ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

painting

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -painting-, *painting*, paint
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
painting(n) ภาพวาด, Syn. picture, portrait, sketch
painting(n) การทาสี, See also: การทาสีบ้านหรืออาคาร, งานทาสี, Syn. picture, drawing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
painting(เพน'ทิง) n. การทาสี, การวาดภาพสี, ภาพวาด

English-Thai: Nontri Dictionary
painting(n) ภาพเขียน, การเขียนภาพ, การทาสี, การระบายสี
OIL oil painting(n) ภาพสีน้ำมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paintingจิตรกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
painting knifeเกรียงเขียนภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paintingจิตรกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He resisted my men painting his windows.เขาทำร้ายคนของผม ที่กำลังปฏิบัตหน้าที่ครับ The Great Dictator (1940)
And what did you find to do with yourself while he was painting his tree?เเล้วระหว่างที่พ่อคุณวาดรูป คุณทําอะไรล่ะครับ Rebecca (1940)
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวาดภาพพาร์ทเมนท์ที่มองข้ามสายเอ มันต้องใช้เวลาสามวัน 12 Angry Men (1957)
Ghastly colours. - I do a bit of Sunday painting myself.ฉันทำบิตของการวาดภาพ ตัวเองอาทิตย์ How I Won the War (1967)
That painting of me by Michelangelo, that's a picture.เช่นภาพวาดโดยไมเคิล แองเจโล่ นั่นแหละที่เรียกว่าภาพ Oh, God! (1977)
This little painting looks so real.ภาพวาดนี่ดูเหมือนจริงมากเลย Mannequin: On the Move (1991)
I wish I had a snapshot painting of my family.ฉันอยากได้รูปวาดภาพถ่ายนี้บ้างจัง ของครอบครัวของฉัน Mannequin: On the Move (1991)
I believe Cathy has been painting a black picture of me.ผมเชื่อว่าแคทธี ได้เล่าให้คุณฟัง แต่ด้านมืดของผม Wuthering Heights (1992)
There should be a painting behind us.มันน่าจะมีภาพวาดข้างหลังเรา In the Mouth of Madness (1994)
But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine.แค่เธอเห็นรูปภาพของฉัน Good Will Hunting (1997)
- That painting in there ...- ภาพวาดในห้องนั้น... As Good as It Gets (1997)
There's a painting of one of the guys.หาตัวคนร้ายไม่ยากหรอกครับ เขามีภาพวาดคนร้ายคนนึง As Good as It Gets (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paintingA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
paintingAfter his death, his paintings were hung in the museum.
paintingAll he wanted was time to finish his painting.
paintingAll of his later paintings were considered masterpiece.
paintingAnn finished painting the picture.
paintingA professional is painting the house.
paintingAs the artist grows older his paintings many alter.
paintingAs the artist grows older his paintings may alter.
paintingBecause he likes painting, it does not follow that he paints well.
paintingBecause novels, just like paintings, need you to practice.
paintingBring the painting closer so that I may see it better.
paintingDo these paintings appeal to you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพเขียน(n) painting, See also: drawing, Syn. รูปภาพ, ภาพลายเส้น, Example: ในอดีตภาพเขียนของจิตกรค่าย Impressionism ถูกโจมตีว่าเป็นศิลปะที่แหกคอก แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมอย่างมาก, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภพาที่เกิดจากการขีดเขียนขึ้น
ภาพวาด(n) painting, See also: drawing, Example: ตึกแถวหลายหลังเรียงรายซับซ้อนกันเหมือนภาพวาดของจิตรกร, Thai Definition: สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป
การทาสี(n) painting, See also: applying colour, smearing of paint, Ant. การล้างสี, Example: ผมเคยปีนขึ้นไปดูบนยอดปรางค์พบร่องรอยของการทาสีเช่นกันยังมีสีแดงขาดเหลือให้เห็นอยู่ตามยอดปรางค์
จิตรกรรม(n) painting, See also: drawing, portrait, Example: เขาใช้ความสามารถด้านจิตรกรรมในการเขียนฉากให้สวยงาม, Thai Definition: ศิลปะการวาดเขียน, ศิลปะการวาดภาพ
รูปเขียน(n) painting, See also: drawing, depiction, Syn. ภาพเขียน, ภาพวาด, รูปวาด, Example: เขาชอบซื้อรูปเขียนลวดลายแปลกๆ มาประดับบนฝาผนัง, Count Unit: รูป, Thai Definition: ภาพที่วาดขึ้นตามความเป็นจริงหรือจินตนาการ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PAINTING
PAINTING
PAINTINGS
PAINTINGS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
painting
paintings

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花鸟[huā niǎo, ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ,   /  ] painting of birds and flowers #29,993 [Add to Longdo]
丹青[dān qīng, ㄉㄢ ㄑㄧㄥ,  ] painting #48,757 [Add to Longdo]
画坛[huà tán, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˊ,   /  ] painting world; painting circles #57,377 [Add to Longdo]
帛画[bó huà, ㄅㄛˊ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] painting on silk #102,469 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemälde { n } | Gemälde { pl } | ein Gemälde von 1890painting | paintings | a painting dated 1890 [Add to Longdo]
Malutensilien { pl }painting equipment [Add to Longdo]
Porzellanmalerei { f }painting on porcelain; china paint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
工事[こうじ, kouji] (n, vs) construction work; construction; work (related to construction, e.g. painting, concrete-pouring, etc.); (P) #1,389 [Add to Longdo]
[が, ga] (n) picture; drawing; painting; sketch #1,478 [Add to Longdo]
絵(P);画(iK)[え, e] (n, n-suf) picture; drawing; painting; sketch; (P) #1,606 [Add to Longdo]
絵画[かいが, kaiga] (n) picture; painting; (P) #3,487 [Add to Longdo]
塗装[とそう, tosou] (n, vs) coating; painting; (P) #5,141 [Add to Longdo]
上がり[あがり, agari] (n, suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) #7,755 [Add to Longdo]
洋画[ようが, youga] (n) (1) (See 日本画) Western painting; (2) (See 邦画・1) Western film; Western movie; (P) #8,699 [Add to Longdo]
油彩[ゆさい, yusai] (n) oil painting; (P) #13,195 [Add to Longdo]
画集[がしゅう, gashuu] (n) book of paintings in print; (P) #13,212 [Add to Longdo]
壁画[へきが, hekiga] (n) fresco; mural; wall painting; (P) #14,408 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paint \Paint\ (p[=a]nt), v. t. [imp. & p. p. {Painted}; p. pr. &
   vb. n. {Painting}.] [OE. peinten, fr. F. peint, p. p. of
   peindre to paint, fr. L. pingere, pictum; cf. Gr. poiki`los
   many-colored, Skr. pi[,c] to adorn. Cf. {Depict}, {Picture},
   {Pigment}, {Pint}.]
   1. To cover with coloring matter; to apply paint to; as, to
    paint a house, a signboard, etc.
    [1913 Webster]
 
       Jezebel painted her face and tired her head. --2
                          Kings ix. 30.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To color, stain, or tinge; to adorn or beautify with
    colors; to diversify with colors.
    [1913 Webster]
 
       Not painted with the crimson spots of blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Cuckoo buds of yellow hue
       Do paint the meadows with delight.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To form in colors a figure or likeness of on a flat
    surface, as upon canvas; to represent by means of colors
    or hues; to exhibit in a tinted image; to portray with
    paints; as, to paint a portrait or a landscape.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: To represent or exhibit to the mind; to describe
    vividly; to delineate; to image; to depict; as, to paint a
    political opponent as a traitor.
    [1913 Webster]
 
       Disloyal?
       The word is too good to paint out her wickedness.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If folly grow romantic, I must paint it. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To color; picture; depict; portray; delineate; sketch;
     draw; describe.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Painting \Paint"ing\, n.
   1. The act or employment of laying on, or adorning with,
    paints or colors.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fine Arts) The work of the painter; also, any work of art
    in which objects are represented in color on a flat
    surface; a colored representation of any object or scene;
    a picture.
    [1913 Webster]
 
   3. Color laid on; paint. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A depicting by words; vivid representation in words.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Picture}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 painting
   n 1: graphic art consisting of an artistic composition made by
      applying paints to a surface; "a small painting by
      Picasso"; "he bought the painting as an investment"; "his
      pictures hang in the Louvre" [syn: {painting}, {picture}]
   2: creating a picture with paints; "he studied painting and
     sculpture for many years"
   3: the act of applying paint to a surface; "you can finish the
     job of painting faster with a roller than with a brush"
   4: the occupation of a house painter; "house painting was the
     only craft he knew" [syn: {painting}, {house painting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top