ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

division

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -division-, *division*
Possible hiragana form: ぢう゛ぃしおん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
division(n) กองทหาร, See also: หน่วยทหาร, Syn. corps, unit
division(n) การแบ่ง, See also: การแบ่งสันปันส่วน, การจัดสรร, Syn. separation, breakup, dividing, Ant. union, fusion
division(n) การหาร, Syn. separation
division(n) ความแตกต่าง, See also: การแตกแยก, ความไม่ลงรอยกัน, Syn. separation
division(n) แผนก, See also: กอง, Syn. group, branch subdivision, section
divisional(adj) ซึ่งแบ่งแยก, See also: ที่หารออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก, การแบ่งสรร, การปันส่วน, ความแตกแยก, สิ่งที่แบ่งแยก, เส้นแบ่งเขต, การหาร, แผนก, ฝ่าย, ส่วน, หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation, part, section, discord
division signn. เครื่องหมายหาร
air divisionหน่วยหนึ่งของกองทัพอากาศ
subdivision(ซับดิวิ'เชิน) n. การแบ่งย่อย, การแบ่งอีก, ส่วนแบ่งย่อย, ส่วนแบ่งละเอียด, ข้อปลีกย่อย, การปลีกตัวออกไป, ที่ดินจัดสรรขนาดย่อย, See also: subdivisional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
division(n) การหาร, การแบ่ง, การแบ่งแยก, การปันส่วน, ฝ่าย, แผนก, หน่วย
subdivision(n) ภาคย่อย, การแบ่งย่อย, ข้อปลีกย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
division๑. กอง (หน่วยงาน)๒. กองพล๓. การแบ่งพวก (ลงคะแนนเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
divisionหมวด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
division๑. กอง, กองพล (ทหาร) (ก. ปกครอง)๒. การแบ่งพวก (ลงคะแนนเสียง) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divisionการหาร, การแบ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
division algorithmขั้นตอนวิธีการหาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
division of powersการแบ่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
division ringริงการหาร [ มีความหมายเหมือนกับ skew field ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
division, personnelกองการเจ้าหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
divisionismวิภาคนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
division boxdivision box, อาคารแบ่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mobilize every division of the army and air force.ระดมพล ทั้งทัพบก ทัพอากาศ The Great Dictator (1940)
Now passing, Hynkel's flying division number 34.เครื่องบินรบเฮนเคิล จำนวน 34 ลำ The Great Dictator (1940)
The divisions in Bombay and Delhi can hardly keep the peace now.ทุกฝ่ายในบอมเบย์และเดลฮี ควบคุมความสงบไม่ได้ Gandhi (1982)
At that time a whole German division was taken prisoner.ในขณะนั้นฝ่ายเยอรมันทั้งหมด ถูกจับเข้าคุก Idemo dalje (1982)
you gentlemen relax. the tribe's raiding a Soviet tank division tomorrow.กองพันรถถังโซเวียต จะเข้าโจมตีวันพรุ่งนี้ Spies Like Us (1985)
Yeah, fuckin' sit in a room and do long division for the next 50 years.ใช่ จะให้ชั้นนั่งอยู่ในห้องแล้ว ให้ชั้นคิดเลขในอีก 50 ปี Good Will Hunting (1997)
Well, due to habeas corpus... you and Miss Bonifante had a common law marriage... which heretofore entitles her... to what is legally referred to... as equitable division of the assets.เอาล่ะ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการถือครองสินทรัพย์ ของคุณกับคุณโบนิฟานเต้ มีเรื่องการสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง which heretofore entitles her... Legally Blonde (2001)
Runs the genetics and viral research division of Umbrella Corporation.เป็นผู้ควบคุณ ศูนย์การวิจัย พันธุกรรมและไวรัส ของบริษัทอัมเบลล่า Resident Evil: Apocalypse (2004)
There's a Japanese convoy traveling north, division strength.มีกองกำลังญี่ปุ่นเคลื่อนที่ไปทางเหนือ.. The Great Raid (2005)
In college, we'd start every season against Appalachian State or some slack Division ll team.ใช่ ทุกต้นฤดูกาลเราจะ แข่งกับทีมอัพพาลาเชียน หรือทีมบ๊วยๆในดิวิชั่น2 เตะเคาะสนิม The Longest Yard (2005)
Kitazawa East Station, public safety division officer.สถานี คิตะซาวะ ตะวันออก, \แผนก รักษาความปลอดภัย อิชิมอนจิ โนโซมิ อายุ 23 ปี พนักงานรักษาความปลอดภัย Episode #1.1 (2006)
Ichimonji Nozomi 23 years old Public safety division officerฉันชื่อ อิชิมอนจิ โนโซมิ Episode #1.1 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
divisionExcitement over the new product spread quickly throughout the division.
divisionI am working in the Overseas Operations Division.
divisionI had the pleasure of learning that you recently became the manager of the production division.
divisionIn either case, the division is real and useful; but it can also be misleading.
divisionPrefectures are governmental divisions of France and Japan.
divisionThe division of Germany was considered an accomplished fact until 1990.
divisionThe division of the property was a bone of contention between the brothers.
divisionThe division picnic is this Saturday at the park.
divisionWhoever the representative is from their division, treat him well.
divisionYour division was highly praised for fighting well in the midst of a hopeless conflict.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วย(n) division, See also: unit, group, department, Syn. กลุ่ม, คณะ, Example: หน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐถูกทหารอิรักยิงและจับไปจำนวนหนึ่ง, Thai Definition: จำนวนหรือหมู่ที่นับเป็นหนึ่ง, ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า มักสามารถอยู่ได้โดยลำพัง
เภท(n) division, See also: allocation, apportionment, separation, split, Syn. การแบ่ง, การแยก, การแตกออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แผนก(clas) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: ลองนับดูว่าบริษัทเรามีกี่แผนก แล้วก็จดบันทึกไว้
แผนก(n) division, See also: subdivision, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนราชการที่แยกจากกอง
แผนก(n) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: แผนกส่วนใหญ่ของเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายในตอนนี้, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนย่อยของส่วนใหญ่
แพนก(n) section, See also: division, department, Syn. แผนก, ฝ่าย, Thai Definition: แผนก, Notes: (โบราณ)
วิภาค(n) division, See also: distinction, classification, partition, separation, Syn. การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การแตกร้าว(n) split, See also: division, disunion, break, separation, Syn. การแบ่งแยก, การแตกหัก, การแตกกัน, การขัดแย้งกัน, การบาดหมางกัน, , Ant. การสามัคคี, Example: การแตกร้าวในหมู่นักการเมืองมาจากความไม่สามัคคีทางความคิดของสมาชิกพรรค, Thai Definition: บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้
กอง(clas) division, See also: part, group, Syn. แผนก, เหล่า, Example: กองทัพส่งทหาร 2 กองไปประจำที่ชายแดน
กอง(n) division, See also: office, bureau, Example: ม็อบคนพิการกำลังชุมนุมกันที่หน้ากองสลาก, Count Unit: กอง, Thai Definition: หน่วยงานของทางราชการที่มีฐานะต่ำกว่ากรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้น[ban] (n) EN: section ; part ; portion ; division  FR: section [ f ] ; portion [ f ]
ฝ่าย[fāi] (n) EN: department ; service  FR: division [ f ]
การแบ่ง[kān baeng] (n) EN: division ; distribution   FR: distribution [ f ] ; partage [ m ]
การแบ่งมรดก[kān baeng møradok] (n, exp) EN: division of an estate
การแบ่งงานกันทำ[kān baeng ngān kan tham] (n, exp) EN: horizontal division of labour
การแบ่งแรงงาน[kān baeng raēng-ngān] (n, exp) EN: division of labour = division of labor (Am.)
การหาร[kānhān] (n) EN: division  FR: division [ f ]
การจำแนก[kān jamnaēk] (n) EN: classification ; categorization  FR: classification [ f ] ; classement [ m ] ; catégorisation [ f ] ; distribution [ f ] ; séparation [ f ] ; division [ f ]
การกระจายความมั่งคั่ง[kān krajāi khwām mangkhang] (n, exp) EN: division of wealth ; distribution of wealth  FR: répartition de la richesse [ f ]
เขต[khēt] (n) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency  FR: circonscription de Bangkok [ f ] ; division administrative de Bangkok [ m ] ; arrondissement de Bangkok [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIVISION
DIVISIONS
DIVISION'S
DIVISIONAL
DIVISIONS'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
division
divisions
divisional

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
九州[Jiǔ zhōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄡ,  ] division of China during earliest dynasties; fig. ancient China; Kyūshū, southernmost of Japan's four major islands #21,810 [Add to Longdo]
等分[děng fēn, ㄉㄥˇ ㄈㄣ,  ] division into equal parts; equipartition #52,645 [Add to Longdo]
除法[chú fǎ, ㄔㄨˊ ㄈㄚˇ,  ] division (math.) #62,241 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsteilung { f } | Arbeitsteilungen { pl }division of labour | divisions of labour [Add to Longdo]
Division { f }; Teilen { n } [ math. ] | Division durch Nulldivision | division by zero [Add to Longdo]
Divisionszeichen { n }division sign [Add to Longdo]
Strichskala { f }division scale [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[べ, be] (n, n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) #104 [Add to Longdo]
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
分割[ぶんかつ, bunkatsu] (n, vs) partition; division; separation; segmenting; splitting; (P) #968 [Add to Longdo]
部門[ぶもん, bumon] (n, adj-no) division (of a larger group); branch; field; class (subclass); group; category; department; (P) #1,111 [Add to Longdo]
[かど(P);もん(P), kado (P); mon (P)] (n, n-suf) (1) gate; (2) (もん only) branch of learning based on the teachings of a single master; (3) (もん only) (biological) division; (ctr) (4) (もん only) counter for cannons; (P) #1,127 [Add to Longdo]
分野[ぶんや, bunya] (n) field; sphere; realm; division; branch; (P) #1,231 [Add to Longdo]
[か, ka] (n, n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P) #1,240 [Add to Longdo]
都道府県[とどうふけん, todoufuken] (n) administrative divisions of Japan #1,381 [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] (n, vs, adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) #1,551 [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n, vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) #1,756 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
時分割型マルチプレクサ[じぶんかつマルチプレクサ, jibunkatsu maruchipurekusa] time division multiplexer [Add to Longdo]
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA [Add to Longdo]
時分割多重[じぶんかつたじゅう, jibunkatsutajuu] Time Division Multiplexing, TDM [Add to Longdo]
時分割多重化[じぶんかつたじゅうか, jibunkatsutajuuka] time division multiplexing (TDM) [Add to Longdo]
時分割多重装置[じぶんかつたじゅうそうち, jibunkatsutajuusouchi] Time Division Multiplexer [Add to Longdo]
主配線盤[しゅはいせんばん, shuhaisenban] MDF, Main Division Frame [Add to Longdo]
手続き部の終わり[てつづきぶのおわり, tetsudukibunoowari] end of procedure division [Add to Longdo]
周波数分割マルチプレクサ[しゅうはすうぶんわりマルチプレクサ, shuuhasuubunwari maruchipurekusa] Frequency-Division Multiplexer, FDM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
師団[しだん, shidan] Division [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compound \Com"pound\, a. [OE. compouned, p. p. of compounen. See
   {Compound}, v. t.]
   Composed of two or more elements, ingredients, parts;
   produced by the union of several ingredients, parts, or
   things; composite; as, a compound word.
   [1913 Webster]
 
      Compound substances are made up of two or more simple
      substances.               --I. Watts.
   [1913 Webster]
 
   {Compound addition}, {subtraction}, {multiplication},
   {division} (Arith.), the addition, subtraction, etc., of
    compound numbers.
 
   {Compound crystal} (Crystallog.), a twin crystal, or one
    seeming to be made up of two or more crystals combined
    according to regular laws of composition.
 
   {Compound engine} (Mech.), a form of steam engine in which
    the steam that has been used in a high-pressure cylinder
    is made to do further service in a larger low-pressure
    cylinder, sometimes in several larger cylinders,
    successively.
 
   {Compound ether}. (Chem.) See under {Ether}.
 
   {Compound flower} (Bot.), a flower head resembling a single
    flower, but really composed of several florets inclosed in
    a common calyxlike involucre, as the sunflower or
    dandelion.
 
   {Compound fraction}. (Math.) See {Fraction}.
 
   {Compound fracture}. See {Fracture}.
 
   {Compound householder}, a householder who compounds or
    arranges with his landlord that his rates shall be
    included in his rents. [Eng.]
 
   {Compound interest}. See {Interest}.
 
   {Compound larceny}. (Law) See {Larceny}.
 
   {Compound leaf} (Bot.), a leaf having two or more separate
    blades or leaflets on a common leafstalk.
 
   {Compound microscope}. See {Microscope}.
 
   {Compound motion}. See {Motion}.
 
   {Compound number} (Math.), one constructed according to a
    varying scale of denomination; as, 3 cwt., 1 qr., 5 lb.;
    -- called also {denominate number}.
 
   {Compound pier} (Arch.), a clustered column.
 
   {Compound quantity} (Alg.), a quantity composed of two or
    more simple quantities or terms, connected by the sign +
    (plus) or - (minus). Thus, a + b - c, and bb - b, are
    compound quantities.
 
   {Compound radical}. (Chem.) See {Radical}.
 
   {Compound ratio} (Math.), the product of two or more ratios;
    thus ab:cd is a ratio compounded of the simple ratios a:c
    and b:d.
 
   {Compound rest} (Mech.), the tool carriage of an engine
    lathe.
 
   {Compound screw} (Mech.), a screw having on the same axis two
    or more screws with different pitch (a differential
    screw), or running in different directions (a right and
    left screw).
 
   {Compound time} (Mus.), that in which two or more simple
    measures are combined in one; as, 6-8 time is the joining
    of two measures of 3-8 time.
 
   {Compound word}, a word composed of two or more words;
    specifically, two or more words joined together by a
    hyphen.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Division \Di*vi"sion\, n. [F. division, L. divisio, from
   dividere. See {Divide}.]
   1. The act or process of diving anything into parts, or the
    state of being so divided; separation.
    [1913 Webster]
 
       I was overlooked in the division of the spoil.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   2. That which divides or keeps apart; a partition.
    [1913 Webster]
 
   3. The portion separated by the divining of a mass or body; a
    distinct segment or section.
    [1913 Webster]
 
       Communities and divisions of men.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Disunion; difference in opinion or feeling; discord;
    variance; alienation.
    [1913 Webster]
 
       There was a division among the people. --John vii.
                          43.
    [1913 Webster]
 
   5. Difference of condition; state of distinction;
    distinction; contrast. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I will put a division between my people and thy
       people.                --Ex. viii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   6. Separation of the members of a deliberative body, esp. of
    the Houses of Parliament, to ascertain the vote.
    [1913 Webster]
 
       The motion passed without a division. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. (Math.) The process of finding how many times one number
    or quantity is contained in another; the reverse of
    multiplication; also, the rule by which the operation is
    performed.
    [1913 Webster]
 
   8. (Logic) The separation of a genus into its constituent
    species.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mil.)
    (a) Two or more brigades under the command of a general
      officer.
    (b) Two companies of infantry maneuvering as one
      subdivision of a battalion.
    (c) One of the larger districts into which a country is
      divided for administering military affairs.
      [1913 Webster]
 
   10. (Naut.) One of the groups into which a fleet is divided.
     [1913 Webster]
 
   11. (Mus.) A course of notes so running into each other as to
     form one series or chain, to be sung in one breath to one
     syllable.
     [1913 Webster]
 
   12. (Rhet.) The distribution of a discourse into parts; a
     part so distinguished.
     [1913 Webster]
 
   13. (Biol.) A grade or rank in classification; a portion of a
     tribe or of a class; or, in some recent authorities,
     equivalent to a subkingdom.
     [1913 Webster]
 
   {Cell division} (Biol.), a method of cell increase, in which
    new cells are formed by the division of the parent cell.
    In this process, the cell nucleus undergoes peculiar
    differentiations and changes, as shown in the figure (see
    also {Karyokinesis}). At the same time the protoplasm of
    the cell becomes gradually constricted by a furrow
    transverse to the long axis of the nuclear spindle,
    followed, on the completion of the division of the
    nucleus, by a separation of the cell contents into two
    masses, called the daughter cells.
 
   {Long division} (Math.), the process of division when the
    operations are mostly written down.
 
   {Short division} (Math.), the process of division when the
    operations are mentally performed and only the results
    written down; -- used principally when the divisor is not
    greater than ten or twelve.
 
   Syn: compartment; section; share; allotment; distribution;
     separation; partition; disjunction; disconnection;
     difference; variance; discord; disunion.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 division
   n 1: an army unit large enough to sustain combat; "two infantry
      divisions were held in reserve"
   2: one of the portions into which something is regarded as
     divided and which together constitute a whole; "the written
     part of the exam"; "the finance section of the company"; "the
     BBC's engineering division" [syn: {part}, {section},
     {division}]
   3: the act or process of dividing
   4: an administrative unit in government or business
   5: discord that splits a group [syn: {division}, {variance}]
   6: a league ranked by quality; "he played baseball in class D
     for two years"; "Princeton is in the NCAA Division 1-AA"
     [syn: {class}, {division}]
   7: (biology) a group of organisms forming a subdivision of a
     larger category
   8: (botany) taxonomic unit of plants corresponding to a phylum
   9: a unit of the United States Air Force usually comprising two
     or more wings [syn: {division}, {air division}]
   10: a group of ships of similar type [syn: {division}, {naval
     division}]
   11: an arithmetic operation that is the inverse of
     multiplication; the quotient of two numbers is computed
   12: the act of dividing or partitioning; separation by the
     creation of a boundary that divides or keeps apart [syn:
     {division}, {partition}, {partitioning}, {segmentation},
     {sectionalization}, {sectionalisation}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Division /diːviːziːoːn/ 
  division

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top