ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greatest common divisor

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greatest common divisor-, *greatest common divisor*
English-Thai: Longdo Dictionary
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
greatest common divisor (G.C.D.); highest common factor (H.C.F.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
greatest common divisor (G.C.D.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.), ตัวหารร่วมมากของจำนวนใด ๆ หมายถึง ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนเหล่านั้น ใช้ตัวย่อว่า ห.ร.ม.  เช่น ห.ร.ม. ของ 4,  8,  12  คือ 4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Japanese-English: EDICT Dictionary
最大公約数[さいだいこうやくすう, saidaikouyakusuu] (n) {math} greatest common divisor; GCD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greatest common divisor
   n 1: the largest integer that divides without remainder into a
      set of integers [syn: {greatest common divisor}, {greatest
      common factor}, {highest common factor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top