Search result for

supervise

(45 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supervise-, *supervise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supervise[VI] ตรวจตรา, See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ, Syn. oversee, control, manage, superintend
supervise[VT] ตรวจตรา, See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ, Syn. oversee, control, manage, superintend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supervise(ซูเพอะไวซ) vt. ดูแล,ควบคุม,จัดการ,อำนวยการ,ตรวจตรา, Syn. oversee

English-Thai: Nontri Dictionary
supervise(vt) ควบคุม,ดูแล,อำนวยการ,จัดการ,ตรวจตรา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ [นิวเคลียร์]
Supervised studyการนิเทศการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My office supervises all runaway and missing child cases, including your son's, and;สำนักงานของผม ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเด็ก ที่หนีออกจากบ้าน หรือสูญหายไป รวมทั้งลูกชายคุณ และ Changeling (2008)
When I supervised 32 cosตอนฉันตรวจตรา 32 COs Eagles and Angels (2008)
And I'm counting on you to supervise every second of that interrogation.แล้วผมจะติดตาม เรื่องการสอบสวนอยู่ตลอดเวลา Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
They're ordering the warden to allow supervised visitations.เขามีคำสั่งให้ผอ.เรือนจำอนุญาตคุณให้เข้าเยี่ยมได้ Prison Break: The Final Break (2009)
Now, the group that I supervise focuses on methamphetamine which is a growing problem in the country, unfortunately.ใช่ครับ โดยแท้จริงทีเดียว ตอนนี้ เราได้มีความสำเร็จในบางพื้นที่ แต่จากการประเมินโดยรวม ดูเหมือนว่านับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ABQ (2009)
So they gave Weston a supervised visit with his kid...เจ้าหน้าที่อณุญาติให้เวสตัน มาเยี่ยมลูกของเขา... Na Triobloidi (2009)
Yeah, and you know, you could supervise the calls.you could supervise the calls. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I have to supervise the kids making paper mashall puzzles for the set.ฉันต้องคอยดูแลเด็กๆ ทำฉากละครปริศนาจากกระดาษ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Morgan,I want you to supervise the evidence collection.มอร์แกน ผมต้องการให้คุณช่วยแนะนำการเก็บวัตถุพยาน To Hell... And Back (2009)
I'll send Clark to supervise.ฉันจะส่งคลาร์คมาตรวจดู The Plain in the Prodigy (2009)
Oh, Dr. Brennan already requested that you suit up to supervise the FBI techs' retrieval of the remains at the train tracks.โอ ดร.แบรนเนนอยากให้คุณ ทำเรื่องที่คุณถนัดอยู่แล้ว ไปตรวจดูทีมเจ้าหน้าที่ FBI เก็บกู้ซากที่เหลือ ที่ทางรถไฟ The Plain in the Prodigy (2009)
So, I'm like some kind of experiment that you need to supervise?งั้นฉันก็เป็นเหมือนกับการทดลอง ที่คุณต้องมาควบคุม A Night at the Bones Museum (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
superviseThe Representative Director supervises Directors' performance of duties.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise   FR: prendre soin ; veiller sur
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct   FR: diriger ; superviser ; contrôler
คนควบคุม[n. exp.] (khon khūapkhum) EN: supervisor   FR: superviseur [m] ; superviseuse [f]
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge   FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
คุม[v.] (khum) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of)   FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser
คุมงาน[v. exp.] (khum ngān) EN: supervise work ; oversee   
ควบคุม[v.] (khwop khum) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend   FR: contrôler
นายช่าง[n. exp.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; chief   FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police   FR: directeur [m] ; superviseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERVISE    S UW1 P ER0 V AY2 Z
SUPERVISED    S UW1 P ER0 V AY2 Z D
SUPERVISES    S UW1 P ER0 V AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supervise    (v) (s uu1 p @ v ai z)
supervised    (v) (s uu1 p @ v ai z d)
supervises    (v) (s uu1 p @ v ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーバイザ(P);スーパーバイザー;スーパバイザ[, su-pa-baiza (P); su-pa-baiza-; su-pabaiza] (n) superviser; (P) [Add to Longdo]
監視下[かんしか, kanshika] (adj-no) supervised; under surveillance [Add to Longdo]
検する[けんする, kensuru] (vs-s,vt) to inspect; to supervise [Add to Longdo]
取り締まる(P);取締まる[とりしまる, torishimaru] (v5r,vt) to manage; to control; to supervise; to crack down on; (P) [Add to Longdo]
統べる;総べる[すべる, suberu] (v1,vt) to control; to supervise [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监制[jiān zhì, ㄐㄧㄢ ㄓˋ, / ] supervise the manufacture of; supervise the shooting of films [Add to Longdo]
[dǒng, ㄉㄨㄥˇ, ] supervise; to direct; director; surname Dong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supervise \Su`per*vise"\, v. t. [imp. & p. p. {Supervised}; p.
   pr. & vb. n. {Supervising}.] [Pref. super- + L. visere to
   look at attentively, to view, surely, intens. from videre,
   visum, to see. Cf. {Survise}, and {Survey}.]
   1. To oversee for direction; to superintend; to inspect with
    authority; as, to supervise the construction of a steam
    engine, or the printing of a book.
    [1913 Webster]
 
   2. To look over so as to read; to peruse. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Superintend}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supervise \Su`per*vise"\, n.
   Supervision; inspection. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supervise
   v 1: watch and direct; "Who is overseeing this project?" [syn:
      {oversee}, {supervise}, {superintend}, {manage}]
   2: keep tabs on; keep an eye on; keep under surveillance; "we
     are monitoring the air quality"; "the police monitor the
     suspect's moves" [syn: {monitor}, {supervise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top