Search result for

(63 entries)
(0.0553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -支-, *支*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しえん, shien] (vt) สนับสนุน
[しぶ, shibu] (n) สำนักงานย่อย, สาขาย่อย, See also: A. 本部,
配人[しはいにん, shihainin] (n) ผู้จัดการทั่วไป (มักใช้กับโรงแรม หรือร้านอาหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[してん, shiten] สาขา
[しきゅう, shikyuu] (vt ) payment, allowance

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[ささえる, sasaeru] Thai: สนับสนุน
[しえん, shien] Thai: การสนับสนุน English: support (vs)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[支, zhī, ] to support, to sustain; to withdraw, to pay; a branch (of a bank)
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又 holding a branch 十 for support,  Rank: 437

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かう, kau] (v5u,vt) to support or prop up [Add to Longdo]
[ささえ, sasae] (n) support; stay; prop [Add to Longdo]
える[ささえる, sasaeru] (v1,vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P) [Add to Longdo]
え合う[ささえあう, sasaeau] (v5u) to support (each other, one another) [Add to Longdo]
[しえん, shien] (n,vs) support; backing; aid; assistance; (P) [Add to Longdo]
援グループ[しえんグループ, shien guru-pu] (n) {comp} support group [Add to Longdo]
援策[しえんさく, shiensaku] (n) support measures; assistance measures [Add to Longdo]
援者[しえんしゃ, shiensha] (n) supporter [Add to Longdo]
援団体[しえんだんたい, shiendantai] (n) support group [Add to Longdo]
[しきゅう, shikyuu] (n,vs) provision; supply; payment; allowance; grant; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī chí, ㄓ ㄔˊ, ] to be in favor of; to support; to back; support; backing; to stand by, #283 [Add to Longdo]
[zhī, , ] to support; to sustain; to erect; to raise; branch; division; to draw money; surname Zhi; classifier for rods such as pens and guns, for army divisions and for songs or compositions; watt, classifier for power of light bulbs, #899 [Add to Longdo]
[zhī fù, ㄓ ㄈㄨˋ, ] to pay (money), #1,793 [Add to Longdo]
[zhī chēng, ㄓ ㄔㄥ, / ] to prop up; to support; strut; brace, #2,263 [Add to Longdo]
[zhī chū, ㄓ ㄔㄨ, ] to spend; to pay out; expense, #3,402 [Add to Longdo]
[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ, ] provide assistance or backing; to support; to back, #4,847 [Add to Longdo]
[zhī duì, ㄓ ㄉㄨㄟˋ, / ] detachment (of troops), #6,607 [Add to Longdo]
[zhī zhù, ㄓ ㄓㄨˋ, ] mainstay, #7,243 [Add to Longdo]
[zhī pèi, ㄓ ㄆㄟˋ, ] dominate; allocate, #7,612 [Add to Longdo]
[zhī jià, ㄓ ㄐㄧㄚˋ, ] trestle; support; frame; to prop sth up, #10,316 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please settle this account by October 28, 1998.1998年10月28日までに、この請求書に対するお払いをお願いします。
Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.6つの先端技術の会社がその県に社を設立した。
On July 10, we will open our Sapporo branch.7月10日より札幌店を開設いたします。
We'll pay you on demand any day after July 10th.7月10日以降なら、いつでも請求次第に払います。
I dared to support his opinion.あえて彼の意見を持した。
How much we pay you depends on your skill.あなたにいくら給料を払うかは、あなたの腕次第ですね。
Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.あなたのロボットは食事の度、掃除、皿洗いその他の家事ができるでしょう。
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの安定的な援がなければ、私の任務は失敗に終わっていたでしょう。
You cannot depend on his support for your project.あなたの計画で、彼の援をあてにすることは出来ない。
A 10% tax will be withheld from the payment to you.あなたの払から10%を税として天引きします。
You will be paid according as you work.あなたの働きに応じて賃金が払われる。
I'm on your side.あなたを持します。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They paid me one million yen a month in rent.[JA] 毎月 100万円もの家賃を 払っていた Emotions (2017)
Mr. Sakurai.[CN] 这些女人是赌上了性命住进那个家的 还要每个月付我一百万元 Disbanded (2017)
Finished reading?[CN] 但我觉得她是最挂念大家的人 就好像是那个家的柱一样 Ready (2017)
They pay me one million yen a month in rent.[JA] 毎月 僕に100万円もの 家賃を払っている Affection (2017)
The answer is a lot more complicated than you might think.[CN] 但在2012年 美国男子拳击队 这曾经赢过任何其他国家的队伍 CounterPunch (2017)
Those women risked their lives to live in that house while paying me one million yen a month.[JA] 女たちは命を懸けて あの家に入居していた 毎月 100万円を僕に払いながら Disbanded (2017)
A lot of people don't understand why I haven't turned pro.[CN] 他每月的固定开 包括车子 房租和水电费 总共是九百美元 CounterPunch (2017)
It's because... that's the way I want it.[CN] (票 发票人签章: 白川美波) Emotions (2017)
They paid me one million yen a month in rent.[JA] 毎月 100万円もの家賃を 払っていた Confrontation (2017)
What was that?[CN] 还付了在我成年前 砂子援助我的费用 Disbanded (2017)
I came here today to show you something.[CN] 从远处持着他 Emotions (2017)
They pay me one million yen a month in rent.[JA] 毎月 僕に100万円もの 家賃を払っている Appeal (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
援グループ[しえんグループ, shien guru-pu] support group [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] Zweig, Unterstuetzung [Add to Longdo]
える[ささえる, sasaeru] unterstuetzen, stuetzen [Add to Longdo]
[ししゅつ, shishutsu] Ausgabe, Auslagen [Add to Longdo]
[してん, shiten] Zweiggeschaeft, Filiale [Add to Longdo]
店網[してんもう, shitenmou] Zweigstellennetz, Filialnetz [Add to Longdo]
[したく, shitaku] Vorbereitung [Add to Longdo]
[しはらい, shiharai] Zahlung, Bezahlung [Add to Longdo]
[しじ, shiji] Unterstuetzung [Add to Longdo]
[しちゅう, shichuu] Stuetze, Pfahl, Saeule [Add to Longdo]
[しりゅう, shiryuu] Nebenfluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top