Search result for

บั้น

(51 entries)
(0.058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บั้น-, *บั้น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บั่นก. ตัดให้สั้น, ตัดให้เป็นท่อน ๆ.
บั้นน. ครึ่งหนึ่งหรือตอนหนึ่งของสิ่งที่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เช่น บั้นต้น บั้นปลาย.
บั้นสัน. ฝ่ายว่า, ส่วนว่า.
บั้นน. ชื่อมาตราตวงข้าวเปลือก มีอัตรา ๒ บั้น เป็น ๑ เกวียน.
บั่นทอนก. ทำให้สั้นหรือลดน้อยลง เช่น บั่นทอนอายุ บั่นทอนกำลัง, ทำให้เสียกำลังใจ ในคำว่า บั่นทอนจิตใจ.
บั้นท้ายน. ตอนท้าย, ส่วนท้าย
บั้นท้ายตะโพก, ก้น, (ใช้แก่หญิง).
บั้นปลายน. ตอนท้าย เช่น บั้นปลายของชีวิต.
บั้นพระองค์น. บั้นเอว.
บั้นหลวงน. ชื่อมาตราตวงตามวิธีประเพณี มีอัตราเท่ากับ ๑,๐๐๐ ลิตร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thirteen, go stick a needle in your girlfriend's pelvis.13 ไปเอาเข็ม จิ้มบั้นท้ายเพื่อนสาวของเธอ Lucky Thirteen (2008)
The slutty party girl is fun till she pukes on your shoes, then she's just a pain in the ass.ปาร์ตี้ของสาวๆสนุก จนเธออวกใส่รองเท้าคุณ ดังนั้นเธอเริ่มจะเจ็บปวดที่บั้นท้าย Lucky Thirteen (2008)
Also, you seen her ass recently?คุณเห็นบั้นท้ายเธอเมื่อไม่นานมานี้ The Itch (2008)
You have an incredible ass stromony career ahead of you.บั้นท้าย คุณ เจ๋งมากเลย ต่อไปคงมีงานดีๆ พยายามเข้านะ Superhero Movie (2008)
You know, uh, nice girl, intelligent, bedroom eyes, pouty lips, great rack, tight bell-shaped ass, thicker than a Snicker...คุณก็รู้แบบ ดูดี มีสติปัญญา ตาเชิญชวน ปากเชิด อกตู้ม บั้นท้ายงาม บึ้มยิ่งกว่าดุ้นของคนดำ... The Love Guru (2008)
Jeans are all about the curvature of the ass.ยีนส์จะช่วยเกี่ยวกับ การโค้งมนของบั้นทาย The Ugly Truth (2009)
- Did you just tell me I have a nice ass?คุณเพิ่งชมว่าบั้นทายฉันสวยหรอ? The Ugly Truth (2009)
Dean?ขอพูดหน่อยเถอะ ที่แท้มึงมันก็อีตัวบั้นท้ายบานเบอะ Sex and Violence (2009)
God, you are killing me with that booty.พระเจ้า เธอจะฆ่าฉันเพราะบั้นท้ายใหญ่ๆนั่นแหล่ะ Better Call Saul (2009)
I'm just a terminal bachelor.พ่อก็แค่คนโสด ยามบั้นปลาย The Twilight Saga: New Moon (2009)
My tits, my arse, my armpit... anywhere.หน้าอกฉัน, บั้นท้าย, หรือตรงนั้น... ได้หมดเลย Cook (2009)
If you ever want to pick out an outfit to match that stick up your ass,หากคุณเคยต้องการที่จะเลือกเครื่องแต่งกาย\ เพื่อให้เข้ากับบั้นท้ายของคุณ The Pickle Jar (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
บั้น[n.] (ban) EN: section ; part ; portion ; division   FR: section [f] ; portion [f]
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn sukkhaphāp) EN: ruin one's health   FR: détruire la santé
บั้นปลาย[n.] (banplāi) FR: phase finale [f]
บั้นปลาย[adv.] (banplāi) EN: in the end ; towards the end   FR: au terme de
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søng thǿn) EN: cut in two   FR: couper en deux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ass[N] ก้น (คำสแลง), See also: บั้นท้าย
backside[N] ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย, Syn. bottom, buttocks
buttocks[N] บั้นท้าย, See also: ก้น, ตะโพก, ส่วนท้ายของเรือ, Syn. bottom
rear[N] บั้นท้าย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ก้น, Syn. buttocks
rump[N] ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย, Syn. buttocks, bottom
buns[SL] ก้น, See also: บั้นท้าย (ผู้หญิงใช้พูดถึงก้นของผู้ชาย)
seat[N] บั้นท้าย, See also: ก้น, สะโพก, Syn. buttocks
tail[N] ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finally(ไฟ'เนิลลี) adv. ในที่สุด,ในบั้นปลาย,โดยสรุป,โดยเด็ดขาด, Syn. ultimately
haunch(ฮอนชฺ) n. ตะโพก,บั้นท้ายของสัตว์,ขาสัตว์,ส่วยข้างของส่วนโค้ง,คานหนุน
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
rump(รัมพฺ) n. ตะโพกสัตว์,เนื้อตะโพก,ตะโพก,บั้นท้าย,ส่วนที่เหลือ,ส่วนท้าย,ส่วนที่ไม่สำคัญ,สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา, Syn. posterior,buttocks
stern(สเทิร์น) adj. เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด,รุนแรง,ไม่ผ่อนผัน,บูดบึ้ง n. ส่วนหลังของเรือ,ท้ายเรือ,ส่วนหลัง,ส่วนท้าย,บั้นท้าย,ตะโพก,ก้น,หาง, See also: sternly adv. sternness n., Syn. austere,severe
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย,ท้าย,กำลังสิ้นสุด,สรุป,ลงเอย,มีกำหนดเวลา,เกี่ยวกับสถานีรถไฟ,เกี่ยวกับขอบเขต,สุดเขต,เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต,บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย,ส่วนหาง,สุดเขต,ขั้วปลายสายไฟ,สถานีปลายทาง,สถานีชุมทาง,ปลายทาง,คำที่อยู่ท้ายคำ,ปัจจัย.

English-Thai: Nontri Dictionary
asunder(adv) ขาดสะบั้น,กระจายออก,แยกจากกัน
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
haunch(n) สะโพก,บั้นท้าย
stern(n) ก้น,ท้ายเรือ,หาง,ตะโพก,บั้นท้าย
terminal(n) บั้นปลายชีวิต,สถานีปลายทาง,ขั้วปลายสายไฟ,ปัจจัย,คำท้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top