ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

urge

ER1 JH   
131 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urge-, *urge*
English-Thai: Longdo Dictionary
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urge[VT] กระตุ้น, See also: เร่งเร้า, ผลักดัน, Syn. induce, Ant. discourage, restrain
urge[N] แรงกระตุ้น, See also: แรงผลักดัน, แรงชักนำ, Syn. impulse
urge[N] การเร่ง, See also: การเร่งเร้า, การเร่งรัด, Syn. impluse
urgent[ADJ] ที่จำเป็นเร่งด่วน, Syn. necessary, imperative, indispensable, Ant. untimely
urgent[ADJ] เร่งด่วน, See also: รีบด่วน, ฉุกเฉิน, ซึ่งต้องเร่งรีบทำ, Syn. hasty, Ant. hesitant
urge to[PHRV] กระตุ้น, See also: เร่งไปในทาง
urgency[N] การเร่งรีบ, See also: ความเร่งด่วน
urgently[ADV] โดยด่วน, See also: อย่างรีบด่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urge(เออจฺ) vt.,vi.,n. (การ) เร่ง,กระตุ้น,ผลักดัน,หนุน,เร้า,แหย่,เร้าใจ,ปลุกเร้า,แรงกระตุ้น,แรงชักนำ., See also: urger n. urgingly adv., Syn. force,drive,beg,entreat
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ,ความเร่งเร้า,ความเร่าร้อน,ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน,urgencies ความรีบด่วน,เรื่องรีบด่วน
urgent(เออ'เจินทฺ) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ฉุกเฉิน,เร้าร้อน., Syn. compelling,pressing
bourgeois(บัวร์วา') n. คนที่เป็นชั้นกลาง,พ่อค้า,นักธุรกิจ,เจ้าของร้าน,เสรีชนในสมัยโบราณ,ชนชั้นพื้นธรรมดา adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคนชั้นกลาง,พื้นธรรมดา, Syn. conventional -pl. bourgeois -Conf. bourgeoise
bourgeoise(บัว'จวา'ซี) n. คนที่เป็นผู้หญิงชนชั้นกลาง, Syn. smug -pl. bourgeoises
bourgeoisie(บัวจวาซี') n. ชนชั้นกลาง
bourgeon(เบอ'เจิน) n.,vi.,vt. ดูburgeon
burgee(เบอ'จี) n. ธงสามเหลี่ยม
burgeon(เบอร์'เจิน) n. ดอกตูม,หน่อ,หน่ออ่อน. vt. ผลิ,ผลิหน่อ,เริ่มเจริญ,เจริญโดยฉับพลัน. vt. ออกหน่อ
burger(เบอ'เกอะ) n. hamburger (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
urge(vt) กระตุ้น,ผลักดัน,เร่ง,แนะนำ,สนับสนุน
urgency(n) ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน
urgent(adj) ด่วน,เร่งรีบ,ฉุกเฉิน
bourgeois(adj) เกี่ยวกับชนชั้นกลาง
bourgeois(n) คนชั้นกลาง,สามัญชน
chirurgeon(n) ศัลยแพทย์
chirurgery(n) ศัลยกรรม
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
insurgent(n) กบฏ,อาการกำเริบ,ผู้ก่อการจลาจล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
urgency๑. ภาวะรีบด่วน๒. ภาวะปวดปัสสาวะฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urgent motionญัตติด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you meet temptation and the urge is very strongเมื่อคุณพบสิ่งล่อใจ และกระตุ้นให้มีความแข็งแรง มาก Pinocchio (1940)
Just this urgent telegram from Rock Ridge.มีโทรเลขด่วนจากร็อคริดจ์ค่ะ Blazing Saddles (1974)
I know I was urged to give every detail every particular, even the slightest that may illuminate the human passionฉันรู้ฉันถูกกระตุ้นถึงรายละเอียด give every ... ...ทุก Neven ที่เจาะจงเบาที่สุด... ...ที่สิ่งนั่นอาจจะให้ความสว่างกิเลส the human Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
She seemed to have something about her which urged religious people to persecute her.ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับนาง ที่ทำให้พวกเคร่งศาสนาตามล่าประหัตประหารนาง. Suspiria (1977)
U.S. number 31, calling McMurdo, urgent !ยูเอส หมายเลข 31 เรียกแม๊คเมอโด The Thing (1982)
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Hoping to satisfy the urge. You see, Sarah, they're... they are us.เพื่อลดความอยากของมันไง ดูซิ ซาร่า Day of the Dead (1985)
you don't feel a certain degree of urgent pressure on the inner wall of your bladder now right at this moment?- ไม่ ไม่รู้สึกถึงแรงดัน ในกระเพาะปัสสาวะ ตอนนี้เหรอ? Spies Like Us (1985)
Urgent message to all district battalion commanders!ข่าวเร่งด่วนให้ ผู้บัญชาการกองพันปฎิบัติตามคำสั่ง Akira (1988)
Father, I need you urgently... because I have doubts... terrible doubts tormenting my soul.คุณพ่อ, ผมต้องการตัวคุณพ่ออย่างเร่งด่วนเลย... เพราะว่าผมมีข้อสงสัย... ข้อสงสัยอันเลวร้าย ที่กำลังทรมานจิตวิญญาณของผมอยู่. Cinema Paradiso (1988)
I must speak to Mr Scott Blair. It is very urgent.ผมต้องพูดคุยกับนายสก็อตแบลร์ มันเป็นเรื่องเร่งด่วนมาก The Russia House (1990)
Urgent."ด่วน". The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urgeHe urged us to obey the rule.
urgeHe urged his horse along.
urgeThere is an urgent message for you.
urgeThere is a matter that we would like to discuss urgently regarding club activities so please come to the staff room.
urgeAn urgent telegram brought her hurrying back to Tokyo.
urgeAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.
urgeThe urge to brag on his recent successes was irresistible.
urgeThe president urged employees to act on their initiative.
urgeThe shopkeeper urged me to buy it.
urgeWell then, it becomes a matter of urgent concern to the lurkers of this mailing list whether the guilty party confesses or not.
urgeThe aggressive salesman urged me to sign the contract right away.
urgeAll forms of life have an instinctive urge to survive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุกเร้า[V] encourage, See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า, Example: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น, Thai definition: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
อย่างรีบด่วน[ADV] immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
เร่งเร้า[V] urge, See also: press, impel, push, spur, Example: ลูกชายเร่งเร้าให้พ่อแม่ส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอผู้หญิงให้, Thai definition: พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ทำตามโดยเร็ว
เร้า[V] urge, See also: press, impel, push, spur, Syn. เร่ง, เร่งเร้า, Example: เด็กๆ มักเร้าให้พ่อแม่ซื้อของเล่นให้
เรื่องด่วน[N] urgency, See also: hurry, necessity, Example: หัวหน้าเรียกประชุมเพราะมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบ, Count unit: เรื่อง
โดยด่วน[ADV] urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
ยุ[V] incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
คะยั้นคะยอ[V] urge, See also: exhort, coax, cajole, wheedle, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: แม่เฒ่าคะยั้นคะยอให้ลูกชายกินข้าวให้มากๆ โดยเฉพาะไก่ต้มใส่ใบยา, Thai definition: หนุนให้ทำ, ชักชวนให้ตกลงใจทำด้วยการรบเร้า
ปัจจุบันทันด่วน[ADV] suddenly, See also: urgently, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, กะทันหัน, ทันใด, Example: พอสั่งเสียในเรื่องนี้เสร็จท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าท่านห่วงงานและทำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิต
เร่งร้อน[ADJ] urgent, See also: pressing, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การติดต่อสื่อสารกันในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องเร่งร้อนสำคัญ ก็จะจัดให้คนถือไป หากเป็นเรื่องธรรมดาก็จะฝากไปกับพ่อค้า ที่จะเดินผ่านไปทางนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
แช่แข็ง[v.] (chaēkhaeng) EN: freeze   FR: surgeler ; congeler
เฉพาะหน้า[adj.] (chaphǿnā) EN: urgent   
ชนชั้นนายทุน[n. exp.] (chonchan nāithun) EN: bourgeoisie   
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite   FR: persuader ; influencer ; décider
ฉุกเฉิน[n.] (chukchoēn) EN: emergency ; crisis   FR: urgence [f] ; crise [f]
ฉุกเฉิน[adj.] (chukchoēn) EN: urgent ; critical ; pressing   FR: urgent ; critique
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = dōi dūan) EN: urgently ; immediately   FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยเร่งด่วน[adv.] (dōi rengduan = dōi rengdūan) EN: urgently   

CMU English Pronouncing Dictionary
URGE    ER1 JH
URGED    ER1 JH D
URGEN    ER1 JH EH2 N
URGES    ER1 JH AH0 Z
URGENT    ER1 JH AH0 N T
URGEN'S    ER1 JH EH2 N Z
URGENCY    ER1 JH AH0 N S IY0
URGENTLY    ER1 JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urge    (v) ˈɜːʴʤ (@@1 jh)
urged    (v) ˈɜːʴʤd (@@1 jh d)
urges    (v) ˈɜːʴʤɪz (@@1 jh i z)
urgent    (j) ˈɜːʴʤənt (@@1 jh @ n t)
urgency    (n) ˈɜːʴʤənsiː (@@1 jh @ n s ii)
urgently    (a) ˈɜːʴʤəntliː (@@1 jh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧急[jǐn jí, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, / ] urgent, #2,803 [Add to Longdo]
迫切[pò qiè, ㄆㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgent; pressing, #6,841 [Add to Longdo]
当务之急[dāng wù zhī jí, ㄉㄤ ˋ ㄓ ㄐㄧˊ, / ] urgent priority, #13,554 [Add to Longdo]
催促[cuī cù, ㄘㄨㄟ ㄘㄨˋ, ] urge, #15,799 [Add to Longdo]
急促[jí cù, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ, ] urgent; hurried and brief; rushing, #16,826 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] urgent, #23,565 [Add to Longdo]
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction), #24,241 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] urgent; wrinkled; contracted; to kick, #30,650 [Add to Longdo]
急迫[jí pò, ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ, ] urgent; pressing; imperative, #32,385 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] urge; incite, #34,699 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürger(n) |der, pl. Bürger| พลเมือง, See also: die Bürgerin
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Hamburgerชาวเมือง Hamburg, See also: Hamburg
Staatsbürger(n ) |der, pl. Staatsbürger| พลเมือง, ประชาชน เช่น Seit kurzem bietet auch die Lufthansa sehr attraktive Ethnik Spezial Tarife für thailändische Staatsbürger mit ihren Ehepartnern und Kindern an. , See also: R. die Staatsbürgerin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urgeschichte {f}; Vorgeschichte {f}prehistory [Add to Longdo]
Urgestein {n}prehistoric rock; primary rocks [Add to Longdo]
Urgewalt {f}elemental force [Add to Longdo]
urgemütlich {adj}really comfortable; extremely cosy [Add to Longdo]
urgewaltig {adj}elemental [Add to Longdo]
Urgenz {f}; Harndrang {m} [med.]urgency [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
surge(n) |m, pl. surgelés| อาหารแช่แข็ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
せき立てる;急き立てる;急立てる(io)[せきたてる, sekitateru] (v1,vt) to hurry (up); to press; to urge on [Add to Longdo]
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into [Add to Longdo]
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P) [Add to Longdo]
アージ[, a-ji] (n,vs) urge [Add to Longdo]
アージェンシー;アージャンシー[, a-jienshi-; a-janshi-] (n) urgency [Add to Longdo]
アージェント;アージャント[, a-jiento ; a-janto] (n) urgent [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サージ[さーじ, sa-ji] surge (vs) [Add to Longdo]
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance [Add to Longdo]
トラヒックサージ[とらひっくさーじ, torahikkusa-ji] traffic surge [Add to Longdo]
パージ[ぱーじ, pa-ji] purge (vs) [Add to Longdo]
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urge \Urge\, v. i.
   1. To press onward or forward. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To be pressing in argument; to insist; to persist.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urge \Urge\, v. t. [imp. & p. p. {Urged}; p. pr. & vb. n.
   {Urging}.] [L. urgere; akin to E. wreak. See {Wreak}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. To press; to push; to drive; to impel; to force onward.
    [1913 Webster]
 
       Through the thick deserts headlong urged his flight.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To press the mind or will of; to ply with motives,
    arguments, persuasion, or importunity.
    [1913 Webster]
 
       My brother never
       Did urge me in his act; I did inquire it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To provoke; to exasperate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Urge not my father's anger.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To press hard upon; to follow closely
    [1913 Webster]
 
       Heir urges heir, like wave impelling wave. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To present in an urgent manner; to press upon attention;
    to insist upon; as, to urge an argument; to urge the
    necessity of a case.
    [1913 Webster]
 
   6. To treat with forcible means; to take severe or violent
    measures with; as, to urge an ore with intense heat.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To animate; incite; impel; instigate; stimulate;
     encourage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 urge
   n 1: an instinctive motive; "profound religious impulses" [syn:
      {urge}, {impulse}]
   2: a strong restless desire; "why this urge to travel?" [syn:
     {urge}, {itch}]
   v 1: force or impel in an indicated direction; "I urged him to
      finish his studies" [syn: {urge}, {urge on}, {press},
      {exhort}]
   2: push for something; "The travel agent recommended strongly
     that we not travel on Thanksgiving Day" [syn: {recommend},
     {urge}, {advocate}]
   3: spur on or encourage especially by cheers and shouts; "The
     crowd cheered the demonstrating strikers" [syn: {cheer},
     {root on}, {inspire}, {urge}, {barrack}, {urge on}, {exhort},
     {pep up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top