ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contemplation

K AA2 N T AH0 M P L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contemplation-, *contemplation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contemplation(n) การพิจารณาใคร่ครวญ, See also: การเพ่งพินิจ, การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง, การพิจารณาอย่างระมัดระวัง, เจตนา, ความมุ่งหมาย, การอธิษฐาน, การเข้าญาน, Syn. thought

English-Thai: Nontri Dictionary
contemplation(n) การนึก, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contemplationการเข้าฌาน, การเพ่งพินิจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contemplation of deathกำหนดการเผื่อตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contemplation of insolvencyการรู้ภาวะที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ Wuthering Heights (1992)
We hope that your journey through the exhibit, has been one of reflective contemplation allowing for a new perspective and insight.เราหวังว่าการเดินทางของคุณ ในการแสดงนี้ จะทำให้คุณได้พิจารณา มุมมองและความเข้าใจ ใหม่ John Wick: Chapter 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contemplationIn the greatest of all works of art everything had been realized, I could give nothing, and my restless mind tired of passive contemplation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมฐาน(n) meditation, See also: contemplation, Syn. การเข้าฌาน, Example: แม่ชีสอนให้เรานั่งกรรมฐานทุกคืนก่อนนอน
การเพ่งพินิจ(n) contemplation, See also: consideration, deliberation, examination, Syn. การพินิจพิเคราะห์
การพินิจพิเคราะห์(n) contemplation, See also: examination, perusal, consideration, deliberation, Syn. การเพ่งพินิจ, การตรวจตรา, การเพ่งมอง
การดำริ(n) contemplation, See also: intention, thinking over, consideration, Syn. การคิด, Example: การดำริของเขาได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์
ความคิดอ่าน(n) thinking, See also: contemplation, consideration, Syn. ความคิด, ความตรึกตรอง, ความคิดความอ่าน, Example: ทฤษฎีฟอยด์ถือว่าความคิดอ่านของคนเราต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งแรงกระตุ้นสัญชาตญาณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฌาน[chān] (x) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation  FR: contemplation [ f ], extase [ f ] ; méditation [ f ]
กรรมฐาน[kammathān] (n) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation  FR: méditation bouddhiste [ f ]
ความคิดอ่าน[khwāmkhit ān] (n) EN: thinking ; contemplation ; consideration
นั่งวิปัสสนา[nang wipatsanā] (v, exp) EN: medidate ; practice meditation ; sit in deep meditation ; sit in deep contemplation  FR: méditer
สมาธิ[samāthi] (n) EN: concentration ; meditation ; contemplation  FR: concentration [ f ] ; réflexion [ f ] ; méditation [ f ] ; contemplation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTEMPLATION K AA2 N T AH0 M P L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contemplation (n) kˌɒntəmplˈɛɪʃən (k o2 n t @ m p l ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
反省[はんせい, hansei] (n, vs) reflection; reconsideration; introspection; meditation; contemplation; (P) #5,606 [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] (n, vs, adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) { Buddh } observation and contemplation; (P) #14,021 [Add to Longdo]
瞑想(P);冥想;めい想[めいそう, meisou] (n, vs) meditation; contemplation; (P) #16,288 [Add to Longdo]
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) { Buddh } (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation) [Add to Longdo]
観照[かんしょう, kanshou] (n, vs) meditation; contemplation [Add to Longdo]
観想[かんそう, kansou] (n, vs) meditation; contemplation [Add to Longdo]
観念念仏[かんねんねんぶつ, kannennenbutsu] (n) { Buddh } (See 口称念仏) contemplation (on Amida Buddha, the Pure Land, etc.) [Add to Longdo]
観普賢経[かんふげんぎょう;かんふげんきょう, kanfugengyou ; kanfugenkyou] (n) Samantabhadra Contemplation Sutra [Add to Longdo]
観法[かんぽう;かんぼう, kanpou ; kanbou] (n) { Buddh } method of contemplation [Add to Longdo]
孤愁[こしゅう, koshuu] (n) lonely contemplation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contemplation \Con`tem*pla"tion\, n. [F. contemplation, L.
   contemplatio.]
   1. The act of the mind in considering with attention;
    continued attention of the mind to a particular subject;
    meditation; musing; study.
    [1913 Webster]
 
       In contemplation of created things,
       By steps we may ascend to God.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Contemplation is keeping the idea which is brought
       into the mind for some time actually in view.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Holy meditation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To live in prayer and contemplation. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of looking forward to an event as about to happen;
    expectation; the act of intending or purposing.
    [1913 Webster]
 
       In contemplation of returning at an early date, he
       left.                 --Reid.
    [1913 Webster]
 
   {To have in contemplation}, to inted or purpose, or to have
    under consideration.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contemplation
   n 1: a long and thoughtful observation
   2: a calm, lengthy, intent consideration [syn: {contemplation},
     {reflection}, {reflexion}, {rumination}, {musing},
     {thoughtfulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top