณค่าของศิลปะย่อมต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่กิจของผู้อ่านหรือผู้วิจารณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้คำตัดสินสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรมว่ามีค่าความงามความไพเราะดีอย่างไรหรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง, ติชม
ทบทวน(v) reconsider, See also: review, Syn. พิจารณา, Example: คุณลองอ่านดูหลายๆ เที่ยวและทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นตามที่เล่ามาข้างต้น คุณก็จะเข้าใจดีขึ้น, Thai Definition: พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ทวนทบ(v) review, See also: correct, brush up, revise, go over (something) again, recapitulate, Syn. ทบทวน, ย้อนกลับ, ย้อน, ทำซ้ำ, Example: เขาทวนทบวิชาที่เรียนมาอยู่หลายรอบ, Thai Definition: ย้อนกลับทำซ้ำอีกเพื่อให้แม่นยำ
ทวน(v) review, See also: go over, run over, repeat, recapitulate, Syn. ทบทวน, ตรวจทาน, ทำซ้ำ, Example: เขาทวนประโยคช้าๆ อีกครั้ง ก่อนจะกล่าวต่อไป, Thai Definition: กลับมาตั้งต้นใหม่, กลับซ้ำใหม่
บทวิเคราะห์(n) review, See also: critic, Example: บทวิเคราะห์การเมืองในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้วิเคราะห์ได้ละเอียดมาก, Count Unit: บท, Thai Definition: ส่วนที่เป็นการพิจารณาวิเคราะห์
ปริทัศน์(n) criticism, See also: review, Syn. การวิจารณ์, Example: นักศึกษาพากันจัดตั้งชมรมปริทัศน์เพื่อรวมกลุ่มกันจัดเสวนาในเรื่องที่น่าสนใจ
ชำระ(v) revise, See also: review, correct, adjust, Syn. ตรวจแก้, สะสาง, สังคายนา, ปฏิรูป, ปรับปรุง, Example: คณะกรรมการชำระพจนานุกรมเล่มเดิมอยู่เพื่อนำมาพิมพ์ใหม่
การวิพากษ์(n) criticism, See also: review, comment, Syn. การวิพากษ์วิจารณ์, การวิจารณ์, การวิเคราะห์วิจารณ์, Example: หนังสือได้เสนอแง่มุมของการวิพากษ์สังคมตะวันตกโดยคนตะวันตกเอง, Thai Definition: การพิจารณาตัดสิน
สะสาง(v) revise, See also: review, correct, adjust, Syn. ชำระสะสาง, สังคายนา, สาง, Example: รัฐบาลกรุงวอชิงตันอยากจะสะสางปัญหาทั้งหมดที่ตั้งใจไว้, Thai Definition: ทำเรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ให้หายยุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทวิเคราะห์[botwikhrǿ] (n) EN: review ; analysis  FR: revue [ f ]
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[cheūn chom penyāngying] (n, exp) EN: rave review  FR: critique dithyrambique [ f ] ; critique élogieuse [ f ]
การติดตามผล[kān tittām phon] (n, exp) EN: performance review
การวิจารณ์[kān wijān] (n) EN: review  FR: critique [ f ]
การวิจารณ์หนังสือ[kān wijān nangseū] (n, exp) EN: book review  FR: critique littéraire [ f ]
นักวิจารณ์[nakwijān] (n) EN: critic ; reviewer ; commentator  FR: critique [ m ] ; commentateur [ m ]
เรื่องย่อ[reūangyø] (n) EN: synopsis ; summary ; abridgment ; outline ; precis ; review  FR: synthèse [ f ] ; résumé [ m ] ; sommaire [ m ] ; synopsis [ m ]
รีวิว[rīwiū] (n) EN: review  FR: revue [ f ]
ร้อยกรอง[røikrøng] (v) EN: revise ; correct ; alter ; change ; edit ; review
สวนสนาม[sūansanām] (n) EN: march ; military parade ; parade ; review  FR: défilé militaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
review
reviews
reviews
review's
reviewed
reviewer
reviewers
reviewing
reviewer's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
review
reviews
reviewed
reviewer
reviewers
reviewing

WordNet (3.0)
review(n) an essay or article that gives a critical evaluation (as of a book or play), Syn. critique, critical review, review article
review(n) (accounting) a service (less exhaustive than an audit) that provides some assurance to interested parties as to the reliability of financial data, Syn. limited review
review(n) a periodical that publishes critical essays on current affairs or literature or art
review(n) (law) a judicial reexamination of the proceedings of a court (especially by an appellate court)
review(n) practice intended to polish performance or refresh the memory, Syn. brushup
review(v) look at again; examine again, Syn. reexamine
review(v) appraise critically, Syn. critique
review(v) hold a review (of troops), Syn. survey, go over
review(v) refresh one's memory, Syn. refresh, brush up
review(v) look back upon (a period of time, sequence of events); remember, Syn. retrospect, look back

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Review

v. t. [ imp. & p. p. Reviewed p. pr. & vb. n. Reveiwing. ] [ Pref. re- + view. Cf. Review, n. ] 1. To view or see again; to look back on. [ R. ] “I shall review Sicilia.” Shak. [ 1913 Webster ]

2. To go over and examine critically or deliberately. Specifically: (a) To reconsider; to revise, as a manuscript before printing it, or a book for a new edition. (b) To go over with critical examination, in order to discover exellences or defects; hence, to write a critical notice of; as, to review a new novel. (c) To make a formal or official examination of the state of, as troops, and the like; as, to review a regiment. (d) (Law) To reexamine judically; as, a higher court may review the proceedings and judgments of a lower one. [ 1913 Webster ]

3. To retrace; to go over again. [ 1913 Webster ]

Shall I the long, laborious scene review? Pope. [ 1913 Webster ]

Review

v. i. To look back; to make a review. [ 1913 Webster ]

Review

n. [ F. revue, fr. revu, p. p. of revoir to see again, L. revidere; pref. re- re- + videre to see. See View, and cf. Revise. ] 1. A second or repeated view; a reexamination; a retrospective survey; a looking over again; as, a review of one's studies; a review of life. [ 1913 Webster ]

2. An examination with a view to amendment or improvement; revision; as, an author's review of his works. [ 1913 Webster ]

3. A critical examination of a publication, with remarks; a criticism; a critique. [ 1913 Webster ]

4. A periodical containing critical essays upon matters of interest, as new productions in literature, art, etc. [ 1913 Webster ]

5. An inspection, as of troops under arms or of a naval force, by a high officer, for the purpose of ascertaining the state of discipline, equipments, etc. [ 1913 Webster ]

6. (Law) The judicial examination of the proceedings of a lower court by a higher. [ 1913 Webster ]

7. A lesson studied or recited for a second time. [ 1913 Webster ]


Bill of review (Equity), a bill, in the nature of proceedings in error, filed to procure an examination and alteration or reversal of a final decree which has been duly signed and enrolled. Wharton. --
Commission of review (Eng. Eccl. Law), a commission formerly granted by the crown to revise the sentence of the court of delegates.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Reexamination; resurvey; retrospect; survey; reconsideration; revisal; revise; revision. [ 1913 Webster ]

Reviewable

a. Capable of being reviewed. [ 1913 Webster ]

Reviewal

n. A review. [ R. ] Southey. [ 1913 Webster ]

Reviewer

n. One who reviews or reexamines; an inspector; one who examines publications critically, and publishes his opinion upon their merits; a professional critic of books. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审阅[shěn yuè, ㄕㄣˇ ㄩㄝˋ,   /  ] review #30,671 [Add to Longdo]
审稿人[shěn gǎo rén, ㄕㄣˇ ㄍㄠˇ ㄖㄣˊ,  稿  /  稿 ] reviewer (of a paper) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfbescheinigung { f }review certification; test certificate [Add to Longdo]
Rezensionsexemplar { n }review copy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレビュー[purebyu-] (n) preview #1,424 [Add to Longdo]
審査[しんさ, shinsa] (n, vs) judging; inspection; examination; investigation; review; (P) #2,111 [Add to Longdo]
批評[ひひょう, hihyou] (n, vs, adj-no) criticism; review; commentary; (P) #2,942 [Add to Longdo]
レビュー(P);レヴュー[rebyu-(P); revuyu-] (n, vs) (1) review; (2) revue; (P) #5,802 [Add to Longdo]
見直し[みなおし, minaoshi] (n, vs) review; reconsideration; revision; (P) #6,430 [Add to Longdo]
査読[さどく, sadoku] (n, vs) peer review; refereeing #8,634 [Add to Longdo]
検閲[けんえつ, ken'etsu] (n, adj-no) (1) censorship; inspection; examination; (vs) (2) to censor; to inspect (in order to censor); to review (in order to censor); (P) #12,760 [Add to Longdo]
予告編[よこくへん, yokokuhen] (n) (film, movie) preview #14,599 [Add to Longdo]
書評[しょひょう, shohyou] (n, vs) book review; (P) #15,268 [Add to Longdo]
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n, vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
プレビューリリース[ぷれびゅーりりーす, purebyu-riri-su] preview release [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
監査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] audit-review file [Add to Longdo]
書評[しょひょう, shohyou] review [Add to Longdo]
書評見本[しょひょうみほん, shohyoumihon] press copy, review copy [Add to Longdo]
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top