Search result for

article

(113 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -article-, *article*
English-Thai: Longdo Dictionary
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
article[N] ข้อย่อย, See also: ข้อ, มาตรา, อนุมาตรา, Syn. section, portion
article[N] คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ
article[VT] ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลงกัน, ผูกมัดด้วยข้อตกลง
article[N] บทความ, Syn. essay, editorial, item
article[N] สิ่งของ, See also: เครื่องใช้, ของ, สิ่ง, พัสดุ, วัสดุ, วัตถุ, ผลิตภัณฑ์, ข้าวของ, Syn. item, object, substance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
antiparticle(แอน' ทีพาทิเคิล) n. อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อีเล็คตรอน และโปซิตรอน (as an electron and a positron)
city articlen. ข่าวธุรกิจการค้าในหน้าหนังสือพิมพ์
indefinite articleคำนำหน้านามที่ไม่กำหนดแน่ชัด ได้แก่ a, an
particle(พาร์'ทิเคิล) n. อนุภาค,ส่วนที่น้อยที่สุด,ปริมาณที่น้อยที่สุด,ธุลี,ผลคุลี,อณู,คำศัพท์เล็กน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
article(n) บทความ,สิ่งของ,คำนำหน้านาม
particle(n) อนุภาค,ธุลี,ผงคลี,อณู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
articleข้อ, มาตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
article๑. ข้อต่อ๒. ท่อน (ผล) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
articleบทความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
article๑. มาตรา (ในกฎหมาย), ข้อ๒. ข้อบังคับ, กฎ๓. บท๔. บทความ, ข้อความ๕. ของ, สิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of agreementข้อความในข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of associationข้อบังคับของบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of incorporationข้อบังคับในการก่อตั้งและดำเนินงานของบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of the peaceคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองความปลอดภัย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of warบทบัญญัติว่าด้วยระเบียบวินัยกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articles of warกฎว่าด้วยยุทธวินัย (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articlesบทความ [การแพทย์]
Articles of associationข้อบังคับของบริษัท [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
articles of association (n ) ข้อบังคับบริษัท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Always forget to use the right article when lying.จำไว้ว่าต้องใช้ article \ ให้ถูกต้องเวลาโกหก Adverse Events (2008)
- We saw your article. -เราเห็นเรื่องของคุณ Shutter (2008)
Newspaper articles, television interviews, and the story of the village.ข่าวในหนังสือพิมพ์, สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์, และเรื่องราวของหมู่บ้าน. Episode #1.8 (2008)
Hyung, let's not talk about this news article...พี่, อย่าคุยกันเรื่องข่าวนั้นเลย... Episode #1.9 (2008)
Oh, don't tell me, it's another article about Deepak Chopra being number one and me being number two?โอ้ะ อย่าบอกนะว่า มีบทความใหม่เรื่อง\ ดีพาค โชปราเป็นเบอร์หนึ่ง และฉันเป็นเบอร์สองอีกแล้ว The Love Guru (2008)
- I like this article. I'm almost done with yours.-ผมชอบหัวข้อนี้ ผมใกล้จะอ่านงานคุณจบละ Marley & Me (2008)
- I'm not. - I feel it every day that you read Sebastian's articles.-ฉันรู้สึกอยู่ทุกวัน ว่าคุณแอบอ่านงานของเซบาสเตียน Marley & Me (2008)
well, that's strange, because I have here a newspaper article with a photo of you at the train station, welcoming home your son;นั่นแปลกนะครับ เพราะว่าผมมีบทความจากหนังสือพิมพ์อันนี้ มีรูปคุณที่สถานีรถไฟ ต้อนรับลูกชายกลับบ้าน Changeling (2008)
These are bridal magazines from... 18 different countries... each with a feature article on... the duties of being the Maid of Honor.นี่เป็นหนังสือสำหรับ เจ้าสาว มาจาก 18 ประเทศ แต่ละเล่มมี เรื่องเด่น การปฏิบัติหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาว Made of Honor (2008)
Look, I don't know if you guys have heard about this article in The New York Times about honeybees vanishing?ฟังนะ ครูไม่รู้ว่าพวกเธอเคยได้ยินบทความนี้รึเปล่า ใน The New York Times เกี่ยวกับผึ้งที่หายไป The Happening (2008)
But I read this article about the coast of Australia.แต่ฉันอ่านบทความเกี่ยวกับชายฝั่งของออสเตรเลีย The Happening (2008)
You know I read, I read this articleรู้ไหม ผมอ่านบทความนึง Safe and Sound (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
articleA coat is an article of clothing.
articleAn article about our school appeared in the newspaper.
articleAn article on Japan.
articleAnother spam article hoping for click-throughs?
articleArticle 6. The president shall preside at all meetings.
articleArticles bought here will be delivered free of charge.
articleBetween ourselves, this article is selling slowly.
articleCheck up on the accuracy of this article.
articleDo you have any tax-free articles?
articleExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
articleHave you read the article about Asia in Time?
articleHave you read the leading article in today's paper?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอลัมน์[N] column, See also: article, story, introduction, Syn. บทความ, เรื่อง, Example: ข้าพเจ้าพบชื่อเขาในคอลัมน์ซุบซิบของหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจฉบับหนึ่ง, Count unit: คอลัมน์, Notes: (อังกฤษ)
สิ่ง[N] thing, See also: article, matter, Syn. ของ, สิ่งของ, Example: ในภาคใต้นี้เงินมีส่วนสำคัญเพราะข้าวปลาอาหารเป็นสิ่งที่ต้องซื้อหาทั้งสิ้นไม่สามารถปลูกได้พอกินเช่นภาคอื่นๆ, Count unit: อย่าง, อัน
สิ่งของ[N] thing, See also: article, matter, Syn. วัตถุ, Example: กรมประชาสงเคราะห์รับบริจาคหนังสือ สิ่งของ ให้เด็กนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน, Count unit: ชิ้น, อัน
เครื่อง[N] thing, See also: article, matter, Syn. สิ่ง, สิ่งของ
พัสดุ[N] article, See also: inventory, things, supplies, goods, objects, Example: งานพัสดุรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุของสำนักงาน, Count unit: ชิ้น, ประเภท, Thai definition: สิ่งของเครื่องใช้
ความเรียง[N] essay, See also: article, composition, Syn. เรียงความ, Example: นักศึกษาเขียนความเรียงเพื่อส่งเข้าประกวด, Count unit: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุภาค[n.] (anuphāk) EN: particle   FR: particule [f]
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson   FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthikān) EN: leading article ; leader ; editorial   FR: éditorial [m]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation   FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point   FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
จ๊ะ[X] (ja) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command]   FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
คะ[X] (kha) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
ขร๊ะ[X] (kha) EN: [particle used by a woman after a vocative]   FR: oui; [formule de politesse en fin de phrase]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTICLE    AA1 R T AH0 K AH0 L
ARTICLES    AA1 R T AH0 K AH0 L Z
ARTICLE'S    AA1 R T IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
article    (v) (aa1 t i k l)
articled    (v) (aa1 t i k l d)
articles    (v) (aa1 t i k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artikel {m} | Artikel {pl}article | articles [Add to Longdo]
Artikelart {f}article type [Add to Longdo]
Artikelbezeichnung {f}article description [Add to Longdo]
Artikelcharakter {m}article character [Add to Longdo]
Artikelgruppe {f}article group [Add to Longdo]
Artikelkatalog {m}article catalog [Add to Longdo]
Artikelkonto {n}article account [Add to Longdo]
Artikelkontodatei {f} [comp.]article history file [Add to Longdo]
Artikelkontonummer {f}article account number [Add to Longdo]
Artikelnummerkriterium {n}article number criterion [Add to Longdo]
Artikelsperre {f}article immobilisation [Add to Longdo]
Artikelstammdatei {f} [comp.]article master file [Add to Longdo]
Artikelstammdaten {pl} [comp.]article master data [Add to Longdo]
Artikelstammerweiterung {f}article master extension [Add to Longdo]
Artikelstammfeld {n}article master field [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes) [Add to Longdo]
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb [Add to Longdo]
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撰文[zhuàn wén, ㄓㄨㄢˋ ㄨㄣˊ, ] article (in publication) [Add to Longdo]
文章[wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ, ] article; essay [Add to Longdo]
日用品[rì yòng pǐn, ㄖˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for daily use [Add to Longdo]
物品[wù pǐn, ˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles; goods; materials [Add to Longdo]
用品[yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for use; products; goods [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニュース記事[ニュースきじ, nyu-su kiji] news article [Add to Longdo]
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
雑誌記事[ざっしきじ, zasshikiji] journal article, magazine article [Add to Longdo]
論文[ろんぶん, ronbun] article [Add to Longdo]
アーティクル[あーていくる, a-teikuru] article [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Article \Ar"ti*cle\, n. [F., fr. L. articulus, dim. of artus
   joint, akin to Gr. ?, fr. a root ar to join, fit. See {Art},
   n.]
   1. A distinct portion of an instrument, discourse, literary
    work, or any other writing, consisting of two or more
    particulars, or treating of various topics; as, an article
    in the Constitution. Hence: A clause in a contract, system
    of regulations, treaty, or the like; a term, condition, or
    stipulation in a contract; a concise statement; as,
    articles of agreement.
    [1913 Webster]
 
   2. A literary composition, forming an independent portion of
    a magazine, newspaper, or cyclopedia.
    [1913 Webster]
 
   3. Subject; matter; concern; distinct. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A very great revolution that happened in this
       article of good breeding.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
       This last article will hardly be believed. --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   4. A distinct part. "Upon each article of human duty."
    --Paley. "Each article of time." --Habington.
    [1913 Webster]
 
       The articles which compose the blood. --E. Darwin.
    [1913 Webster]
 
   5. A particular one of various things; as, an article of
    merchandise; salt is a necessary article.
    [1913 Webster]
 
       They would fight not for articles of faith, but for
       articles of food.           --Landor.
    [1913 Webster]
 
   6. Precise point of time; moment. [Obs. or Archaic]
    [1913 Webster]
 
       This fatal news coming to Hick's Hall upon the
       article of my Lord Russell's trial, was said to have
       had no little influence on the jury and all the
       bench to his prejudice.        --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   7. (Gram.) One of the three words, a, an, the, used before
    nouns to limit or define their application. A (or an) is
    called the indefinite article, the the definite article.
    [1913 Webster]
 
   8. (Zool.) One of the segments of an articulated appendage.
    [1913 Webster]
 
   {Articles of Confederation}, the compact which was first made
    by the original thirteen States of the United States. They
    were adopted March 1, 1781, and remained the supreme law
    until March, 1789.
 
   {Articles of impeachment}, an instrument which, in cases of
    impeachment, performs the same office which an indictment
    does in a common criminal case.
 
   {Articles of war}, rules and regulations, fixed by law, for
    the better government of the army.
 
   {In the article of death} [L. in articulo mortis], at the
    moment of death; in the dying struggle.
 
   {Lords of the articles} (Scot. Hist.), a standing committee
    of the Scottish Parliament to whom was intrusted the
    drafting and preparation of the acts, or bills for laws.
    
 
   {The Thirty-nine Articles}, statements (thirty-nine in
    number) of the tenets held by the Church of England.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Article \Ar"ti*cle\, v. i.
   To agree by articles; to stipulate; to bargain; to covenant.
   [R.]
   [1913 Webster]
 
      Then he articled with her that he should go away when
      he pleased.               --Selden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Article \Ar"ti*cle\, v. t. [imp. & p. p. {Articled}; p. pr. &
   vb. n. {Articling}.] [Cf. F. articuler, fr. L. articulare.
   See {Article}, n., {Articulate}.]
   1. To formulate in articles; to set forth in distinct
    particulars.
    [1913 Webster]
 
       If all his errors and follies were articled against
       him, the man would seem vicious and miserable.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To accuse or charge by an exhibition of articles.
    [1913 Webster]
 
       He shall be articled against in the high court of
       admiralty.              --Stat. 33
                          Geo. III.
    [1913 Webster]
 
   3. To bind by articles of covenant or stipulation; as, to
    article an apprentice to a mechanic.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 article
   n 1: nonfictional prose forming an independent part of a
      publication
   2: one of a class of artifacts; "an article of clothing"
   3: a separate section of a legal document (as a statute or
     contract or will) [syn: {article}, {clause}]
   4: (grammar) a determiner that may indicate the specificity of
     reference of a noun phrase
   v 1: bind by a contract; especially for a training period

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 article [artikl]
   article; commodity
   article
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top