Search result for

ชวน

(74 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชวน-, *ชวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชวน[V] persuade, See also: induce, Syn. ชักชวน, Example: คุณหมอทั้งสองชวนกันเดินขึ้นเนินทราย, Thai definition: จูงใจให้กระทำ
ชวนชม[ADJ] admired, Thai definition: น่าชม
ชวนชม[N] Pink Bignonia, See also: Mock Azalea, Desert Rose, Impala Lily, Kudu Lily, Sabi Star, Syn. ลั่นทมแดง, Count unit: ต้น
ชวนขัน[V] be humorous, See also: be funny
ชวนมอง[ADJ] enchanting, See also: bewitching, fascinating, charming, attractive, captivating, pleasant, Syn. น่ามอง, Example: กรุงเทพฯ เป็นดินแดนที่มีเสน่ห์ชวนมองสำหรับชาวต่างชาติอย่างเขา
ชวนหัว[ADJ] funny, See also: amusing, comical, Syn. ขัน
ชวนเชื่อ[V] propagandize

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชวนก. จูงใจ, โน้มนำ, เช่น ชวนกิน
ชวนชักนำ, ขอให้ทำตาม, เช่น ชวนไปเที่ยว.
ชวน-(ชะวะนะ-) น. ความเร็ว, ความไว, ความเร็วของปัญญาหรือความคิด, แผลงเป็น เชาวน์ ก็มี.
ชวน- ๒ดู ชว-.
ชวนชมน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Adenium obesum (Forssk.) Roem. et Schult. ในวงศ์ Apocynaceae ดอกมีหลายสี เช่น สีแดง ขาว ชมพู ม่วง ปลูกเป็นไม้ประดับ.
ชวนหัวว. ที่ทำให้ขบขัน เช่น เรื่องชวนหัว ละครชวนหัว.
ท้าทายชวนให้ทดลองความรู้ความสามารถ เช่น ท้าทายปัญญา ท้าทายความสามารถ.
น่า ๑ชวนให้, ทำให้อยากจะ, เช่น น่ากิน น่าอยู่.
เรียกชวนให้มีอาการเช่นนั้น เช่น เรียกน้ำตา เรียกเสียงตบมือ.
หมั่นไส้ชวนให้รู้สึกเอ็นดู, (มักใช้แก่เด็ก), เช่น เด็กคนนี้อ้วนแก้มยุ้ย น่าหมั่นไส้, มันไส้ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenium obesumชวนชม [TU Subject Heading]
Adensiumชวนชม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So i-i guess their only other option was to ask me to try out.ดังนั้น ฉันคิดว่านั่นคือทางเลือกที่ดี จากที่เขาชวนฉัน Chuck in Real Life (2008)
Wait. They asked you?เดี๋ยวนะ พวกนั้นชวนเธอหรอ Chuck in Real Life (2008)
Yeah, well, Nate did. I'm now an alternate.ใช่ เอ่อ เนทชวนหน่ะ ตอนนี้ฉันเป็นเนทที่เปลี่ยนแปลงแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Well, I'd actually invite you over,งั้น ฉันชวนนายจริงๆนะ ให้มาเยี่ยมบ้าน Chuck in Real Life (2008)
Okay, look, invite him over for dinner tonight.โอเค ฟังนะ ชวนเขามาดินเนอร์คืนนี้ให้ได้ Chuck in Real Life (2008)
And then I see you've invited blair to my opening? seriously?แล้วเธอก็ชวนแบล์รมางานเปิดตัวของฉัน นี่มันอะไรกัน Pret-a-Poor-J (2008)
She asked me to fill in, so I invited jenny.ผมเลยชวนเจนนี่ There Might be Blood (2008)
I didn't invite him./N ฉันไม่ได้ชวนเขานะ There Might be Blood (2008)
To get to know a little bit more about a woman before you ask her out.ที่จะรู้อะไรเกี่ยวกับเธอนิดหน่อย\ ก่อนที่จะชวนเธออกไปข้างนอก Adverse Events (2008)
- No.-ไม่ได้ชวนค่ะ Joy (2008)
Do you want me to call her?-อยากให้พ่อชวนเธอมามั้ย Joy (2008)
If I wanted to ask her out--ถ้าฉันต้องการชวนเธอไปข้างนอก The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite   FR: persuader ; influencer ; décider
ชวน หลีกภัย[n. prop.] (Chūan Līkphai) EN: Chuan Leekpai   FR: Chuan Leekpai
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: admired   
ชวนชมด่าง[n. exp.] (chūanchom dāng) EN: ?   FR: ?
ชวนชมนอก[n. exp.] (chūanchom nøk) EN: ?   FR: ?
ชวนชมยักษ์[n. exp.] (chūanchom yak) EN: Adenium Somalense   
ชวนชมลูกไม้[n. exp.] (chūanchom lūkmāi) EN: ?   FR: ?
ชวนชมฮอลแลนด์[n. exp.] (chūanchom Hønlaēn) EN: Adenium Obesum   
ชวนชมไทย[n. exp.] (chūanchom Thai ) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   

English-Thai: Longdo Dictionary
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ask out[PHRV] ชวนออกไป, See also: ชวนไปข้างนอก, Syn. go about, go out, go out with
ask up[PHRV] เชิญขึ้นข้างบน, See also: ชวนขึ้นข้างบน
comic[ADJ] ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าหัวเราะ, น่าขัน, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comical, laughable, laughing
comical[ADJ] ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
draw in[PHRV] ชวนให้ร่วม, See also: ชักนำให้เข้าร่วม
demoralizing[ADJ] ซึ่งเสื่อมเสียศีลธรรม, See also: ชวนให้เสื่อมเสียศีลธรรม
lead on[PHRV] นำไป, See also: ชวนไป
pull in[PHRV] ชวนให้เข้าร่วม, See also: ชักจูงให้ร่วม (โดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือ), Syn. rope in
pull into[PHRV] ชวนให้เข้าร่วม
recruit into[PHRV] ชวนให้เข้าร่วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
anamnesis(แอนแอมนี' ซิส) n., (pl. -ses) n. ขอรำลึก , การชวนให้รำลึกถึงความหลัง, ประวัติโรค. -anamnestic adj. (reminiscence)
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
bring(บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้)
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine,survey
dissuade(ดิสเวด') vt. ชักชวนไม่ให้ทำ,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ยับยั้ง., See also: dissuadable adj. ดูdissuade dissuader n. ดูdissuade, Syn. discourage,avert,warn ###A. encourage
dissuasion(ดิสเว'เชิน) n. การชักชวนไม่ให้ทำ,การหน่วงเหนี่ยว,การห้ามปราม,การยับยั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โฆษณาชวนเชื่อ
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
burlesque(adj) ชวนหัว,ตลก,ล้อเลียน
burlesque(n) ภาพล้อ,ละครตลก,ละครชวนหัว
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
comedy(n) เรื่องตลก,สุขนาฏกรรม,ละครชวนหัว,ละครตลก,เรื่องน่าขัน
comic(adj) ขบขัน,ตลก,เกี่ยวกับละครชวนหัว,เกี่ยวกับเรื่องขบขัน
dispose(vi) จำหน่าย,ขาย,โอน,กำจัด,ทำลาย,โน้มน้าว,ชักชวน
farce(n) หัสนาฏกรรม,เรื่องตลก,ละครตลก,เรื่องชวนหัว,เรื่องขบขัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誘う[さそう, sasou] Thai: ชวนไปข้างนอก English: to call out

German-Thai: Longdo Dictionary
anlässlichเนื่องในโอกาส เช่น Ich lade meine Schulkameraden zum Abendessen anlässlich meines 60. Geburtstages ein. ฉันชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาทานอาหารเย็นในโอกาสวันครบรอบวันเกิดที่ 60 ของฉัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top