ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unadvisedly

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unadvisedly-, *unadvisedly*, unadvised
English-Thai: Nontri Dictionary
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, advisedly, and solemnly.มันไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การไม่ตักเตือนหรือการไม่เอาใจใส่ แต่โดยแสดงความเคารพนับถือ อย่างสุขุมรอบคอบ อย่างพิจารณาแล้ว และ เอาจริงเอาจัง Cloverdale (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unadvisedly (a) ˌʌnədvˈaɪzədliː (uh2 n @ d v ai1 z @ d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unadvised \Un`ad*vised"\, a.
   1. Not prudent; not discreet; ill advised. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Done without due consideration; wanton; rash;
    inconsiderate; as, an unadvised proceeding.
    [1913 Webster] -- {Un`ad*vis"ed*ly}, adv. --
    {Un`ad*vis"ed*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unadvisedly
   adv 1: in an unadvised manner

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top