ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -支-, *支*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[支, zhī, ] to support, to sustain; to withdraw, to pay; a branch (of a bank)
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又 holding a branch 十 for support,  Rank: 437

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī, , ] to support; to sustain; to erect; to raise; branch; division; to draw money; surname Zhi; classifier for rods such as pens and guns, for army divisions and for songs or compositions; watt, classifier for power of light bulbs, #899 [Add to Longdo]
[zhī chí, ㄓ ㄔˊ, ] to be in favor of; to support; to back; support; backing; to stand by, #283 [Add to Longdo]
[zhī fù, ㄓ ㄈㄨˋ, ] to pay (money), #1,793 [Add to Longdo]
[zhī chēng, ㄓ ㄔㄥ, / ] to prop up; to support; strut; brace, #2,263 [Add to Longdo]
[zhī chū, ㄓ ㄔㄨ, ] to spend; to pay out; expense, #3,402 [Add to Longdo]
[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ, ] provide assistance or backing; to support; to back, #4,847 [Add to Longdo]
[kāi zhī, ㄎㄞ ㄓ, / ] expenditures; pay; expenses, #6,281 [Add to Longdo]
[zhī duì, ㄓ ㄉㄨㄟˋ, / ] detachment (of troops), #6,607 [Add to Longdo]
[zhī zhù, ㄓ ㄓㄨˋ, ] mainstay, #7,243 [Add to Longdo]
[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, ] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide, #7,561 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しえん, shien] (vt) สนับสนุน
[しぶ, shibu] (n) สำนักงานย่อย, สาขาย่อย, See also: A. 本部,
配人[しはいにん, shihainin] (n) ผู้จัดการทั่วไป (มักใช้กับโรงแรม หรือร้านอาหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[してん, shiten] สาขา
[しきゅう, shikyuu] (vt ) payment, allowance

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[ささえる, sasaeru] Thai: สนับสนุน
[しえん, shien] Thai: การสนับสนุน English: support (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かう, kau] (v5u,vt) to support or prop up [Add to Longdo]
[ささえ, sasae] (n) support; stay; prop [Add to Longdo]
える[ささえる, sasaeru] (v1,vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P) [Add to Longdo]
え合う[ささえあう, sasaeau] (v5u) to support (each other, one another) [Add to Longdo]
[しえん, shien] (n,vs) support; backing; aid; assistance; (P) [Add to Longdo]
援グループ[しえんグループ, shien guru-pu] (n) {comp} support group [Add to Longdo]
援策[しえんさく, shiensaku] (n) support measures; assistance measures [Add to Longdo]
援者[しえんしゃ, shiensha] (n) supporter [Add to Longdo]
援団体[しえんだんたい, shiendantai] (n) support group [Add to Longdo]
[しきゅう, shikyuu] (n,vs) provision; supply; payment; allowance; grant; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please settle this account by October 28, 1998.1998年10月28日までに、この請求書に対するお払いをお願いします。
Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.6つの先端技術の会社がその県に社を設立した。
On July 10, we will open our Sapporo branch.7月10日より札幌店を開設いたします。
We'll pay you on demand any day after July 10th.7月10日以降なら、いつでも請求次第に払います。
I dared to support his opinion.あえて彼の意見を持した。
How much we pay you depends on your skill.あなたにいくら給料を払うかは、あなたの腕次第ですね。
Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.あなたのロボットは食事の度、掃除、皿洗いその他の家事ができるでしょう。
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの安定的な援がなければ、私の任務は失敗に終わっていたでしょう。
You cannot depend on his support for your project.あなたの計画で、彼の援をあてにすることは出来ない。
A 10% tax will be withheld from the payment to you.あなたの払から10%を税として天引きします。
You will be paid according as you work.あなたの働きに応じて賃金が払われる。
I'm on your side.あなたを持します。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Balance."[CN] "收平衡." Grand Hotel (1932)
Tie that up with the other little things... like the fact that he uses a police gun, and the accuracy of the shooting.[JA] その三つや 諸々のポイント... たとえば 警察給の銃の使用や... 射撃の正確さを 足すんだよ He Walked by Night (1948)
As friend, unselfishly.[JA] 援してきた 一友人としてね Scarlet Street (1945)
"Then the army, backed by our supply trains, will advance for a surprise attack on the rebels left flank."[CN] 而部队在补给火车援下 将前往突袭叛军的左翼 The General (1926)
I am in favour of any measure which would lead to closer cooperation in Europe.[JA] 各国の協力関係が緊密になるのであれば 私はいかなる法案も持します Roman Holiday (1953)
-... prepare a nice dinner?[JA] - うまい夕飯の度をしていたな? And Then There Were None (1945)
We, the sailors of Potemkin, must support the workers, our brothers... and stand among the front lines of the revolution![CN] 我们,波坦金号的水手 必须持我们的工人兄弟... 站到革命的最前线! Battleship Potemkin (1925)
The only time I regret being a bachelor is when I have to dress for dinner.[JA] このときばかりは 独身を後悔します ディナーの度をするとき And Then There Were None (1945)
So he gambled for support and I gave it to him.[JA] そして だれかの持にかけた 12 Angry Men (1957)
I'm sorry there's no breakfast prepared but you see, my wife ...[JA] 誠にあいすみません 朝食の度ができません あの、妻が And Then There Were None (1945)
I myself will stand at her side as the fire flushes the murderer Hagen from his hole![CN] 要是能用火逼出那兇手哈根,我絕對會持她的做法! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
We let them play in any way... as long as they're willing to pay.[CN] 让他们尽情地玩 只要他们付得起 One Hour with You (1932)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
援グループ[しえんグループ, shien guru-pu] support group [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] Zweig, Unterstuetzung [Add to Longdo]
える[ささえる, sasaeru] unterstuetzen, stuetzen [Add to Longdo]
[ししゅつ, shishutsu] Ausgabe, Auslagen [Add to Longdo]
[してん, shiten] Zweiggeschaeft, Filiale [Add to Longdo]
店網[してんもう, shitenmou] Zweigstellennetz, Filialnetz [Add to Longdo]
[したく, shitaku] Vorbereitung [Add to Longdo]
[しはらい, shiharai] Zahlung, Bezahlung [Add to Longdo]
[しじ, shiji] Unterstuetzung [Add to Longdo]
[しちゅう, shichuu] Stuetze, Pfahl, Saeule [Add to Longdo]
[しりゅう, shiryuu] Nebenfluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top