Search result for

visual

(124 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visual-, *visual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visual[ADJ] เกี่ยวกับการมองเห็น
visual[ADJ] ใช้ในการมอง
visual[ADJ] เกี่ยวกับสายตา, Syn. optical, optic
visual[ADJ] ที่เห็นได้, Syn. visible
visually[ADJ] ตามที่ปรากฏแก่สายตา, See also: โดยทัศนวิสัย, โดยการมอง, โดยการเห็น, Syn. noticeably, apparently
visuality[N] การใช้สายตา, See also: การมองเห็น
visualize[VT] ทำให้มองเห็น
visualize[VT] ทำให้จินตนาการเห็น, Syn. imagine, conceive
visualize[VI] นึกภาพในใจ, See also: จินตนาการ, Syn. conceptualize, conceive
visualness[N] การปรากฏแก่สายตา, See also: การมองเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visual(วิส'ชวล) adj. เกี่ยวกับสายตา,เกี่ยวกับการมอง,เกี่ยวกับการเห็น,ใช้ในการมอง,เกี่ยวกับจักษุประสาท,มองเห็นได้,เข้าใจได้,เกี่ยวกับกำลังสายตา,เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องทัศนศึกษา., See also: visuals ภาพ,ทิวทัศน์, Syn. opti
visual basicวิชวล เบสิกเป็นภาษาหนึ่งในการเขียนโปรแกรมระดับสูง สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ภาษานี้เน้นเรื่องการเขียนโปรแกรมออกแบบจอภาพ เครื่องมือที่จะใช้ ปุ่มที่จะใช้กด เมนูหรือรายการเลือกต่าง ๆ
visual display unitหน่วยจอภาพใช้ตัวย่อว่า VDU (อ่านว่า วีดียู) หมายถึงจอภาพ ซึ่งใช้เป็นที่ใช้แสดงข้อมูลและผลลัพธ์ โดยปกติ จะต้องเชื่อมต่อกับแผงแป้นอักขระ (keyboard) และเมาส์ (mouse) ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูล มีความหมายเหมือน monitor
visual programmingการทำโปรแกรมด้วยภาพหมายถึง การเขียนโปรแกรมให้ผู้ที่ใช้โปรแกรมสำเร็จ สามารถกำหนดรายการคำสั่ง (menu) ต่าง ๆ ได้เอง โดยอาจจะคัดลอกของเก่ามาตัด-ปะ ใหม่ อาจเลือกใช้ Visual BASIC ของบริษัทไมโครซอฟต์ หรือ Object Version ของบริษัทบอร์แลนด์ ก็ได้
visualise(วิช'ชวลไลซ) vt.,vi. ทำให้มองเห็น,ทำให้มองเห็นภาพพจน์,นึกภาพ,จินตนาการ., See also: visualisation,visualization n., Syn. imagine,picture
visualize(วิช'ชวลไลซ) vt.,vi. ทำให้มองเห็น,ทำให้มองเห็นภาพพจน์,นึกภาพ,จินตนาการ., See also: visualisation,visualization n., Syn. imagine,picture
visually(วิช'ชวลลี) adj. โดยสายตา,โดยทัศนวิสัย,โดยการมอง,โดยการเห็น,ตามที่ปรากฎแก่สายตา -S.noticeably,apparently
audiovisual(ออดีโอวิช'ชวล) adj. เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท,เกี่ยวกับเสียงและภาพ. -n. สิ่งที่เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
visual(adj) เห็นได้,เกี่ยวกับสายตา,ซึ่งมีตัวตน
visualize(vt) นึกภาพ,จินตนาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
visual๑. -การเห็น [มีความหมายเหมือนกับ visile ๒]๒. -อาศัยการเห็น [มีความหมายเหมือนกับ visile ๓]๓. -สายตา๔. -วิทัศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visual acuityสายตา [มีความหมายเหมือนกับ acuity of vision ๒ และ sight ๓ และ vision ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visual agnosia; blindness, cortical psychic; blindness, psychic; psychanopsiaภาวะเสียการระลึกรู้ทางการเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visual amnesia; alexia; aphasia, visual; blindness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์การเห็น, ภาวะเสียการอ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visual aphasia; alexia; amnesia, visual; blindness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์การเห็น, ภาวะเสียการอ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visual artทัศนศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visual centreศูนย์เห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visual cortexเปลือกสมองส่วนการเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visual fieldลานสายตา, ลานเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visual hallucinationประสาทหลอนทางตา, อาการเห็นภาพหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Visual acuityความชัดของสายตา [TU Subject Heading]
Visual communicationทัศนนิวิท [TU Subject Heading]
Visual FoxPro for Windowsวิชวล ฟอกซ์โปร สำหรับวินโดวส์ [TU Subject Heading]
Visual perceptionการรับรู้ทางสายตา [TU Subject Heading]
visual pollutionมลพิษของทัศนียภาพ, สภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือ อาจเกิดอันตรายต่อการมองเห็น เช่น ป้ายโฆษณาที่ติดไม่เป็นระเบียบหรือขาดการบำรุงรักษา หมอกควัน แสงที่จ้าเกินควร เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
visual programmingการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล, การเขียนโปรแกรมโดยเริ่มจากการออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ก่อน แล้วเขียนโปรแกรมสำหรับแต่ละส่วนบนหน้าจอ ทำให้จัดสร้างโปรแกรมได้ง่าย และรวดเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Visual programming (Computer Science)การโปรแกรมเชิงภาพ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Visual range (meteorological)พิสัยการมองเห็น (ในทางอุตุนิยมวิทยา) [อุตุนิยมวิทยา]
visual signalการสื่อด้วยท่าทาง, พฤติกรรมทางสังคมของสัตว์โดยใช้การแสดงออกด้วยท่าทางเพื่อให้สัตว์อื่นเข้าใจความหมายที่ตนต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Visual Strategiesกลวิธีผ่านการมอง, วิธีการที่ช่วยพัฒนาการสื่อสารของบุคคลออธิซึมหรือผู้ที่มีปัญหาการรับรู้ภาษาพูด โดยช่วยให้เด็กเข้าใจการสื่อสารจากภาษาพูดเป็นสื่อการรับรู้ด้วยภาพ เพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมได้ [Assistive Technology]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
visual field[ban4 shi4 ye3] ความกว้างของสายตา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get me a visual. Sound the alarm!ขอดูภาพหน่อยซิ ส่งสัญญาณเตือน Dead Space: Downfall (2008)
Were in the way of processing visual information correctly.ในกระบวนการของการรับภาพอย่างถูกต้อง Not Cancer (2008)
Acute onset visual agnosia points to a stroke or brain tumor.การมองเห็นบิดเบือน น่าจะเป็นสโตรกหรือเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
Can lead poisoning cause visual agnosia?อาการแบบนี้เป็นพิษสารตะกั่วหรือเปล่า Adverse Events (2008)
He made it through the night without any more seizures or visual symptoms.ตลอดคืนเขาไม่ได้มีอาการหนัก\ หรือเห็นภาพบิดเบี้ยวอีกเลย Adverse Events (2008)
Visual agnosia and hyper-Sexualityare the key symptoms.การบิดเบี้ยวในการมองเห็นและเซ็กซ์จัด เป็นกุญแจของอาการ Adverse Events (2008)
Visual agnosia.มองเห็นบิดเบือน Adverse Events (2008)
Every other month, he was having visual agnosia,เดือนเว้นเดือนเค้ามีการมองเห็นบิดเบือน Adverse Events (2008)
Methylprednisolone to get the Sjögren's under control, and some artificial tears to maximize the visual impact of this moment.ยา เม็ทต้า เพนนิสซาโลน เพื่อกำจัดsjogren'sที่ควบคุมไม่ได้ และน้ำตาเทียมสักนิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
- I have visual contact.- ดูนั่นสิครับ Rising Malevolence (2008)
You know about our singing contest? Visual Radio?คุณ จัง นัม ครับ คุณรู้จักรายการวิทยุของเรา ที่ชื่อว่า "โบยอง เรดิโอ" ไหมครับ Scandal Makers (2008)
Visual Radio Show.รายการตอนบ่ายของเรา Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visualI'm afraid my visual field has narrowed.
visualIt produced strange visual effects.
visualThe production has visual appeal for the audience.
visualThere were still no visual signs of spring.
visualThis has visual impairment as a side effect.
visualThis nude poster appeals visually to the young.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัณญาณภาพ[N] visual signal
ทัศนูปกรณ์[N] visual instrument, See also: visual aid, optical tool, Example: เลนส์จัดเป็นทัศนูปกรณ์ชนิดหนึ่ง, Thai definition: อุปกรณ์ช่วยการเห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทัศนศึกษา[V] field trip, See also: visual education, educational tour, Example: อาจารย์พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่เขาพนมรุ้ง, Thai definition: ท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู้
ทัศนศิลป์[N] visual art, Thai definition: การสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติผ่านการรับรู้ นำมาสู่ศิลปะทางภาพลักษณ์
ทัศนศาสตร์[N] optics, See also: visual science, Example: นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้วิชาทัศนศาสตร์, Thai definition: วิชาฟิสิกส์แขนงหนึ่งว่าด้วยเรื่องราวของแสง
จักขุประสาท[N] eye nerve, See also: visual nerve, optic nerve, Syn. ประสาทตา, Example: จักขุประสาทเป็นส่วนที่มีความสำคัญทำให้มองเห็น, Thai definition: ส่วนสำคัญของตา ทำให้แลเห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วยตา[adj.] (dūay tā) EN: visual   FR: visuel
จินตนาการ[v.] (jintanākān) EN: imagine ; fancy ; visualize   FR: imaginer ; rêver
จอแสดง[n. exp.] (jø sadaēng) EN: control screen   FR: écran de contrôle [m] ; écran de visualisation [m]
การตรวจสอบด้วยตา[n. exp.] (kān trūatsøp dūay tā) EN: visual inspection   FR: contrôle visuel [m]
เกี่ยวกับการเห็น[adj.] (kīokap kān hen) EN: visual   
เกี่ยวกับการมองเห็น[adj.] (kīokap kān mønghen) EN: visual   FR: visuel
ภูมิทัศน์[n.] (phūmithat) EN: landscape ; landscaping ; visual aspect   
โสตทัศน-[pref. (adj.)] (sōtthatsana-) EN: audio-visual   FR: audiovisuel
โสตทัศนศึกษา[n.] (sōtthatsanaseuksā) EN: audio-visual education   
โสตทัศนอุปกรณ์[n.] (sōtthatsana-upakøn) EN: audio-visual aids   

CMU English Pronouncing Dictionary
VISUAL    V IH1 ZH AH0 W AH0 L
VISUALS    V IH1 ZH W AH0 L Z
VISUALLY    V IH1 ZH W AH0 L IY0
VISUALIZE    V IH1 ZH W AH0 L AY2 Z
VISUALIZED    V IH1 ZH W AH0 L AY2 Z D
VISUALIZING    V IH1 ZH W AH0 L AY2 Z IH0 NG
VISUALIZATION    V IH2 ZH W AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visual    (j) (v i1 zh u@ l)
visually    (a) (v i1 zh u@ l ii)
visualize    (v) (v i1 zh u@ l ai z)
visualized    (v) (v i1 zh u@ l ai z d)
visualizes    (v) (v i1 zh u@ l ai z i z)
visualizing    (v) (v i1 zh u@ l ai z i ng)
visualization    (n) (v i2 zh u@ l ai z ei1 sh @ n)
visualizations    (n) (v i2 zh u@ l ai z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschauungsunterricht {m}visual instruction [Add to Longdo]
Bildtelefon {n}; Bildtelephon {n} [alt]visual telephone [Add to Longdo]
Blickpunkt {m} | Blickpunkte {pl} | im Blickpunkt der Öffentlichkeit | im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehenvisual focus | visual foci | in the public gaze | to be in the public eye [Add to Longdo]
Gesichtswinkel {m}visual angle [Add to Longdo]
Sehfehler {m}; Sehschwäche {f} | Sehfehler {pl}visual defect; sight defect | visual defects [Add to Longdo]
Sehschärfe {f} | Sehschärfen {pl}visual acuity | visual acuities [Add to Longdo]
Sehvermögen {n}visual faculty [Add to Longdo]
Sehweite {f} | Sehweiten {pl}visual range | visual ranges [Add to Longdo]
Sichtanzeige {f}visual display [Add to Longdo]
Sichtkontrolle {f}visual control; visual inspection; visual check [Add to Longdo]
Sichtprüfung {f}visual inspection [Add to Longdo]
Sichtweite {f} | außer Sichtweite | in Sichtweitevisual range; range of vision | beyond the range of vision; outside the range of vision | within the range of vision [Add to Longdo]
Visualisierung {f}visualization [Add to Longdo]
Sehschaden {m}; Sehbehinderung {f} [med.]visual impairment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーディオビジュアル[, o-deiobijuaru] (n) audio-visual [Add to Longdo]
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] (n) visual telephone; screen-phone [Add to Longdo]
パンティーライン;パンティー・ライン[, pantei-rain ; pantei-. rain] (n) panty lines; visual panty line; VPL [Add to Longdo]
ビジュアライズ[, bijuaraizu] (n) visualize; visualise [Add to Longdo]
ビジュアライゼーション[, bijuaraize-shon] (n) visualization; visualisation [Add to Longdo]
ビジュアリゼーション[, bijuarize-shon] (n) visualization; visualisation [Add to Longdo]
ビジュアル[, bijuaru] (adj-na,n,vs) visual; visualization; visualisation; (P) [Add to Longdo]
ビジュアルコミュニケーション[, bijuarukomyunike-shon] (n) visual communication [Add to Longdo]
ビジュアルシープラプラ[, bijuarushi-purapura] (n) {comp} Visual C++ [Add to Longdo]
ビジュアルシェル[, bijuarushieru] (n) {comp} visual shell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
视损伤[shì sǔn shāng, ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] visual impairment [Add to Longdo]
视觉加工技巧[shì jué jiā gōng jì qiǎo, ㄕˋ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄠˇ, / ] visual processing skill [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone [Add to Longdo]
可視化[かしか, kashika] visualization (vs) (data, results, etc.) [Add to Longdo]
視覚的[しかくてき, shikakuteki] visual [Add to Longdo]
視覚的エディタ[しかくてきエディタ, shikakuteki edeita] visual editor, vi [Add to Longdo]
適正表示状態[てきせいひょうじじょうたい, tekiseihyoujijoutai] visually correct [Add to Longdo]
ビジュアルシープラプラ[びじゅあるしーぷらぷら, bijuarushi-purapura] Visual C++ [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visual \Vis"u*al\, a. [L. visualis, from visus a seeing, sight:
   cf. F. visuel. See {Vision}.]
   1. Of or pertaining to sight; used in sight; serving as the
    instrument of seeing; as, the visual nerve.
    [1913 Webster]
 
       The air,
       Nowhere so clear, sharpened his visual ray.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That can be seen; visible. [R.]
    [1913 Webster]
 
   {Visual angle}. (Opt.) See under {Angle}.
 
   {Visual cone} (Persp.), a cone whose vertex is at the point
    of sight, or the eye.
 
   {Visual plane}, any plane passing through the point of sight.
    
 
   {Visual point}, the point at which the visual rays unite; the
    position of the eye.
 
   {Visual purple} (Physiol.), a photochemical substance, of a
    purplish red color, contained in the retina of human eyes
    and in the eyes of most animals. It is quickly bleached by
    light, passing through the colors, red, orange, and
    yellow, and then disappearing. Also called {rhodopsin},
    and {vision purple}. See {Optography}.
 
   {Visual ray}, a line from the eye, or point of sight.
 
   {Visual white} (Physiol.), the final product in the action of
    light on visual purple. It is reconverted into visual
    purple by the regenerating action of the choroidal
    epithelium.
 
   {Visual yellow} (Physiol.), a product intermediate between
    visual purple and visual white, formed in the
    photochemical action of light on visual purple.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 visual
   adj 1: relating to or using sight; "ocular inspection"; "an
       optical illusion"; "visual powers"; "visual navigation"
       [syn: {ocular}, {optic}, {optical}, {visual}]
   2: visible; "be sure of it; give me the ocular proof"-
     Shakespeare; "a visual presentation"; "a visual image" [syn:
     {ocular}, {visual}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top