ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counsellor

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counsellor-, *counsellor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counsellor(n) ทนายความ, Syn. attorney, counselor
counsellor(n) ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. counselor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, อุปทูต, ตำแหน่งอุปทูต, ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel

English-Thai: Nontri Dictionary
counsellor(n) ผู้แนะนำ, สมาชิกสภา, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counsellor of embassyที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor of legationที่ปรึกษาสถานอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor, ministerอัครราชทูตที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ Pinocchio (1940)
Every mind must have some counsellor to whom it may apply for consolation in distress.จิตใจทุกดวง ต้องมีผู้ให้คำแนะนำ เพื่อนำไปใช้ ในเวลามีความทุกข์ Pride & Prejudice (2005)
Look, the only reason you got this job, is because the guidance counsellor begged me to give it to youนายได้งานนี้... เพราะอาจารย์ที่ปรึกษานายขอร้องให้ฉันจ้าง Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
All lottery winners of large sums must speak with a counsellor like meคนที่ถูกรางวัลใหญ่ควรต้องปรึกษาทนายอย่างผม The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
I have questioned the counsellors - only three were aware of the treaty.ข้าได้ถามคำถามกับที่ปรึกษา และมีเพียงสามคนเท่านั้นที่รู้ถึงการหารือนี้ A Servant of Two Masters (2011)
Guinevere has proved herself a valuable support and shrewd counsellor these past few months.เกวนนิเวียได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ว่าเป็นผู้สนับสนุนที่มีค่า และที่ปรึกษาที่หลักแหลม ในหลายเดือนที่ผ่านมา Lancelot du Lac (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจารย์ที่ปรึกษา(n) adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ที่ปรึกษา[ājān thīpreuksā] (n, exp) EN: adviser ; counsellor  FR: conseiller [ m ]
ทนาย[thanāi] (n) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor  FR: avocat [ m ] ; avocate [ f ] ; juriste [ m, f ] ; conseiller [ m ] ; conseillère [ f ] ; représentant [ m ]
ทนายความ[thanāikhwām] (n) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor = counselor (Am.)  FR: avocat [ m ] ; avocate [ f ] ; juriste [ m, f ] ; [ m ] ; défenseur [ m ] ; avoué [ m ] ; notaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
counsellor
counsellor
counsellors
counsellors

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counsellor
counsellors

Japanese-English: EDICT Dictionary
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n, vs, adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) #5,451 [Add to Longdo]
相談役[そうだんやく, soudanyaku] (n) counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) #14,590 [Add to Longdo]
インベステメントカウンセラー[inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor [Add to Longdo]
カウンセラー[kaunsera-] (n) counselor; counsellor; (P) [Add to Longdo]
スクールカウンセラー[suku-rukaunsera-] (n) school counsellor [Add to Longdo]
マリッジカウンセラー[marijjikaunsera-] (n) marriage counselor; marriage counsellor [Add to Longdo]
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor [Add to Longdo]
助言者[じょげんしゃ;じょごんしゃ, jogensha ; jogonsha] (n) adviser; advisor; counsellor; counselor [Add to Longdo]
商議員[しょうぎいん, shougiin] (n) counselor; counsellor; trustee [Add to Longdo]
税理士[ぜいりし, zeirishi] (n) tax counsellor; tax counselor; licensed tax accountant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 counsellor \counsellor\ n.
   same as {counselor}.
 
   Syn: counselor.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counselor \Coun"sel*or\ (koun"s[e^]l*[~e]r), n. [Written also
   {counsellor}.] [OE. conseiler, F. conseiller, fr. L.
   consiliarius, fr. consilium counsel.]
   1. One who counsels; an adviser.
    [1913 Webster]
 
       Can he that speaks with the tongue of an enemy be a
       good counselor, or no?        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A member of council; one appointed to advise a sovereign
    or chief magistrate.
 
   Note: [See under {Consilor}.]
      [1913 Webster]
 
   3. One whose profession is to give advice in law, and manage
    causes for clients in court; a barrister.
 
   Syn: advocate, counsel, counselor, counselor-at-law;
     attorney.
     [1913 Webster]
 
        Good counselors lack no clients.  --Shak.
     [1913 Webster]
 
   4. someone who has supervisory duties at a summer camp.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counsellor
   n 1: someone who has supervisory duties at a summer camp [syn:
      {counselor}, {counsellor}]
   2: someone who gives advice about problems [syn: {counselor},
     {counsellor}]
   3: a lawyer who pleads cases in court [syn: {advocate},
     {counsel}, {counselor}, {counsellor}, {counselor-at-law},
     {pleader}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top