ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprize

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprize-, *apprize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprize[VT] แจ้งข่าว, Syn. notify, inform, apprise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)

English-Thai: Nontri Dictionary
apprize(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apprize \Ap*prize"\, v. t. [The same as {Appraise}, only more
   accommodated to the English form of the L. pretiare.]
   To appraise; to value; to appreciate.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprize
   v 1: inform (somebody) of something; "I advised him that the
      rent was due" [syn: {advise}, {notify}, {give notice},
      {send word}, {apprise}, {apprize}]
   2: make aware of; "Have the students been apprised of the
     tuition hike?" [syn: {instruct}, {apprise}, {apprize}]
   3: gain in value; "The yen appreciated again!" [syn:
     {appreciate}, {apprize}, {apprise}, {revalue}] [ant:
     {depreciate}, {devaluate}, {devalue}, {undervalue}]
   4: increase the value of; "The Germans want to appreciate the
     Deutsche Mark" [syn: {appreciate}, {apprize}, {apprise}]
     [ant: {depreciate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top