Search result for

visitation

(32 entries)
(0.2545 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visitation-, *visitation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Visitation[N] การเฉลิมฉลองการมาเยี่ยมเยียนของพระมารดาแห่งพระเยซู
visitation[N] การเยี่ยม, See also: การเยี่ยมเยียน, การออกตรวจ, การสำรวจ
visitational[ADJ] เกี่ยวกับการฉลองการมาเยี่ยมเยียนของพระมารดาแห่งพระเยซู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visitation(วิซิทเท'เชิน) n. การเยี่ยม,การเยียน,การออกตรวจ,การสำรวจ,การให้ความช่วยเหลือหรือการเกิดภัยพิบัติของโรค,การปรากฎตัวของภูติผีปีศาจ., Syn. visit

English-Thai: Nontri Dictionary
visitation(n) การเยี่ยม,การตรวจค้น,การออกตรวจ,การสำรวจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
visitation๑. การเข้าไปตรวจสอบ (ก. ทั่วไป)๒. การเยี่ยมเยียน (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visitation rightสิทธิที่จะเข้าไปตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was his court-ordered night of visitation.เป็นคำสั่งศาลให้เยี่ยมได้ตอนกลางคืนค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
She came to see him in visitation, isn't that right?เธอมาเจอเขาในการเยี่ยมนักโทษ ใช่ไหม ? Boxed In (2008)
Look, she has constitutional right to reasonable visitation.เธอมีสิทธิตามกฏหมายให้เข้าเยี่ยม Prison Break: The Final Break (2009)
We've got no visitations, no phone calls.บอกยังไงล่ะ เราก็รู้ว่าไม่มีการเยี่ยม ไม่มีการโทร Prison Break: The Final Break (2009)
They're ordering the warden to allow supervised visitations.เขามีคำสั่งให้ผอ.เรือนจำอนุญาตคุณให้เข้าเยี่ยมได้ Prison Break: The Final Break (2009)
I have visitation every 2 weeks.ผมไปหาเธอได้ทุกๆสองอาทิตย์ Bloodline (2009)
- alimony. visitation.-ค่าเลี้ยงดู ไปหาได้ Dex Takes a Holiday (2009)
He had to agree to get on meds just to get visitation rights. What about your son?เขาต้องยอมเข้ารับการรักษา เพื่อได้สิทธิขอเยี่ยม Hostile Takeover (2009)
Ursula-- she was convinced that if she could find proof of alien visitation, it would make her rich.เออซูล่า เธอแน่ใจว่า ถ้าเธอหาข้อพิสูจน์ ได้ว่า เอเลี่ยนเดินทางมาเยือนโลกได้ มันจะทำให้เธอรวย The X in the File (2010)
But he's got no visitation rights, so we gotta use Otto to reach out to him.แต่เขาไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจสอบ ดังนั้นเราจะต้องใช้อ๊อตโต้ให้ติดต่อไปยังเขา June Wedding (2010)
I get weekly visitations.ฉันจะได้สิทธิให้เยี่ยมนักโทษได้ทุกอาทิตย์ Turning and Turning (2010)
Visitation?มาเยี่ยมงั้นเหรอ The Push (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
VISITATION    V IH2 Z AH0 T EY1 SH AH0 N
VISITATIONS    V IH2 Z AH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visitation    (n) (v i2 z i t ei1 sh @ n)
visitations    (n) (v i2 z i t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besuch {m} | Besuche {pl}visitation | visitations [Add to Longdo]
Heimsuchung {f} | Heimsuchungen {pl}visitation | visitations [Add to Longdo]
Visitation {f}visitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家庭訪問[かていほうもん, kateihoumon] (n) home visitation (esp. a teacher visiting a student's home); home visit; house call [Add to Longdo]
襲来[しゅうらい, shuurai] (n,vs) invasion; raid; attack; visitation (of a calamity) [Add to Longdo]
相互訪問[そうごほうもん, sougohoumon] (n) mutual visitation; reciprocal visits [Add to Longdo]
歴訪[れきほう, rekihou] (n,vs) round of calls; tour of visitation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visitation \Vis`it*a"tion\, n. [L. visitatio: cf. F.
   visitation.]
   1. The act of visiting, or the state of being visited; access
    for inspection or examination.
    [1913 Webster]
 
       Nothing but peace and gentle visitation. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: The act of a superior or superintending
    officer who, in the discharge of his office, visits a
    corporation, college, etc., to examine into the manner in
    which it is conducted, and see that its laws and
    regulations are duly observed and executed; as, the
    visitation of a diocese by a bishop.
    [1913 Webster]
 
   3. The object of a visit. [Obs.] "O flowers, . . . my early
    visitation and my last." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Internat. Law) The act of a naval commander who visits,
    or enters on board, a vessel belonging to another nation,
    for the purpose of ascertaining her character and object,
    but without claiming or exercising a right of searching
    the vessel. It is, however, usually coupled with the right
    of search (see under {Search}), visitation being used for
    the purpose of search.
    [1913 Webster]
 
   5. Special dispensation; communication of divine favor and
    goodness, or, more usually, of divine wrath and vengeance;
    retributive calamity; retribution; judgment.
    [1913 Webster]
 
       What will ye do in the day of visitation? --Isa. x.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   6. (Eccl.) A festival in honor of the visit of the Virgin
    Mary to Elisabeth, mother of John the Baptist, celebrated
    on the second of July.
    [1913 Webster]
 
   {The Order of the Visitation of Our Lady} (R. C. Ch.), a
    religious community of nuns, founded at Annecy, in Savoy,
    in 1610, and in 1808 established in the United States. In
    America these nuns are devoted to the education of girls.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 visitation
   n 1: an annoying or frustrating or catastrophic event; "his
      mother-in-law's visits were a great trial for him"; "life
      is full of tribulations"; "a visitation of the plague"
      [syn: {trial}, {tribulation}, {visitation}]
   2: any disaster or catastrophe; "a visitation of the plague"
   3: an official visit for inspection or supervision; "the
     commissioner made visitations to all the precinct stations";
     "the recent visitation of the bishop to his diocese"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top