ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allocation

AE2 L AH0 K EY1 SH AH0 N   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allocation-, *allocation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allocation[N] การแบ่งส่วน, See also: การจัดสรรปันส่วน, Syn. allotment, distribution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allocationการจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allocationการจัดสรร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allocation of surplusการจัดสรรเงินส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allocationการปันส่วน, การแบ่งส่วน [การบัญชี]
Allocation criteriaเกณฑ์การคัดสรร [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This looks like yet another excuse to justify the allocation of FBI resources.ดูเหมือนข้ออ้างนี้ยังไม่สำคัญพอเทียบกับการ ที่จะแบ่งกำลังและทรัพยากรของเอฟบีไอ The No-Brainer (2009)
And I think working club Mayan is a valid allocation of my squad's resources.ฉันคิดว่าปฏิบัติการคลับมายาน เป็นงบประมาณหน่วยของฉัน Everything Is Illumenated (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เภท[N] division, See also: allocation, apportionment, separation, split, Syn. การแบ่ง, การแยก, การแตกออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยบำนาญ[n.] (bīa bamnān) EN: pension ; life pension   FR: pension [f] ; allocation de retraite [f]
การแบ่งส่วน[n. exp.] (kān baengsuan) EN: apportionment   FR: allocation [f]
การจัดสรร[n.] (kān jatsan) EN: allocation   FR: allocation [f[
การจัดสรรเงิน (ทรัพย์สิน)[n. exp.] (kān jatsan ngoen (sapsin)) EN: asset allocation   
การจัดสรรเงินทุน[n. exp.] (kān jatsan ngoenthun) EN: allocation of funds   
การจัดสรรงบประมาณ[n. exp.] (kān jatsan ngoppramān) EN: budget allocation   
การจัดสรรทรัพยากร[n. exp.] (kān jatsan sapphayākøn) EN: resources allocation   
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment   FR: attribution [f]
การกำหนดเวลา[n. exp.] (kān kamnot wēlā) EN: time allocation   
การปันส่วน[n.] (kān pansuan = kān pansūan) EN: allocation [f]   FR: rationnement [m] ; allotement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLOCATION AE2 L AH0 K EY1 SH AH0 N
ALLOCATIONS AE2 L AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allocation (n) ˌæləkˈɛɪʃən (a2 l @ k ei1 sh @ n)
allocations (n) ˌæləkˈɛɪʃənz (a2 l @ k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichungsverteilung {f}allocation of variances [Add to Longdo]
Allokationsabteilung {f}allocation branch [Add to Longdo]
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples [Add to Longdo]
Aufteilung der verfügbaren Arbeitallocation of available work [Add to Longdo]
Ausgabenzuweisung {f}allocation of expenditure [Add to Longdo]
Erfolgszurechnung {f}allocation of earnings [Add to Longdo]
Gemeinkostenumlage {f}allocation of overhead [Add to Longdo]
Internalisierung sozialer Kostenallocation of social cost [Add to Longdo]
Kostenumlage {f}allocation of cost [Add to Longdo]
Marktaufteilung {f}allocation of customers [Add to Longdo]
Nummernvergabe {f}allocation of numbers [Add to Longdo]
Verrechnungsgrundlage {f}allocation base [Add to Longdo]
Verrechnungskonto {n}allocation account [Add to Longdo]
Verteilungsschlüssel {m}allocation formula [Add to Longdo]
Zuordnungsdaten {pl}allocation data [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロケーション[, aroke-shon] (n) allocation [Add to Longdo]
ダイナミックアロケーション[, dainamikkuaroke-shon] (n) {comp} dynamic allocation [Add to Longdo]
ファイルアロケーションテーブル[, fairuaroke-shonte-buru] (n) {comp} file allocation table; FAT [Add to Longdo]
メモリ割り当て[メモリわりあて, memori wariate] (n) {comp} memory allocation [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] (n) {comp} resource allocation, assignment [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] (n,vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) {comp} deallocation (of computer memory); (P) [Add to Longdo]
格付け[かくづけ(P);かくずけ(ik), kakuduke (P); kakuzuke (ik)] (n,vs) rating; classification; allocation; grading; (P) [Add to Longdo]
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.) [Add to Longdo]
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) {comp} binding; (P) [Add to Longdo]
割り当て額;割当額[わりあてがく, wariategaku] (n) allotment; allocation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT) [Add to Longdo]
メモリ割り当て[メモリわりあて, memori wariate] memory allocation [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]
索引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] allocation of indexing terms [Add to Longdo]
資源割振り[しげんわりふり, shigenwarifuri] resource allocation [Add to Longdo]
自動記憶割振り[じどうきおくわりふり, jidoukiokuwarifuri] automatic storage allocation [Add to Longdo]
増分割り当て[ぞうぶんわりあて, zoubunwariate] secondary space allocation [Add to Longdo]
帯域割り当て[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation [Add to Longdo]
帯域割当[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allocation \Al`lo*ca"tion\, n. [LL. allocatio: cf. F.
   allocation.]
   1. The act of putting one thing to another; a placing;
    disposition; arrangement. --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. An allotment or apportionment; as, an allocation of shares
    in a company.
    [1913 Webster]
 
       The allocation of the particular portions of
       Palestine to its successive inhabitants. --A. R.
                          Stanley.
    [1913 Webster]
 
   3. The admission of an item in an account, or an allowance
    made upon an account; -- a term used in the English
    exchequer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allocation
   n 1: a share set aside for a specific purpose [syn: {allotment},
      {allocation}]
   2: the act of distributing by allotting or apportioning;
     distribution according to a plan; "the apportionment of seats
     in the House of Representatives is based on the relative
     population of each state" [syn: {allotment}, {apportionment},
     {apportioning}, {allocation}, {parceling}, {parcelling},
     {assignation}]
   3: (computer science) the assignment of particular areas of a
     magnetic disk to particular data or instructions [syn:
     {allocation}, {storage allocation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top