ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allocation

AE2 L AH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allocation-, *allocation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allocation(n) การแบ่งส่วน, See also: การจัดสรรปันส่วน, Syn. allotment, distribution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
allocation(n) การจัดสรร, การแจกจ่าย, การแบ่งสรร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allocationการจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allocationการจัดสรร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allocation of surplusการจัดสรรเงินส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allocationการปันส่วน, การแบ่งส่วน [การบัญชี]
Allocation criteriaเกณฑ์การคัดสรร [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This looks like yet another excuse to justify the allocation of FBI resources.ดูเหมือนข้ออ้างนี้ยังไม่สำคัญพอเทียบกับการ ที่จะแบ่งกำลังและทรัพยากรของเอฟบีไอ The No-Brainer (2009)
And I think working club Mayan is a valid allocation of my squad's resources.ฉันคิดว่าปฏิบัติการคลับมายาน เป็นงบประมาณหน่วยของฉัน Everything Is Illumenated (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เภท(n) division, See also: allocation, apportionment, separation, split, Syn. การแบ่ง, การแยก, การแตกออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยบำนาญ[bīa bamnān] (n) EN: pension ; life pension  FR: pension [ f ] ; allocation de retraite [ f ]
การแบ่งส่วน[kān baengsuan] (n, exp) EN: apportionment  FR: allocation [ f ]
การจัดสรร[kān jatsan] (n) EN: allocation  FR: allocation [ f[
การจัดสรรเงิน (ทรัพย์สิน)[kān jatsan ngoen (sapsin)] (n, exp) EN: asset allocation
การจัดสรรเงินทุน[kān jatsan ngoenthun] (n, exp) EN: allocation of funds
การจัดสรรงบประมาณ[kān jatsan ngoppramān] (n, exp) EN: budget allocation
การจัดสรรทรัพยากร[kān jatsan sapphayākøn] (n, exp) EN: resources allocation
การกำหนด[kān kamnot] (n) EN: allocation ; enactment ; appointment  FR: attribution [ f ]
การกำหนดเวลา[kān kamnot wēlā] (n, exp) EN: time allocation
การปันส่วน[kān pansuan = kān pansūan] (n) EN: allocation [ f ]  FR: rationnement [ m ] ; allotement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALLOCATION AE2 L AH0 K EY1 SH AH0 N
ALLOCATIONS AE2 L AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allocation (n) ˌæləkˈɛɪʃən (a2 l @ k ei1 sh @ n)
allocations (n) ˌæləkˈɛɪʃənz (a2 l @ k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichungsverteilung { f }allocation of variances [Add to Longdo]
Allokationsabteilung { f }allocation branch [Add to Longdo]
Aufteilung { f } einer Stichprobeallocation of samples [Add to Longdo]
Aufteilung der verfügbaren Arbeitallocation of available work [Add to Longdo]
Ausgabenzuweisung { f }allocation of expenditure [Add to Longdo]
Erfolgszurechnung { f }allocation of earnings [Add to Longdo]
Gemeinkostenumlage { f }allocation of overhead [Add to Longdo]
Internalisierung sozialer Kostenallocation of social cost [Add to Longdo]
Kostenumlage { f }allocation of cost [Add to Longdo]
Marktaufteilung { f }allocation of customers [Add to Longdo]
Nummernvergabe { f }allocation of numbers [Add to Longdo]
Verrechnungsgrundlage { f }allocation base [Add to Longdo]
Verrechnungskonto { n }allocation account [Add to Longdo]
Verteilungsschlüssel { m }allocation formula [Add to Longdo]
Zuordnungsdaten { pl }allocation data [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解放[かいほう, kaihou] (n, vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) { comp } deallocation (of computer memory); (P) #2,688 [Add to Longdo]
分布[ぶんぷ, bunpu] (n, vs) distribution; dissemination; allocation; (P) #2,758 [Add to Longdo]
分散[ぶんさん, bunsan] (n, vs) dispersion; decentralization; decentralisation; variance (statistics); distribution; dissemination; allocation; (P) #7,050 [Add to Longdo]
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) { comp } binding; (P) #7,988 [Add to Longdo]
格付け[かくづけ(P);かくずけ(ik), kakuduke (P); kakuzuke (ik)] (n, vs) rating; classification; allocation; grading; (P) #10,927 [Add to Longdo]
分配[ぶんぱい, bunpai] (n, vs) division; sharing; distribution; dissemination; allocation; (P) #12,845 [Add to Longdo]
充当[じゅうとう, juutou] (n, vs) allocation; appropriation; (P) #17,044 [Add to Longdo]
アロケーション[aroke-shon] (n) allocation [Add to Longdo]
ダイナミックアロケーション[dainamikkuaroke-shon] (n) { comp } dynamic allocation [Add to Longdo]
ファイルアロケーションテーブル[fairuaroke-shonte-buru] (n) { comp } file allocation table; FAT [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT) [Add to Longdo]
メモリ割り当て[メモリわりあて, memori wariate] memory allocation [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]
索引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] allocation of indexing terms [Add to Longdo]
資源割振り[しげんわりふり, shigenwarifuri] resource allocation [Add to Longdo]
自動記憶割振り[じどうきおくわりふり, jidoukiokuwarifuri] automatic storage allocation [Add to Longdo]
増分割り当て[ぞうぶんわりあて, zoubunwariate] secondary space allocation [Add to Longdo]
帯域割り当て[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation [Add to Longdo]
帯域割当[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allocation \Al`lo*ca"tion\, n. [LL. allocatio: cf. F.
   allocation.]
   1. The act of putting one thing to another; a placing;
    disposition; arrangement. --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. An allotment or apportionment; as, an allocation of shares
    in a company.
    [1913 Webster]
 
       The allocation of the particular portions of
       Palestine to its successive inhabitants. --A. R.
                          Stanley.
    [1913 Webster]
 
   3. The admission of an item in an account, or an allowance
    made upon an account; -- a term used in the English
    exchequer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allocation
   n 1: a share set aside for a specific purpose [syn: {allotment},
      {allocation}]
   2: the act of distributing by allotting or apportioning;
     distribution according to a plan; "the apportionment of seats
     in the House of Representatives is based on the relative
     population of each state" [syn: {allotment}, {apportionment},
     {apportioning}, {allocation}, {parceling}, {parcelling},
     {assignation}]
   3: (computer science) the assignment of particular areas of a
     magnetic disk to particular data or instructions [syn:
     {allocation}, {storage allocation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top