ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supervise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supervise-, *supervise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supervise(vi) ตรวจตรา, See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ, Syn. oversee, control, manage, superintend
supervise(vt) ตรวจตรา, See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ, Syn. oversee, control, manage, superintend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supervise(ซูเพอะไวซ) vt. ดูแล, ควบคุม, จัดการ, อำนวยการ, ตรวจตรา, Syn. oversee

English-Thai: Nontri Dictionary
supervise(vt) ควบคุม, ดูแล, อำนวยการ, จัดการ, ตรวจตรา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ [นิวเคลียร์]
Supervised studyการนิเทศการศึกษา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
supervised releaseการปล่อยตัว(นักโทษ)โดยมีการคุมประพฤติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The ruling also states... that you need a licensed attorney to supervise you.กฏยังได้บัญญัติไว้ว่า คุณต้องมีทนายที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อควบคุมคุณ Legally Blonde (2001)
I want Connor to supervise the work.และผมต้องการพื้นที่สำหรับทำงานด้วย Episode #2.2 (2008)
I'm assigned to Anakin Skywalker, and he is to supervise my Jedi training.ข้าถูกส่งมาให้กับอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และเขาจะเป็นผู้ฝึกข้าให้เป็นเจได Star Wars: The Clone Wars (2008)
My office supervises all runaway and missing child cases, including your son's, and;สำนักงานของผม ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเด็ก ที่หนีออกจากบ้าน หรือสูญหายไป รวมทั้งลูกชายคุณ และ Changeling (2008)
And I'm counting on you to supervise every second of that interrogation.แล้วผมจะติดตาม เรื่องการสอบสวนอยู่ตลอดเวลา Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Now, the group that I supervise focuses on methamphetamine which is a growing problem in the country, unfortunately.ใช่ครับ โดยแท้จริงทีเดียว ตอนนี้ เราได้มีความสำเร็จในบางพื้นที่ แต่จากการประเมินโดยรวม ดูเหมือนว่านับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ABQ (2009)
Yeah, and you know, you could supervise the calls.you could supervise the calls. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I have to supervise the kids making paper mashall puzzles for the set.ฉันต้องคอยดูแลเด็กๆ ทำฉากละครปริศนาจากกระดาษ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Morgan, I want you to supervise the evidence collection.มอร์แกน ผมต้องการให้คุณช่วยแนะนำการเก็บวัตถุพยาน To Hell... And Back (2009)
Oh, Dr. Brennan already requested that you suit up to supervise the FBI techs' retrieval of the remains at the train tracks.โอ ดร.แบรนเนนอยากให้คุณ ทำเรื่องที่คุณถนัดอยู่แล้ว ไปตรวจดูทีมเจ้าหน้าที่ FBI เก็บกู้ซากที่เหลือ ที่ทางรถไฟ The Plain in the Prodigy (2009)
When I finalize my vice presidential choice, he or she will supervise these efforts.เมื่อผมได้ตัดสินใจเด็ดขาด เรื่องรองประธานาบดีแล้ว เขาหรือเธอจะทำหน้าที่ กำกับเรื่องพวกนี้อีกที Gimme Some Truth (2009)
Just someone to supervise the manhunt for Bauer.แค่หัวหน้าของคนที่จะตามล่าบาวเออร์ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
superviseThe Representative Director supervises Directors' performance of duties.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
ดูแล[dūlaē] (v) EN: take care of ; keep ; supervise  FR: prendre soin ; veiller sur
กำกับ[kamkap] (v) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct  FR: diriger ; superviser ; contrôler
คนควบคุม[khon khūapkhum] (n, exp) EN: supervisor  FR: superviseur [ m ] ; superviseuse [ f ]
ควบคุม[khūapkhum] (v) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge  FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
คุม[khum] (v) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of)  FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser
คุมงาน[khum ngān] (v, exp) EN: supervise work ; oversee
ควบคุม[khwop khum] (v) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend  FR: contrôler
นายช่าง[nāi chāng] (n, exp) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; chief  FR: mécanicien en chef [ m ] ; ingénieur superviseur [ m ] ; chef d'équipe [ m ]
ผู้กำกับ[phūkamkap] (n) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police  FR: directeur [ m ] ; superviseur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
supervise
supervised
supervises

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supervise
supervised
supervises

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǒng, ㄉㄨㄥˇ, ] supervise; to direct; director; surname Dong #6,466 [Add to Longdo]
监制[jiān zhì, ㄐㄧㄢ ㄓˋ,   /  ] supervise the manufacture of; supervise the shooting of films #20,402 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーバイザ(P);スーパーバイザー;スーパバイザ[su-pa-baiza (P); su-pa-baiza-; su-pabaiza] (n) superviser; (P) [Add to Longdo]
監視下[かんしか, kanshika] (adj-no) supervised; under surveillance [Add to Longdo]
検する[けんする, kensuru] (vs-s, vt) to inspect; to supervise [Add to Longdo]
取り締まる(P);取締まる[とりしまる, torishimaru] (v5r, vt) to manage; to control; to supervise; to crack down on; (P) [Add to Longdo]
統べる;総べる[すべる, suberu] (v1, vt) to control; to supervise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supervise \Su`per*vise"\, v. t. [imp. & p. p. {Supervised}; p.
   pr. & vb. n. {Supervising}.] [Pref. super- + L. visere to
   look at attentively, to view, surely, intens. from videre,
   visum, to see. Cf. {Survise}, and {Survey}.]
   1. To oversee for direction; to superintend; to inspect with
    authority; as, to supervise the construction of a steam
    engine, or the printing of a book.
    [1913 Webster]
 
   2. To look over so as to read; to peruse. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Superintend}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supervise \Su`per*vise"\, n.
   Supervision; inspection. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supervise
   v 1: watch and direct; "Who is overseeing this project?" [syn:
      {oversee}, {supervise}, {superintend}, {manage}]
   2: keep tabs on; keep an eye on; keep under surveillance; "we
     are monitoring the air quality"; "the police monitor the
     suspect's moves" [syn: {monitor}, {supervise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top