ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลุ่ม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลุ่ม-, *กลุ่ม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
militia(n) กลุ่มติดอาวุธ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลุ่ม(clas) group, Thai Definition: ลักษณนามเรียกของที่รวมกันเป็นหมู่
กลุ่ม(n) group, See also: bloc, community, crowd, assemblage, covey, bevy, Syn. พวก, เหล่า, Example: กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมร่วมในแบบฉบับเฉพาะของตนเอง, Count Unit: กลุ่ม, Thai Definition: คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน
กลุ่มคน(n) crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน, Example: อย่าไปสนใจกลุ่มคนพวกนั้นเลย เพราะมีแต่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีก, Count Unit: กลุ่ม
กลุ่มชน(n) crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, หมู่ชน, มวลชน, กลุ่มคน, มหาชน, Example: กลุ่มชนจากอุบลราชธานีเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล, Count Unit: กลุ่ม
กลุ่มก้อน(n) group, See also: amount, mass, cluster, Syn. กลุ่ม, หมู่, หมวด, Example: นักศึกษารวมตัวเป็นกลุ่มก้อนทำกิจกรรมทางการเมืองทุกปี, Count Unit: กลุ่ม
กลุ่มย่อย(n) groupwork, Example: ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 3 คนในการทำกิจกรรม, Thai Definition: กลุ่มเล็กๆ
กลุ่มอายุ(n) age group, Syn. กลุ่มวัย, Example: เราได้จำแนกผู้เรียนเป็นกลุ่มอายุต่างๆ กัน, Count Unit: กลุ่ม
กลุ่มทำงาน(n) working group, Example: กลุ่มทำงานตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด, Count Unit: กลุ่ม, Thai Definition: คณะบุคคลที่ร่วมกันทำงานตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
กลุ่มอาชีพ(n) occupational class, See also: occupational class, Example: สังคมใหญ่ก็จะมีสังคมย่อยๆ อีกมากมาย เช่น สังคมของกลุ่มอาชีพเดียวกัน สังคมชาวพุทธ สังคมของผู้หญิง เป็นต้น, Count Unit: กลุ่ม
กลุ่มเลือด(n) blood groups, Syn. กรุ๊ปเลือด, Example: เขาสองคนมีกลุ่มเลือดเดียวกัน จึงให้ไตกันได้อย่างไม่มีปัญหา, Count Unit: กลุ่ม, Thai Definition: เลือดมนุษย์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ขึ้นอยู่กับชนิดของเม็ดเลือดแดงและพลาสมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลุ่ม(กฺลุ่ม) น. คน สัตว์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน เช่น กลุ่มคน กลุ่มดาว กลุ่มด้าย
กลุ่มอาการที่เข้ามารวมกันเช่นนี้ เรียกว่า จับกลุ่ม
กลุ่มลักษณนามเรียกของที่เป็นกลุ่ม เช่น ด้าย ๓ กลุ่ม แบ่งนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน.
กลุ้ม ๑(กฺลุ้ม) ก. ปกคลุมอยู่ทำให้มืดคลุ้ม เช่น ควันกลุ้ม หมอกกลุ้ม. ว. ชุลมุน, ขวักไขว่, เช่น วิ่งกันให้กลุ้ม, ประดังกัน ในคำว่า พูดกันให้กลุ้ม.
กลุ้ม ๒(กฺลุ้ม) ก. รู้สึกอัดอั้นยุ่งใจ เช่น คิดไม่ออกกลุ้มเหลือเกิน.
กลุ้มรุมก. ประดังห้อมล้อมเข้ามา.
กลุ้มอกกลุ้มใจก. รู้สึกกังวลเป็นทุกข์หรือยุ่งยากใจ.
ก๊วนกลุ่มคนที่มักก่อความวุ่นวาย เช่น ก๊วนมอเตอร์ไซค์ซิ่ง ก๊วนกวนเมือง.
แก๊งกลุ่มคนที่ประพฤติตนไม่ดี เช่น ในซอยนี้มีแก๊งติดยา ฉันจึงไม่กล้าเดินเข้าไปคนเดียว.
ไข่ขาวกลุ่มของโปรตีน ซึ่งมีนํ้าหนักโมเลกุลประมาณ ๖๕, ๐๐๐ ถึง ๗๐, ๐๐๐.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
batchกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batchกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blocกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clanกลุ่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
clusterกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clusterกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
colonyกลุ่ม (แบคทีเรีย ฯลฯ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floccule; tuftกลุ่ม, กระจุก, ปอย, ขด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuft; flocculeกลุ่ม, กระจุก, ปอย, ขด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
groupกลุ่ม, กลุ่มก้อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Down syndromeกลุ่มอาการดาวน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Online chat groupกลุ่มสนทนาออนไลน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fragile X syndromeกลุ่มอาการโครโมโซมเอ็กซ์เปราะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nephrotic syndromeกลุ่มอาการเนโฟรติค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Williams syndromeกลุ่มอาการวิลเลียมส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Group of Fiveกลุ่ม 5 (กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 5 ประเทศ) [เศรษฐศาสตร์]
Actinide seriesอนุกรมแอกทิไนด์, กลุ่มธาตุในตารางพีริออดิก ตั้งแต่ลำดับที่ 89 แอกทิเนียม (actinium, Ac) จนถึงลำดับที่ 103 ลอว์เรนเซียม (lawrencium, Lr) รวม 15 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งสิ้น [นิวเคลียร์]
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Actinium seriesอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Atomic cloudอะตอมิกคลาวด์, กลุ่มแก๊สร้อน ควัน ฝุ่น และสสารอื่นๆ ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในอากาศหรือใกล้ผิวโลก มักมีรูปร่างเหมือนดอกเห็ด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mushroom cloud (ดู Fireball และ Radioactive cloud ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not in one man nor a group of men, but in all men. In you!ไม่ได้อยู่ที่คนหรือกลุ่มใดกลุ่มนึง แต่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน รวมทั้งคุณ The Great Dictator (1940)
Oh, you won't be long, will you?งั้นก็อย่านานนะจ๊ะ เพราะเเขกกลุ่มเเรกจะมาถึงในไม่ช้านี้ Rebecca (1940)
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน Night and Fog (1956)
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง Night and Fog (1956)
For some, the cut has already been made.สำหรับบางกลุ่ม ได้โดนคัดทิ้งไปแล้ว Night and Fog (1956)
Seen any Musketeers swanning about, trooper?การกระทำใด ๆ ที่จับกลุ่ม ทหารถือปืนคาบศิลา เกี่ยวกับทหารม้า? มานี่สิ. How I Won the War (1967)
Look. - And they're waving.และพวกเขากำลังโบก มันคือกลุ่ม ของพวกคุณ Yellow Submarine (1968)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.จีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)
We're Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandเราจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่ม[klum] (n) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy  FR: groupe [ m ] ; clan [ m ] ; cohorte [ f ] ; équipe [ f ] ; peloton [ m ] ; bande [ f ] ; clique [ f ] ; troupe [ f ] ; cercle [ m ] ; noyau [ m ] ; ensemble [ m ] ; classe [ f ] ; bloc [ m ] ; union [ f ] ; série [ f ] ; lot [ m ]
กลุ่ม[klum] (n) EN: ball of string ; ball of thread  FR: pelote [ f ]
กลุ่ม[klum] (n) EN: [ classifier : reels, balls of string, rolls, skeins, groups of persons ]  FR: [ classificateur : bobines, écheveaux, pelotes, groupes de personnes ]
กลุ้ม[klum] (v) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried  FR: être abattu ; être accablé
กลุ่มก้อน[klumkøn] (n) EN: group
กลุ่มคน[klum khon] (n, exp) EN: crowd ; throng ; group ; community ; group of people  FR: groupe de personnes [ m ]
กลุ่มคนเสื้อน้ำเงิน[klum khon seūa nāmngoen] (n, exp) EN: blue shirt people ; blue shirts
กลุ่มคนเสื้อแดง[klum khon seūa daēng] (n, exp) EN: red shirts  FR: chemises rouges [ fpl ]
กลุ่มคำ[klum kham] (n, exp) EN: phrase
กลุ่มจับตาประชาธิปไตย[klum japtā prachāthippatai] (n, exp) EN: watchdog  FR: observateurs [ mpl ]

English-Thai: Longdo Dictionary
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), See also: Chinese ginger, krachai, Syn. lesser ginger
al-Qaida(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ
dichotomy(n) การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O
al Qaedaกลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ
CIS(n) กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States) คือ กลุ่มประเทศที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Aeolian(n) กลุ่มชนพื้นเมืองเอโอลิส (Aeolis), See also: ชนเผ่าเอโอลิส ในสมัยกรีกโบราณ
archery(n) กลุ่มพลธนู
army(n) กลุ่ม, See also: กลุ่มคน, ฝูงชน
assembly(n) กลุ่มคน, See also: คนที่รวมตัวกัน
association(n) กลุ่ม, See also: สมาคม, Syn. society, league, union
asterism(n) กลุ่มดาว
band(n) กลุ่มคน, See also: พวก, คณะ, Syn. troop, group
battery(n) กลุ่มคน, See also: ฝูงชน, Syn. horde
battery(n) กลุ่มของอาวุธยุทธภัณฑ์, Syn. armory
bevy(n) กลุ่มคนกลุ่มใหญ่, Syn. flock, group

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
acervate(อะเซอ' เชท) adj. งอกเป็นกลุ่ม
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi., adj., n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน, การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
aggregation(แอกริเก' เชิน) n. กลุ่มรวม, ภาวะที่รวมเป็นกลุ่ม, Syn. collection, group
agminate(แอก' มิเนท) adj. จับกันเป็นก้อน, จับกันเป็นกลุ่ม., Syn. agminated

English-Thai: Nontri Dictionary
aggregation(n) การรวบรวม, การรวมตัว, การรวมกลุ่ม
band(vt) มัด, ผูก, รัด, รวมกลุ่ม
bevy(n) กลุ่ม, ฝูง, หมู่, คณะ
bloc(n) หมู่, กลุ่มคน, ฝูงคน, พวก
BLOOD blood group(n) กลุ่มเลือด, หมู่เลือด, กรุ๊ปเลือด
BLOOD blood type(n) กลุ่มเลือด, หมู่เลือด, กรุ๊ปเลือด
breed(n) พันธุ์, พืชพันธุ์, ชนิด, กลุ่ม
brigade(n) กองทหาร, กองพลน้อย, กองพัน, กลุ่มคน, หมู่คณะ
bunch(n) พวง, กลุ่ม, ช่อ, เครือ(กล้วย), ก้อน, ปุ่ม
bundle(n) พวง, ห่อ, กอง, กลุ่ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agglomerate[อั๊คโกลเมอเรท, [ คำนี้เป็นคำที่ใช้เป็นทางการ นำไปใส่ใน paper งานวิจัยได้ ]] (n) กลุ่มก้อนใหญ่ๆที่เกิดจาการรวมตัวกันของสิ่งต่างๆกัน
antidisestablishmentarianism[แอนตี้ดิสเอสตาบลิชเมนทาเรียนิซึ่ม] (n) กลุ่มต่อการการไม่สนับสรุนการก่อตั้งลัทธิ
cartel(n) กลุ่มสหพันธ์ธุรกิจ
g8(org) กลุ่ม 8 ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก, See also: group of 8
Hepatorenal Syndromeกลุ่มอาการโรคไตเนื่องจากโรคตับ เป็นภาวะทางการแพทย์อย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้ผู้ป่วยโรคตับแข็งหรือตับวายเต็มขั้นมีการทำงานของไตเสื่อมลงอย่างเฉียบพลัน โรคนี้มักเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนตับ การรักษาอื่นๆ เช่นการฟอกเลือด อาจช่วยชะลอการดำเนินโรคได้
keypals(n) กลุ่มคนที่พูดคุยกับเราโดยไม่เห็นหน้า(โดยเฉพาะบนอินเตอร์เน็ท)
salim(n, adj) กลุ่มคนหรือพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย
Sickle cell diseaseกลุ่มของความผิดปกติที่มีผลต่อฮีโมโกลโมเลกุลในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ให้ออกซิเจนไปยังเซลล์ทั่วร่างกาย คนที่มีความผิดปกตินี้มีโมเลกุลของโมโกลเศร้าที่เรียกว่าฮีโมโกล S ซึ่งสามารถบิดเบือนเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเคียวหรือเสี้ยว, รูปร่าง
student bodyกลุ่มนักเรียนทั้งหมดในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง
Support Group[ซัพพอร์ท กรุ๊ป] (n) กลุ่มช่วยเหลือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すばる, subaru] (n) กลุ่มดาวลูกไก่
組合[くみあい, kumiai] (n) กลุ่ม, สมาคม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たい, tai] (n) กลุ่ม, กอง, หน่วย, หมู่
酸化物[さんかぶつ, sankabutsu] กลุ่มของธาตุ, ออกไซด์, See also: R. oxide
症候群[しょうこうぐん, shoukougun] กลุ่มอาการของโรค, See also: R. syndrome

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] TH: กลุ่ม  EN: group
対象[たいしょう, taishou] TH: กลุ่มเป้าหมาย  EN: target
読者層[どくしゃそう, dokushasou] TH: กลุ่มผู้อ่าน  EN: class of readers

German-Thai: Longdo Dictionary
Gruppe(n) |die, pl. Gruppen| กลุ่ม, หมู่, เหล่า
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| ส่วนใหญ่ของกลุ่ม เช่น die Mehrheit der Deutschen คนเยอรมันส่วนใหญ่
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
zuordnen(vt) |ordnete zu, hat zugeordnet| จัดอยู่ในกลุ่ม
in etw. (Akk) eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เช่น Ich bin in den Tennisverein eingetreten.
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด
sich äußern(vt) |äußerte sich, hat sich geäußert| พูด หรือ แสดงความคิดเห็น เช่น Ich möchte mich über unsere Teamarbeit äußern. = ผมอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องงานที่เราทำด้วยกัน หรือ งานกลุ่ม ( กริยา ตามด้วย กรรมตรง เช่น mich ในประโยคตัวอย่าง ), See also: meinen, sagen, das Gefühl erklären, die Meinung geben, A. schw, Syn. die Meinung sagen
Neuling(n) |der, pl. Neulinge| เด็กใหม่, บุคคลที่เพิ่งเข้าร่วมกลุ่มหรือเพิ่งเข้าร่วมทำงานด้วย เช่น In unserem Betrieb haben wir jetzt 2 Neulinge. = เรามีพนักงานหน้าใหม่อยู่ในบริษัทขณะนี้ด้วยกัน 2 คน, See also: -, Syn. der Anfänger
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, Syn. jmd./ein Tier entkommt jmdm..

French-Thai: Longdo Dictionary
monter(vi, vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top