ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manage

M AE1 N AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manage-, *manage*
Possible hiragana form: まなげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manage(vi) สำเร็จ, See also: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, Syn. compass
manage(vt) ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้), See also: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, หาทางทำจนสำเร็จ, Syn. triumph, win through
manage(vt) จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน), Syn. conduct, carry on
manage(vi) บริหาร, See also: จัดการ, ควบคุม, ปกครอง, ดูแล, Syn. administrate, direct
managed(adj) ซึ่งควบคุม, See also: ซึ่งต้องจัดการ, Syn. ruled, controlled, dominated, Ant. ungoverned, unsupervised
manager(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร, Syn. director, handler, supervisor, chief, Ant. worker, Laborer
manager(n) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอน (ทางกีฬา)
manageable(adj) ซึ่งสามารถจัดการได้ง่าย, See also: ซึ่งควบคุมได้ง่าย, Syn. easy-going, trained, tame, Ant. unmageable
manageably(adv) อย่างควบคุมได้
management(n) การจัดการ, See also: การบริหาร, การควบคุม, การปกครอง, Syn. administration, supervision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manage(แมน'นิจฺ) v. จัดการ, จัด, ควบคุม, ดูแล, บริหาร, ปกครอง, ทำให้เกิดขึ้น, ประสบความสำเร็จ, มีอิทธิพลต่อ, พลิกแพลง, ปฏิบัติ, ถือ (อาวุธ, เครื่องมือ) , , Syn. direct
manageable(แมน'นิจจะเบิล) adj. จัดการได้, ควบคุมได้, ปกครองได้, ไม่เหลือมือ., See also: manageably adv. manageability, manageableness n., Syn. governable
management(แมน'นิจเมินทฺ) n. การจัดการ, การบริหาร, การควบคุม, การปกครอง, ผู้จัดการ, คณะผู้จัดการ, คณะผู้บริหาร, Syn. government
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
manager(แมน'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ, ผู้บริหาร., See also: managership n.
manageress(แมน'นิเจอริส) n. ผู้จัดการหญิง,
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ, เกี่ยวกับการจัดการ.
city managern. เทศมนตรี, ผู้ที่สภาเทศบาลเมือง
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
manage(vi, vt) จัดการ, ใช้, ควบคุม, ดูแล, ปกครอง, บริหาร, ดำเนินการ, พลิกแพลง
manageable(adj) จัดการได้, ควบคุมง่าย, ปกครองได้
management(n) การปกครอง, การบริหาร, การจัดการ
manager(n) ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้ควบคุม, ผู้ปกครอง
mismanage(vt) จัดการไม่ดี, จัดการผิด
mismanagement(n) การจัดการไม่ดี, การจัดการผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manageable voterผู้ออกเสียงลงคะแนนที่จัดมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managementการจัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management by objectiveการจัดการตามวัตถุประสงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management gameเกมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management of affairs without mandateการจัดการงานนอกสั่ง [ ดู negotiorum gestio ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management scienceวิทยาการจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management, multiple; multiple managementการจัดการโดยคณะบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Managed care plans (Medical care)ข้อตกลงการดูแลทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Managed costต้นทุนที่ควบคุมได้ [การบัญชี]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Managementการจัดการ [TU Subject Heading]
Managementการจัดการ, การบริหาร, การบริหารงาน, การรักษา [การแพทย์]
Management auditการตรวจสอบด้านการบริหาร [TU Subject Heading]
Management auditการตรวจสอบการจัดการ [การบัญชี]
Management by Objectiveวิธีการจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์, การบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก [การแพทย์]
Management by objectivesการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]
Management committesคณะกรรมการบริหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose I've to hand it to you for a fast worker. How did you manage it?ต้องยกตําแหน่งคนมือไวให้เธอเลย เเล้วเธอใช้ไม้ไหนละ Rebecca (1940)
My name's Crawley. I manage the estate for Maxim.ผมชื่อครอว์ลี่ย์ เป็นคนคอยจัดการเรื่องทรัพย์สินให้เเม็กซิม Rebecca (1940)
They manage to write, make notes.พวกเขาได้เขียนบันทึกเอาไว้มากมาย Night and Fog (1956)
If you save your breath I feel a man like you could manage it.ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
'lf you save your breath I feel a man like you could manage it.''ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่' The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And if you won't manage it you'll die.ถ้าแกทำไม่ได้ แกก็ตาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I think that you'll manage to gain their respect by treating them better!ฉันว่านายจะได้รับความยำเกรง ด้วยการดูแลพวกนั้นให้ดีกว่านี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Thank you, Dean. I can manage that.ขอบคุณคณบดี ฉันสามารถจัดการที่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It just manages electrical current.มันแค่เป็นกระแสแม่เหล็กเท่านั้นเอง Return to Oz (1985)
Hatcher manages three strokes, then he goes:แฮทเชอร์ล่มปากอ่าว Casualties of War (1989)
If you ever manage to be a hero, ถ้าคุณเคยจัดการที่จะเป็นพระเอก The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manageAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
manageAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
manageAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
manageA good management would listen to reasonable demands.
manageAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
manageAlthough the paper was much longer than last year's a few students managed to finish.
manageAs soon as our manager got off our backs, everything started to go off without a hitch.
manageA successful business is built on careful financial management.
manageAt the time I managed to make myself understood in English.
manageBetty always managed get what she wanted.
manageBut somehow, he managed to stagger to the doors.
manageCan you manage to carry that heavy suitcase by yourself?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกอบธุรกิจ(v) run a business, See also: manage a business, Example: บริษัทซีพีขอสัมประทานประกอบธุรกิจโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย, Thai Definition: ดำเนินธุรกิจ
ผู้จัดทำ(n) organizer, See also: manager, Syn. คนจัดทำ, Example: ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมผลงานของเรา, Count Unit: คน
ผู้ดำเนินงาน(n) manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผจก.(n) manager, Syn. ผู้จัดการ
ฝ่ายจัดการ(n) management division, Example: เราไม่สามารถจะสร้างระบบข้อมูลระดับสูงเพื่อนำมาใช้ในกลวิธีของฝ่ายจัดการได้ในเวลาสั้นๆ, Count Unit: ฝ่าย
อำนวยการ(v) direct, See also: manage, administer, give orders, supervise, Syn. สั่งการงาน, สั่งงาน, Example: พระองค์ทรงเป็นทั้งบรรณาธิการและอำนวยการหนังสือพิมพ์ ที่ออกโดยคนไทยฉบับแรกนี้
หลุด(v) succeed on escaping, See also: manage to get away from, Ant. ติด, Example: สุนัขหลุดจากปลอกคอวิ่งหนีไป, Thai Definition: ออกจากที่ที่ติดอยู่, พ้นจากการควบคุม
เอาตัวรอด(v) get by, See also: manage to live or survive, Example: ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังฝืดเคืองทุกคนต้องแข่งขันกันเอาตัวรอดในการเลี้ยงชีพ, Thai Definition: สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
เคลียร์(v) clear, See also: manage, solve, Syn. จัดการ, แก้ไข, สะสาง, Example: ถ้าหากข้าพเจ้าเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้กาญจน์พิมลคงเป็นทุกข์ตลอดไป, Thai Definition: จัดการกับปัญหา, แก้ไขปัญหา
เดินรถ(v) manage a line of motor vehicles, See also: operate motor vehicles, Example: บริษัทของเขาเดินรถจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่, Thai Definition: ประกอบกิจการขนส่งทางรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
บริหาร[børihān] (v) EN: administer ; manage ; execute  FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
บริหารการสื่อสาร[børihān kān seūsān] (n, exp) EN: communication management  FR: management en communication [ m ]
บริหารผิดพลาด[børihān phitphlāt] (v, exp) EN: mismanage
บริหารธุรกิจ[børihān thurakit] (n, exp) EN: manage a business
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[damnoēn-ngān] (v) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform  FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
เดินเรื่อง[doēnreūang] (v) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate  FR: faire des démarches
เดินรถ[doēnrot] (v) EN: manage a line of motor vehicles ; operate motor vehicles
จัด[jat] (v) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage  FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MANAGE M AE1 N AH0 JH
MANAGE M AE1 N IH0 JH
MANAGER M AE1 N IH0 JH ER0
MANAGES M AE1 N IH0 JH IH0 Z
MANAGER M AE1 N AH0 JH ER0
MANAGED M AE1 N IH0 JH D
MANAGED M AE1 N AH0 JH D
MANAGERS M AE1 N IH0 JH ER0 Z
MANAGERS M AE1 N AH0 JH ER0 Z
MANAGER'S M AE1 N IH0 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manage (v) mˈænɪʤ (m a1 n i jh)
managed (v) mˈænɪʤd (m a1 n i jh d)
manager (n) mˈænɪʤər (m a1 n i jh @ r)
manages (v) mˈænɪʤɪz (m a1 n i jh i z)
managers (n) mˈænɪʤəz (m a1 n i jh @ z)
manageable (j) mˈænɪʤəbl (m a1 n i jh @ b l)
manageably (a) mˈænɪʤəbliː (m a1 n i jh @ b l ii)
management (n) mˈænɪʤmənt (m a1 n i jh m @ n t)
manageress (n) mˌænɪʤərˈɛs (m a2 n i jh @ r e1 s)
managerial (j) mˌænɪʤˈɪəʳrɪəʳl (m a2 n i jh i@1 r i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经理[jīng lǐ, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, / ] manager; director #2,118 [Add to Longdo]
经营者[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, / ] manager; transactor #5,273 [Add to Longdo]
当家[dāng jiā, ㄉㄤ ㄐㄧㄚ, / ] manage household affairs #11,636 [Add to Longdo]
管理员[guǎn lǐ yuán, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, / ] manager; administrator #12,201 [Add to Longdo]
管理学[guǎn lǐ xué, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] management studies #17,017 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] manage; to drive #24,843 [Add to Longdo]
管理站[guǎn lǐ zhàn, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄓㄢˋ, ] management station #28,491 [Add to Longdo]
管理信息库[guǎn lǐ xìn xī kù, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄎㄨˋ, / ] Management Information Base; MIB [Add to Longdo]
管理功能[guǎn lǐ gōng néng, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, ] management function [Add to Longdo]
管理接口[guǎn lǐ jiē kǒu, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, ] management interface [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Management { n }; Leitung { f } | mittleres Managementmanagement | middle management [Add to Longdo]
Management-Buy-Out { n } [ econ. ]management buyout [Add to Longdo]
Managementmethoden { pl }management methods [Add to Longdo]
Managementprüfung { f }management review [Add to Longdo]
Management-Schulung { f }management training [Add to Longdo]
Manager { m }; Managerin { f } | Manager { pl }manager | managers [Add to Longdo]
Manager { m } | Manager { pl }tycoon | tycoons [Add to Longdo]
Managerkrankheit { f }executive burnout [Add to Longdo]
Managerspielzeug { n }executive toy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い方(P);遣い方[つかいかた, tsukaikata] (n) way to use something; treatment; management (of help); (P) #190 [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n, vs, adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) #224 [Add to Longdo]
管理[かんり, kanri] (n, vs) control; management (e.g. of a business); (P) #421 [Add to Longdo]
運営[うんえい, un'ei] (n, vs) management; administration; operation; (P) #914 [Add to Longdo]
社長[しゃちょう, shachou] (n) company president; manager; director; (P) #988 [Add to Longdo]
経営[けいえい, keiei] (n, vs) management; administration; (P) #1,002 [Add to Longdo]
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u, vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P) #1,049 [Add to Longdo]
料理[りょうり, ryouri] (n, vs) (1) cooking; cookery; cuisine; (2) (nuance of doing it easily) dealing with something; handling; administration; management; (P) #1,438 [Add to Longdo]
トップ[toppu] (n) (1) top; (2) top position; (3) senior management; senior bureaucrat; (P) #1,557 [Add to Longdo]
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n, n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n, n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) #1,634 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management [Add to Longdo]
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management [Add to Longdo]
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object [Add to Longdo]
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service [Add to Longdo]
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function [Add to Longdo]
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manage \Man"age\, n. [F. man[`e]ge, It. maneggio, fr. maneggiare
   to manage, fr. L. manushand. Perhaps somewhat influenced by
   F. m['e]nage housekeeping, OF. mesnage, akin to E. mansion.
   See {Manual}, and cf. {Manege}.]
   The handling or government of anything, but esp. of a horse;
   management; administration. See {Manege}. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Young men, in the conduct and manage of actions,
      embrace more than they can hold.     --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Down, down I come; like glistering Phaethon
      Wanting the manage of unruly jades. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The unlucky manage of this fatal brawl. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word, in its limited sense of management of a
      horse, has been displaced by manege; in its more
      general meaning, by management.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manage \Man"age\, v. t. [imp. & p. p. {Managed}; p. pr. & vb. n.
   {Managing}.] [From {Manage}, n.]
   1. To have under control and direction; to conduct; to guide;
    to administer; to treat; to handle.
    [1913 Webster]
 
       Long tubes are cumbersome, and scarce to be easily
       managed.               --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       What wars Imanage, and what wreaths I gain. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, Esp.: to guide by careful or delicate treatment; to
    wield with address; to make subservient by artful conduct;
    to bring around cunningly to one's plans.
    [1913 Webster]
 
       It was so much his interest to manage his Protestant
       subjects.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
       It was not her humor to manage those over whom she
       had gained an ascendant.       --Bp. Hurd.
    [1913 Webster]
 
   3. To train in the manege, as a horse; to exercise in
    graceful or artful action.
    [1913 Webster]
 
   4. To treat with care; to husband. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To bring about; to contrive. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To direct; govern; control; wield; order; contrive;
     concert; conduct; transact.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manage \Man"age\, v. i.
   To direct affairs; to carry on business or affairs; to
   administer.
   [1913 Webster]
 
      Leave them to manage for thee.      --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manage
   v 1: be successful; achieve a goal; "She succeeded in persuading
      us all"; "I managed to carry the box upstairs"; "She pulled
      it off, even though we never thought her capable of it";
      "The pianist negociated the difficult runs" [syn: {pull
      off}, {negociate}, {bring off}, {carry off}, {manage}]
      [ant: {fail}]
   2: be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this
     crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She
     managed her parents' affairs after they got too old" [syn:
     {manage}, {deal}, {care}, {handle}]
   3: come to terms with; "We got by on just a gallon of gas";
     "They made do on half a loaf of bread every day" [syn:
     {cope}, {get by}, {make out}, {make do}, {contend},
     {grapple}, {deal}, {manage}]
   4: watch and direct; "Who is overseeing this project?" [syn:
     {oversee}, {supervise}, {superintend}, {manage}]
   5: achieve something by means of trickery or devious methods
     [syn: {wangle}, {finagle}, {manage}]
   6: carry on or function; "We could do with a little more help
     around here" [syn: {do}, {manage}]
   7: handle effectively; "The burglar wielded an axe"; "The young
     violinist didn't manage her bow very well" [syn: {wield},
     {handle}, {manage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top