ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proof

P R UW1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proof-, *proof*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proof(n) การพิสูจน์, Syn. test, assay, trial
proof(n) หลักฐาน, Syn. verification, evidence, testimony
proof(n) คุณสมบัติที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
proof(adj) ที่ผ่านการทดสอบ
proof(adj) ซึ่งต้านทานได้, See also: ซึ่งป้องกันได้
proof(adj) ที่ใช้ในการทดสอบ
proof(vt) ทดสอบ
proof(vt) ทำให้มีความต้านทาน
proof(vt) พิสูจน์อักษร (คำย่อของคำว่า proofread), See also: ตรวจคำผิด
proofread(vi) พิสูจน์อักษร, Syn. scan, improve, correct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน, พยาน, การพิสูจน์, การทดสอบ, กำลัง, ความเข้มข้นของแอลกอฮอล, การตรวจทาน, การตรวจปรู๊ฟ, การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้, ต้านทาน, กันทะลุ, กันน้ำ, ไม่ซึม, ไม่หวั่นไหว, ป้องกันไฟได้, ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ, ทดลอง, ตรวจสอบ, ต้านทาน
proof spiritn. เหล้าที่มีแอลกอฮอล์ครึ่งหนึ่งของปริมาตรทั้งหมดและมีความถ่วงจำเพาะ0.8949ที่60องศาF
prooflessadj. ไม่มีหลักฐาน
proofmarkn. ตราประทับว่าพิสูจน์หรือทดสอบแล้ว
proofread(พรูฟ'รีด) vt., vt. อ่านตรวจทาน, ตรวจปรู๊ฟ., See also: proffreader n.
ballproofadj., n., vt. กันกระสุนปืน
bulletproofadj. กันกระสุน, ลูกกระสุนยิงไม่เข้า
cold-proofadj. ซึ่งกันหนาวได
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด, การพิสูจน์หักล้าง, การโต้กลับ, การโต้แย้ง
fireproofadj. ทนไฟ, ป้องกันไฟ, ไม่ไหม้ไฟ, ทำให้พ้นจากอัคคีภัย. vt. ทำให้ทนไฟ, ป้องกันไฟ, ทำให้พ้นจากอัคคีภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
proof(n) ข้อพิสูจน์, การพิสูจน์, ตัวอย่าง, หลักฐาน, พยาน, การตรวจปรู๊ฟ
fireproof(adj) ที่กันไฟได้, ทนไฟ, ไม่ไหม้ไฟ, ที่ป้องกันไฟได้
waterproof(adj) กันน้ำ
waterproof(n) สัมภาระที่น้ำเข้าไม่ได้, เสื้อกันฝน, ผ้าน้ำมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proofข้อพิสูจน์, การพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proofการพิสูจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof beyond reasonable doubtการพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof by contradictionการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof by exhaustionการพิสูจน์โดยแจงกรณี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof by inductionการพิสูจน์โดยอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof of ageการพิสูจน์อายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of birthการพิสูจน์การเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of loss๑. การพิสูจน์ความเสียหาย๒. เอกสารแสดงความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of marriageการพิสูจน์การสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proof and certificationการพิสูจน์และการออกใบรับรอง [TU Subject Heading]
Proof Stressหน่วยแรงพิสูจน์, Example: หน่วยแรงดึงที่ได้จากการลากเส้นตรงที่จุด0.2 ใน 100 ส่วนของความเครียด ให้ขนานกับส่วนที่เป็นเส้นตรงของเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงดึงและ ความเครียดไปตัดกับเส้นนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Proof theoryทฤษฎีแห่งการพิสูจน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He says I've forgotten the proof that we're married.- เขาบอกว่าผมลืมทะเบียนสมรส Rebecca (1940)
No! There is no proof whatsoever that God was in that courtroom today.ไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ได้ว่า พระเจ้าอยู่ในห้องศาลวันนี้ Oh, God! (1977)
That sounds like a confession to me. In fact, the double negative has led to proof positive.ฟังเหมือนเป็นการสารภาพ ในความเป็นจริงการปฏิเสธซ้อนกัน Clue (1985)
There's still no proof that the last World War was caused by Akira!นั่นจะยังคงไม่ได้กันให้เกิดสงครามโลก ครั้งล่าสุดสาเหตุจากอากิระ! Akira (1988)
I want proof that he's all right.ไม่รู้สิ Big (1988)
The greater the risk, the greater the proof of her omnipotence.ยิ่งเสี่ยงภัยมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ในการใช้อำนาจของเธอ Basic Instinct (1992)
T o him, the fact that I wasn't upset about Kevin Franks was proof that I must've killed him.สำหรับเขา ความจริงที่ฉันไม่รู้สึกสลด เกี่ยวกับเควิน แฟร๊งค์... ...พิสูจน์ได้ว่าฉันฆ่าเขา Basic Instinct (1992)
The proof of our innocence must be there in the evidence.หลักฐานของความไร้เดียงสาของเรา จะต้องมีหลักฐานใน In the Name of the Father (1993)
We got the proofs from that photo shoot with the vegetables.เรานัดเลือกสเป๊คกันจากรูปที่ถ่าย อันที่เราทำ้ป็นผักเล็กๆน่ะค่ะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
This babble offers no proof at all that you're a living, thinking life-form.นี่ยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าแกเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิต Ghost in the Shell (1995)
And can you offer me proof of your existence?คุณสามารถพิสูจน์ได้มั้ยว่าคุณยังมีชีวิตอยู่จริงๆ? Ghost in the Shell (1995)
- There's no proof of that.ขนส่ง? - มีหลักฐานจากการที่ไม่ได้ Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proofAlso cracks may form in buildings that aren't earthquake proof.
proofGranting that you are honest, that is no proof of your innocence.
proofHe is proof against temptation.
proofHe paid all his debts, which is the proof of his honesty.
proofI defend in proof of her innocence.
proofI have no proof to the contrary.
proofIn order to buy a car, you must show the ward office proof of parking space.
proofIn the absence of sufficient proof, the police could not indict him.
proofIt is so obvious we do not need proof.
proofI took on the job of proofreading.
proofIt's so obvious we don't need proof.
proofJust as if that was proof that that English was correct.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพิสูจน์(n) proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai Definition: การแสดงให้เห็นจริง
ข้อยืนยัน(n) proof, See also: evidence, testimony, verification, confirmation, substantiation, Syn. หลักฐาน, ข้อพิสูจน์, Example: สถิติจากการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อยืนยันว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
ข้อพิสูจน์(n) proof, See also: evidence, substantiation, testimony, Syn. หลักฐาน, ข้อยืนยัน, ข้อรับรอง, Example: กระทรวงสาธารณสุขพยายามหาข้อพิสูจน์ว่ายาสมุนไพรใช้รักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: สิ่งที่ชี้แจงให้รู้เหตุผล, สิ่งที่แสดงให้เห็นจริง
เครื่องพิสูจน์(n) proof, See also: evidence, verification, attestation, Example: กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และจะจัดการสรรพสิ่งให้เรียบร้อยไปเอง
พิสูจน์อักษร(v) proofread, See also: proof, Example: เธอพิสูจน์อักษรอยู่ที่หนังสือพิมพ์มติชน, Thai Definition: ตรวจแก้ไขคำผิด
ปรู๊ฟ(v) proofread, Syn. พิสูจน์, Example: เขาได้รับงานให้ช่วยปรู๊ฟต้นฉบับงานพิมพ์ด้วยเงินเดือนไม่มากนัก
กันได(n) evidence, See also: proof, Example: ผู้ร้ายจนมุมด้วยกันไดของตำรวจ, Thai Definition: หลักฐานที่ยึดถือ
หลักพยาน(n) evidence, See also: proof, Syn. หลักฐาน, Example: ตำรวจสามารถหาหลักพยานมาประกอบคดีนี้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเหล้า[hūalao] (n) EN: proof spirit
กันแดด[kandaēt] (adj) EN: sunproof ; sunblock  FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
กันฝน[kanfon] (adj) EN: rainproof  FR: imperméable
การไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน[kān mai sāmāt sadaēng phayān lakthān] (n, exp) EN: inability to produce proof
กันน้ำ[kannām] (adj) EN: waterproof  FR: étanche ; résistant à l'eau
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [ f ] ; attestation [ f ] ; certication [ f ] ; démonstration [ f ]
การพิสูจน์ความบริสุทธิ์[kān phisūt khwām børisut] (n, exp) EN: proof of innocence  FR: preuve d'innocence [ f ]
กันสนิม[kansanim] (adj) EN: rustproof  FR: antirouille ; anticorrosion
ข้อพิสูจน์[khøphisūt] (n, exp) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument  FR: preuve [ f ] ; argument [ m ] ; démonstration [ f ]
กระดาษบรู๊ฟ[kradāt prūf] (n, exp) EN: newsprint ; proof paper

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROOF P R UW1 F
PROOFS P R UW1 F S
PROOFED P R UW1 F T
PROOFING P R UW1 F IH0 NG
PROOFREAD P R UW1 F R IY2 D
PROOFREADING P R UW1 F R IY2 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proof (v) prˈuːf (p r uu1 f)
proofs (v) prˈuːfs (p r uu1 f s)
proofed (v) prˈuːft (p r uu1 f t)
proofing (v) prˈuːfɪŋ (p r uu1 f i ng)
proofread (v) prˈuːfrɛd (p r uu1 f r e d)
proofread (v) prˈuːfriːd (p r uu1 f r ii d)
proofreads (v) prˈuːfriːdz (p r uu1 f r ii d z)
proofreader (n) prˈuːfriːdər (p r uu1 f r ii d @ r)
proofreaders (n) prˈuːfriːdəz (p r uu1 f r ii d @ z)
proofreading (v) prˈuːfriːdɪŋ (p r uu1 f r ii d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] proofread; to check; to compare, #1,065 [Add to Longdo]
证明[zhèng míng, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] proof; testimony; to prove; to confirm the truth of, #1,117 [Add to Longdo]
耐腐蚀[nài fǔ shí, ㄋㄞˋ ㄈㄨˇ ㄕˊ, / ] proof against corrosion [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] TH: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง  EN: proof

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altersnachweis { m }proof of age [Add to Longdo]
Identitätsnachweis { m }; Legitimation { f } | Identitätsnachweise { pl }proof of identity | proofs of identity [Add to Longdo]
Probebelastung { f }proof load [Add to Longdo]
Probedruck { m }proof copy [Add to Longdo]
Prüfsumme { f }proof total [Add to Longdo]
Spannungsfestigkeit { f } [ electr. ]proof voltage [Add to Longdo]
Vaterschaftsnachweis { m }proof of paternity [Add to Longdo]
Wahrheitsbeweis { m }proof of the truth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
ねた(P);ネタ[neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
アンダープルーフ[anda-puru-fu] (n) underproof [Add to Longdo]
ウォータープルーフ[uo-ta-puru-fu] (n) waterproof [Add to Longdo]
ウオータープルーフ[uo-ta-puru-fu] (n) waterproof [Add to Longdo]
オーバーシューツ;オーバーシューズ[o-ba-shu-tsu ; o-ba-shu-zu] (n) overshoes (waterproof covers for shoes); galoshes [Add to Longdo]
オーバープルーフ[o-ba-puru-fu] (n) overproof [Add to Longdo]
ゲラ[gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof [Add to Longdo]
ゲラ刷り[ゲラずり, gera zuri] (n) galley proof [Add to Longdo]
フールプルーフ[fu-rupuru-fu] (n) fool proof [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配信証明[はいしんしょうめい, haishinshoumei] proof of delivery [Add to Longdo]
発信証明[はっしんしょうめい, hasshinshoumei] proof of submission [Add to Longdo]
防爆形[ぼうばくがた, boubakugata] explosion proof [Add to Longdo]
証明[しょうめい, shoumei] proof (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proof \Proof\, n. [OF. prove, proeve, F. preuve, fr. L. proba,
   fr. probare to prove. See {Prove}.]
   [1913 Webster]
   1. Any effort, process, or operation designed to establish or
    discover a fact or truth; an act of testing; a test; a
    trial.
    [1913 Webster]
 
       For whatsoever mother wit or art
       Could work, he put in proof.     --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       You shall have many proofs to show your skill.
                          --Ford.
    [1913 Webster]
 
       Formerly, a very rude mode of ascertaining the
       strength of spirits was practiced, called the proof.
                          --Ure.
    [1913 Webster]
 
   2. That degree of evidence which convinces the mind of any
    truth or fact, and produces belief; a test by facts or
    arguments that induce, or tend to induce, certainty of the
    judgment; conclusive evidence; demonstration.
    [1913 Webster]
 
       I'll have some proof.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It is no proof of a man's understanding to be able
       to confirm whatever he pleases.    --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   Note: Properly speaking, proof is the effect or result of
      evidence, evidence is the medium of proof. Cf.
      {Demonstration}, 1.
      [1913 Webster]
 
   3. The quality or state of having been proved or tried;
    firmness or hardness that resists impression, or does not
    yield to force; impenetrability of physical bodies.
    [1913 Webster]
 
   4. Firmness of mind; stability not to be shaken.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) A trial impression, as from type, taken for
    correction or examination; -- called also {proof sheet}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Math.) A process for testing the accuracy of an operation
    performed. Cf. {Prove}, v. t., 5.
    [1913 Webster]
 
   7. Armor of excellent or tried quality, and deemed
    impenetrable; properly, armor of proof. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Artist's proof}, a very early proof impression of an
    engraving, or the like; -- often distinguished by the
    artist's signature.
 
   {Proof reader}, one who reads, and marks correction in,
    proofs. See def. 5, above.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Testimony; evidence; reason; argument; trial;
     demonstration. See {Testimony}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proof \Proof\, a.
   [1913 Webster]
   1. Used in proving or testing; as, a proof load, or proof
    charge.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm or successful in resisting; as, proof against harm;
    waterproof; bombproof.
    [1913 Webster]
 
       I . . . have found thee
       Proof against all temptation.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       This was a good, stout proof article of faith.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Being of a certain standard as to strength; -- said of
    alcoholic liquors.
    [1913 Webster]
 
   {Proof charge} (Firearms), a charge of powder and ball,
    greater than the service charge, fired in an arm, as a gun
    or cannon, to test its strength.
 
   {Proof impression}. See under {Impression}.
 
   {Proof load} (Engin.), the greatest load than can be applied
    to a piece, as a beam, column, etc., without straining the
    piece beyond the elastic limit.
 
   {Proof sheet}. See {Proof}, n., 5.
 
   {Proof spirit} (Chem.), a strong distilled liquor, or mixture
    of alcohol and water, containing not less than a standard
    amount of alcohol. In the United States "proof spirit is
    defined by law to be that mixture of alcohol and water
    which contains one half of its volume of alcohol, the
    alcohol when at a temperature of 60[deg] Fahrenheit being
    of specific gravity 0.7939 referred to water at its
    maximum density as unity. Proof spirit has at 60[deg]
    Fahrenheit a specific gravity of 0.93353, 100 parts by
    volume of the same consisting of 50 parts of absolute
    alcohol and 53.71 parts of water," the apparent excess of
    water being due to contraction of the liquids on mixture.
    In England proof spirit is defined by Act 58, George III.,
    to be such as shall at a temperature of 51[deg] Fahrenheit
    weigh exactly the 12/13 part of an equal measure of
    distilled water. This contains 49.3 per cent by weight, or
    57.09 by volume, of alcohol. Stronger spirits, as those of
    about 60, 70, and 80 per cent of alcohol, are sometimes
    called second, third, and fourth proof spirits
    respectively.
 
   {Proof staff}, a straight-edge used by millers to test the
    flatness of a stone.
 
   {Proof stick} (Sugar Manuf.), a rod in the side of a vacuum
    pan, for testing the consistency of the sirup.
 
   {Proof text}, a passage of Scripture used to prove a
    doctrine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proof
   adj 1: (used in combination or as a suffix) able to withstand;
       "temptation-proof"; "childproof locks"
   n 1: any factual evidence that helps to establish the truth of
      something; "if you have any proof for what you say, now is
      the time to produce it" [syn: {proof}, {cogent evidence}]
   2: a formal series of statements showing that if one thing is
     true something else necessarily follows from it
   3: a measure of alcoholic strength expressed as an integer twice
     the percentage of alcohol present (by volume)
   4: (printing) an impression made to check for errors [syn:
     {proof}, {test copy}, {trial impression}]
   5: a trial photographic print from a negative
   6: the act of validating; finding or testing the truth of
     something [syn: {validation}, {proof}, {substantiation}]
   v 1: make or take a proof of, such as a photographic negative,
      an etching, or typeset
   2: knead to reach proper lightness; "proof dough"
   3: read for errors; "I should proofread my manuscripts" [syn:
     {proofread}, {proof}]
   4: activate by mixing with water and sometimes sugar or milk;
     "proof yeast"
   5: make resistant (to harm); "proof the materials against
     shrinking in the dryer"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top