Search result for

irritable

(43 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irritable-, *irritable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irritable[ADJ] ขี้โมโห, See also: โมโหง่าย, Syn. bad-tempered, touchy, resentful, Ant. cool, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irritable(เออ'ริทะเบิล) adj.ไวต่อการกระตุ้น,สนองการเร้าได้ง่าย,โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,ระคายเคือง, See also: irritableness n. irritably adv., Syn. susceptible,sensitive

English-Thai: Nontri Dictionary
irritable(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,หงุดหงิด,ระคายเคือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irritable๑. ไวเกินต่อการกระตุ้น๒. -หงุดหงิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritableไวต่อการกระตุ้น, หงุดหงิด, ตื่นตัวตอบสนอง, อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I may seem like an unlikely survivor with all my phobias and irritable bowel syndrom.ผมเริ่มรู้สึกหมดอาลัยตายอยาก ผมอยู่ด้วยความกลัวอย่างหวาดระแวง. Zombieland (2009)
According to the inexplicably irritable nurse behind the desk,ตามที่ยายพยาบาลขี้หงุดหงิด โดยไม่มีเหตุผลหลังเคาน์เตอร์ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
I'd love to skip those three days a month when I'm cranky and irritable.สามวันต่อเดือนที่ทำให้ชั้นอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดไปหมด A Humiliating Business (2010)
Irritable Bowel Syndrome?- ทักษะอะไร Love & Other Drugs (2010)
I had to do something to amuse myself while this one sat on the throne for hours dealing with his irritable bowel syndrome.นี่คุณเตะฉันหรือไง เปล่านี่.. คุณเหรอ คุณเตะเธอใช่ไหม Just Go with It (2011)
You seem so irritable today.วันนี้ดูจะหงุดหงิดนะ You've Fallen for Me (2011)
You've become angry, irritable, and downright mean."เจ้ากลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ ไร้เหตุผล Heart of Darkness (2012)
I have to say, you are the most irritable pain in the assขอบอกเลยนะ เธอนี่มันสุดยอดตัวแซบที่สุดเลย The Love Boat (2013)
Well, irritable.มันจะทำให้เค้าวิตกกังวล Me Before You (2016)
Like, "more irritable".คือก็นะ วิตกกังวลมากกว่าเดิม Me Before You (2016)
- You're so bloody irritable. - Not at all!เธอนี่ขี้หงุดหงิดจัง \ ไม่เป็นไร Show Me Love (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritableIf people who smoke are deprived of their cigarettes, they get nervous and irritable.
irritableI'm really irritable lately. My favorite soccer team is in a slump.
irritableThey are all irritable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้บ่น[ADJ] grumbling, See also: irritable, complaining, fussy, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Example: นิสัยที่ขี้ข่นของเธอจะทำให้สามีเบื่อมากขึ้นทุกวัน, Thai definition: ที่ชอบพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
หัวเสีย[v.] (hūasīa) EN: be in a bad temper ; lose one's temper ; be irritable   FR: être de méchante humeur ; être en colère ; perdre la tête
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish   FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
ขี้บ่น[adj.] (khībon) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy   FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)
โกรธง่าย[adj.] (krōt ngāi) FR: irritable ; irascible ; emporté
หงุดหงิด[v.] (ngut-ngit) EN: be moody ; be in a bad humor ; be in a bad tempered ; be in a bad mood ; be irritable ; get angry easily   FR: être de mauvaise humeur ; être irritable
หงุดหงิด[adj.] (ngut-ngit) EN: irritable ; fretful   FR: irritable ; grognon ; de mauvaise humeur ; bougon

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRITABLE    IH1 R AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritable    (j) (i1 r i t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
empfindlich {adj} | empfindlich gegen Berührungirritable | irritable to the touch [Add to Longdo]
erregbar {adj} | erregbarer | am erregbarstenirritable | more irritable | most irritable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
セレキノン[, serekinon] (n) Cerekinon (trimebutine maleate), used to treat irritable bowel syndrome [Add to Longdo]
過敏性大腸症候群[かびんせいだいちょうしょうこうぐん, kabinseidaichoushoukougun] (n) irritable colon syndrome [Add to Longdo]
過敏性腸症候群[かびんせいちょうしょうこうぐん, kabinseichoushoukougun] (n) irritable bowel syndrome; IBS [Add to Longdo]
怒りん坊[おこりんぼう, okorinbou] (n) short-tempered or irritable person [Add to Longdo]
癇の強い[かんのつよい, kannotsuyoi] (exp) irritable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急噪[jí zào, ㄐㄧˊ ㄗㄠˋ, ] irritable; irascible; impetuous; also written 急躁 [Add to Longdo]
急躁[jí zào, ㄐㄧˊ ㄗㄠˋ, ] irritable; irascible; impetuous [Add to Longdo]
应激性[yīng jī xìng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, / ] irritable; sensitive; excitable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritable \Ir"ri*ta*ble\, a. [L. irritabilis: cf. F. irritable.
   See {Irritate}.]
   [1913 Webster]
   1. Capable of being irritated.
    [1913 Webster]
 
   2. Very susceptible of anger or passion; easily inflamed or
    exasperated; as, an irritable temper.
    [1913 Webster]
 
       Vicious, old, and irritable.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physiol.) Endowed with irritability; susceptible of
    irritation; capable of being excited to action by the
    application of certain stimuli.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) Susceptible of irritation; unduly sensitive to
    irritants or stimuli. See {Irritation}, n., 3.
 
   Syn: Excitable; irascible; touchy; fretful; peevish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irritable
   adj 1: easily irritated or annoyed; "an incorrigibly fractious
       young man"; "not the least nettlesome of his countrymen"
       [syn: {cranky}, {fractious}, {irritable}, {nettlesome},
       {peevish}, {peckish}, {pettish}, {petulant}, {scratchy},
       {testy}, {tetchy}, {techy}]
   2: abnormally sensitive to a stimulus
   3: capable of responding to stimuli [syn: {excitable},
     {irritable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top