ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แสนงอน

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสนงอน-, *แสนงอน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แสนงอน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *แสนงอน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสนงอน[ADJ] sulky, See also: be in a huff, Syn. ขี้งอน, แง่งอน, Example: ผู้หญิงแสนงอนก็น่ารักดีอยู่หรอก แต่ถ้างอนไปซะทุกเรื่องก็อาจถูกบอกเลิกได้ง่ายๆ เหมือนกัน, Thai definition: มีแง่งอนมาก, มีมารยา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าแง่เจ้างอน, เจ้าแง่แสนงอนว. มีแง่งอนมาก.
แสนงอนว. มีแง่งอนมาก เช่น เธอมีนิสัยแสนงอนมาตั้งแต่เด็ก.
กะบอนกะบึงก. มีท่าทีโกรธอย่างแสนงอน เช่น คอยสะบัดปัดกรกะบอนกะบึง (อิเหนา), โดยมากใช้ กะบึงกะบอน.
กะบึงกะบอนก. มีท่าทีโกรธอย่างแสนงอน, กะบอนกะบึง ก็ว่า.
ตะบึงตะบอนก. กะบึงกะบอน, มีท่าทีโกรธอย่างแสนงอน.
ตะปัดตะป่องว. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน, ตุปัดตุป่อง ก็ใช้.
ตุปัดตุป่องว. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน, ตะปัดตะป่อง ก็ใช้.
สะบัดสะบิ้งก. แสดงอาการกะบึงกะบอนแสนงอน เช่น เวลางอนก็ทำกิริยาสะบัดสะบิ้ง.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top