Search result for

manage

(130 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manage-, *manage*. Possible hiragana form: まなげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manage    [VI] สำเร็จ, See also: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, Syn. compass
manage    [VT] ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้), See also: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, หาทางทำจนสำเร็จ, Syn. triumph, win through
manage    [VT] จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน), Syn. conduct, carry on
manage    [VI] บริหาร, See also: จัดการ, ควบคุม, ปกครอง, ดูแล, Syn. administrate, direct
managed    [ADJ] ซึ่งควบคุม, See also: ซึ่งต้องจัดการ, Syn. ruled, controlled, dominated, Ant. ungoverned, unsupervised
manager    [N] ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร, Syn. director, handler, supervisor, chief, Ant. worker, Laborer
manager    [N] นักเรียนหรือนักศึกษาที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอน (ทางกีฬา)
manageable    [ADJ] ซึ่งสามารถจัดการได้ง่าย, See also: ซึ่งควบคุมได้ง่าย, Syn. easy-going, trained, tame, Ant. unmageable
manageably    [ADV] อย่างควบคุมได้
management    [N] การจัดการ, See also: การบริหาร, การควบคุม, การปกครอง, Syn. administration, supervision

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manageable voterผู้ออกเสียงลงคะแนนที่จัดมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managementการจัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management by objectiveการจัดการตามวัตถุประสงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management gameเกมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management of affairs without mandateการจัดการงานนอกสั่ง [ดู negotiorum gestio] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management scienceวิทยาการจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management, multiple; multiple managementการจัดการโดยคณะบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Managed care plans (Medical care)ข้อตกลงการดูแลทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Managed costต้นทุนที่ควบคุมได้ [การบัญชี]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Managementการจัดการ [TU Subject Heading]
Managementการจัดการ, การบริหาร, การบริหารงาน, การรักษา [การแพทย์]
Management auditการตรวจสอบด้านการบริหาร [TU Subject Heading]
Management auditการตรวจสอบการจัดการ [การบัญชี]
Management by Objectiveวิธีการจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์, การบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก [การแพทย์]
Management by objectivesการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]
Management committesคณะกรรมการบริหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manageJapanese management must learn how to deal with American workers, he said.
manageWith a hundred dollars I could manage.
manageI barely managed to finish the letter by eleven o'clock.
manageThroughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.
manageWelcome to the management team at ABC Japan.
manageAt the time I managed to make myself understood in English.
manageCan you manage to carry that heavy suitcase by yourself?
manageI didn't expect to succeed, but somehow I managed to carry it off.
manageThe owners appointed him manager.
manageMy uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manage(แมน'นิจฺ) v. จัดการ,จัด,ควบคุม,ดูแล,บริหาร,ปกครอง,ทำให้เกิดขึ้น,ประสบความสำเร็จ,มีอิทธิพลต่อ,พลิกแพลง,ปฏิบัติ,ถือ (อาวุธ,เครื่องมือ) ,, Syn. direct
manageable(แมน'นิจจะเบิล) adj. จัดการได้,ควบคุมได้,ปกครองได้,ไม่เหลือมือ., See also: manageably adv. manageability,manageableness n., Syn. governable
management(แมน'นิจเมินทฺ) n. การจัดการ,การบริหาร,การควบคุม,การปกครอง,ผู้จัดการ,คณะผู้จัดการ,คณะผู้บริหาร, Syn. government
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
manager(แมน'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้บริหาร., See also: managership n.
manageress(แมน'นิเจอริส) n. ผู้จัดการหญิง,
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ,เกี่ยวกับการจัดการ.
city managern. เทศมนตรี,ผู้ที่สภาเทศบาลเมือง
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
manage(vi,vt) จัดการ,ใช้,ควบคุม,ดูแล,ปกครอง,บริหาร,ดำเนินการ,พลิกแพลง
manageable(adj) จัดการได้,ควบคุมง่าย,ปกครองได้
management(n) การปกครอง,การบริหาร,การจัดการ
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
mismanage(vt) จัดการไม่ดี,จัดการผิด
mismanagement(n) การจัดการไม่ดี,การจัดการผิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกอบธุรกิจ    [V] run a business, See also: manage a business, Example: บริษัทซีพีขอสัมประทานประกอบธุรกิจโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย, Thai definition: ดำเนินธุรกิจ
ผู้จัดทำ    [N] organizer, See also: manager, Syn. คนจัดทำ, Example: ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมผลงานของเรา, Count unit: คน
ผู้ดำเนินงาน    [N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผจก. [N] manager, Syn. ผู้จัดการ
ฝ่ายจัดการ    [N] management division, Example: เราไม่สามารถจะสร้างระบบข้อมูลระดับสูงเพื่อนำมาใช้ในกลวิธีของฝ่ายจัดการได้ในเวลาสั้นๆ, Count unit: ฝ่าย
อำนวยการ    [V] direct, See also: manage, administer, give orders, supervise, Syn. สั่งการงาน, สั่งงาน, Example: พระองค์ทรงเป็นทั้งบรรณาธิการและอำนวยการหนังสือพิมพ์ ที่ออกโดยคนไทยฉบับแรกนี้
หลุด    [V] succeed on escaping, See also: manage to get away from, Ant. ติด, Example: สุนัขหลุดจากปลอกคอวิ่งหนีไป, Thai definition: ออกจากที่ที่ติดอยู่, พ้นจากการควบคุม
เอาตัวรอด [V] get by, See also: manage to live or survive, Example: ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังฝืดเคืองทุกคนต้องแข่งขันกันเอาตัวรอดในการเลี้ยงชีพ, Thai definition: สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
เคลียร์    [V] clear, See also: manage, solve, Syn. จัดการ, แก้ไข, สะสาง, Example: ถ้าหากข้าพเจ้าเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้กาญจน์พิมลคงเป็นทุกข์ตลอดไป, Thai definition: จัดการกับปัญหา, แก้ไขปัญหา
เดินรถ [V] manage a line of motor vehicles, See also: operate motor vehicles, Example: บริษัทของเขาเดินรถจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่, Thai definition: ประกอบกิจการขนส่งทางรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute   FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
บริหารการสื่อสาร[n. exp.] (børihān kān seūsān) EN: communication management   FR: management en communication [m]
บริหารผิดพลาด[v. exp.] (børihān phitphlāt) EN: mismanage   
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thurakit) EN: manage a business   
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngān) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform   FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate   FR: faire des démarches
เดินรถ[v.] (doēnrot) EN: manage a line of motor vehicles ; operate motor vehicles   
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage   FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer

CMU English Pronouncing Dictionary
MANAGE    M AE1 N AH0 JH
MANAGER    M AE1 N AH0 JH ER0
MANAGES    M AE1 N IH0 JH AH0 Z
MANAGED    M AE1 N AH0 JH D
MANAGERS    M AE1 N AH0 JH ER0 Z
MANAGER'S    M AE1 N IH0 JH ER0 Z
MANAGERS'    M AE1 N AH0 JH ER0 Z
MANAGERIAL    M AE2 N IH0 JH IH1 R IY0 AH0 L
MANAGEMENT    M AE1 N AH0 JH M AH0 N T
MANAGEABLE    M AE1 N IH0 JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manage    (v) (m a1 n i jh)
managed    (v) (m a1 n i jh d)
manager    (n) (m a1 n i jh @ r)
manages    (v) (m a1 n i jh i z)
managers    (n) (m a1 n i jh @ z)
manageable    (j) (m a1 n i jh @ b l)
manageably    (a) (m a1 n i jh @ b l ii)
management    (n) (m a1 n i jh m @ n t)
manageress    (n) (m a2 n i jh @ r e1 s)
managerial    (j) (m a2 n i jh i@1 r i@ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
アカウントマネージャ[, akauntomane-ja] (n) account manager [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当家[dāng jiā, ㄉㄤ ㄐㄧㄚ, / ] manage household affairs [Add to Longdo]
管理信息库[guǎn lǐ xìn xī kù, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄎㄨˋ, / ] Management Information Base; MIB [Add to Longdo]
管理功能[guǎn lǐ gōng néng, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, ] management function [Add to Longdo]
管理员[guǎn lǐ yuán, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, / ] manager; administrator [Add to Longdo]
管理学[guǎn lǐ xué, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] management studies [Add to Longdo]
管理接口[guǎn lǐ jiē kǒu, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, ] management interface [Add to Longdo]
管理站[guǎn lǐ zhàn, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄓㄢˋ, ] management station [Add to Longdo]
经营者[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ˊ ㄓㄜˇ, / ] manager; transactor [Add to Longdo]
经理[jīng lǐ, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, / ] manager; director [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] manage; to drive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management [Add to Longdo]
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management [Add to Longdo]
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object [Add to Longdo]
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service [Add to Longdo]
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function [Add to Longdo]
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manage \Man"age\, n. [F. man[`e]ge, It. maneggio, fr. maneggiare
   to manage, fr. L. manushand. Perhaps somewhat influenced by
   F. m['e]nage housekeeping, OF. mesnage, akin to E. mansion.
   See {Manual}, and cf. {Manege}.]
   The handling or government of anything, but esp. of a horse;
   management; administration. See {Manege}. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Young men, in the conduct and manage of actions,
      embrace more than they can hold.     --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Down, down I come; like glistering Phaethon
      Wanting the manage of unruly jades. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The unlucky manage of this fatal brawl. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word, in its limited sense of management of a
      horse, has been displaced by manege; in its more
      general meaning, by management.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manage \Man"age\, v. t. [imp. & p. p. {Managed}; p. pr. & vb. n.
   {Managing}.] [From {Manage}, n.]
   1. To have under control and direction; to conduct; to guide;
    to administer; to treat; to handle.
    [1913 Webster]
 
       Long tubes are cumbersome, and scarce to be easily
       managed.               --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       What wars Imanage, and what wreaths I gain. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, Esp.: to guide by careful or delicate treatment; to
    wield with address; to make subservient by artful conduct;
    to bring around cunningly to one's plans.
    [1913 Webster]
 
       It was so much his interest to manage his Protestant
       subjects.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
       It was not her humor to manage those over whom she
       had gained an ascendant.       --Bp. Hurd.
    [1913 Webster]
 
   3. To train in the manege, as a horse; to exercise in
    graceful or artful action.
    [1913 Webster]
 
   4. To treat with care; to husband. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To bring about; to contrive. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To direct; govern; control; wield; order; contrive;
     concert; conduct; transact.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manage \Man"age\, v. i.
   To direct affairs; to carry on business or affairs; to
   administer.
   [1913 Webster]
 
      Leave them to manage for thee.      --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manage
   v 1: be successful; achieve a goal; "She succeeded in persuading
      us all"; "I managed to carry the box upstairs"; "She pulled
      it off, even though we never thought her capable of it";
      "The pianist negociated the difficult runs" [syn: {pull
      off}, {negociate}, {bring off}, {carry off}, {manage}]
      [ant: {fail}]
   2: be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this
     crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She
     managed her parents' affairs after they got too old" [syn:
     {manage}, {deal}, {care}, {handle}]
   3: come to terms with; "We got by on just a gallon of gas";
     "They made do on half a loaf of bread every day" [syn:
     {cope}, {get by}, {make out}, {make do}, {contend},
     {grapple}, {deal}, {manage}]
   4: watch and direct; "Who is overseeing this project?" [syn:
     {oversee}, {supervise}, {superintend}, {manage}]
   5: achieve something by means of trickery or devious methods
     [syn: {wangle}, {finagle}, {manage}]
   6: carry on or function; "We could do with a little more help
     around here" [syn: {do}, {manage}]
   7: handle effectively; "The burglar wielded an axe"; "The young
     violinist didn't manage her bow very well" [syn: {wield},
     {handle}, {manage}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top