ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -台-, *台*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
所用品[だいどろこようひん] (n ) เครื่องครัว (Kitchenware)
See also: S. 勝手道,

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[台, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 388

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tái, ㄊㄞˊ, ] surname Tai; (classical) you (in letters); platform; Taiwan (abbr.), #530 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] desk; platform, #530 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.), #530 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] typhoon, #530 [Add to Longdo]
[Tái wān, ㄊㄞˊ ㄨㄢ, / ] Taiwan, #857 [Add to Longdo]
[Tái wān, ㄊㄞˊ ㄨㄢ, / ] Taiwan, #857 [Add to Longdo]
[píng tái, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ, / ] platform; terrace; flat-roofed building, #1,667 [Add to Longdo]
[chū tái, ㄔㄨ ㄊㄞˊ, / ] to lay out (e.g. a plan), #2,036 [Add to Longdo]
[wǔ tái, ㄨˇ ㄊㄞˊ, ] (theatrical or political) stage; arena, #2,590 [Add to Longdo]
电视[diàn shì tái, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] television station, #4,630 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だいほん, daihon] (n) 1.บทละคร 2.บทภาพยนต์
[たいふう, taifuu] (n) ไต้ฝุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せりふ, serifu] (n ) (สพีชฺ) n. การพูด,วิธีการพูด,คำพูด,คำบรรยาย,คำสุนทรพจน์,วิชาเกี่ยวกับการพูด,ข่าวลือ,ภาษาชนชาติ,ภาษา., S. utterance
布巾[だいぶきん, daibukin] (n ) ผ้าเช็ดทำความสะอาดในครัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だい, dai] (n) (1) tower; (2) stand; pedestal; (3) (See 萼) calyx [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n,n-suf,ctr) (6) (See 代・だい・2,代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P) [Add to Longdo]
に載せる[だいにのせる, daininoseru] (exp,v1) to set on a stand [Add to Longdo]
[だいか, daika] (n,n-suf) (hon) your honor (honour); his (or her) honor (honour) [Add to Longdo]
[たいかく;だいかく, taikaku ; daikaku] (n) tall building; the cabinet [Add to Longdo]
割り;[だいわり, daiwari] (n) draft of a magazine's content (usu. a table showing the allocation of each page) [Add to Longdo]
割れ[だいわれ, daiware] (n) (See ・だい・6) (ant [Add to Longdo]
割表;割り表[だいわりひょう, daiwarihyou] (n) draft of magazine's content (a table showing the allocation of each page) [Add to Longdo]
[たいがん;だいがん, taigan ; daigan] (n) your face [Add to Longdo]
[だいけい, daikei] (n,adj-no) trapezium; trapezoid [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.「蝶々夫人」の舞は長崎に置かれている。
No sooner has one typhoon passed than the next one approaches.1つが通り過ぎたかと思うと、すぐに次の風が接近する。
A truck was careering along the road.のトラックが道路を疾走していた。
A car drew up at the entrance.の車が入り口に止まった。
I must buy one.買わなければならない。
You should compare the two motorcycles.のオートバイを比較するべきだ。
The two buses resemble each other at first glance.のバスは一見したところお互いに似ている。
The two cars collided with a crash.の車は激しい音を立てて衝突した。
The two cars tried to make way for each other.の車は互いに道をゆずろうとした。
Not a few people have two cars.の車をもつ人はかなり多い。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.の消防車が火事の現場に駆けつけた。
We see a sleeping car there.あそこに寝車が見える。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Backstage![CN] 在后 Peking Opera Blues (1986)
Did you notice where the liquor was when you went through my kitchen? - Sure. - Go make us a drink.[JA] 所にお酒が あったでしょ? Too Late for Tears (1949)
Take two cars.[JA] 車二で行く Hollow Triumph (1948)
Many of the tunnels are large enough for two cars to drive abreast.[JA] その多くが 車二分もの幅がある He Walked by Night (1948)
You want me to believe there was a duplicate truck.[JA] 同じトラックが 二あったと言いたいのか Kansas City Confidential (1952)
Matyushenko, under the guise of breaking ranks, calls the sailors to the gun turret.[CN] 马图申科趁着一片混乱 将水手们召集到炮 Battleship Potemkin (1925)
The upstate police found a duplicate florist truck half an hour ago.[JA] 州の北部で もう一のトラックが発見された Kansas City Confidential (1952)
I'm gonna take a nap, I'm so tired, when are we doing the radio show?[CN] 好累哦 今天电录音几点钟 Episode #1.8 (2004)
How's this for an answer? There was no other truck.[JA] もう一なんて なかったんだろ? Kansas City Confidential (1952)
To the turret![CN] 去炮 Battleship Potemkin (1925)
Where were you? -Where are you? Broadcasting station.[CN] 电视你要过来吗 Episode #1.5 (2004)
And I let you in because well, housewives can get awfully bored sometimes.[JA] 所にあったのは 義理の妹の物よ あなたを家に 入れた理由は... 主婦って 暇を持て余してるのよ Too Late for Tears (1949)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だい, dai] GESTELL, STAENDER, SOCKEL, BASIS, PLATEAU [Add to Longdo]
[だいどころ, daidokoro] Kueche [Add to Longdo]
[だいほん, daihon] Textbuch, Libretto, Drehbuch [Add to Longdo]
[たいわん, taiwan] Taiwan, Formosa [Add to Longdo]
[たいふう, taifuu] Taifun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top