ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

violate

V AY1 AH0 L EY0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violate-, *violate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violate(vt) ฝ่าฝืน, See also: ขัดขืน, ละเมิด, ไม่ทำตามกฎ, Syn. outrage, infringe, break, Ant. obey, legitimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
violate(ไว'อะเลท) vt. ฝ่าฝืน, ละเมิด, รบกวน, ทำลาย, ประทุษร้าย, ข่มขืน (โดยเฉพาะกระทำชำเรา) , ทำให้เสื่อมเสีย., See also: violator n. violater n., Syn. shirk, break, profane, intefere
inviolate(อินไว'อะลิท, -ทิด) adj. ไม่ถูกล่วงละเมิด, ไม่เสียหาย, ไม่ถูกทำลาย, ไม่เสื่อม., See also: inviolacy, inviolateness n.
inviolated(อินไว'อะลิท, -ทิด) adj. ไม่ถูกล่วงละเมิด, ไม่เสียหาย, ไม่ถูกทำลาย, ไม่เสื่อม., See also: inviolacy, inviolateness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
violate(vt) หักล้าง, ละเมิด, ประทุษร้าย, ข่มขืน
inviolate(adj) ไม่ถูกล่วงล้ำ, ไม่ถูกทำลาย, ไม่เสื่อม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wouldn't violate something so sacred for a murder.แม้แต่จะรายงาน การฆาตกรรมงั้นเหรอ Casualties of War (1989)
Let's violate his ass right now.เอามันซะเลยดีมั้ย Heat (1995)
I'll violate you back fast.เอาให้เดินกลับเข้าคุกอีก Heat (1995)
Hey, does this violate the patient-doctor relationship? Naw.คนไข้เกเร กับหมอผูกพันธ์กันได้ไหมครับ Good Will Hunting (1997)
Watching that bitch violate my car doesn't count as a date.ให้ยัยนั่นมาทำรถฉันเละ ไม่นับว่าไปออกเดท 10 Things I Hate About You (1999)
Brokers don't stay away from copper because it violates their religious beliefs or your environmental policies.โบรเกอร์ไม่วิ่งหนีทองแดง เพราะมันฝืนความเชื่อทางศาสนา หรือนโยบายสิ่งแวดล้อมหรอก The Corporation (2003)
We will violate your laws. We will continue to make salt.เราจะทำนาเกลือต่อไป The Corporation (2003)
We will violate it because saving seed is a duty to the earth and to future generations.เราจะฝ่าฝืนกฎหมายเพราะการเก็บเมล็ดพันธุ์ เป็นหน้าที่ต่อโลกและต่อคนรุ่นต่อไป The Corporation (2003)
No, sis. Violate what?ผมก็ไม่รู้ว่าหล่อนเป็นใครกัน Something About 1% (2003)
A man can claim almost anything violates his constitutional rights.มนุษย์สามารถเรียกร้องอะไรเกือบละเมิดสิทธิรัฐธรรมนูญของเขา. English, Fitz or Percy (2005)
Did they violate you?ถ้าพวกนั้นล่วงละเมิดเธอล่ะก็ Go Go G-Boys (2006)
This will violate human rights.นี่มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะ Death Note: The Last Name (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violateA commercial airplane allegedly violated military airspace.
violateHe was accused of having violated the law.
violateI will never violate a law again.
violateThe law should not be violated.
violateThose who violate the rules will be punished.
violateWe must not violate the Constitution.
violateYou must not violate the regulations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเมิดสิทธิ์(v) violate copyright, Syn. ล่วงละเมิดสิทธิ์, Ant. เคารพสิทธิ์, Example: เขาได้ละเมิดสิทธิ์หนังสือพจนานุกรมที่แปลโดยอาจารย์ของจุฬาฯ จัดทำเป็นเครื่องพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์, Thai Definition: ล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น
ผิดกติกา(v) violate the rule, See also: infringe the rule/regulation, break the rule, Example: คุณผิดกติกาก่อน ฝ่ายเราจึงตัดสิทธิ์คุณออก, Thai Definition: ไม่ทำตามกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น
ทำผิดกฎหมาย(v) break the law, See also: violate the law, Syn. ละเมิดกฎหมาย, Example: แรงงานต่างด้าวทำผิดกฎหมายที่เข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
ผิดจารีตประเพณี(v) go against a tradition, See also: violate custom, Syn. ผิดธรรมเนียม, Example: หล่อนผิดจารีตประเพณีของหมู่บ้าน จึงถูกขับไล่ออกไปอย่างไม่มีใครไยดี, Thai Definition: ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมา
ฝืนกฎหมาย(v) violate a law, See also: break a law, infringe, Syn. ฝ่าฝืนกฎหมาย, Example: ในเมื่อพี่ฝืนกฎหมายก็ต้องได้รับโทษน่ะถูกต้องแล้ว, Thai Definition: ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องต่างๆ
ขัด(v) go against, See also: violate, override, Syn. ขัดแย้ง, Example: ฝ่ายค้านมักขัดกับฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดา, Thai Definition: เห็นแย้งกันหรือไม่ลงรอยกัน
ล่วงละเมิด(v) violate, See also: infringe, encroach, Example: ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทหารญี่ปุ่นได้ล่วงละเมิดเอกราชอธิปไตยของชาติไทย, Thai Definition: ละเมิดสิทธิผู้อื่น
ละเมิด(v) infringe, See also: violate, Syn. ล่วงเกิน, Example: ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ผลิตสินค้าของไทยบางส่วนได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ ซึ่งประมาณการไว้ว่าสูงถึง 800 เหรียญสหรัฐ, Thai Definition: จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
ละเมิดกฎหมาย(v) break the law, See also: violate the law, Syn. ฝ่าฝืนกฎหมาย, ฝืนกฎหมาย, ล่วงล้ำกฎหมาย, Example: พวกที่มาชุมนุมละเมิดกฎหมาย ปีนรั้วปีนกำแพงเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
กระทำความผิด(v) violate, See also: break (the rule), commit an offence, commit the offence, offend, Syn. กระทำผิด, Example: ผู้กระทำความผิดจักต้องได้รับการลงโทษ, Thai Definition: กระทำการที่กฎหมายห้ามและถือว่าเป็นความผิดซึ่งมีผลให้ต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกรุก[bukruk] (v) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach  FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ชำเรา[chamrao] (v) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest  FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ฝ่าฝืน[fāfeūn] (v) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against  FR: enfreindre ; violer
ฝ่าฝืนกฎหมาย[fāfeūn kotmāi] (v, exp) EN: break the law ; violate the law  FR: enfreindre la loi
ฝืน[feūn] (v) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate  FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนกฎหมาย[feūn kotmāi] (v, exp) EN: violate a law ; break a law ; infringe  FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
เข้าหา[khaohā] (v) EN: violate ; rape
ขัด[khat] (v) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to  FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ข่มขืน[khomkheūn] (v) EN: rape ; violate ; ravish  FR: violer
กระทำชำเรา[krathamchamrao] (v) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force  FR: violer ; abuser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VIOLATE V AY1 AH0 L EY0 T
VIOLATED V AY1 AH0 L EY0 T IH0 D
VIOLATES V AY1 AH0 L EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violate (v) vˈaɪəlɛɪt (v ai1 @ l ei t)
violated (v) vˈaɪəlɛɪtɪd (v ai1 @ l ei t i d)
violates (v) vˈaɪəlɛɪts (v ai1 @ l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s, vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) #6,967 [Add to Longdo]
触れる[ふれる, fureru] (v1, vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P) #8,256 [Add to Longdo]
破る(P);敗る[やぶる, yaburu] (v5r, vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy; to break (e.g. password); (P) #13,158 [Add to Longdo]
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1, vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained [Add to Longdo]
規則を破る;規則を敗る[きそくをやぶる, kisokuwoyaburu] (exp, v5r) to break the rules; to violate the rules; to infringe the rules [Add to Longdo]
禁を犯す[きんをおかす, kinwookasu] (exp, v5s) to break the prohibition (law); to violate the ban [Add to Longdo]
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp, v5s) to violate the border; to invade the frontier district [Add to Longdo]
侵す[おかす, okasu] (v5s, vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P) [Add to Longdo]
破く[やぶく, yabuku] (v5k, vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy [Add to Longdo]
犯す[おかす, okasu] (v5s, vt) (1) to commit (e.g. crime); to perpetrate; (2) to transgress; to contravene; (3) (also written 姦す) to violate; to ravish; to rape; to deflower; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top