ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

introspection

IH2 N T R AH0 S P EH1 K SH AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -introspection-, *introspection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
introspection[N] การทบทวนความคิดหรือความรู้สึกของตัวเอง, Syn. self-examination, soul-searching

English-Thai: Nontri Dictionary
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
introspectionอันตรวินิจ, การพินิจภายใน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introspectionวิธีพินิจภายใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My grief and introspection terrifies them, drives Gemma mad, and Clay's pity has moved into profound loathing.ความปวดร้าวและการครุ่นคิดของผม ความหวาดกลัวต่อพวกเขา มันทำให้เจมม่าคลุ้มคลั่ง และความเกลียดชังของเคลย์เพิ่มชึ้น Bainne (2010)
Neurotic is simply an intense form of introspection.โรคประสาท เอาง่ายๆคือพวกย้ำคิดย้ำทำ The Switch (2010)
This class is more about introspection.คลาสนี้มันเกี่ยวกับวิปัสสนามากกว่า Competitive Wine Tasting (2011)
I recall a moment of introspection. Why?Ι'd ѕtіll rаthеr bе rіght hеrе thаn bасk uр thеrе. Cloud Atlas (2012)
I thought some introspection was in order.แล้วฉันกำลังพิจารณาเรื่องอย่างเป้นลำดับ Checkmate (2012)
- deep introspection of human being.- จิตใต้สำนึกของปุถุชนมนุษย์ - อาจารย์ครับ A Muse (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
INTROSPECTION    IH2 N T R AH0 S P EH1 K SH AH0 N
INTROSPECTION    IH2 N T R OW0 S P EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
introspection    (n) ˌɪntrəspˈɛkʃən (i2 n t r @ s p e1 k sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative), #305 [Add to Longdo]
反躬自问[fǎn gōng zì wèn, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄨㄣˋ, / ] introspection; to ask oneself, #155,444 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstprüfung {f}; Selbstbeobachtung {f} | Selbstprüfungen {pl}introspection | introspections [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
観心[かんじん, kanjin] (n) {Buddh} introspection [Add to Longdo]
内観[ないかん, naikan] (n,vs) introspection [Add to Longdo]
内省[ないせい, naisei] (n,vs) introspection; reflection on one's self; (P) [Add to Longdo]
反省[はんせい, hansei] (n,vs) reflection; reconsideration; introspection; meditation; contemplation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Introspection \In`tro*spec"tion\, n. [Cf. F. introspection.]
   A view of the inside or interior; a looking inward;
   specifically, the act or process of self-examination, or
   inspection of one's own thoughts and feelings; the cognition
   which the mind has of its own acts and states;
   self-consciousness; reflection.
   [1913 Webster]
 
      I was forced to make an introspection into my own mind.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 introspection
   n 1: the contemplation of your own thoughts and desires and
      conduct [syn: {introspection}, {self-contemplation}, {self-
      examination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top