Search result for

call on

(55 entries)
(0.0474 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -call on-, *call on*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call on    [PHRV] แวะเยี่ยม, See also: เยี่ยมเยียน, แวะหา, Syn. wait on
call on    [PHRV] เลือก (ให้ทำบางสิ่ง)
call on    [PHRV] ใช้, See also: เรียกใช้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
call onเรียกร้อง เช่น He called on the government to urgently help him.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you think you'll still be able to call on the Force after I've separated your head from your body?คิดรึว่าเจ้าจะสามารถ เรียกพวกมาช่วยได้ หลังจากที่ข้าเด็ดหัวเจ้าออกจากตัวแล้ว? Cloak of Darkness (2008)
Man, seriously. You guys can't even call once?ทำไมพ่อแม่ถึงไม่โทรหาผม? Baby and I (2008)
I will give you a call once the meeting ends.ผมจะโทรกลับ ทันทีที่ประชุมเสร็จ Episode #1.8 (2008)
Why don't you just call one of the cops?ทำไมนายถึงเรียกตำรวจเพียงคนเดียว? Eagles and Angels (2008)
Put this call on your earpiece and keep the line open.ต่อสายนี้ เข้าหูฟังซะ แล้วเปิดสายทิ้งไว้อย่างนี้หละ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Good call on that towel rack.คุณดูดีนะที่ราวผ้าเช็ดตัวนั่น Up in the Air (2009)
Now you wait and we call on you when it's time.ตอนนี้จงรอ แล้วเราจะเรียกนายเมื่อถึงเวลา When the Levee Breaks (2009)
No call on the phone I know about.ไม่มีสายโทรเข้าเลยที่ฉันรู้ Bit by a Dead Bee (2009)
As we call on the name of the lord.ดังที่เราเรียกขานในนามของพระเจ้า Demonology (2009)
I knew you'd be the guy to call on this, Kev.ฉันรู้เลยว่างานนี้ต้องเรียกนายมา เคฟ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Unable to defend themselves any longer, the people of Christophsis call on the Jedi for assistance.เมื่อไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อีกต่อไป ประชาชนแห่งคริสทอปซิส จึงเรียกหาความช่วยเหลือจากเหล่าเจได The Hidden Enemy (2009)
~~ Just lean on me ~~ ~~ Call on your brother ~~# แค่พิงมาที่ฉัน # Ballad (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
call onAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.
call onAn old friend will call on me tomorrow.
call onBe sure to call on me when you come this way.
call onCall on ambulance.
call onCall on me if you need my assistance.
call onCall on the police.
call onCall on us in case of any difficulties.
call onCan I make a credit card call on this public phone?
call onDid anybody call on you yesterday?
call onDon't bother to call on him.
call onDon't fail to call on me when you come this way.
call on"Do you mind if I call on you sometime?" "No, not at all."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สู่    [V] visit, See also: call on, drop in on, stop by, look someone up, Example: ฉันก็ไปหาไปสู่ยายกับตาอยู่เรื่อยๆ, Thai definition: ไปเยี่ยม
เข้าหา    [V] meet, See also: call on, see, Syn. เข้าพบ, Example: นักการเมืองเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอความเห็นใจ, Thai definition: ไปให้ผู้ใหญ่เห็นหน้าอย่างอ่อนน้อม
มาหา    [V] come to meet, See also: call on, drop in on, stop by, visit, Syn. มา, Example: ป้ามาหาพ่อที่บ้านเมื่อวานนี้ แต่พ่อไม่อยู่
หาสู่    [V] visit, See also: call on, drop in, Syn. มาเยี่ยม, ไปมาหาสู่, Example: ถึงแม้จะต้องแยกย้ายกันไปแต่เรายังไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หา[v.] (hā) EN: call ; visit ; see ; meet; call on ; visit ; drop in   FR: visiter ; rendre visite ; voir
หาสู่[v.] (hāsū) EN: visit ; call on ; drop in   
ขาน[v.] (khān) EN: call on ; announce   FR: répondre à l'appel
มาหา[v. exp.] (mā hā) EN: come to meet ; call on ; drop in on ; stop by ; visit   FR: venir voir qqn ; rendre visite à ; venir rencontrer
ระลึกชาฅิ[v. exp.] (raleuk chāt) EN: recall a previous life ; recall one's former incarnation ; recall a former existence   FR: se souvenir d'une vie antérieure
สู่[v.] (sū) EN: visit ; call on ; drop in on ; stop by ; look someone up   FR: rendre visite
ทวนความจำสมัยเด็ก[xp] (thūan khwāmjam samai dek) EN: recall one's childhood days   
แวะ[v.] (wae) EN: stop ; call at ; call on ; drop in ; break the journey ; make a side trip   FR: s'arrêter ; faire un arrêt
แวะเยี่ยม[v. exp.] (wae yīem) EN: visit ; drop in/by ; call on   FR: passer chez
เยือน[v.] (yeūoen) EN: visit ; pay a visit ; call on ; see ; drop in ; drop by ; stop by   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kundenbesuch {m} | Kundenbesuche {pl}call on customers | calls on customers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself) [Add to Longdo]
称す[しょうす, shousu] (v5s,vt) (1) (See 称する) to take the name of; to call oneself; (2) to pretend; to feign; to purport [Add to Longdo]
称する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to take the name of; to call oneself; (2) to pretend; to feign; to purport; (P) [Add to Longdo]
鼎の軽重を問う[かなえのけいちょうをとう, kanaenokeichouwotou] (exp,v5u) to call one's ability into question; to weigh one's ability [Add to Longdo]
当てる[あてる, ateru] (v1,vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P) [Add to Longdo]
拝趨[はいすう, haisuu] (n,vs) (hum) (See 参上) to visit someone; to call on [Add to Longdo]
罷り越す[まかりこす, makarikosu] (v5s,vi) to visit; to call on [Add to Longdo]
訪れる[おとずれる(P);おとづれる, otozureru (P); otodureru] (v1,vt) (1) to visit; to call on; (v1,vi) (2) to arrive; to come; to appear; (P) [Add to Longdo]
名乗る(P);名のる;名告る[なのる, nanoru] (v5r,vi) to call oneself (name, label, etc.); to give one's name (as); to impersonate or claim (to be someone); (P) [Add to Longdo]
友人を訪ねる[ゆうじんをたずねる, yuujinwotazuneru] (exp,v1) to call on a friend [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自称[zì chēng, ㄗˋ ㄔㄥ, / ] call oneself; claim to be; profess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 call on
   v 1: have recourse to or make an appeal or request for help or
      information to; "She called on her Representative to help
      her"; "She turned to her relatives for help" [syn: {call
      on}, {turn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top