ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ravish

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ravish-, *ravish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ravish[VT] ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. abuse, rape
ravish[VT] ทำให้เต็มไปด้วยอารมณ์, Syn. fascinate, spellbird
ravish[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, Syn. force, violate
ravishing[ADJ] สวยงามมาก, Syn. gorgeous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ravish(แรฟ'วิช) vt. ชิง,ช่วงชิง,แย่งชิง,ข่มขืนชำเรา,เต็มไปด้วยอารมณ์., See also: ravisher n. ravishment n. ravishedly,adv.
ravishing(แรฟ'วิชชิง) adj. มีเสน่ห์,ดึงดูดใจ,ทำให้หลงใหล, Syn. entrancing,enchanting

English-Thai: Nontri Dictionary
ravish(vt) ชื่นชม,แย่งชิง,ช่วงชิง,ข่มขืน
ravishing(adj) สวยบาดใจ,น่าชื่นชม,มีเสน่ห์,น่าหลงใหล,ดึงดูดใจ
ravishment(n) การชื่นชม,การแย่งชิง,การช่วงชิง,การข่มขืน,ความมีเสน่ห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ravishข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Than a little leg to get this prince to ravish you.มากกว่าขา เพื่อจะให้เจ้าชายหลงเสน่ห์เธอ Pret-a-Poor-J (2008)
in hope that he will... ravish her, quite literally devour her, until she's lost into oblivion.ด้วยความหวังว่าเขาจะ.. ปลุกปล้ำเธอ ก็คือให้กลืนกินเธอนั่นแหละ จนหล่อนสูญสิ้นไป Frenzy (2009)
I'm seriously considering asking that busboy to ravish me in the alleyway while I eat cheesecake.ฉันคิดจะขอให้เด็กเก็บโต๊ะ ปล้ำฉันจริงๆ ในตรอกข้างหลังขณะที่กินขีสเค้ก The Maternal Congruence (2009)
I don't want to kidnap and ravish an actual unwitting young woman, so I hire someone to play the role of the damsel in distress.ผมไม่ต้องการลักพาตัวและ ชำเราหญิงสาว ที่ไม่รู้ตัวจริงๆ ดังนั้นผมจึงจ้างบางคน เพื่อมาเล่นบทของ "ดามเซล อิน ดิสเทรส" The Method in the Madness (2012)
Ravish Me Red. Ravish Me Red.ลิปสติกรุ่นRavish Me Red ลิปสติกรุ่นRavish Me Red The Name Game (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงแขก[V] rape (by several persons), See also: ravish, Syn. รุมข่มขืน, Thai definition: รุมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิง, Notes: (ปาก)
ฉุด[V] abduct, See also: ravish, drag off by force, Syn. ลักพา, ชิงไป, โฉบไป, ลักไป, Example: เขามีนักเลงอันธพาลไว้คอยควบคุมความสงบเรียบร้อย และคุมผู้หญิงที่ตนไปฉุดหรือล่อลวงหรือข่มขืนมา, Thai definition: ออกแรงลากหรือคร่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
ข่มขืน[V] rape, See also: ravish, violate, Syn. ขืนใจ, ข่มขืนกระทำชำเรา, Example: โจรข่มขืนหญิงสาวกลางป่า
ข่มขืนกระทำชำเรา[N] rape, See also: ravish, violate, Example: เขาถูกตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี, Thai definition: ชื่อความผิดอาญาฐานขืนใจกระทำการร่วมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ หรือใช้กำลังประทุษร้ายหญิงซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น, Notes: (กฎ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: rape ; violate ; ravish   FR: violer
กระทำชำเรา[v.] (krathamchamrao) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force   FR: violer ; abuser
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: rape (by several persons) ; ravish (a woman) one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman)   FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
โทรม[v.] (sōm) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse   FR: violer ; abuser

CMU English Pronouncing Dictionary
RAVISHING    R AE1 V IH0 SH IH0 NG
RAVISHANKAR    R AA2 V IY0 SH AA1 NG K AA2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ravish    (v) rˈævɪʃ (r a1 v i sh)
ravished    (v) rˈævɪʃt (r a1 v i sh t)
ravishes    (v) rˈævɪʃɪz (r a1 v i sh i z)
ravishing    (v) rˈævɪʃɪŋ (r a1 v i sh i ng)
ravishment    (n) rˈævɪʃmənt (r a1 v i sh m @ n t)
ravishingly    (a) rˈævɪʃɪŋliː (r a1 v i sh i ng l ii)
ravishments    (n) rˈævɪʃmənts (r a1 v i sh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
犯す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to commit (e.g. crime); to perpetrate; (2) to transgress; to contravene; (3) (also written 姦す) to violate; to ravish; to rape; to deflower; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ravish \Rav"ish\ (r[a^]v"[i^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Ravished}
   (-[i^]sht); p. pr. & vb. n. {Ravishing}.] [OE. ravissen, F.
   ravir, fr. L. rapere to snatch or tear away, to ravish. See
   {Rapacious}, {Rapid}, and {-ish}.]
   1. To seize and carry away by violence; to snatch by force.
    [1913 Webster]
 
       These hairs which thou dost ravish from my chin
       Will quicken, and accuse thee.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This hand shall ravish thy pretended right.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To transport with joy or delight; to delight to ecstasy.
    "Ravished . . . for the joy." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thou hast ravished my heart.     --Cant. iv. 9.
    [1913 Webster]
 
   3. To have carnal knowledge of (a woman) by force, and
    against her consent; to rape. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To transport; entrance; enrapture; delight; violate;
     deflower; force.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ravish
   v 1: force (someone) to have sex against their will; "The woman
      was raped on her way home at night" [syn: {rape}, {ravish},
      {violate}, {assault}, {dishonor}, {dishonour}, {outrage}]
   2: hold spellbound [syn: {enchant}, {enrapture}, {transport},
     {enthrall}, {ravish}, {enthral}, {delight}] [ant:
     {disenchant}, {disillusion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top