ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

urge

ER1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urge-, *urge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urge(vt) กระตุ้น, See also: เร่งเร้า, ผลักดัน, Syn. induce, Ant. discourage, restrain
urge(n) แรงกระตุ้น, See also: แรงผลักดัน, แรงชักนำ, Syn. impulse
urge(n) การเร่ง, See also: การเร่งเร้า, การเร่งรัด, Syn. impluse
urgent(adj) ที่จำเป็นเร่งด่วน, Syn. necessary, imperative, indispensable, Ant. untimely
urgent(adj) เร่งด่วน, See also: รีบด่วน, ฉุกเฉิน, ซึ่งต้องเร่งรีบทำ, Syn. hasty, Ant. hesitant
urge to(phrv) กระตุ้น, See also: เร่งไปในทาง
urgency(n) การเร่งรีบ, See also: ความเร่งด่วน
urgently(adv) โดยด่วน, See also: อย่างรีบด่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urge(เออจฺ) vt., vi., n. (การ) เร่ง, กระตุ้น, ผลักดัน, หนุน, เร้า, แหย่, เร้าใจ, ปลุกเร้า, แรงกระตุ้น, แรงชักนำ., See also: urger n. urgingly adv., Syn. force, drive, beg, entreat
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ, ความเร่งเร้า, ความเร่าร้อน, ความรีบด่วน, ภาวะฉุกเฉิน, urgencies ความรีบด่วน, เรื่องรีบด่วน
urgent(เออ'เจินทฺ) adj. เร่งรีบ, รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เร้าร้อน., Syn. compelling, pressing
bourgeois(บัวร์วา') n. คนที่เป็นชั้นกลาง, พ่อค้า, นักธุรกิจ, เจ้าของร้าน, เสรีชนในสมัยโบราณ, ชนชั้นพื้นธรรมดา adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคนชั้นกลาง, พื้นธรรมดา, Syn. conventional -pl. bourgeois -Conf. bourgeoise
bourgeoise(บัว'จวา'ซี) n. คนที่เป็นผู้หญิงชนชั้นกลาง, Syn. smug -pl. bourgeoises
bourgeoisie(บัวจวาซี') n. ชนชั้นกลาง
bourgeon(เบอ'เจิน) n., vi., vt. ดูburgeon
burgee(เบอ'จี) n. ธงสามเหลี่ยม
burgeon(เบอร์'เจิน) n. ดอกตูม, หน่อ, หน่ออ่อน. vt. ผลิ, ผลิหน่อ, เริ่มเจริญ, เจริญโดยฉับพลัน. vt. ออกหน่อ
burger(เบอ'เกอะ) n. hamburger (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
urge(vt) กระตุ้น, ผลักดัน, เร่ง, แนะนำ, สนับสนุน
urgency(n) ความรีบด่วน, ภาวะฉุกเฉิน
urgent(adj) ด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน
bourgeois(adj) เกี่ยวกับชนชั้นกลาง
bourgeois(n) คนชั้นกลาง, สามัญชน
chirurgeon(n) ศัลยแพทย์
chirurgery(n) ศัลยกรรม
insurgence(n) การกบฏ, การจลาจล, การลุกลาม, การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ, จลาจล, กำเริบ, ลุกลาม
insurgent(n) กบฏ, อาการกำเริบ, ผู้ก่อการจลาจล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
urgency๑. ภาวะรีบด่วน๒. ภาวะปวดปัสสาวะฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urgent motionญัตติด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you meet temptation and the urge is very strongเมื่อคุณพบสิ่งล่อใจ และกระตุ้นให้มีความแข็งแรง มาก Pinocchio (1940)
I got a powerful urge to help you out So what you wish I really want to knowข้ามีพลังมหาศาลที่จะช่วยท่านออกไป ดังนั้นท่านอยากได้อะไร ข้าอยากจะรู้ Aladdin (1992)
I urge you to use those six days to get your personal affairs in order in anticipation of incarceration.แล้วนี่ก็จะเป็นการกำจัดเค้างั้นสิ อะไร รูปถ่ายคุณ Hero (1992)
Resist the urge to be nice to those people.จริงเหรอ Hero (1992)
The next time you get the urge to take over someone else's holiday, I'd listen to her.ครั้งหน้านายคงต้องพรากวันหยุดคนอื่นแล้วล่ะ ฉันได้ยินมาจากเธอ The Nightmare Before Christmas (1993)
But, you know I do feel the urge to kill someone here.แต่คุณรู้ ผมรู้สึกอยาก จะฆ่าใครบางคนที่นี่ eXistenZ (1999)
I feel a serious game urge to get out of here.ผมรู้สึกถึงแรงกระตุ้นจากเกม เพื่อจะออกไปจากนี่ eXistenZ (1999)
I have a terrible urge to port into it. What about you?ผมแหย่พอร์ทเข้ากับมัน คุณละ eXistenZ (1999)
I'm detecting the urge to buy!เหมือนอย่างพวกคุณ One Piece: Wan pîsu (1999)
Sometimes I get this urge to really strangle him. Come here.บางครั้ง ฉันก็เข้าใจกระตุ้นนี้ โดยการบีบคอของเขาจริงๆ Platonic Sex (2001)
Although it has been suggested that this is the same kind of attack we've defended for years, I urge the Council to realize the truth.Although it has been suggested that this is the same kind of attack... เราปกป้องมาเป็นปี ผมกระตุ้นให้คณะกรรมการตระหนักถึงความจริง The Matrix Reloaded (2003)
Mandy, I'm experiencing an atavistic urge right now to carry you, OK?แมนดี้ ผมอยากจะเก็บมันไว้เป็นประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ด้วยการอุ้มคุณไว้ โอเคมั้ย Hope Springs (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urgeAdvertisements urge us to buy luxuries.
urgeAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.
urgeAll forms of life have an instinctive urge to survive.
urgeAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
urgeA man with a gun urged him into the car.
urgeAn urgent telegram brought her hurrying back to Tokyo.
urgeA stranger beat urgently at the front door.
urgeBeing fat is an urgent problem for me.
urgeCatherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car; she hoped that she would be able to drive it herself.
urgeFactories have been urged to switch from coal to a cleaner fuel.
urgeHe felt a sudden urge to write a novel.
urgeHe had some urgent news to tell me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุกเร้า(v) encourage, See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า, Example: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น, Thai Definition: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
อย่างรีบด่วน(adv) immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
เร่งเร้า(v) urge, See also: press, impel, push, spur, Example: ลูกชายเร่งเร้าให้พ่อแม่ส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอผู้หญิงให้, Thai Definition: พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ทำตามโดยเร็ว
เร้า(v) urge, See also: press, impel, push, spur, Syn. เร่ง, เร่งเร้า, Example: เด็กๆ มักเร้าให้พ่อแม่ซื้อของเล่นให้
เรื่องด่วน(n) urgency, See also: hurry, necessity, Example: หัวหน้าเรียกประชุมเพราะมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบ, Count Unit: เรื่อง
โดยด่วน(adv) urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai Definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
ยุ(v) incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai Definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
คะยั้นคะยอ(v) urge, See also: exhort, coax, cajole, wheedle, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: แม่เฒ่าคะยั้นคะยอให้ลูกชายกินข้าวให้มากๆ โดยเฉพาะไก่ต้มใส่ใบยา, Thai Definition: หนุนให้ทำ, ชักชวนให้ตกลงใจทำด้วยการรบเร้า
ปัจจุบันทันด่วน(adv) suddenly, See also: urgently, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, กะทันหัน, ทันใด, Example: พอสั่งเสียในเรื่องนี้เสร็จท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าท่านห่วงงานและทำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิต
เร่งร้อน(adj) urgent, See also: pressing, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การติดต่อสื่อสารกันในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องเร่งร้อนสำคัญ ก็จะจัดให้คนถือไป หากเป็นเรื่องธรรมดาก็จะฝากไปกับพ่อค้า ที่จะเดินผ่านไปทางนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารแช่แข็ง[āhān chāe khaeng] (x) EN: frozen food  FR: nourriture surgelée [ f ] ; repas surgelé [ m ]
อาราม[ārām] (n) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry
แช่แข็ง[chaēkhaeng] (v) EN: freeze  FR: surgeler ; congeler
เฉพาะหน้า[chaphǿnā] (adj) EN: urgent
ชนชั้นนายทุน[chonchan nāithun] (n, exp) EN: bourgeoisie
ชวน[chūan] (v) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite  FR: persuader ; influencer ; décider
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (n) EN: emergency ; crisis  FR: urgence [ f ] ; crise [ f ]
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (adj) EN: urgent ; critical ; pressing  FR: urgent ; critique
โดยด่วน[dōi duan = dōi dūan] (adv) EN: urgently ; immediately  FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยเร่งด่วน[dōi rengduan = dōi rengdūan] (adv) EN: urgently

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
URGE ER1 JH
URGED ER1 JH D
URGEN ER1 JH EH2 N
URGES ER1 JH AH0 Z
URGES ER1 JH IH0 Z
URGENT ER1 JH AH0 N T
URGEN'S ER1 JH EH2 N Z
URGENCY ER1 JH AH0 N S IY0
URGENTLY ER1 JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urge (v) ˈɜːʳʤ (@@1 jh)
urged (v) ˈɜːʳʤd (@@1 jh d)
urges (v) ˈɜːʳʤɪz (@@1 jh i z)
urgent (j) ˈɜːʳʤənt (@@1 jh @ n t)
urgency (n) ˈɜːʳʤənsiː (@@1 jh @ n s ii)
urgently (a) ˈɜːʳʤəntliː (@@1 jh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧急[jǐn jí, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, / ] urgent, #2,803 [Add to Longdo]
迫切[pò qiè, ㄆㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgent; pressing, #6,841 [Add to Longdo]
当务之急[dāng wù zhī jí, ㄉㄤ ㄨˋ ㄓ ㄐㄧˊ, / ] urgent priority, #13,554 [Add to Longdo]
催促[cuī cù, ㄘㄨㄟ ㄘㄨˋ, ] urge, #15,799 [Add to Longdo]
急促[jí cù, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ, ] urgent; hurried and brief; rushing, #16,826 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] urgent, #23,565 [Add to Longdo]
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction), #24,241 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] urgent; wrinkled; contracted; to kick, #30,650 [Add to Longdo]
急迫[jí pò, ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ, ] urgent; pressing; imperative, #32,385 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] urge; incite, #34,699 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürger(n) |der, pl. Bürger| พลเมือง, See also: die Bürgerin
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Hamburgerชาวเมือง Hamburg, See also: Hamburg
Staatsbürger(n) |der, pl. Staatsbürger| พลเมือง, ประชาชน เช่น Seit kurzem bietet auch die Lufthansa sehr attraktive Ethnik Spezial Tarife für thailändische Staatsbürger mit ihren Ehepartnern und Kindern an., See also: die Staatsbürgerin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urgeschichte { f }; Vorgeschichte { f }prehistory [Add to Longdo]
Urgestein { n }prehistoric rock; primary rocks [Add to Longdo]
Urgewalt { f }elemental force [Add to Longdo]
urgemütlich { adj }really comfortable; extremely cosy [Add to Longdo]
urgewaltig { adj }elemental [Add to Longdo]
Urgenz { f }; Harndrang { m } [ med. ]urgency [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
surge(n) |m, pl. surgelés| อาหารแช่แข็ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp, n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
せき立てる;急き立てる;急立てる(io)[せきたてる, sekitateru] (v1, vt) to hurry (up); to press; to urge on [Add to Longdo]
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m, vi) to rush or crowd into; to surge into [Add to Longdo]
むかむか[mukamuka] (adv, n, vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P) [Add to Longdo]
アージ[a-ji] (n, vs) urge [Add to Longdo]
アージェンシー;アージャンシー[a-jienshi-; a-janshi-] (n) urgency [Add to Longdo]
アージェント;アージャント[a-jiento ; a-janto] (n) urgent [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サージ[さーじ, sa-ji] surge (vs) [Add to Longdo]
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance [Add to Longdo]
トラヒックサージ[とらひっくさーじ, torahikkusa-ji] traffic surge [Add to Longdo]
パージ[ぱーじ, pa-ji] purge (vs) [Add to Longdo]
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urge \Urge\, v. i.
   1. To press onward or forward. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To be pressing in argument; to insist; to persist.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urge \Urge\, v. t. [imp. & p. p. {Urged}; p. pr. & vb. n.
   {Urging}.] [L. urgere; akin to E. wreak. See {Wreak}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. To press; to push; to drive; to impel; to force onward.
    [1913 Webster]
 
       Through the thick deserts headlong urged his flight.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To press the mind or will of; to ply with motives,
    arguments, persuasion, or importunity.
    [1913 Webster]
 
       My brother never
       Did urge me in his act; I did inquire it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To provoke; to exasperate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Urge not my father's anger.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To press hard upon; to follow closely
    [1913 Webster]
 
       Heir urges heir, like wave impelling wave. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To present in an urgent manner; to press upon attention;
    to insist upon; as, to urge an argument; to urge the
    necessity of a case.
    [1913 Webster]
 
   6. To treat with forcible means; to take severe or violent
    measures with; as, to urge an ore with intense heat.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To animate; incite; impel; instigate; stimulate;
     encourage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 urge
   n 1: an instinctive motive; "profound religious impulses" [syn:
      {urge}, {impulse}]
   2: a strong restless desire; "why this urge to travel?" [syn:
     {urge}, {itch}]
   v 1: force or impel in an indicated direction; "I urged him to
      finish his studies" [syn: {urge}, {urge on}, {press},
      {exhort}]
   2: push for something; "The travel agent recommended strongly
     that we not travel on Thanksgiving Day" [syn: {recommend},
     {urge}, {advocate}]
   3: spur on or encourage especially by cheers and shouts; "The
     crowd cheered the demonstrating strikers" [syn: {cheer},
     {root on}, {inspire}, {urge}, {barrack}, {urge on}, {exhort},
     {pep up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top