ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overmuch

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overmuch-, *overmuch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overmuch[ADV] มากเกินไป, Syn. too much
overmuch[ADJ] มากเกินไป, Syn. too much

English-Thai: Nontri Dictionary
overmuch(adv) มากเกินไป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overmuch    (j) ˌouvəmˈʌtʃ (ou2 v @ m uh1 ch)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overmuch \O"ver*much"\, a.
   Too much. -- adv. In too great a degree; too much. -- n. An
   excess; a surplus.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overmuch
   adv 1: more than necessary; "she eats too much"; "let's not
       blame them overmuch" [syn: {overmuch}, {too much}]
   adj 1: very great in quantity; overabundant; "showed overmuch
       affection"
   n 1: a quantity that is more than what is appropriate; "four-
      year-olds have an overabundance of energy"; "we received an
      inundation of email" [syn: {overabundance}, {overmuch},
      {overmuchness}, {superabundance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top