Search result for

violate

(63 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violate-, *violate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violate[VT] ฝ่าฝืน, See also: ขัดขืน, ละเมิด, ไม่ทำตาม(กฎ), Syn. outrage, infringe, break, Ant. obey, legitimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
violate(ไว'อะเลท) vt. ฝ่าฝืน,ละเมิด,รบกวน,ทำลาย,ประทุษร้าย,ข่มขืน (โดยเฉพาะกระทำชำเรา) ,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: violator n. violater n., Syn. shirk,break,profane,intefere
inviolate(อินไว'อะลิท,-ทิด) adj. ไม่ถูกล่วงละเมิด,ไม่เสียหาย,ไม่ถูกทำลาย,ไม่เสื่อม., See also: inviolacy,inviolateness n.
inviolated(อินไว'อะลิท,-ทิด) adj. ไม่ถูกล่วงละเมิด,ไม่เสียหาย,ไม่ถูกทำลาย,ไม่เสื่อม., See also: inviolacy,inviolateness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
violate(vt) หักล้าง,ละเมิด,ประทุษร้าย,ข่มขืน
inviolate(adj) ไม่ถูกล่วงล้ำ,ไม่ถูกทำลาย,ไม่เสื่อม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now I feel violated. Come on.ตอนนี้ฉันรู้สึกอยากจะอ้วกแล้ว ไปเถอะ There Might be Blood (2008)
You violated Code 753. That's unlawful spitting.คุณทำผิดกฏหมายมาตรา 753 ที่ว่าด้วยการบ้วนน้ำลายลงบนที่สาธารณะ The House Bunny (2008)
You speed your way into the parole office right now, or you illegally violate, and we come looking for you.คุณจะรีบไปไหน เข้ามารายงานตัวที่สำนักงาน เดี๋ยวนี้เลย หรือคุณจะละเมิด และให้เราตามหาคุณ The Echo (2008)
You want me to violate his God-given civil rights in the name of some murky sense of the greater good, is that the jist of it?ในการเป็นพลเมืองของพระเจ้า ในนามของบางสิ่ง murky sense of the greater good, is that the jist of it? Law Abiding Citizen (2009)
She violated too many aspects of FBI protocol to even count!ทั้งๆที่มีการขัดขวามจากคุณ หล่อนฝ่าฝืนระเบียบหลายอย่างของเอฟบีไอ มากเกินกว่าที่จะนับด้วยนะ! The No-Brainer (2009)
You're asking me to violate attorney-Client privilege.คุณขอร้องให้ฉันฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างลูกค้า Pleasure Is My Business (2009)
We can't touch your little precious Cullens unless they violate the treaty.เดี๋ยว เจค, นายไม่.. The Twilight Saga: New Moon (2009)
His has been violated.เขาหยามศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย Service (2009)
Apparently, his mom had violated some confidentiality agreement or something at the plant.โดยชัดเจนแล้ว แม่ของเค้าได้ฝ่าฝืนข้อตกลงด้านการรักษาความลับ หรือ บางสิ่งที่โรงงานนั้น Desert Cantos (2009)
I realized I need my own place, somewhere I can sleep naked and my poor sweet mother isn't constantly being violated by my boss.ผมต้องมีบ้านของผม ที่ที่ผมนอนแก้ผ้าได้ รู้มะ และแม่ผู้น่าสงสาร และแสนหวานจะไม่ถูกนาายผม Chuck Versus the Beefcake (2009)
Now I only violate myself at home or in the car.ตอนนี้ผมช่วยตัวเองที่บ้าน หรือบนรถเท่านั้น Chuck Versus the First Kill (2009)
I violated to be with you!ฉันยอมทำผิดเพื่อจะอยู่กับเธอ! Timebomb (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violateA commercial airplane allegedly violated military airspace.
violateHe was accused of having violated the law.
violateI will never violate a law again.
violateThe law should not be violated.
violateThose who violate the rules will be punished.
violateWe must not violate the Constitution.
violateYou must not violate the regulations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเมิดสิทธิ์[V] violate copyright, Syn. ล่วงละเมิดสิทธิ์, Ant. เคารพสิทธิ์, Example: เขาได้ละเมิดสิทธิ์หนังสือพจนานุกรมที่แปลโดยอาจารย์ของจุฬาฯ จัดทำเป็นเครื่องพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์, Thai definition: ล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น
ผิดกติกา[V] violate the rule, See also: infringe the rule/regulation, break the rule, Example: คุณผิดกติกาก่อน ฝ่ายเราจึงตัดสิทธิ์คุณออก, Thai definition: ไม่ทำตามกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น
ทำผิดกฎหมาย[V] break the law, See also: violate the law, Syn. ละเมิดกฎหมาย, Example: แรงงานต่างด้าวทำผิดกฎหมายที่เข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
ผิดจารีตประเพณี[V] go against a tradition, See also: violate custom, Syn. ผิดธรรมเนียม, Example: หล่อนผิดจารีตประเพณีของหมู่บ้าน จึงถูกขับไล่ออกไปอย่างไม่มีใครไยดี, Thai definition: ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมา
ฝืนกฎหมาย[V] violate a law, See also: break a law, infringe, Syn. ฝ่าฝืนกฎหมาย, Example: ในเมื่อพี่ฝืนกฎหมายก็ต้องได้รับโทษน่ะถูกต้องแล้ว, Thai definition: ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องต่างๆ
ขัด[V] go against, See also: violate, override, Syn. ขัดแย้ง, Example: ฝ่ายค้านมักขัดกับฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดา, Thai definition: เห็นแย้งกันหรือไม่ลงรอยกัน
ล่วงละเมิด[V] violate, See also: infringe, encroach, Example: ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทหารญี่ปุ่นได้ล่วงละเมิดเอกราชอธิปไตยของชาติไทย, Thai definition: ละเมิดสิทธิผู้อื่น
ละเมิด[V] infringe, See also: violate, Syn. ล่วงเกิน, Example: ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ผลิตสินค้าของไทยบางส่วนได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ ซึ่งประมาณการไว้ว่าสูงถึง 800 เหรียญสหรัฐ, Thai definition: จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
ละเมิดกฎหมาย[V] break the law, See also: violate the law, Syn. ฝ่าฝืนกฎหมาย, ฝืนกฎหมาย, ล่วงล้ำกฎหมาย, Example: พวกที่มาชุมนุมละเมิดกฎหมาย ปีนรั้วปีนกำแพงเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
กระทำความผิด[V] violate, See also: break (the rule), commit an offence, commit the offence, offend, Syn. กระทำผิด, Example: ผู้กระทำความผิดจักต้องได้รับการลงโทษ, Thai definition: กระทำการที่กฎหมายห้ามและถือว่าเป็นความผิดซึ่งมีผลให้ต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against   FR: enfreindre ; violer
ฝ่าฝืนกฎหมาย[v. exp.] (fāfeūn kotmāi) EN: break the law ; violate the law   FR: enfreindre la loi
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนกฎหมาย[v. exp.] (feūn kotmāi) EN: violate a law ; break a law ; infringe   FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: violate ; rape   
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: rape ; violate ; ravish   FR: violer
กระทำชำเรา[v.] (krathamchamrao) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force   FR: violer ; abuser

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLATE    V AY1 AH0 L EY0 T
VIOLATED    V AY1 AH0 L EY0 T AH0 D
VIOLATES    V AY1 AH0 L EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violate    (v) (v ai1 @ l ei t)
violated    (v) (v ai1 @ l ei t i d)
violates    (v) (v ai1 @ l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained [Add to Longdo]
規則を破る;規則を敗る[きそくをやぶる, kisokuwoyaburu] (exp,v5r) to break the rules; to violate the rules; to infringe the rules [Add to Longdo]
禁を犯す[きんをおかす, kinwookasu] (exp,v5s) to break the prohibition (law); to violate the ban [Add to Longdo]
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district [Add to Longdo]
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P) [Add to Longdo]
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P) [Add to Longdo]
破く[やぶく, yabuku] (v5k,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy [Add to Longdo]
破る(P);敗る[やぶる, yaburu] (v5r,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy; to break (e.g. password); (P) [Add to Longdo]
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) [Add to Longdo]
犯す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to commit (e.g. crime); to perpetrate; (2) to transgress; to contravene; (3) (also written 姦す) to violate; to ravish; to rape; to deflower; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violate \Vi"o*late\, v. t. [imp. & p. p. {Violates}; p. pr. &
   vb. n. {Violating}.] [L. violatus, p. p. of violare to
   violate, fr. vis strength, force. See {Violent}.]
   1. To treat in a violent manner; to abuse.
    [1913 Webster]
 
       His wife Boadicea violated with stripes, his
       daughters with rape.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To do violence to, as to anything that should be held
    sacred or respected; to profane; to desecrate; to break
    forcibly; to trench upon; to infringe.
    [1913 Webster]
 
       Violated vows
       'Twixt the souls of friend and friend. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Oft have they violated
       The temple, oft the law, with foul affronts.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To disturb; to interrupt. "Employed, it seems, to violate
    sleep." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To commit rape on; to ravish; to outrage.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To injure; disturb; interrupt; infringe; transgress;
     profane; deflour; debauch; dishonor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violate
   v 1: fail to agree with; be in violation of; as of rules or
      patterns; "This sentence violates the rules of syntax"
      [syn: {violate}, {go against}, {break}] [ant: {conform to}]
   2: act in disregard of laws, rules, contracts, or promises;
     "offend all laws of humanity"; "violate the basic laws or
     human civilization"; "break a law"; "break a promise" [syn:
     {transgress}, {offend}, {infract}, {violate}, {go against},
     {breach}, {break}] [ant: {keep}, {observe}]
   3: destroy; "Don't violate my garden"; "violate my privacy"
   4: violate the sacred character of a place or language;
     "desecrate a cemetery"; "violate the sanctity of the church";
     "profane the name of God" [syn: {desecrate}, {profane},
     {outrage}, {violate}]
   5: force (someone) to have sex against their will; "The woman
     was raped on her way home at night" [syn: {rape}, {ravish},
     {violate}, {assault}, {dishonor}, {dishonour}, {outrage}]
   6: destroy and strip of its possession; "The soldiers raped the
     beautiful country" [syn: {rape}, {spoil}, {despoil},
     {violate}, {plunder}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top