ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

group

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -group-, *group*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
group(n) กลุ่ม, See also: คณะ, พวก, ฝ่าย, หมู่, เหล่า, Syn. band, division, gang, party, type
group(vi) รวมกลุ่ม, See also: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม, Syn. combine, unite, Ant. divide, separate
group(vt) ี่รวมกลุ่ม, See also: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม, Syn. combine, unite, Ant. divide, separate
groupie(n) ผู้คลั่งไคล้ดารา (คำสแลง), See also: แฟนเพลง, กลุ่มผู้สนับสนุน, ผู้ติดตาม, Syn. fan, follower
group about(phrv) รวมตัวรอบๆ, Syn. group around, group round
group round(phrv) รวมตัวรอบๆ, Syn. group about, ground around
group under(phrv) รวมไว้ใต้, See also: รวมตัวกันอยู่ใต้, Syn. come under
group-grope(sl) พวกร่วมเพศหมู่
group around(phrv) รวมตัวรอบๆ, Syn. group about, group round
group together(phrv) ทำให้มารวมกลุ่มกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
group(กรูพ) n., v. (จัดเป็น) กลุ่ม, หมู่, พวก, เหล่า, ชุด, ฝูง
group captianนาวาอากาศเอก
group-up groupแบ่งเป็นพวก ๆ แบ่งเป็นรุ่น ๆ แบ่งเป็นกลุ่ม
grouper(กรูพ'เพอะ) n. ปลาทะเลตัวโต
groupie(กรูพ'พี) n. หญิงวัยรุ่นผู้หลงใหลดารา
acyl group chem. rco-:, Syn. acyl radical
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
antigroupelos(แอนทิกรอพ' พิลิส) n. สนับแข้งกันน้ำ
aryl group(radical) (แอร์'ริล) C6H5
azido group(radical) N3-

English-Thai: Nontri Dictionary
group(n) หมู่, พวก, กลุ่ม, ฝูง, เหล่า, ชุด
group(vt) เข้าหมู่, เข้าพวก, เข้ากลุ่ม, แบ่งพวก
BLOOD blood group(n) กลุ่มเลือด, หมู่เลือด, กรุ๊ปเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
groupกลุ่ม, กลุ่มก้อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
groupหมู่, กลุ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
groupกลุ่มหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
group๑. กลุ่ม๒. กรุป [ ใช้ในพีชคณิตนามธรรม ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
group accountsบัญชีรวมกลุ่ม, บัญชีของกลุ่มบริษัท (ในเครือเดียวกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
group annuityกรมธรรม์กลุ่มแบบเงินรายปี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
group dynamicพลวัตกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
group insuranceการประกันภัยกลุ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
group insuranceการประกันภัยหมู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
group licenseใบอนุญาตรายกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
groupกลุ่ม, เซต G และ โอเปอเรชันอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งคุณสมบัติต่อไปนี้ ให้ * เป็นโอเปอเรชัน 1. คุณสมบัติปิด 2. คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ 3. เอกลักษณ์มี ซึ่งทำให้ สำหรับ 4. อินเวอร์ส สำหรับสมาชิก แต่ละตัวจะมี ซึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
groupหมู่, กลุ่มธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในแนวดิ่งเดียวกันในตารางธาตุ  ธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันจะมีสมบัติบางประการคล้างคลึงกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Group Appraisalกลุ่มประเมิน [การแพทย์]
Group Approachการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเป็นกลุ่ม, [การแพทย์]
Group Changeการย้ายกลุ่ม [การแพทย์]
Group counselingการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม [TU Subject Heading]
Group decision makingการตัดสินใจโดยกลุ่ม [TU Subject Heading]
Group depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม [การบัญชี]
Group Discussionวิธิอภิปรายกลุ่ม, [การแพทย์]
Group facilitationการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
group of person(n) คณะบุคคล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not in one man nor a group of men, but in all men. In you!ไม่ได้อยู่ที่คนหรือกลุ่มใดกลุ่มนึง แต่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน รวมทั้งคุณ The Great Dictator (1940)
My blood group is very unusual.กรุ๊ปเลือดของฉันคือเรื่องผิดปกติ มาก ดู Help! (1965)
- It's a group of fellas. Wave back.โบกกลับ Yellow Submarine (1968)
Mr. Landers, it is the consensus of this group that you are a person of little or no theological knowledge.คุณแลนเดอร์ส เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า คุณเป็นคนที่มีความรู้ ด้านศาสนศาสตร์น้อย ไม่ก็ไม่มีเลย Oh, God! (1977)
We've bred an army of anarchists but not one group that can fight the British anywhere.เรามีกองทัพอนาธิปไตย แต่ไม่มีกลุ่มไหนเลย ที่จะต่อสู้พวกอังกฤษได้จริงๆ Gandhi (1982)
And It's always difficult when a group of new friends meet together for the first time to get acquainted.และมันก็ยากเสมอ เวลามีกลุ่มเพื่อนใหม่ ที่จะได้ทำความรู้จักกันตอนได้พบกันครั้งแรก Clue (1985)
The funny thing is, there's a whole group of people here having some sort of party, ที่น่าตลกก็คือ มีกลุ่มคนรวมตัวกันที่นี่ เหมือนมีงานปาร์ตี้ Clue (1985)
There must be other groups like us.ต้องมีใครพยายามส่งวิทยุอย่างเราบ้างแหละ Day of the Dead (1985)
So you and your friends went out at night on your bikes to visit your dying mother, and a group of hooligans called the Clowns picked a fight with you.นายกับพวกขี่รถออกไปตอนกลางคืน เพื่อไปเยี่ยมแม่ที่กำลังจะตายงั้นเหรอ และแก๊งที่เรียกตัวเองว่า คลาวน์มาหาเรื่องก่อน Akira (1988)
So the army's working with the police to hunt down anti-government groups now, huh?กองทัพได้ทำงาน ร่วมกับตำรวจ... ...เพื่อที่จะจัดการกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลตอนนี้, หืม? Akira (1988)
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต Akira (1988)
- Have you formed any connection with any peaceniks, dissidents or other unofficial groups of that nature?- คุณเชื่อมต่อใด ๆ ที่เกิดขึ้น กับใด ๆ peaceniks ต่อต้านหรือกลุ่มที่ไม่เป็นทางการอื่น ๆ ในลักษณะที่? The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groupA group of boys were coming up to me.
groupA group of children were playing.
groupA group of children were playing in the park.
groupA group of foreigners arrived in Edo, i.e. Tokyo.
groupA group of foreign students visited Akira's high school.
groupA group of gangsters stole money.
groupA group of people started off in snow boots.
groupA group of scientists stood by, ready to record the experiment.
groupA group of teenagers robbed me of my money.
groupA group of young men are playing handball in the playground.
groupA group of young men were fighting.
groupA group of youths attacked the old man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันธ์(n) group, Syn. หมู่, หมวด, กอง, พวก, Example: มนุษย์และสัตว์ประกอบด้วยขันธ์ทั้ง 5, Thai Definition: ส่วนหนึ่งๆ ของรูปกับนามที่แยกออกเป็น 5 กอง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
คณะ(n) group, See also: party, Syn. หมู่, พวก, แก๊ง, เหล่า, กลุ่ม, ทีม, ก๊ก, Example: ละครสัตว์คณะนี้มาจากโซเวียดเพื่อเปิดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรม, Thai Definition: กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค่าย(n) group, See also: faction, party, side, clique, coterie, Syn. กลุ่ม, พวก, ฝ่าย, Example: แต่ละสำนักพิมพ์ต่างก็หยิบกลยุทธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใช้กันจนหมดพุง ซึ่งส่งผลให้สินค้าขายดีมากขึ้น, Thai Definition: ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกัน
หมวด(n) group, See also: amount, mass, cluster, Syn. กลุ่ม, หมู่, พวก, Example: บรรณารักษ์กำลังช่วยกันจัดหนังสือเป็นหมวดๆ, Count Unit: หมวด, Thai Definition: ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน
ฝักฝ่าย(n) group, See also: side, company, Syn. พวก, ข้าง, Example: นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: คนที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ตามความคิด
ฝักฝ่าย(n) group, See also: company, party, school, faction, section, side, Syn. กลุ่ม, พวก, ข้าง, ฝักฝ่าย, Example: นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน, Thai Definition: กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน
ฝ่าย(clas) group, See also: side, party, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: การทำให้เครื่องใหม่ครอบคลุมรุ่นเก่านั้น มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย, Count Unit: ฝ่าย
ฝูง(clas) group, See also: crowd, drove, convey, swarm, herd school, Syn. กลุ่ม, โขยง, Example: หงส์หลายฝูงกำลังมุ่งหน้าไปยังประเทศเขตร้อน, Count Unit: ฝูง
ฝูง(n) group, See also: crowd, mass, Syn. กลุ่ม, หมู่, Example: ฝูงลูกปลาเคลื่อนที่เข้ามาในที่ตื้นบริเวณใกล้ฝั่งเพื่อหาอาหาร
พรรค(n) party, See also: group, Syn. พวก, คณะ, พรรคพวก, Example: พวกพรรคฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภค, Count Unit: พรรค, Thai Definition: หมู่คนที่เข้ารวมกันเป็นพวกเป็นฝ่าย เช่น พรรคการเมือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝักฝ่าย[fakfāi] (n) EN: group
กลุ่มก้อน[klumkøn] (n) EN: group

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
group
groupe
groups
group's
grouped
grouper
groupie
groups'
groupers
groupies

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
group
groups
grouped
grouping
groupings

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
集团[jí tuán, ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ,   /  ] group; bloc; corporation #846 [Add to Longdo]
大队[dà duì, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄟˋ,   /  ] group; a large body of; production brigade #2,605 [Add to Longdo]
团体[tuán tǐ, ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ,   /  ] group; organization; team #3,435 [Add to Longdo]
组长[zǔ zhǎng, ㄗㄨˇ ㄓㄤˇ,   /  ] group leader #6,884 [Add to Longdo]
阵营[zhèn yíng, ㄓㄣˋ ㄧㄥˊ,   /  ] group of people; camp; faction; sides in a dispute #8,297 [Add to Longdo]
班组[bān zǔ, ㄅㄢ ㄗㄨˇ,   /  ] group or team (in factories etc) #17,010 [Add to Longdo]
群岛[qún dǎo, ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ,   /  ] group of islands; archipelago #41,968 [Add to Longdo]
合家欢[hé jiā huān, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢ,    /   ] group photo of whole family #61,232 [Add to Longdo]
一拨儿[yī bō r, ㄧ ㄅㄛ ㄦ˙,    /   ] group of people #117,820 [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, ] group of 100 families; place name #870,343 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] TH: กลุ่ม  EN: group

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsraum { m }; Gruppenraum { m } | Arbeitsräume { pl }; Gruppenräume { pl }group room | group rooms [Add to Longdo]
Gruppe { f } | Gruppen { pl } | eine Gruppe Menschengroup | groups | a group of people [Add to Longdo]
Gruppe { f } [ math. ] | auflösbare Gruppegroup | solvable group [Add to Longdo]
Gruppenarbeit { f }group work [Add to Longdo]
Gruppenbild { n }group picture [Add to Longdo]
Gruppencode { m } (zum Fehlerprüfen) [ comp. ]group code [Add to Longdo]
Gruppendiskussion { f }group discussion [Add to Longdo]
Gruppenfrequenz { f }group frequency [Add to Longdo]
Gruppenleiter { m }group manager; group leader [Add to Longdo]
Gruppenmitglied { n }group member; team member [Add to Longdo]
Gruppenorganisationsstruktur { f }group organisation structure [Add to Longdo]
Gruppensex { m }group sex [Add to Longdo]
Gruppensteuerung { f }group control [Add to Longdo]
Gruppensteuerungsebene { f }group control level [Add to Longdo]
Gruppenverteilung { f }group allocation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
投稿[とうこう, toukou] (n, vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) #66 [Add to Longdo]
号(P);號[ごう, gou] (n, n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) #74 [Add to Longdo]
[べ, be] (n) hereditary occupational group (Yamato period) #104 [Add to Longdo]
[けい, kei] (n, n-suf) (1) system; lineage; group; (2) { math } corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) #222 [Add to Longdo]
内(P);中[うち, uchi] (n, adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn, adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn, adj-no) (8) (ksb #232 [Add to Longdo]
グループ[guru-pu] (n) group (usu. of people); (P) #435 [Add to Longdo]
[だん, dan] (n) body; group; party; company; troupe #560 [Add to Longdo]
[たい, tai] (n, n-suf) (1) party; group; crew; team; body; (2) company (of troops); corps; unit; squad #573 [Add to Longdo]
組(P);組み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P) #753 [Add to Longdo]
[ぐん, gun] (n, n-suf) (1) group (of animals); (2) { math } group; (P) #793 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] group [Add to Longdo]
グループID[ぐるーぷ ID, guru-pu ID] group ID [Add to Longdo]
グループアドレス[ぐるーぷあどれす, guru-puadoresu] group address [Add to Longdo]
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window [Add to Longdo]
グループウェア[ぐるーぷうえあ, guru-puuea] groupware [Add to Longdo]
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window [Add to Longdo]
グループ化[グループか, guru-pu ka] grouping [Add to Longdo]
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Group \Group\, v. t. [imp. & p. p. {Grouped}; p. pr. & vb. n.
   {Grouping}.] [Cf. F. grouper. See {Group}, n.]
   To form a group of; to arrange or combine in a group or in
   groups, often with reference to mutual relation and the best
   effect; to form an assemblage of.
   [1913 Webster]
 
      The difficulty lies in drawing and disposing, or, as
      the painters term it, in grouping such a multitude of
      different objects.            --Prior.
   [1913 Webster]
 
   {Grouped columns} (Arch.), three or more columns placed upon
    the same pedestal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Group \Group\ (gr[=oo]p), n. [F groupe, It. gruppo, groppo,
   cluster, bunch, packet, group; of G. origin: cf. G. kropf
   craw, crop, tumor, bunch. See {Crop}, n.]
   1. A cluster, crowd, or throng; an assemblage, either of
    persons or things, collected without any regular form or
    arrangement; as, a group of men or of trees; a group of
    isles.
    [1913 Webster]
 
   2. An assemblage of objects in a certain order or relation,
    or having some resemblance or common characteristic; as,
    groups of strata.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) A variously limited assemblage of animals or
    plants, having some resemblance, or common characteristics
    in form or structure. The term has different uses, and may
    be made to include certain species of a genus, or a whole
    genus, or certain genera, or even several orders.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A number of eighth, sixteenth, etc., notes joined
    at the stems; -- sometimes rather indefinitely applied to
    any ornament made up of a few short notes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Residue \Res"i*due\ (r?z"?-d?), n. [F. r['e]sidu, L. residuum,
   fr. residuus that is left behind, remaining, fr. residere to
   remain behind. See {Reside}, and cf. {Residuum}.]
   1. That which remains after a part is taken, separated,
    removed, or designated; remnant; remainder.
    [1913 Webster]
 
       The residue of them will I deliver to the sword.
                          --Jer. xv. 9.
    [1913 Webster]
 
       If church power had then prevailed over its victims,
       not a residue of English liberty would have been
       saved.                --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) That part of a testeator's estate wwhich is not
    disposed of in his will by particular and special legacies
    and devises, and which remains after payment of debts and
    legacies.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) That which remains of a molecule after the removal
    of a portion of its constituents; hence, an atom or group
    regarded as a portion of a molecule; a {moiety} or
    {group}; -- used as nearly equivalent to {radical}, but in
    a more general sense.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The term radical is sometimes restricted to groups
      containing carbon, the term residue and {moiety} being
      applied to the others.
      [1913 Webster]
 
   4. (Theory of Numbers) Any positive or negative number that
    differs from a given number by a multiple of a given
    modulus; thus, if 7 is the modulus, and 9 the given
    number, the numbers -5, 2, 16, 23, etc., are residues.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Rest; remainder; remnant; balance; residuum; remains;
     leavings; relics.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 group
   n 1: any number of entities (members) considered as a unit [syn:
      {group}, {grouping}]
   2: (chemistry) two or more atoms bound together as a single unit
     and forming part of a molecule [syn: {group}, {radical},
     {chemical group}]
   3: a set that is closed, associative, has an identity element
     and every element has an inverse [syn: {group}, {mathematical
     group}]
   v 1: arrange into a group or groups; "Can you group these shapes
      together?"
   2: form a group or group together [syn: {group}, {aggroup}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top