ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชำระ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำระ-, *ชำระ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ตีราคาชำระหนี้appraisal to pay debt

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำระ(v) pay, Syn. จ่าย, Example: ผู้เช่าไม่ได้ชำระค่าเช่าบ้านเป็นเวลาสองเดือนแล้ว
ชำระ(v) clean, See also: wash, cleanse, bath/bathe, rinse, Syn. ล้าง, ทำความสะอาด, ชำระล้าง, อาบน้ำ, ชะล้าง, Example: เด็กๆ ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนจะรับประทานอาหาร
ชำระ(v) settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. จ่ายหนี้, ชำระหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Example: เดือนที่แล้วเธอยังไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เลย
ชำระ(v) try a case, See also: judge, judge a case, rule, Syn. พิจารณาตัดสิน, ชำระความ, Example: ผู้พิพากษากำลังชำระคดีที่คั่งค้างกันมานาน
ชำระ(v) revise, See also: review, correct, adjust, Syn. ตรวจแก้, สะสาง, สังคายนา, ปฏิรูป, ปรับปรุง, Example: คณะกรรมการชำระพจนานุกรมเล่มเดิมอยู่เพื่อนำมาพิมพ์ใหม่
ชำระใจ(v) cleanse, See also: purify the mind, confess, repent, Example: ผู้ที่ประพฤติธรรมคือผู้ที่ละบาปบำเพ็ญบุญและชำระใจให้ผ่องใส, Thai Definition: ทำใจให้บริสุทธิ์
ชำระคืน(v) compensate, See also: pay, reimburse, repay, refund, disburse, Syn. จ่ายคืน, Example: เราแน่ใจว่าผู้ที่กู้ยืมเงินไป จะสามารถหารายได้นำเงินมาชำระคืนได้ในอนาคต
ชำระความ(v) try a case, See also: judge, judge a case, rule, Syn. พิจารณาคดี, ตัดสินคดี
ชำระล้าง(v) suppress, See also: subdue, quell, Syn. สะสาง, ปฏิรูป, ปรับปรุง, สังคายนา, กวาดล้าง, Example: กองปราบฯ ใช้ช่วงเวลานี้ชำระล้างอิทธิพลเถื่อนรกแผ่นดินให้สิ้นซาก
ชำระล้าง(v) clean, See also: wash, cleanse, rinse, Syn. ล้าง, ทำความสะอาด, ชะล้าง, Example: ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกสุนัขบ้ากัดคือควรชำระล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ แล้วทาแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชำระก. ชะล้างให้สะอาด เช่น ชำระร่างกาย
ชำระสะสาง, ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น, เช่น ชำระพระไตรปิฎก ชำระพจนานุกรม
ชำระพิจารณาตัดสิน เช่น ชำระความ
ชำระจ่าย เช่น ชำระเงิน ชำระหนี้ ชำระค่าไฟฟ้า.
ชำระบัญชีก. ชำระสะสางการงานให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อเลิกกิจการ อันเป็นอำนาจและหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี.
ใช้ชำระ ในคำว่า ใช้หนี้
ว่าความชำระความ เช่น ท้าวมาลีวราชว่าความ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pay as you earnชำระภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settle the affairsชำระสะสางการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satisfy an obligationชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Douchingชำระล้างภายในช่องคลอด [การแพทย์]
Lavageชำระล้างออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, that settles it.เอาล่ะว่ามันชำระได้ Pinocchio (1940)
I want you to talk to this movie big shot and settle this business for Johnny.ฉันต้องการให้คุณพูดคุยกับหนังเรื่องนี้พี่ใหญ่และชำระธุรกิจนี้จอห์นนี่ The Godfather (1972)
Max, you'd be the first to admit it was long overdue.แม็กซ์ ที่คุณต้องการเป็นคน แรกที่จะยอมรับมันเป็นเวลานาน ค้างชำระ. Mad Max (1979)
Well, the last frog we had through here couldn't pay his bills either.ดีกบสุดท้ายที่เราได้ผ่านที่นี่ไม่ สามารถชำระค่าใช้จ่ายของเขาทั้งสอง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Anyway, once you've purified your body and soul, อย่างไรก็ตาม เมื่อนายได้ชำระล้าง ร่างกาย และวิญญาณของนายแล้ว Akira (1988)
Cleanse...โปรดชำระ... Cinema Paradiso (1988)
Cleanse...ชำระ... Cinema Paradiso (1988)
Cleanse me from my sin.โปรดชำระข้าพระองค์จากบาปด้วย. Cinema Paradiso (1988)
If you default on your loan, you're going to lose everything.ฟังนะ ถ้านายไม่ชำระหนี้... นายจะเสียทุกอย่าง Field of Dreams (1989)
You have the shopping list - payment in full.คุณมีรายการช้อปปิ้ง - ชำระเงินเต็ม The Russia House (1990)
Am I behind on my Sony payments again?ฉันที่อยู่เบื้องหลังในการชำระเงินของฉัน Sony อีกครั้งหรือไม่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Bisen-tos. Now!Bisen การชำระเงิน Now! Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระ[chamra] (v) EN: wash ; clean ; have an ablution  FR: nettoyer ; laver ; épurer
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระ[chamra] (v) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge
ชำระความ[chamrakhwām] (v) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge
ชำระค่าเช่า[chamra khāchao] (v, exp) EN: pay the rent  FR: payer le loyer
ชำระคืน[chamrakheūn] (v) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse
ชำระบัญชี[chamra banchī] (v) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account  FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ชำระภาษี[chamra phāsī] (v, exp) EN: pay up one's taxes  FR: payer la taxe
ชำระร่างกาย[chamra rāngkāi] (v, exp) EN: wash ; bathe ; shower ; take a bath ; take a shower  FR: prendre un bain
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: suppress ; subdue ; quell

English-Thai: Longdo Dictionary
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bathe(vt) ชำระล้าง, Syn. cleanse
behind(adv) ที่ค้างชำระเงิน, See also: ชำระเงิน
bowdlerise(vt) ชำระหรือตัดส่วนที่ไม่สมควรออก, Syn. expurgate
bowdlerize(vt) ชำระหรือตัดส่วนที่ไม่สมควรออก
book out(phrv) ชำระเงินเพื่อออกจากโรงแรม
charge(vi) ชำระเงิน, Syn. bill
check out(phrv) จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก, See also: ชำระเงิน, Syn. book out
disburse(vt) ชำระเงิน, See also: จ่ายเงิน, Syn. pay, give, spend
lave(vt) ล้าง, See also: ชำระล้าง, Syn. wash
lave(vi) ล้าง, See also: ชำระล้าง, Syn. wash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablution(แอบลู' เชิน) n. การชำระล้าง, การลงสรง, Syn. bathing, bath, washing
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish -amortis z ation n.
arrear(อะเรียร์') n. เงินค้างชำระ, ภาวะที่ล่าช้า, งานที่คั่งค้าง, สิ่งที่ค้างอยู่ (pl. arrears)
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
bathe(เบธ) { bathed, bathing, bathes } vt., vi. อาบน้ำ, จุ่มน้ำ, ชำระ, ทำให้เปียก, ว่ายน้ำ, อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip

English-Thai: Nontri Dictionary
ablution(n) การชำระล้าง, การสรง
acquit(vt) ปล่อยตัว, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ชำระหนี้
bathe(vt) อาบน้ำ, ทำให้เปียก, ชำระล้าง
behindhand(adj) ล้าหลัง, ล้า, ค้างชำระ
clean(vt) ทำให้สะอาด, ทำให้บริสุทธิ์, ขจัดออก, ลบออก, ชำระล้าง, กวาด
cleanse(vt) ทำให้สะอาด, ทำให้บริสุทธิ์, ชำระล้าง
clearing(n) ที่โล่ง, ที่แจ้ง, การหักบัญชี, การชำระล้าง
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี, ผู้ควบคุม, ผู้ตรวจสอบ
detergent(adj) ซึ่งทำให้สะอาด, เป็นการชำระล้าง
disburse(vt) ชำระเงิน, จัดสรร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
compound(vi, vt) ชำระหนี้ในจำนวนน้อยกว่าที่เป็นหนี้อยู่ โดยปกติจะชำระทันทีเป็นเงินก้อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
納める[おさめる, osameru] TH: ชำระเงินตามกำหนด  EN: to pay

German-Thai: Longdo Dictionary
zahlen(vi, vt) ชำระเงิน, นับ, นับเลข
bezahlen(vt) |bezahlte, hat bezahlt| จ่ายเงิน ชำระเงิน, See also: zahlen
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ประทับตราแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top