Search result for

ตรวจแก้

(11 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรวจแก้-, *ตรวจแก้*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Christine was just before lunch and We have a few things through.คริสทีนเพิ่งแวะมา \ เอามื้อเที่ยงมาฝากน่ะแล้วก็ คริสทีน? เรากำลังตรวจแก้เอกสารอยู่ Drag Me to Hell (2009)
Just in case I don't say exactly what I mean.ฉันจะตรวจแก้การสนทนาครั้งนี้ เผื่อฉันไม่ได้พูดอย่างที่ตั้งใจ Jackie (2016)
Correcting for tracking system error.ตรวจแก้สำหรับแนวทางข้อผิดพลาดระบบ Akira (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรวจแก้[v.] (trūat kaē) EN: correct   FR: corriger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emend[VT] ปรับเปลี่ยนข้อเขียน, See also: ตรวจแก้ข้อเขียน, แก้ไขข้อเขียน, Syn. correct, edit, revise
emendate[VT] ปรับเปลี่ยนข้อเขียน, See also: ตรวจแก้ข้อเขียน, แก้ไขข้อเขียน, Syn. correct, edit, revise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
correction(คะเรค'เชิน) n. การแก้ไข,การตรวจแก้,สิ่งที่ได้แก้ไข,การลงโทษ,การตำหนิ, Syn. rectification
debugging aidsชุดคำสั่งตรวจแก้จุดบกพร่องหมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้น เพื่อเตรียมไว้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ชี้หาจุดบกพร่อง หรือที่ผิดในชุดคำสั่งอื่น ๆ ให้
edit progamชุดคำสั่งบรรณาธิกรหมายถึงโปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่เตรียมไว้ในซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าที่ช่วยตรวจแก้ไขชุดคำสั่งต่าง ๆ มีความหมายเหมือน editor
word processingการประมวลผลคำการประมวลคำหมายถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ มาพิมพ์ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ แล้วใช้คำสั่งจัดให้แสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ เช่น กำหนดขนาดของหน้า กำหนดให้ให้หน้าหนึ่งมีกี่บรรทัด แต่ละบรรทัดมีกี่ตัวอักษร นอกจากนั้น ยังสามารถแก้ไขง่าย กับทั้งเก็บไว้ใช้ในโอกาสหลังได้ ส่วนมากจะใช้โปรแกรมสำเร็จช่วย ปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาให้ทำเพิ่มขึ้นได้อีกหลายอย่าง เป็นต้นว่า แทรกภาพได้ ทำตารางประกอบได้ ตรวจแก้ตัวสะกดให้ได้ แม้แต่เสนอศัพท์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ ก็ได้ ฯ

English-Thai: Nontri Dictionary
revise(vt) แก้ไขใหม่,ทบทวน,ตรวจแก้ใหม่,ปรับปรุงใหม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top