Search result for

เติบ

(62 entries)
(0.0936 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เติบ-, *เติบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เติบ[ADV] excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai definition: มากเกินสมควร
เติบโต[V] prosper, See also: grow, develop, flourish, wax, thrive, progress, Syn. ก้าวหน้า, เจริญ, Ant. เสื่อม, Example: บริษัทนี้เติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี
เติบโต[V] grow, See also: thrive, flourish, Syn. เติบใหญ่, โตขึ้น, โต, Ant. แคระแกร็น, Example: ลักษณะพิเศษของเด็กวัยรุ่นก็คือ ร่างกายเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความคิดและอารมณ์ก็เติบโตตามไปด้วย, Thai definition: มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือสูงขึ้น
เติบใหญ่[V] grow up, See also: grow, develop, increase, Syn. โตขึ้น, เติบโต, เจริญ, เจริญเติบโต, Example: แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองตั้งแต่น้อยจนเติบใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เติบว. มากเกินสมควร เช่น เด็ก ๆ กินกับเติบ ไม่ค่อยกินข้าว.
เติบโตก. โตขึ้น เช่น ร่างกายเติบโต ต้นไม้เติบโต, เติบใหญ่ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isotropicเติบโตเท่ากันทุกทิศทาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gigantismเติบโตมากผิดปกติ, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yale would be the ideal place for me to growYale จะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่ฉันที่จะเติบโต New Haven Can Wait (2008)
And, uh, thrive.และ เจริญเติบโต New Haven Can Wait (2008)
Six years ago. This is no way to raise a kid.ย้ายมา6ปีก่อน\\\ ที่นี่ไม่มีทางที่\ จะทำให้เด็ก เจริญเติบโตได้ Joy (2008)
I think i was growing attached to the little guyฉันคิดว่าฉันถูกเจริญเติบโตที่แนบกับน้อยคนที่แต่งตัวประหลาด Gas Pills (2008)
The crops are growing once again.พืชพันธ์เติบโตใหม่แล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
You should grow into a righteous young manเจ้าจะต้องเติบโตเป็นผู้ผดุงความยุติธรรม Iljimae (2008)
Geom has grown this much already?กีออมเติบโตมาก Iljimae (2008)
You must grow up to be a man.เจ้าต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ Iljimae (2008)
Mom, I just wanted to watch Woo-Rahm grow up, you know?แม่ครับ ผมแค่อยากเฝ้าดูแลอูแรมจนเติบใหญ่ แม่ก็รู้ใช่ไหมครับ? Baby and I (2008)
It was a wonderful place to grow up.มันเป็นสถานที่ที่ยอดมากสำหรับการเติบโต The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I think about the river I grew up on.ฉันคิดถึงแม่น้ำที่ฉันเติบโตขึ้นมา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Growing up is a funny thing. Sneaks up on you.การเจริญเติบโตช่างเป็นเรื่องตลก ที่ค่อย ๆ คืบไปทีละนิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เติบ[adj.] (toēp) EN: large-handed ; open-handed ; prodigal ; spendthrift   FR: prodigue ; dépensier
เติบ[adv.] (toēp) EN: excessively ; lavishly ; prodigally ; extravagantly   
เติบโต[v.] (toēptō) EN: grow ; grow up   FR: croître ; s'agrandir

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
big[ADJ] เติบโตแล้ว, See also: เป็นผู้ใหญ่, Syn. grown-up
blossom[VI] พัฒนา, See also: เติบโต, Syn. bloom
develop from[PHRV] พัฒนาจาก, See also: เติบโตจาก
develop[VI] พัฒนา, See also: เติบโต, เจริญ, วิวัฒนาการ
grow apace[PHRV] เติบโตอย่างรวดเร็ว, See also: โตเร็ว, เจริญเร็ว
grow apart[PHRV] เติบโตกันไปคนละทาง, Ant. grow together
grow away from[PHRV] เติบโตห่างจาก
grow down[PHRV] เติบโตขึ้น, Syn. grow up
grow from[PHRV] ปลูกจาก, See also: เติบโตจาก, Syn. grow into, grow out of
grow up[PHRV] เจริญเติบโตขึ้นไปทางทิศหรือด้าน, See also: เติบโตโดยหันไปทางด้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
autumn(ออ'ทัมน์) n. ฤดูใบไม้ร่วง,วัยเจริญเติบโตเต็มที่, Syn. harvest time,fall)
auxanometer(ออคซะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเจริญเติบโตในขบวนการ auxesis
auxesis(ออกซี'ซิส) n. การเจริญเติบโต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเพิ่มขนาดของเซลล์)
auxin(ออค'ซิน) n. สารที่เป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช (regulate the growth of plants)
auxo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "เจริญเติบโต", "การเพิ่ม" ("growth,", "increase")
auxology(ออคซอล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
blossom(บลอส'เซึม) n. ดอกไม้,ภาวะที่ดอกกำลังบาน vt. ทำให้ดอกบาน,ดอกบาน,พัฒนา,เจริญเติบโต, See also: blossomy adj. ดูblossom, Syn. flower ###A. fade

English-Thai: Nontri Dictionary
flower(vi) ออกดอก,มีดอก,เจริญเติบโต
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ,ใจกว้าง,เผื่อแผ่,มือเติบ,ใจป้ำ
genetic(adj) เกี่ยวกับการเติบโต,เกี่ยวกับการเกิด,เกี่ยวกับพันธุศาสตร์
grow(vi,vt) เติบโต,ขึ้น,เจริญเติบโต,งอกงาม,ผุดขึ้น,ปลูก,เพาะปลูก
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่,โตเป็นผู้ใหญ่,เติบโต,เติบใหญ่
growth(n) ความเจริญงอกงาม,ความเจริญ,ความเจริญเติบโต
outgrowth(n) การเติบโต,เนื้องอก,ปุ่ม,กิ่งก้านสาขา,ผลพลอยได้
seed(vt) เอาเมล็ดออก,หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต
thrive(vi) เจริญ,เติบโต,งอกงาม,สมบูรณ์,เฟื่องฟู,ก้าวหน้า
vegetate(vi) เติบโต,อยู่เฉยๆ,งอก,แพร่พันธุ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育つ[そだつ, sodatsu] Thai: เติบโต English: to raise (child)

German-Thai: Longdo Dictionary
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend,
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd,
Wachstum(n) |das, nur Sg.| การเจริญเติบโต
Wachstumsrate(ökonomisch) |die, pl.Wachstumsraten| อัตราการเจริญเติบโต
Spargel(n) |der, pl. Spargel| หน่อไม้ฝรั่ง (พืชซึ่งเติบโตใต้ดิน มีลักษณะเป็นท่อนสีขาวหรือเขียว)
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top