ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlightenment

EH2 N L AY1 T AH0 N M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlightenment-, *enlightenment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlightenment(n) การตรัสรู้, See also: ความเห็นแจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
enlightenment(n) การให้ความรู้, การทำให้กระจ่าง, การให้ความสว่าง, การสอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlightenmentการตรัสรู้, การรู้แจ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment age; Enlightenment, theยุคเรืองปัญญา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment, theยุคสว่าง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment, the; Enlightenment ageยุคเรืองปัญญา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlightenmentการรู้แจ้ง [TU Subject Heading]
Enlightenment (Buddhism)การรู้แจ้ง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is a symbol of enlightenment and peace.เป็นเครื่องหมายของ การตรัสรู้และสันติสุข Seven Years in Tibet (1997)
Didn't you tell me the only way to truly offer enlightenment is by detaching emotionally?คุณจะไม่บอกผมเหรอว่าทางไหน ที่จะทำให้พบทางออกที่แท้จริง ที่จะกำจัดความรู้สึกได้? Saw V (2008)
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า Dead Space: Downfall (2008)
Welcome to my ashram, the Ecumenical Intuitive Enlightenment Initiative Organization, or E.I.E.I.O.ขอต้อนรับสู่อาศรมของผม สถาบันส่งเสริมการฝึก การรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง หรือ อีไออีไอโอ The Love Guru (2008)
Freak lightning strikes on the heels of the fire that burned down the Center for Vibrational Enlightenment earlier today.ตามมาด้วยเพลิง ที่เผาไหม้ ณ จุดศูนย์กลางของ การสั่นคลอนความรู้แจ้งในเช้าตรู่ของวันนี้ Meet the New Boss (2011)
And that's what you missed on Glee. You see this face? This is what enlightenment looks like.และนี่คือสิ่งที่คุณพลาดไปใน Glee เห็นหน้าผมมั้ย นี่คือใบหน้าของผู้บรรลุ The First Time (2011)
Enlightenment will not fill your void, but your actions may.การรู้แจ้งจะเติมเต็มเจ้าไม่ได้ แต่การกระทำของเจ้าอาจ Lachlan's Gambit (2012)
And my parishioners are well aware of my personal journey of enlightenment and reformation.คนของโบสถ์ผมทราบเรื่อง การเดินทางแห่งการรู้แจ้ง และการปฏิรูปของผมดี The Good Shepherd (2012)
Now enlightenment comes.โอ้ การรู้แจ้งมาแล้ว The Good Shepherd (2012)
Maybe I ruined your karma or put a kink in your plan to achieve enlightenment and come back as a butterfly or whatever Buddhists do.บางทีฉันอาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณ ทำให้แผนคุณ ที่จะตรัสรู้และกลับชาติมาเกิดเป็นผีเสื้อ ตามที่พุทธศาสนาเชื่อ An Evil Within (2012)
I've changed done the enlightenment thing...ข้า ข้าปรับปรุงตัวแล้ว ข้ารู้สำนึกผิดชอบชั่วดี Journey to the West (2013)
And thus we two return to India with new ideas and greater enlightenment of the state of the world and humanity.ดังนั้นเรา 2 คน จึงกลับมาที่อินเดียพร้อม ไอเดียใหม่ และความรู้แจ้งที่แจ่มกว่าเดิม ของโลกและมนุษยชาติ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปัสสนา(n) meditation, See also: enlightenment, insight, introspection, contemplation, intuitive vision, Syn. ความเห็นแจ้ง, Example: วัดอรัญญบรรพตเป็นที่พำนักพักพิงในการบำเพ็ญวิปัสสนาเรื่อยมา ตราบกระทั่งทุกวันนี้, Thai Definition: การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, Notes: (บาลี)
ความเห็นแจ้ง(n) enlightenment, See also: insight, Example: ความสุขที่เกิดจากปัญญาที่มีความรู้ความเห็นแจ้งคือความสุขที่แท้จริง, Thai Definition: การทำให้เข้าใจ, การให้ความสว่าง
การตรัสรู้(n) enlightenment, See also: learning, understanding, Syn. การรู้แจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง, Example: การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความหลุดพ้น, Thai Definition: การรู้แจ้งด้วยตนเอง (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพธิ = โพธิ์[phōthi = phō] (n) EN: bodhi ; bo tree under which the Buddha attained enlightenment  FR: arbre de sagesse [ m ] ; figuier sacré [ m ]
โพธิญาณ[phōthiyān] (n) EN: Buddha's enlightenment ; intelligence of enlightenment
รัตนบัลลังก์[rattanabanlang] (n) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment
ยุคแสงสว่าง[yuk saēngsawāng] (n, exp) EN: Age of Enlightenment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENLIGHTENMENT EH2 N L AY1 T AH0 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlightenment (n) ˈɪnlˈaɪtnmənt (i1 n l ai1 t n m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启示[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ,   /  ] enlightenment; revelation; apocalypse #9,794 [Add to Longdo]
菩提[Pú tí, ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ,  ] enlightenment (Buddh.); Sanskrit bodhi #21,497 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erleuchtung { f } | Erleuchtungen { pl }enlightenment | enlightenments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (n) (1) { Buddh } (See 因・2) phala (attained state, result); (2) { Buddh } (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one's Buddhist practice); (3) (See 果物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit #5,432 [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n, vs, adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) #6,028 [Add to Longdo]
道場[どうじょう, doujou] (n) (1) dojo (hall used for martial arts training); (2) (abbr) { Buddh } (See 菩提道場) manda (place of Buddhist practice or meditation, esp. the place under the bodhi tree where Buddha attained enlightenment); (P) #6,647 [Add to Longdo]
知恵(P);智恵;智慧[ちえ, chie] (n) (1) wisdom; wit; sagacity; sense; intelligence; (2) { Buddh } (usu. 智慧) prajna (insight leading to enlightenment); (P) #10,048 [Add to Longdo]
啓蒙[けいもう, keimou] (n, vs) enlightenment; instruction; (P) #13,788 [Add to Longdo]
迷い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See 迷う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) { Buddh } inability to reach enlightenment; (P) #14,645 [Add to Longdo]
啓発[けいはつ, keihatsu] (n, vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P) #14,946 [Add to Longdo]
悟り(P);覚り[さとり, satori] (n) (1) comprehension; understanding; (2) { Buddh } enlightenment; satori; (P) #19,031 [Add to Longdo]
阿耨多羅三藐三菩提[あのくたらさんみゃくさんぼだい, anokutarasanmyakusanbodai] (n) { Buddh } anuttara samyak sambodhi (supreme perfect enlightenment) [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n, vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlightenment \En*light"en*ment\, n.
   1. Act of enlightening, or the state of being enlightened or
    instructed.
    [1913 Webster]
 
   2. same as {Aufkl[aum]rung}.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlightenment
   n 1: education that results in understanding and the spread of
      knowledge [ant: {unenlightenment}]
   2: (Hinduism and Buddhism) the beatitude that transcends the
     cycle of reincarnation; characterized by the extinction of
     desire and suffering and individual consciousness [syn:
     {nirvana}, {enlightenment}]
   3: a movement in Europe from about 1650 until 1800 that
     advocated the use of reason and individualism instead of
     tradition and established doctrine; "the Enlightenment
     brought about many humanitarian reforms" [syn:
     {Enlightenment}, {Age of Reason}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top