ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prodigally

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prodigally-, *prodigally*, prodigal
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีหลุยฉุยแฉก[ADV] extravagantly, See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly, Syn. อีลุ่ยฉุยแฉก, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Ant. มัธยัถส์, ประหยัด, Example: แม่เสียใจที่ลูกใช้เงินอีหลุยฉุยแฉกแบบนี้, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
อีลุ่ยฉุยแฉก[ADV] extravagantly, See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly, Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, อีหลุยฉุยแฉก, Ant. มัธยัสถ์, ประหยัด, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เงินอีลุ่ยฉุยแฉก 850,000 ล้านบาท เพื่อค้ำจุนค่าเงินบาทแบบลมๆ แล้งๆ, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
เติบ[adv.] (toēp) EN: excessively ; lavishly ; prodigally ; extravagantly   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prodigally    (a) prˈɒdɪgəliː (p r o1 d i g @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prodigally \Prod"i*gal*ly\, adv.
   In a prodigal manner; with profusion of expense;
   extravagantly; wasteful; profusely; lavishly; as, an estate
   prodigally dissipated.
   [1913 Webster]
 
      Nature not bounteous now, but lavish grows;
      Our paths with flowers she prodigally strows. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prodigally
   adv 1: to a wasteful manner or to a wasteful degree; "we are
       still prodigally rich compared to others" [syn:
       {wastefully}, {prodigally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top