ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

correct

K ER0 EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -correct-, *correct*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correct(vt) แก้ไขให้ถูกต้อง, See also: ทำให้ถูกต้อง, ตรวจแก้, ตรวจให้ถูกต้อง, Syn. right
correct(vt) ตำหนิ, See also: ตำหนิเพื่อแก้ไข, Syn. castigate, chastise
correct(adj) ถูกต้อง, See also: ไม่มีผิดพลาด, แม่นยำ, Syn. right
correctly(adv) อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ, Syn. aright, right, Ant. incorrectly, wrong, wrongly
correction(n) การแก้ไข, See also: การตรวจแก้, Syn. revision, revising, improvement
correction(n) การลงโทษ
corrective(adj) ที่เป็นการทำให้ถูกต้อง, Syn. remedial, restorative
correctness(n) ความถูกต้อง, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. rightness, Ant. incorrectness, wrongness
correctional(adj) ซึ่งเกี่ยวกับการแก้ไขให้ถูกต้อง
correctitude(n) พฤติกรรมที่ถูกต้อง, Syn. propriety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
correct(คะเรคทฺ') { corrected, correcting, corrects } vt. ทำให้ถูกต้อง, แก้ไข, แก้, ตำหน' (เพื่อแก้ไข) , ลงโทษ (เพื่อแก้ไข) , ตรวจ, แก้, ต่อต้าน adj. ถูกต้อง, ไร้ความผิด, สมควร, เหมาะ, สอดคล้อง, See also: correctable adj. correctible adj. correctness n. ดูcorrect
correction(คะเรค'เชิน) n. การแก้ไข, การตรวจแก้, สิ่งที่ได้แก้ไข, การลงโทษ, การตำหนิ, Syn. rectification
correctitude(คะเรค'ทิทูด) n. ความถูกต้อง, ความประพฤติที่เหมาะสม, Syn. correctness
corrective(คะเรค'ทิฟว) adj. เป็นการแก้ไข, เป็นการรักษา n. วิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง, สิ่งที่ใช้แก้ไขให้ถูกต้อง, Syn. improving
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่สามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะอ่านข้อมูล ส่งข้อมูล และพิมพ์ผลลัพธ์ การค้นพบนี้จะอาศัยการใช้บิตเสริม (parity bit) พิเศษในข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจะชี้ไปที่บิตที่มี ความผิดพลาด และจะเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0 ให้
incorrect(อินคะเรคทฺ') adj. ไม่ถูกต้อง, ไม่เหมาะสม., See also: incorrectly adv. incorrectness n., Syn. inexact, inaccurate

English-Thai: Nontri Dictionary
correct(adj) ถูกต้อง, เหมาะ, สมควร
correct(vt) แก้ไข, ตรวจ, ทำให้ถูกต้อง
correction(n) การตรวจ, การแก้ไข, การทำให้ถูกต้อง
corrective(adj) ซึ่งทำให้ถูก, เป็นการแก้ไข
corrective(n) สิ่งที่ดัดแปลงแก้ไข, วิธีแก้
incorrect(adj) ไม่ถูกต้อง, ไม่เหมาะสม, ผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
correctable impressionรอยพิมพ์แก้ไขได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrected rateอัตราที่แก้ไข [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
correctionการดัดสันดาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
correctionการดัดสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
correction, house ofสถานดัดสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
correction, occlusal; adjustment, occlusal๑. การปรับการสบ(ฟัน)๒. การปรับการบดเคี้ยว [ ดู occlusal equilibration ประกอบ ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrective exercise; exercise, therapeuticกายบริหารบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corrective justiceความยุติธรรมเพื่อแก้ไขความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctness proof๑. การพิสูจน์ความถูกต้อง๒. ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correct Resultant Deformityแก้ไขความผิดปกติของรูปร่างที่เกิดขึ้น [การแพทย์]
Correctionการตรวจแก้ [การแพทย์]
Correction Factorsคอร์เรคชั่นแฟคเตอร์ [การแพทย์]
Correction, Sample Blankการแก้ไขโดยใช้หลอดลบล้างของซีรั่มเอง [การแพทย์]
Correctional institutionsทัณฑสถาน [TU Subject Heading]
Correctional personnelบุคลากรทัณฑสถาน [TU Subject Heading]
Correctional psychologyจิตวิทยาการแก้ไขผู้กระทำผิด [TU Subject Heading]
Correctionsทัณฑวิทยา [TU Subject Heading]
Correctiveตัวแต่ง, แก้ไขความผิดปกติ [การแพทย์]
Corrective Activitiesกิจกรรมที่สามารถช่วยแก้ความผิดปกติทางด้านร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน How I Won the War (1967)
Well, correct me if I'm wrong, gentlemen, but would you agree that we have been passing through the Sea of Time?ก็ไห้ฉันถูกต้องหากฉันผิดสุภาพบุรุษ แค่คุณจะเห็นว่าเราได้รับ ผ่านทะเลเวลา? Yellow Submarine (1968)
The correct term would be a coven of witches.คำที่ถูกน่าจะเรียกว่า รังแม่มด. Suspiria (1977)
General Dyer is it correct that you ordered your troops to fire at the thickest part of the crowd?นายพลไดเยอร์ ถูกต้องแล้วหรือที่สั่งยิงใส่ ฝูงชนที่หนาแน่นเช่นนั้น Gandhi (1982)
We don't have enough fuel until Earth is in the correct position which is three weeks away.เราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียงพอ จนกว่าโลกอยู่ใน ตำแหน่งที่ถูกต้องซึ่งเป็นสาม สัปดาห์ที่ผ่านมา ไป ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ สำหรับเราทั้งคู่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
So I show him the schedule, and he says "It's not correct accounting procedure."แน่ล่ะ ใช่ คุณออกไปเร็วมาก Big (1988)
Correct answer.ถูกต้อง The Lawnmower Man (1992)
You were found guilty by a jury of your peers. The cops didn't follow the correct procedure with the evidence.อ่า ต้องขอโทษด้วยนะครับ Hero (1992)
So now correct me if I'm wrong This looks like fun, this looks like funช่วยบอกฉันหน่อย ถ้าฉันพูดผิดไป/ มันเหมือนกับความสนุก เหมือนกับความสุข The Nightmare Before Christmas (1993)
Is this the correct address?ใช่ที่นี่หรือเปล่า? Blues Harp (1998)
No, Andrew, the correct response to "Good night" is "Good night."คำตอบที่ถูกสำหรับ"ราตรีสวัสดิ์"... คือ"ราตรีสวัสดิ์" Bicentennial Man (1999)
But the correct response to "Good night" is "Good night."แต่คำตอบที่ถูก คือ.. ราตรีสวัสดิ์ Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
correctA clock must be above all correct.
correctAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.
correctAll that you say is perfectly correct.
correctA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
correctAm I correct in thinking thus?
correctAre you correct?
correctA scientist had to know how to ask the correct question and to state it so clearly that the answer would be, in effect, a definite yes or no, not "maybe".
correctBy other's faults wise men correct their own.
correctBy that, Boeing means that there may also have been other problems, but that an accident could have been avoided if the crew had done their job correctly.
correctBy whom did you get this English composition corrected?
correctContact lenses are more able to correct strong astigmatism.
correctCorrect errors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำยาลบคำผิด(n) correcting fluid
ข้อมูลจริง(n) correct information, See also: truth, Example: เมื่อจะเขียนเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ นักเขียนควรจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจริง, Thai Definition: ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หรือประสบด้วยตนเอง
ความถูกต้อง(n) justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ปรับปรุงแก้ไข(v) rectify, See also: correct, adjust, improve, remedy, Syn. แก้ไขปรับปรุง, Example: สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, Thai Definition: ทำให้ดีกว่าเดิม
อย่างถูกต้อง(adv) correctly, See also: rightly, exactly, Syn. อย่างแม่นยำ, Example: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
เที่ยง(adv) correctly, See also: accurately, exactly, precisely, stably, Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Example: นาฬิกาเรือนนี้เดินเที่ยงดีจริงๆ แม้จะซื้อมาราคาถูก
สังคายนาย(v) revise, See also: correct, put in order, clear up, sort out, Syn. สังคายนา, สะสาง, ปฏิรูป, ชำระ, ปรับปรุง, Example: การแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยหยิบยกขึ้นมาสังคายนายใหม่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
ดัดนิสัย(v) correct, See also: chastise, reform, , Syn. ดัดสันดาน, Example: เขาดัดนิสัยลูกโดยไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านเป็นเวลา 3 วัน, Thai Definition: สั่งสอนหรือลงโทษให้มีวินัยมากขึ้น, แก้นิสัยให้ดี
ร้อยกรอง(v) revise, See also: correct, alter, change, edit, review, Syn. สังคายนา, Thai Definition: ตรวจชำระให้ถูกต้อง
ถ้วน(adv) exactly, See also: correctly, accurately, Syn. ครบ, เต็มจำนวน, Ant. ขาดเกิน, Example: ของที่คุณสั่งไว้ ผมนำส่งให้คุณครบถ้วนแล้วครับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช่[chai] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
เดาถูก[dao thūk] (v, exp) EN: guess wright  FR: évaluer correctement
ดัด[dat] (v) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit  FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดนิสัย[dat nisai] (v) EN: correct ; chastise  FR: corriger
ดัดสันดาน[datsandān] (v) EN: correct ; chastise  FR: corriger ; défaire de
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์[jaonāthī rātchathan] (n, exp) EN: correctional officer
แก้[kaē] (v) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve  FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; améliorer
แก้ไข[kaēkhai] (v) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter  FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier
การบำรุงรักษาแบบแก้ไข[kān bamrungraksā baēp kaēkhai] (n, exp) EN: corrective maintenance (CM)
การแก้[kān kaē] (n) FR: correction [ f ] ; rectification [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CORRECT K ER0 EH1 K T
CORRECTS K ER0 EH1 K T S
CORRECTED K ER0 EH1 K T IH0 D
CORRECTED K ER0 EH1 K T AH0 D
CORRECTLY K ER0 EH1 K T L IY0
CORRECTING K ER0 EH1 K T IH0 NG
CORRECTION K ER0 EH1 K SH AH0 N
CORRECTIVE K ER0 EH1 K T IH0 V
CORRECTIONS K ER0 EH1 K SH AH0 N Z
CORRECTNESS K ER0 EH1 K T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
correct (v) kˈərˈɛkt (k @1 r e1 k t)
corrects (v) kˈərˈɛkts (k @1 r e1 k t s)
corrected (v) kˈərˈɛktɪd (k @1 r e1 k t i d)
correctly (a) kˈərˈɛktliː (k @1 r e1 k t l ii)
correcting (v) kˈərˈɛktɪŋ (k @1 r e1 k t i ng)
correction (n) kˈərˈɛkʃən (k @1 r e1 k sh @ n)
corrective (n) kˈərˈɛktɪv (k @1 r e1 k t i v)
corrections (n) kˈərˈɛkʃənz (k @1 r e1 k sh @ n z)
correctives (n) kˈərˈɛktɪvz (k @1 r e1 k t i v z)
correctness (n) kˈərˈɛktnəs (k @1 r e1 k t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不错[bù cuò, ㄅㄨˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] correct; right; not bad; pretty good, #555 [Add to Longdo]
正确[zhèng què, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] correct; proper, #1,379 [Add to Longdo]
[rán, ㄖㄢˊ, ] correct; right; so; thus; like this; -ly, #2,868 [Add to Longdo]
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness, #19,619 [Add to Longdo]
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, / ] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right, #23,237 [Add to Longdo]
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] correct, #28,887 [Add to Longdo]
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example, #31,010 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] correct; right, #74,592 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] correct, #164,401 [Add to Longdo]
劳改营[láo gǎi yíng, ㄌㄠˊ ㄍㄞˇ ㄧㄥˊ, / ] correctional labor camp [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
正解[せいかい, seikai] TH: คำเฉลยที่ถูกต้อง  EN: correct

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
korrekt { adj } | korrekter | am korrektestencorrect | more correct | most correct [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
いくない[ikunai] (exp, adj-i) (incorrect conjugation of 良い) (See 良い・1) not good [Add to Longdo]
ええ[ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[kichikichi ; kichikichi] (adj-na, adv-to, n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんきちん[kichinkichin] (adv-to, adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp, adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp, adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
アナスチグマート[anasuchiguma-to] (n) anastigmat (compound lens corrected for astigmatism) (ger [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) { comp } Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] (n) { comp } error correction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] error correction [Add to Longdo]
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
誤り訂正[あやまりていせい, ayamariteisei] error correction [Add to Longdo]
誤り訂正符号[あやまりていせいふごう, ayamariteiseifugou] error-correcting code [Add to Longdo]
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] corrective maintenance [Add to Longdo]
事後保全[じごほぜん, jigohozen] corrective maintenance [Add to Longdo]
修正[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]
色補正[いろほせい, irohosei] color correction [Add to Longdo]
訂正[いせい, isei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correct \Cor*rect"\ (k[^o]r*r[e^]kt"), a. [L. correctus, p. p.
   of corrigere to make straight, to correct; cor- + regere to
   lead straight: cf. F. correct. See {Regular}, {Right}, and
   cf. {Escort}.]
   Set right, or made straight; hence, conformable to truth,
   rectitude, or propriety, or to a just standard; not faulty or
   imperfect; free from error; as, correct behavior; correct
   views.
   [1913 Webster]
 
      Always use the most correct editions.  --Felton.
 
   Syn: Accurate; right, exact; precise; regular; faultless. See
     {Accurate}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correct \Cor*rect"\, v. t. [imp. & p. p. {Corrected}; p. pr. &
   vb. n. {Correcting}.]
   1. To make right; to bring to the standard of truth, justice,
    or propriety; to rectify; as, to correct manners or
    principles.
    [1913 Webster]
 
       This is a defect in the first make of some men's
       minds which can scarce ever be corrected afterwards.
                          --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove or retrench the faults or errors of; to amend;
    to set right; as, to correct the proof (that is, to mark
    upon the margin the changes to be made, or to make in the
    type the changes so marked).
    [1913 Webster]
 
   3. To bring back, or attempt to bring back, to propriety in
    morals; to reprove or punish for faults or deviations from
    moral rectitude; to chastise; to discipline; as, a child
    should be corrected for lying.
    [1913 Webster]
 
       My accuser is my 'prentice; and when I did correct
       him for his fault the other day, he did vow upon his
       knees he would be even with me.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To counteract the qualities of one thing by those of
    another; -- said of whatever is wrong or injurious; as, to
    correct the acidity of the stomach by alkaline
    preparations.
 
   Syn: To amend; rectify; emend; reform; improve; chastise;
     punish; discipline; chasten. See {Amend}.
     [1913 Webster] Correctible

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 correct
   adj 1: free from error; especially conforming to fact or truth;
       "the correct answer"; "the correct version"; "the right
       answer"; "took the right road"; "the right decision"
       [syn: {correct}, {right}] [ant: {incorrect}, {wrong}]
   2: socially right or correct; "it isn't right to leave the party
     without saying goodbye"; "correct behavior" [syn: {correct},
     {right}]
   3: in accord with accepted standards of usage or procedure;
     "what's the right word for this?"; "the right way to open
     oysters" [syn: {correct}, {right}]
   4: correct in opinion or judgment; "time proved him right" [syn:
     {right}, {correct}] [ant: {wrong}]
   v 1: make right or correct; "Correct the mistakes"; "rectify the
      calculation" [syn: {correct}, {rectify}, {right}] [ant:
      {falsify}]
   2: make reparations or amends for; "right a wrongs done to the
     victims of the Holocaust" [syn: {right}, {compensate},
     {redress}, {correct}] [ant: {wrong}]
   3: censure severely; "She chastised him for his insensitive
     remarks" [syn: {chastise}, {castigate}, {objurgate},
     {chasten}, {correct}]
   4: adjust for; "engineers will work to correct the effects or
     air resistance" [syn: {compensate}, {counterbalance},
     {correct}, {make up}, {even out}, {even off}, {even up}]
   5: punish in order to gain control or enforce obedience; "The
     teacher disciplined the pupils rather frequently" [syn:
     {discipline}, {correct}, {sort out}]
   6: go down in value; "the stock market corrected"; "prices
     slumped" [syn: {decline}, {slump}, {correct}]
   7: alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a
     standard; "Adjust the clock, please"; "correct the alignment
     of the front wheels" [syn: {adjust}, {set}, {correct}]
   8: treat a defect; "The new contact lenses will correct for his
     myopia"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 correct /kɔrɛkt/
  correct; right

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top