Search result for

turn up

(60 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turn up-, *turn up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turn up[PHRV] หงาย, See also: พลิกขึ้น, Syn. turn over
turn up[PHRV] พับให้สั้น, See also: ตัดให้สั้น, Syn. take up
turn up[PHRV] เพิ่มเสียง, See also: เปิดไฟ
turn up[PHRV] ทำให้ป่วย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้ไม่สบาย, Syn. turn over
turn up[PHRV] ขุดพบโดยบังเอิญ, Syn. plough up
turn up[PHRV] มาถึง (โดยไม่คาดคิดมาก่อน), Syn. show up
turn up trumps[IDM] โชคดี, See also: ประสบความสำเร็จ (อย่างน่าแปลกใจ, ไม่น่าเชื่อ), Syn. come up
turn up one's toes[IDM] ตาย (คำสแลง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The crowds turn up holding signs that say "Gollum Out".ไอ้พวกข้างนอกมันถือป้ายบอกว่า Gollum ออกไป Episode #1.5 (2008)
You're all lucky a driver like me just hap- pened to turn up in your prison when I did.โชคดีเหลือเกินนะที่นักแข่งแบบผม โผล่มาอยู่ในคุกของคุณแบบนี้ Death Race (2008)
He'll turn up.เขากำลังจะรู้ The Lazarus Project (2008)
I thought I told you to turn up the air conditioning.ฉันว่า ฉันบอกแกแล้วไงให้เปิดแอร์ 24: Redemption (2008)
We can't just turn up with nothing set up. I have to go and set it up!เราจะทำอะไรไม่ได้ถ้ายังสะสางไม่เรียบร้อย ผมต้องไปจัดการมันก่อน! Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You never know when great riches are going to turn up unexpectedly.เมื่อความร่ำรวย กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่ได้คาดไว้ Confessions of a Shopaholic (2009)
Could you please turn up the volume, Mr. Hoffmann?กรุณาเปิดให้ดังขึ้นอีกหน่อย ได้ไหม คุณฮอห์ฟแมน 2012 (2009)
He'll turn up.-มาร์รี - ไม่อยากจะเชื่อว่านั่น... Grilled (2009)
I'm sure it'll turn up somewhere.ฉันมั่นใจว่ามันคงอยู่ที่ไหนสักแห่ง The Story of Lucy and Jessie (2009)
You can't just turn up like this, you know. It's not...เธอจะมาเปลี่ยนใจแบบนี้ไม่ได้นะ รู้มั้ย มันไม่ใช่... Nowhere Boy (2009)
Poor B. It's hard to turn up the heat with an old flame.ประวัติศาสตร์ บีผู้น่าสงสาร มันยากที่จะเพิ่มความระอุกับเปลวไฟเก่าๆ Remains of the J (2009)
Only to turn up months later at the home of... your employer.เพราะเขาหนีไปได้ แล้วอีกหนึ่งเดือนต่อมา เขามาถึงบ้าน ของ... Adam Raised a Cain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turn upBill didn't turn up at the party.
turn upDon't turn up the volume of TV anymore.
turn upFarmers turn up the soil with plows.
turn upHe did not turn up after all.
turn upHe didn't turn up after all.
turn upHe is certain to turn up.
turn upHe is certain to turn up some time.
turn upHe won't turn up tonight.
turn upI didn't expect you to turn up here.
turn upI didn't expect you turn up here.
turn upI'm not sure as to when he will turn up.
turn upI'm sure she will turn up soon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหงน[V] turn up, See also: look up, Syn. เงย, Ant. ก้ม
กลับด้าน[V] reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิกด้าน, Example: เวลาจะรีดผ้า เราจะต้องกลับด้านเอาผ้าที่เป็นด้านในออกมา, Thai definition: พลิกหน้าเป็นหลัง
คว่ำ[V] invert, See also: turn upside down, capsize, Ant. หงาย, Example: การขายปลากระเบนตัวใหญ่ๆ คนขายจะคว่ำปลาเอาส่วนหลังขึ้นเสมอ เขาจะไม่หงายเอาท้องปลาขึ้นเลย, Thai definition: กริยาที่เอาหน้าลง, กริยาที่เอาข้างบนลงล่าง, พลิกเอาด้านบนลงล่าง
กลับ[V] reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิก, กลับด้าน, Example: แม่ครัวกลับปลาที่ทอดอยู่ในกระทะ, Thai definition: พลิกหน้าเป็นหลัง
จั่วไพ่[V] turn up a card, See also: open a card, to draw a card, Syn. จั่ว, เปิดไพ่, Thai definition: ลากไพ่จากกองมาเปิด, เปิดไพ่ในกอง
จั่ว[V] turn up a card, See also: open a card, draw a card, Syn. เปิดไพ่, จั่วไพ่, Ant. ทิ้งไพ่, Thai definition: ลากไพ่จากกองมาเปิด, เปิดไพ่ในกอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จั่ว[v.] (jūa) EN: turn up a card ; open a card ; draw a card   FR: retourner une carte
จั่วไพ่[v. exp.] (jūa phai) EN: turn up a card   FR: retourner une carte
คุ้ย[v.] (khui) EN: turn up ; dig ; delve ; rummage   FR: fouir ; creuser
คว่ำ[v.] (khwam) EN: invert ; turn upside down ; capsize ; turn over ; overturn   FR: chavirer ; se renverser ; se retourner ; retourner
แหงน[v.] (ngaēn) EN: turn up ; look up   FR: lever la tête ; regarder en l'air
แหงนหน้า[v. exp.] (ngaēn nā) EN: turn the face upwards ; look up ; turn up ; face upward   
เงย[v.] (ngoēi) EN: lift ; turn up ; look up ; raise one's head ; hold one's head high   FR: lever ; lever la tête
งอน[v.] (ngøn) EN: curve ; bend ; be tilted ; turn up   FR: courber
ปลิ้น[v.] (plin) EN: turn inside out ; turn up ; turn back upon itself   FR: retourner l'intérieur
ปรากฏตัว[v.] (prākot tūa) EN: appear ; emerge ; turn up ; show   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傲视[ào shì, ㄠˋ ㄕˋ, / ] turn up one's nose; show disdain for; regard superciliously, #36,043 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
やって来る[やってくる, yattekuru] (exp,vk) to come along; to come around; to turn up; (P) [Add to Longdo]
開き直る[ひらきなおる, hirakinaoru] (v5r,vi) to become defiant; to turn upon; to become serious; (P) [Add to Longdo]
顔を出す[かおをだす, kaowodasu] (exp,v5s) to turn up; to make an appearance; to put in an appearance [Add to Longdo]
逆になる[さかになる, sakaninaru] (exp,v5r) to turn upside down [Add to Longdo]
仰のける[あおのける, aonokeru] (v1,vt) to turn up (one's face or a card) [Add to Longdo]
仰向ける[あおむける, aomukeru] (v1,vt) to turn up (one's face) [Add to Longdo]
掘り返す;掘返す;堀り返す(iK)[ほりかえす, horikaesu] (v5s,vt) to dig up; to turn up; to tear up [Add to Longdo]
捲る[めくる, mekuru] (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P) [Add to Longdo]
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turn up
   v 1: appear or become visible; make a showing; "She turned up at
      the funeral"; "I hope the list key is going to surface
      again" [syn: {come on}, {come out}, {turn up}, {surface},
      {show up}]
   2: bend or lay so that one part covers the other; "fold up the
     newspaper"; "turn up your collar" [syn: {fold}, {fold up},
     {turn up}] [ant: {open}, {spread}, {spread out}, {unfold}]
   3: discover the location of; determine the place of; find by
     searching or examining; "Can you locate your cousins in the
     Midwest?"; "My search turned up nothing" [syn: {locate},
     {turn up}]
   4: be shown or be found to be; "She proved to be right"; "The
     medicine turned out to save her life"; "She turned up HIV
     positive" [syn: {prove}, {turn out}, {turn up}]
   5: find by digging in the ground; "I dug up an old box in the
     garden" [syn: {excavate}, {dig up}, {turn up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top