ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -客-, *客*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, kè, ㄎㄜˋ] guest, traveller; customer
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [ideographic] A person 各 welcomed under one's roof 宀; 各 also provides the pronunciation
Rank: 583

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: guest; visitor; customer; client
On-yomi: キャク, カク, kyaku, kaku
Radical: , Decomposition:     
Rank: 557

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kè, ㄎㄜˋ, ] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words #1,154 [Add to Longdo]
[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ,   /  ] client; customer #874 [Add to Longdo]
[yóu kè, ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ,   /  ] traveler; tourist #2,341 [Add to Longdo]
[kè guān, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ,   /  ] objective #2,791 [Add to Longdo]
[gù kè, ㄍㄨˋ ㄎㄜˋ,   /  ] client; customer #2,966 [Add to Longdo]
[lǚ kè, ㄌㄩˇ ㄎㄜˋ,  ] traveler; tourist #3,135 [Add to Longdo]
[chéng kè, ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ,  ] passenger #3,140 [Add to Longdo]
[kè rén, ㄎㄜˋ ㄖㄣˊ,  ] guest #4,062 [Add to Longdo]
[kè yùn, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ,   /  ] passenger traffic #5,861 [Add to Longdo]
[kè chē, ㄎㄜˋ ㄔㄜ,   /  ] coach #5,888 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[きゃくせん, kyakusen] (n) เรือโดยสาร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きゃくせん, kyakusen] TH: เรือผู้โดยสาร  EN: passenger boat
[きゃく, kyaku] TH: ลูกค้า  EN: customer
[きゃく, kyaku] TH: แขก(ผู้มาเยือน)  EN: guest

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) #1,873 [Add to Longdo]
[きゃっかん(P);かっかん;かくかん, kyakkan (P); kakkan ; kakukan] (n, adj-no) object (as opposed to subject); (P) #4,963 [Add to Longdo]
[きゃくしゃ(P);かくしゃ, kyakusha (P); kakusha] (n) passenger car; (P) #5,174 [Add to Longdo]
[きゃくいん(P);かくいん, kyakuin (P); kakuin] (n) guest (associate) member; (P) #7,816 [Add to Longdo]
[きゃくしつ, kyakushitsu] (n) drawing room; guest room; (P) #9,979 [Add to Longdo]
[きゃくせん, kyakusen] (n) passenger boat; (P) #11,789 [Add to Longdo]
[きゃくせき, kyakuseki] (n) (1) guest seating (e.g. theater, stadium); passenger seat (e.g. taxi); (2) audience; (P) #15,389 [Add to Longdo]
[きゃくえん, kyakuen] (n, vs) guest appearance #17,270 [Add to Longdo]
を通す[きゃくをとおす, kyakuwotoosu] (exp, v5s) to show a guest in [Add to Longdo]
扱い[きゃくあつかい, kyakuatsukai] (n, vs) hospitality [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはおさんから不満が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [ M ]
Please move to the rear (of the bus).<乗への呼びかけ>(バスの)中へお詰め願います。
After 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.11時を過ぎると、おたちは三々五々帰り始めた。
A passenger fainted, but the stewardess brought him around.1人の乗が気を失ったが、スチュワーデスが彼の意識を回復させた。
Take it to the men in Room 318.318号室のおさんに持って行ってあげなさい。
No less than fifty passengers were injured in the traffic accident.50人もの乗がその事故でけがをした。
No fewer than 50 passengers were killed.50人もの乗が死んだ。
Only 3 out of the 98 passengers survived.98人の乗のうち3人だけが生き残った。
According to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.ABCニュースによれば、もう一機のジェット旅機が、中近東でハイジャックされたそうだ。
The ice cream vendor is waiting on customers at his outdoor stand.アイスクリーム売りが外の売店でにアイスクリームを売っている。
You are all our guests tonight.あなたたちはみんな今夜は私たちのおさんです。
Are you staying at this hotel?あなたはこのホテルのおですか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He enclosed a fat money order with that and someone to join the house party and to pose as one of the guests.[JP] - いや、高額の為替を同封してきた それでのフリして パーティに加わることに And Then There Were None (1945)
I wanted to ruin the reputation of his defending counsel who lost the case, while his client lost his life.[JP] 彼の弁護士の評判を 地に落としたかった 弁護士は裁判に負け 同時にその顧は命を失った And Then There Were None (1945)
And you are my last public.[JP] あなたは最後の観です And Then There Were None (1945)
She's putting on a show off her famous son.[CN] 今天小允家有访吗 小允他妈 说要拍什么自拍录影带 Episode #1.2 (2004)
So did the customers back in the old Break O' Dawn Club in New York.[JP] NYの とあるクラブで に人気の曲だった Detour (1945)
Kong kong kong.[CN] 走进厅里了 Episode #1.5 (2004)
Yeah.[CN] Battle Los Angeles (2011)
We've all received letters from old trusted friends inviting us to spend the weekend here as guests of their friends, the Owens.[JP] 私たちは皆信頼のおける友人から 週末をここで過ごす招待の 手紙を受け取った 彼らの友人である オウエン氏のとして And Then There Were None (1945)
And that's that.[CN] 哪有分你的人我的 Episode #1.2 (2004)
In my estimation, you were kissed.[CN] 以我观的见解来分析 你应该有接吻 Episode #1.4 (2004)
Where is this girl?[CN] 目前该户无法接听 Episode #1.5 (2004)
I received a letter from Mr Owen, asking me to come here and spend the weekend and pretend to be a guest so that I might examine his wife who had refused to see a doctor.[JP] オウエン氏が手紙で依頼してきた 招待を装いここで 週末を過ごすことを 彼の妻を診察するためです And Then There Were None (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
先開発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] field developed program (FDP) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゃく, kyaku] -GAST [Add to Longdo]
[きゃくしつ, kyakushitsu] Gaestezimmer [Add to Longdo]
扱い[きゃくあつかい, kyakuatsukai] Behandlung_der_Gaeste, Bedienung_der_Gaeste [Add to Longdo]
[きゃくせん, kyakusen] Passagierschiff [Add to Longdo]
観的[きゃっかんてき, kyakkanteki] objektiv, sachlich [Add to Longdo]
[きゃくま, kyakuma] Gaestezimmer [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top