Search result for

violate

(51 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violate-, *violate*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violate    [VT] ฝ่าฝืน, See also: ขัดขืน, ละเมิด, ไม่ทำตาม(กฎ), Syn. outrage, infringe, break, Ant. obey, legitimate

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violateYou must not violate the regulations.
violateThose who violate the rules will be punished.
violateWe must not violate the Constitution.
violateHe was accused of having violated the law.
violateThe law should not be violated.
violateI will never violate a law again.
violateA commercial airplane allegedly violated military airspace.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
violate(ไว'อะเลท) vt. ฝ่าฝืน,ละเมิด,รบกวน,ทำลาย,ประทุษร้าย,ข่มขืน (โดยเฉพาะกระทำชำเรา) ,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: violator n. violater n., Syn. shirk,break,profane,intefere
inviolate(อินไว'อะลิท,-ทิด) adj. ไม่ถูกล่วงละเมิด,ไม่เสียหาย,ไม่ถูกทำลาย,ไม่เสื่อม., See also: inviolacy,inviolateness n.
inviolated(อินไว'อะลิท,-ทิด) adj. ไม่ถูกล่วงละเมิด,ไม่เสียหาย,ไม่ถูกทำลาย,ไม่เสื่อม., See also: inviolacy,inviolateness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
violate(vt) หักล้าง,ละเมิด,ประทุษร้าย,ข่มขืน
inviolate(adj) ไม่ถูกล่วงล้ำ,ไม่ถูกทำลาย,ไม่เสื่อม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเมิดสิทธิ์    [V] violate copyright, Syn. ล่วงละเมิดสิทธิ์, Ant. เคารพสิทธิ์, Example: เขาได้ละเมิดสิทธิ์หนังสือพจนานุกรมที่แปลโดยอาจารย์ของจุฬาฯ จัดทำเป็นเครื่องพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์, Thai definition: ล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น
ผิดกติกา    [V] violate the rule, See also: infringe the rule/regulation, break the rule, Example: คุณผิดกติกาก่อน ฝ่ายเราจึงตัดสิทธิ์คุณออก, Thai definition: ไม่ทำตามกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น
ทำผิดกฎหมาย    [V] break the law, See also: violate the law, Syn. ละเมิดกฎหมาย, Example: แรงงานต่างด้าวทำผิดกฎหมายที่เข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
ผิดจารีตประเพณี    [V] go against a tradition, See also: violate custom, Syn. ผิดธรรมเนียม, Example: หล่อนผิดจารีตประเพณีของหมู่บ้าน จึงถูกขับไล่ออกไปอย่างไม่มีใครไยดี, Thai definition: ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมา
ฝืนกฎหมาย    [V] violate a law, See also: break a law, infringe, Syn. ฝ่าฝืนกฎหมาย, Example: ในเมื่อพี่ฝืนกฎหมายก็ต้องได้รับโทษน่ะถูกต้องแล้ว, Thai definition: ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องต่างๆ
ขัด    [V] go against, See also: violate, override, Syn. ขัดแย้ง, Example: ฝ่ายค้านมักขัดกับฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดา, Thai definition: เห็นแย้งกันหรือไม่ลงรอยกัน
ล่วงละเมิด    [V] violate, See also: infringe, encroach, Example: ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทหารญี่ปุ่นได้ล่วงละเมิดเอกราชอธิปไตยของชาติไทย, Thai definition: ละเมิดสิทธิผู้อื่น
ละเมิด    [V] infringe, See also: violate, Syn. ล่วงเกิน, Example: ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ผลิตสินค้าของไทยบางส่วนได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ ซึ่งประมาณการไว้ว่าสูงถึง 800 เหรียญสหรัฐ, Thai definition: จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
ละเมิดกฎหมาย    [V] break the law, See also: violate the law, Syn. ฝ่าฝืนกฎหมาย, ฝืนกฎหมาย, ล่วงล้ำกฎหมาย, Example: พวกที่มาชุมนุมละเมิดกฎหมาย ปีนรั้วปีนกำแพงเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
กระทำความผิด    [V] violate, See also: break (the rule), commit an offence, commit the offence, offend, Syn. กระทำผิด, Example: ผู้กระทำความผิดจักต้องได้รับการลงโทษ, Thai definition: กระทำการที่กฎหมายห้ามและถือว่าเป็นความผิดซึ่งมีผลให้ต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against   FR: enfreindre ; violer
ฝ่าฝืนกฎหมาย[v. exp.] (fāfeūn kotmāi) EN: break the law ; violate the law   FR: enfreindre la loi
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนกฎหมาย[v. exp.] (feūn kotmāi) EN: violate a law ; break a law ; infringe   FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: violate ; rape   
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: rape ; violate ; ravish   FR: violer
กระทำชำเรา[v.] (krathamchamrao) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force   FR: violer ; abuser

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLATE    V AY1 AH0 L EY0 T
VIOLATED    V AY1 AH0 L EY0 T AH0 D
VIOLATES    V AY1 AH0 L EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violate    (v) (v ai1 @ l ei t)
violated    (v) (v ai1 @ l ei t i d)
violates    (v) (v ai1 @ l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained [Add to Longdo]
規則を破る;規則を敗る[きそくをやぶる, kisokuwoyaburu] (exp,v5r) to break the rules; to violate the rules; to infringe the rules [Add to Longdo]
禁を犯す[きんをおかす, kinwookasu] (exp,v5s) to break the prohibition (law); to violate the ban [Add to Longdo]
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district [Add to Longdo]
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P) [Add to Longdo]
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P) [Add to Longdo]
破く[やぶく, yabuku] (v5k,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy [Add to Longdo]
破る(P);敗る[やぶる, yaburu] (v5r,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy; to break (e.g. password); (P) [Add to Longdo]
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) [Add to Longdo]
犯す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to commit (e.g. crime); to perpetrate; (2) to transgress; to contravene; (3) (also written 姦す) to violate; to ravish; to rape; to deflower; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violate \Vi"o*late\, v. t. [imp. & p. p. {Violates}; p. pr. &
   vb. n. {Violating}.] [L. violatus, p. p. of violare to
   violate, fr. vis strength, force. See {Violent}.]
   1. To treat in a violent manner; to abuse.
    [1913 Webster]
 
       His wife Boadicea violated with stripes, his
       daughters with rape.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To do violence to, as to anything that should be held
    sacred or respected; to profane; to desecrate; to break
    forcibly; to trench upon; to infringe.
    [1913 Webster]
 
       Violated vows
       'Twixt the souls of friend and friend. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Oft have they violated
       The temple, oft the law, with foul affronts.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To disturb; to interrupt. "Employed, it seems, to violate
    sleep." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To commit rape on; to ravish; to outrage.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To injure; disturb; interrupt; infringe; transgress;
     profane; deflour; debauch; dishonor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violate
   v 1: fail to agree with; be in violation of; as of rules or
      patterns; "This sentence violates the rules of syntax"
      [syn: {violate}, {go against}, {break}] [ant: {conform to}]
   2: act in disregard of laws, rules, contracts, or promises;
     "offend all laws of humanity"; "violate the basic laws or
     human civilization"; "break a law"; "break a promise" [syn:
     {transgress}, {offend}, {infract}, {violate}, {go against},
     {breach}, {break}] [ant: {keep}, {observe}]
   3: destroy; "Don't violate my garden"; "violate my privacy"
   4: violate the sacred character of a place or language;
     "desecrate a cemetery"; "violate the sanctity of the church";
     "profane the name of God" [syn: {desecrate}, {profane},
     {outrage}, {violate}]
   5: force (someone) to have sex against their will; "The woman
     was raped on her way home at night" [syn: {rape}, {ravish},
     {violate}, {assault}, {dishonor}, {dishonour}, {outrage}]
   6: destroy and strip of its possession; "The soldiers raped the
     beautiful country" [syn: {rape}, {spoil}, {despoil},
     {violate}, {plunder}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top