ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extravagantly

EH2 K S T R AE1 V AH0 G AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extravagantly-, *extravagantly*, extravagant
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extravagantly(adv) อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างสุรุ่ยสุร่าย, อย่างสิ้นเปลือง, อย่างฟุ้งเฟ้อ, Syn. prodigally, profligately

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just live it extravagantly and leave with a bang.แค่มีชีวิตอย่างหรูหราและจากไปพร้อมกับความอึกทึก Fermentation Family (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extravagantlyMy salary doesn't allow us to live extravagantly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุ่มเฟือย(adv) extravagantly, See also: superfluously, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: เขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เมื่อเงินขาดมือ ก็ตื๊อขอเงินจากแม่, Thai Definition: ใช้จ่ายอย่างเกินควร
ฟูมฟาย(adv) lavishly, See also: extravagantly, Example: เธอจะคิดฟูมฟายให้กลุ้มใจไปก่อนทำไม ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก, Thai Definition: อย่างมากมายล้นเหลือ
มือเติบ(adv) lavishly, See also: extravagantly, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, มัธยัสถ์, Example: ใช้เงินมือเติบอย่างนี้ เงินเดือนที่ได้มาจะไปเหลืออะไร, Thai Definition: ใช้จ่ายมากเกินสมควร
อีหลุยฉุยแฉก(adv) extravagantly, See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly, Syn. อีลุ่ยฉุยแฉก, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Ant. มัธยัถส์, ประหยัด, Example: แม่เสียใจที่ลูกใช้เงินอีหลุยฉุยแฉกแบบนี้, Thai Definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
อีลุ่ยฉุยแฉก(adv) extravagantly, See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly, Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, อีหลุยฉุยแฉก, Ant. มัธยัสถ์, ประหยัด, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เงินอีลุ่ยฉุยแฉก 850, 000 ล้านบาท เพื่อค้ำจุนค่าเงินบาทแบบลมๆ แล้งๆ, Thai Definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (v) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful  FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
เติบ[toēp] (adv) EN: excessively ; lavishly ; prodigally ; extravagantly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXTRAVAGANTLY EH2 K S T R AE1 V AH0 G AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extravagantly (a) ˈɪkstrˈævəgəntliː (i1 k s t r a1 v @ g @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
持てはやす;もて囃す;持て囃す;持て栄す;もて栄やす;もて映やす[もてはやす, motehayasu] (v5s, vt) (uk) to praise extravagantly; to lionize; to lionise; to make much of [Add to Longdo]
大尽振舞[だいじんぶるまい, daijinburumai] (n, vs) royal treatment; entertain someone extravagantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extravagantly \Ex*trav"a*gant*ly\, adv.
   In an extravagant manner; wildly; excessively; profusely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extravagantly
   adv 1: in an abundant manner; "they were abundantly supplied
       with food"; "he thanked her profusely" [syn:
       {abundantly}, {copiously}, {profusely}, {extravagantly}]
   2: in a wasteful manner; "the United States, up to the 1920s,
     used fuel lavishly, mainly because it was so cheap" [syn:
     {extravagantly}, {lavishly}]
   3: in a rich and lavish manner; "lavishly decorated" [syn:
     {lavishly}, {richly}, {extravagantly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top