ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幻-, *幻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[幻, huàn, ㄏㄨㄢˋ] fantasy, illusion, mirage; imaginary
Radical: Decomposition: 幺 (yāo ㄧㄠ) 
Etymology: [ideographic] An inversion of 予, "to give",  Rank: 1,417

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] fantasy, #7,221 [Add to Longdo]
[huàn xiǎng, ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, ] delusion; fantasy, #5,258 [Add to Longdo]
[mèng huàn, ㄇㄥˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] illusion, #7,729 [Add to Longdo]
[huàn jué, ㄏㄨㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] hallucinations, #16,638 [Add to Longdo]
[kē huàn, ㄎㄜ ㄏㄨㄢˋ, ] science fiction, #16,936 [Add to Longdo]
[biàn huàn, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] change irregularly; fluctuate, #19,229 [Add to Longdo]
[xū huàn, ㄒㄩ ㄏㄨㄢˋ, / ] imaginary; illusory, #19,558 [Add to Longdo]
[mó huàn, ㄇㄛˊ ㄏㄨㄢˋ, ] magic fantasy, #20,052 [Add to Longdo]
[qí huàn, ㄑㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, ] fantasy (fiction), #21,756 [Add to Longdo]
[huàn yǐng, ㄏㄨㄢˋ ㄧㄥˇ, ] phantom; mirage, #22,799 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まぼろし, maboroshi] (n) phantom; vision; illusion; dream; (P) [Add to Longdo]
を追う[まぼろしをおう, maboroshiwoou] (exp,v5u) to pursue an illusion; to pursue a fantasy; to pursue phantoms [Add to Longdo]
[げんえい, gen'ei] (n,adj-no) phantom; vision; illusion; (P) [Add to Longdo]
影肢[げんえいし, gen'eishi] (n) (obsc) (See 肢) phantom limb [Add to Longdo]
[げんかい, genkai] (adj-na,n) strange or mysterious and troubling [Add to Longdo]
[げんかく, genkaku] (n) hallucination; illusion; (P) [Add to Longdo]
覚キノコ[げんかくキノコ, genkaku kinoko] (n) hallucinogenic mushroom [Add to Longdo]
覚剤[げんかくざい, genkakuzai] (n) hallucinogen; LSD [Add to Longdo]
覚作用[げんかくさよう, genkakusayou] (n,adj-no) hallucinogenic [Add to Longdo]
覚症[げんかくしょう, genkakushou] (n) hallucinosis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your idea is, as it were, a castle in the air.あなたの考えはいわば想にすぎません。
How is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?他の点では分別のある人が、この同じ屋根、あの殆ど想になりつつある商品が荷造りをして別の国へ行くだけで自由に手に入ると信じるようになるのはどうしてなのか、ということである。
Its limited capability has disenchanted me with computer.その限られた性能のために私はコンピューターに滅を感じている。
Light shines on my sight of doubt.ほのかな光が俺のねじれた視界を影に変えてゆく。 [M]
Permanent peace is nothing but an illusion.永久的な平和など想に過ぎない。
She says she is seeing things.覚が見えると言っている。
Reality and fantasy are hard to distinguish.現実と想を区別するのは難しい。
Permanent peace is nothing but an illusion.恒久的な平和など想に過ぎない。
We were disillusioned with the result.私たちはその結果に滅した。
In my opinion, permanent peace is nothing but illusion.私の考えでは、恒久的な平和など想に過ぎない。
My crime seems unreal to me.私の罪はのように思える。
Sometimes reality and fantasy are hard to distinguish.時には現実と想を区別するのは難しい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every time we participated, it was a pretense.[JA] 僕らは いつだって 永遠になんだから Wings of Desire (1987)
--Sure, and go to prison for the rest of my life. Step right here.[JA] 夜ののうちに秘密がダニエルに知らされた ダニエル書 2章19節 Four Flies on Grey Velvet (1971)
Then, when you wake up, you'll never be bothered by them again.[JA] 次に目覚めたら 覚はすっかりなくなってる Return to Oz (1985)
And it will also get rid of all those bad waking dreams that you've been telling me about.[JA] 話してくれた悪い覚も 追いはらってくれる! Return to Oz (1985)
When there was no hope left she had gone home to her mother.[CN] 当所有的希望灭的时候 她回到了母亲的身边 The Phantom Carriage (1921)
One sees strange fantasies in the water. But they pass like dreams.[CN] 人们能在水中窥见古怪的象 但是那象就像梦境一般 The Mummy (1932)
I thought I was hallucinating...[CN] 以为自己出现 Episode #1.5 (2004)
Wrestling with one... allowing a hip to be put out in pretense... catching a fish in pretense... in pretense sitting at tables... drinking and eating in pretense.[JA] 誰かと夜中に格闘した あれも 魚をつかまえたのも テーブルについて 酒を飲んだのも Wings of Desire (1987)
Isn't what I see, hear, and smell... just the mirage of a world before the world?[JA] 見るもの 聞くもの かぐものは- この世の前の世の Wings of Desire (1987)
- Only an imaginary one.[CN] 是我想出来的 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
He's got a lot of foolish notions about saving a lady in distress.[CN] 他一直想来次英雄救美 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Phantasms of the Living, by Gurney, Myers and Podmore, has already been title-indexed under "P" for Phantasms, and author-indexed under "G" for Gurney,[JA] 「生者の影」ガーニー マイヤース、ポドモア共著 これで タイトルの索引ができたわけ 「せ」で生者 著者は 「ガ」でガーニー The Spy Who Came In from the Cold (1965)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まぼろし, maboroshi] Trugbild, Phantom, Vision [Add to Longdo]
[げんえい, gen'ei] Phantom, Vision, Illusion [Add to Longdo]
[げんそう, gensou] Illusion, Vision, Traum, Traumbild [Add to Longdo]
[げんめつ, genmetsu] Desillusion, Enttaeuschung [Add to Longdo]
[げんかく, genkaku] Halluzination, Sinnestaeuschung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top