ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -課-, *課*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[課, kè, ㄎㄜˋ] subject, lesson, course; classwork
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  果 (guǒ ㄍㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 7,010

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄎㄜˋ, / ] subject; class; lesson, #1,746 [Add to Longdo]
课程[kè chéng, ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ, / ] course; class, #2,931 [Add to Longdo]
上课[shàng kè, ㄕㄤˋ ㄎㄜˋ, / ] to attend class, #3,271 [Add to Longdo]
课题[kè tí, ㄎㄜˋ ㄊㄧˊ, / ] task; problem; issue, #4,766 [Add to Longdo]
课堂[kè táng, ㄎㄜˋ ㄊㄤˊ, / ] classroom, #5,448 [Add to Longdo]
下课[xià kè, ㄒㄧㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] class is over, #8,926 [Add to Longdo]
课本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, / ] textbook, #11,114 [Add to Longdo]
功课[gōng kè, ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ, / ] homework; assignment; task; classwork; lesson; study, #11,980 [Add to Longdo]
讲课[jiǎng kè, ㄐㄧㄤˇ ㄎㄜˋ, / ] teach; lecture, #13,613 [Add to Longdo]
课文[kè wén, ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ, / ] text, #13,747 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かちょう, kachou] (n) ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าแผนก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かだい, kadai] (n ) ปัญหา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[か, ka] Thai: บท(ในหนังสือ) English: counter for chapters (of a book)
[か, ka] Thai: แผนก English: section

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (n,n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P) [Add to Longdo]
[かす, kasu] (v5s,vt) (See する) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign [Add to Longdo]
する[かする, kasuru] (vs-s,vt) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign; (P) [Add to Longdo]
の仕事[かのしごと, kanoshigoto] (n) job (responsibility) of a section [Add to Longdo]
[かいん, kain] (n) section staff; (P) [Add to Longdo]
[かがい, kagai] (n,adj-no) extracurricular [Add to Longdo]
外活動[かがいかつどう, kagaikatsudou] (n) extracurricular activities [Add to Longdo]
外授業[かがいじゅぎょう, kagaijugyou] (n) extracurricular lesson [Add to Longdo]
[かぎょう, kagyou] (n) schoolwork; lessons [Add to Longdo]
[かきん, kakin] (n,vs) charges; billing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's start with Lesson Ten.10から始めましょう。
Read Lesson 10 from the beginning.10を初めから読みなさい。
Did you go straight home after school yesterday?あなたはきのう放後まっすぐ帰宅しましたか。
You missed two assignments; you will have to make them up at once.あなたは研究題を二つ落とした、すぐにやり直さなければならない。
Ann often plays tennis after school.アンは放後よくテニスをします。
A heavy tax was imposed on whiskey.ウイスキーには重税がせられていた。
Mr Williams carries that section.ウイリアムズ氏がそのを取り仕切っている。
Our section chief always makes a face at me when I ask him for something.うちの長は私が何かを頼むといつも渋い顔をするんだ。
Do you have any questions in this lesson?こので何か質問がありますか。
Learn this lesson by heart.このを暗記しなさい。
This subject is not within the scope of our study.この題は我々の研究範囲ではない。
Now I have finished this subject I want to go to sleep, but I have to go to school...この題を終えたとき眠たいが、これから学校に行かなければならない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I've classes tomorrow. I don't have time to look for a flat[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}不過明天我要上沒時間去找 Dai lü nian hua (1957)
I prefer the judge to dictate my it sentences before to make it me.[JA] 自らす罰より 裁判がす罰は楽ですよ Scarlet Street (1945)
Get me Chandler in Robbery, will you?[JA] 盗難の チャンドラーを頼む He Walked by Night (1948)
This building department plan will show you the whole layout.[JA] 建設にあった 全体図だ He Walked by Night (1948)
I'll notify Burglary that we're following up on it.[JA] 盗難にも伝えておく He Walked by Night (1948)
Why should you waste all these months of your time here... after your strenuous courses in tropical medicine?[CN] 在你結東繁重的熱帶醫學程之後 為何要在這里浪費几個月的時間? The Nun's Story (1959)
She needs help.[CN] 五個月來我設法在業上協助寶琳修女 The Nun's Story (1959)
For five months I've tried to help Sister Pauline in the courses.[CN] 五個月來我設法在業上協助寶琳修女 The Nun's Story (1959)
Otherwise we'll be late[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}是時候上 Dai lü nian hua (1957)
Give me the burglary detail.[JA] 盗難を頼む He Walked by Night (1948)
Are you good in your studies?[CN] 你還好嗎? 功方面? East of Eden (1955)
This is Captain Breen. Get me Captain Stevens at Burglary, will you?[JA] ブリーン警部だ 盗難のスティーブンズ警部を He Walked by Night (1948)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かきん, kakin] billing [Add to Longdo]
金データ[かきんデータ, kakin de-ta] billing data [Add to Longdo]
金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] billing record [Add to Longdo]
金機能[かきんきのう, kakinkinou] billing function [Add to Longdo]
金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] billing information [Add to Longdo]
金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information [Add to Longdo]
金制[かきんせい, kakinsei] rate structure [Add to Longdo]
金制御データ[かきんせいぎょデータ, kakinseigyo de-ta] billing control data [Add to Longdo]
金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[か, ka] LEKTION, ABTEILUNG [Add to Longdo]
[かもく, kamoku] Lehrfach, Unterrichtsfach [Add to Longdo]
[かてい, katei] Kursus, Lehrgang [Add to Longdo]
[かちょう, kachou] Abteilungsleiter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top