ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

introspection

IH2 N T R AH0 S P EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -introspection-, *introspection*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
introspection(n) การทบทวนความคิดหรือความรู้สึกของตัวเอง, Syn. self-examination, soul-searching

English-Thai: Nontri Dictionary
introspection(n) การพิจารณา, การใคร่ครวญ, การทบทวน, การครุ่นคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
introspectionอันตรวินิจ, การพินิจภายใน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introspectionวิธีพินิจภายใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My grief and introspection terrifies them, drives Gemma mad, and Clay's pity has moved into profound loathing.ความปวดร้าวและการครุ่นคิดของผม ความหวาดกลัวต่อพวกเขา มันทำให้เจมม่าคลุ้มคลั่ง และความเกลียดชังของเคลย์เพิ่มชึ้น Bainne (2010)
I thought some introspection was in order.แล้วฉันกำลังพิจารณาเรื่องอย่างเป้นลำดับ Checkmate (2012)
- deep introspection of human being.- จิตใต้สำนึกของปุถุชนมนุษย์ - อาจารย์ครับ A Muse (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTROSPECTION IH2 N T R AH0 S P EH1 K SH AH0 N
INTROSPECTION IH2 N T R OW0 S P EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
introspection (n) ˌɪntrəspˈɛkʃən (i2 n t r @ s p e1 k sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative), #305 [Add to Longdo]
反躬自问[fǎn gōng zì wèn, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄨㄣˋ, / ] introspection; to ask oneself, #155,444 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstprüfung { f }; Selbstbeobachtung { f } | Selbstprüfungen { pl }introspection | introspections [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
観心[かんじん, kanjin] (n) { Buddh } introspection [Add to Longdo]
内観[ないかん, naikan] (n, vs) introspection [Add to Longdo]
内省[ないせい, naisei] (n, vs) introspection; reflection on one's self; (P) [Add to Longdo]
反省[はんせい, hansei] (n, vs) reflection; reconsideration; introspection; meditation; contemplation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Introspection \In`tro*spec"tion\, n. [Cf. F. introspection.]
   A view of the inside or interior; a looking inward;
   specifically, the act or process of self-examination, or
   inspection of one's own thoughts and feelings; the cognition
   which the mind has of its own acts and states;
   self-consciousness; reflection.
   [1913 Webster]
 
      I was forced to make an introspection into my own mind.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 introspection
   n 1: the contemplation of your own thoughts and desires and
      conduct [syn: {introspection}, {self-contemplation}, {self-
      examination}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top