ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

article

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -article-, *article*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
article(n) ข้อย่อย, See also: ข้อ, มาตรา, อนุมาตรา, Syn. section, portion
article(n) คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ
article(vt) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลงกัน, ผูกมัดด้วยข้อตกลง
article(n) บทความ, Syn. essay, editorial, item
article(n) สิ่งของ, See also: เครื่องใช้, ของ, สิ่ง, พัสดุ, วัสดุ, วัตถุ, ผลิตภัณฑ์, ข้าวของ, Syn. item, object, substance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ, ชิ้น, สินค้า, บทความ, มาตรา, ข้อ, ข้อบังคับ, รายการ, คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา, ฟ้อง, ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece, essay
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
antiparticle(แอน' ทีพาทิเคิล) n. อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อีเล็คตรอน และโปซิตรอน (as an electron and a positron)
city articlen. ข่าวธุรกิจการค้าในหน้าหนังสือพิมพ์
indefinite articleคำนำหน้านามที่ไม่กำหนดแน่ชัด ได้แก่ a, an
particle(พาร์'ทิเคิล) n. อนุภาค, ส่วนที่น้อยที่สุด, ปริมาณที่น้อยที่สุด, ธุลี, ผลคุลี, อณู, คำศัพท์เล็กน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
article(n) บทความ, สิ่งของ, คำนำหน้านาม
particle(n) อนุภาค, ธุลี, ผงคลี, อณู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
articleข้อ, มาตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
article๑. ข้อต่อ๒. ท่อน (ผล) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
articleบทความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
article๑. มาตรา (ในกฎหมาย), ข้อ๒. ข้อบังคับ, กฎ๓. บท๔. บทความ, ข้อความ๕. ของ, สิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of agreementข้อความในข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of associationข้อบังคับของบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of incorporationข้อบังคับในการก่อตั้งและดำเนินงานของบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of the peaceคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองความปลอดภัย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of warบทบัญญัติว่าด้วยระเบียบวินัยกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articles of warกฎว่าด้วยยุทธวินัย (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articlesบทความ [การแพทย์]
Articles of associationข้อบังคับของบริษัท [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
articles of association(n) ข้อบังคับบริษัท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ Rebecca (1940)
But I read in an article that religion is on the upswing.แต่ผมอ่านตามคอลัมน์ "ศาสนากำลังไปได้ไกล" Oh, God! (1977)
You also said your article would draw a thousand people.และบอกว่าบทความของคุณ จะดึงคนมาเป็นพัน Gandhi (1982)
I could get articles printed in most of the papers in Delhi and Bombay.ผมเอาบทความลงในนสพ. ในเดลฮีและบอมเบย์ได้ Gandhi (1982)
Adam asked me to see if you'd give us a quote for the article he's writing.อดัมขอให้ผมมาพบเผื่อคุณ จะให้คำนิยมสำหรับบทความที่เขากำลังเขียนอยู่ Basic Instinct (1992)
If he'd written that article on Cheslav, it would've ruined your career.ถ้าเขาเขียนบทความเรื่องเชสลาฟ มันจะทำลายชีวิตงานคุณได้ Basic Instinct (1992)
Why don't you tell me what you know about this article T owers was writing about you and our old friend George Cheslav.ทำไมคุณไม่บอกผมว่าคุณรู้อะไร เกี่ยวกับบทความของเขา... ...ทาวเวอร์เขียนเกี่ยวกับคุณ และเพื่อนเก่าของเรา จอร์จ เชสลาฟ Basic Instinct (1992)
How long are the schools going to be closed ? I do not know. Article 47:- ร.ร. จะปิดอีกนานมั้ย Schindler's List (1993)
Please select your preferred article of clothing.เลือกเอาแบบที่ชอบเลย Seven Years in Tibet (1997)
Listen to this. lt's an article written by an organ in the first person.พ่อไม่เคย ไปมหา'ลัย Fight Club (1999)
A certain teacher was hurt on my path to seIf-discovery, and although this article may serve as a step, it in no way makes up for what I did to him.A certain teacher was hurt on my path to seIf-discovery, and aIthough this articIe may serve as a step, it in no way makes up for what I did to him. Never Been Kissed (1999)
And so I propose this-- as an ending to this article and perhaps a beginning... to the next chapter of my Iife, And so I propose this-- as an ending to this articIe and perhaps a beginning... to the next chapter of my Iife, Never Been Kissed (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
articleA coat is an article of clothing.
articleAn article about our school appeared in the newspaper.
articleAn article on Japan.
articleAnother spam article hoping for click-throughs?
articleArticle 6. The president shall preside at all meetings.
articleArticles bought here will be delivered free of charge.
articleBetween ourselves, this article is selling slowly.
articleCheck up on the accuracy of this article.
articleDo you have any tax-free articles?
articleExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
articleHave you read the article about Asia in Time?
articleHave you read the leading article in today's paper?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอลัมน์(n) column, See also: article, story, introduction, Syn. บทความ, เรื่อง, Example: ข้าพเจ้าพบชื่อเขาในคอลัมน์ซุบซิบของหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจฉบับหนึ่ง, Count Unit: คอลัมน์, Notes: (อังกฤษ)
สิ่ง(n) thing, See also: article, matter, Syn. ของ, สิ่งของ, Example: ในภาคใต้นี้เงินมีส่วนสำคัญเพราะข้าวปลาอาหารเป็นสิ่งที่ต้องซื้อหาทั้งสิ้นไม่สามารถปลูกได้พอกินเช่นภาคอื่นๆ, Count Unit: อย่าง, อัน
สิ่งของ(n) thing, See also: article, matter, Syn. วัตถุ, Example: กรมประชาสงเคราะห์รับบริจาคหนังสือ สิ่งของ ให้เด็กนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน, Count Unit: ชิ้น, อัน
เครื่อง(n) thing, See also: article, matter, Syn. สิ่ง, สิ่งของ
พัสดุ(n) article, See also: inventory, things, supplies, goods, objects, Example: งานพัสดุรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุของสำนักงาน, Count Unit: ชิ้น, ประเภท, Thai Definition: สิ่งของเครื่องใช้
ความเรียง(n) essay, See also: article, composition, Syn. เรียงความ, Example: นักศึกษาเขียนความเรียงเพื่อส่งเข้าประกวด, Count Unit: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุภาค[anuphāk] (n) EN: particle  FR: particule [ f ]
อนุภาคนาโน[anuphāk nānō] (n) EN: nanoparticles  FR: nanoparticule [ f ] ; microparticule [ f ]
บริขาร[børikhān] (n) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest  FR: les huit objets d'un bonze
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [ m ] ; leçon [ f ] ; strophe [ f ] ; épisode [ m ] ; terme [ m ] ; clause [ f ] ; article [ m ]
บทบรรณาธิการ[botbannāthikān] (n) EN: leading article ; leader ; editorial  FR: éditorial [ m ]
บทความ[botkhwām] (n) EN: article ; paper ; dissertation  FR: article [ m ] ; texte [ m ] ; papier [ m ]
หัวข้อ[hūakhø] (n) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point  FR: sujet [ m ] ; thème [ m ] ; rubrique [ f ] ; point [ m ] ; contenu [ m ]
จ๊ะ[ja] (x) EN: would you ; [ terminal particle to soften a question or command ]  FR: [ particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive ]
คะ[kha] (x) EN: yes ; do ; would ; [ particle used by a woman after a vocative or at the end of a question ]  FR: oui ; [ formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative ]
ขร๊ะ[kha] (x) EN: [ particle used by a woman after a vocative ]  FR: oui; [ formule de politesse en fin de phrase ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
article
article
articles
articles
article's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
article
articled
articles

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文章[wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ,  ] article; essay #1,695 [Add to Longdo]
物品[wù pǐn, ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ,  ] articles; goods; materials #3,483 [Add to Longdo]
用品[yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ,  ] articles for use; products; goods #4,894 [Add to Longdo]
撰文[zhuàn wén, ㄓㄨㄢˋ ㄨㄣˊ,  ] article (in publication) #12,717 [Add to Longdo]
日用品[rì yòng pǐn, ㄖˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ,   ] articles for daily use #22,048 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artikel { m } | Artikel { pl }article | articles [Add to Longdo]
Artikelart { f }article type [Add to Longdo]
Artikelbezeichnung { f }article description [Add to Longdo]
Artikelcharakter { m }article character [Add to Longdo]
Artikelgruppe { f }article group [Add to Longdo]
Artikelkatalog { m }article catalog [Add to Longdo]
Artikelkonto { n }article account [Add to Longdo]
Artikelkontodatei { f } [ comp. ]article history file [Add to Longdo]
Artikelkontonummer { f }article account number [Add to Longdo]
Artikelnummerkriterium { n }article number criterion [Add to Longdo]
Artikelsperre { f }article immobilisation [Add to Longdo]
Artikelstammdatei { f } [ comp. ]article master file [Add to Longdo]
Artikelstammdaten { pl } [ comp. ]article master data [Add to Longdo]
Artikelstammerweiterung { f }article master extension [Add to Longdo]
Artikelstammfeld { n }article master field [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
記事[きじ, kiji] (n) article; news story; report; account; (P) #60 [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) #141 [Add to Longdo]
文章[ぶんしょう, bunshou] (n) (1) { ling } sentence; article; composition; (2) (writing) style; (P) #388 [Add to Longdo]
掲載[けいさい, keisai] (n) (1) publication (e.g. article in paper); appearance; insertion; (vs) (2) to insert (e.g. an article); to run (e.g. in a newspaper); to carry (e.g. an article); (P) #713 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) (1) article (in document); provision; (2) stripe; streak; line #754 [Add to Longdo]
とも[tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1, と・2, と・3, と・4) emphatic particle; (P) #841 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニュース記事[ニュースきじ, nyu-su kiji] news article [Add to Longdo]
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
雑誌記事[ざっしきじ, zasshikiji] journal article, magazine article [Add to Longdo]
論文[ろんぶん, ronbun] article [Add to Longdo]
アーティクル[あーていくる, a-teikuru] article [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Article \Ar"ti*cle\, n. [F., fr. L. articulus, dim. of artus
   joint, akin to Gr. ?, fr. a root ar to join, fit. See {Art},
   n.]
   1. A distinct portion of an instrument, discourse, literary
    work, or any other writing, consisting of two or more
    particulars, or treating of various topics; as, an article
    in the Constitution. Hence: A clause in a contract, system
    of regulations, treaty, or the like; a term, condition, or
    stipulation in a contract; a concise statement; as,
    articles of agreement.
    [1913 Webster]
 
   2. A literary composition, forming an independent portion of
    a magazine, newspaper, or cyclopedia.
    [1913 Webster]
 
   3. Subject; matter; concern; distinct. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A very great revolution that happened in this
       article of good breeding.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
       This last article will hardly be believed. --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   4. A distinct part. "Upon each article of human duty."
    --Paley. "Each article of time." --Habington.
    [1913 Webster]
 
       The articles which compose the blood. --E. Darwin.
    [1913 Webster]
 
   5. A particular one of various things; as, an article of
    merchandise; salt is a necessary article.
    [1913 Webster]
 
       They would fight not for articles of faith, but for
       articles of food.           --Landor.
    [1913 Webster]
 
   6. Precise point of time; moment. [Obs. or Archaic]
    [1913 Webster]
 
       This fatal news coming to Hick's Hall upon the
       article of my Lord Russell's trial, was said to have
       had no little influence on the jury and all the
       bench to his prejudice.        --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   7. (Gram.) One of the three words, a, an, the, used before
    nouns to limit or define their application. A (or an) is
    called the indefinite article, the the definite article.
    [1913 Webster]
 
   8. (Zool.) One of the segments of an articulated appendage.
    [1913 Webster]
 
   {Articles of Confederation}, the compact which was first made
    by the original thirteen States of the United States. They
    were adopted March 1, 1781, and remained the supreme law
    until March, 1789.
 
   {Articles of impeachment}, an instrument which, in cases of
    impeachment, performs the same office which an indictment
    does in a common criminal case.
 
   {Articles of war}, rules and regulations, fixed by law, for
    the better government of the army.
 
   {In the article of death} [L. in articulo mortis], at the
    moment of death; in the dying struggle.
 
   {Lords of the articles} (Scot. Hist.), a standing committee
    of the Scottish Parliament to whom was intrusted the
    drafting and preparation of the acts, or bills for laws.
    
 
   {The Thirty-nine Articles}, statements (thirty-nine in
    number) of the tenets held by the Church of England.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Article \Ar"ti*cle\, v. i.
   To agree by articles; to stipulate; to bargain; to covenant.
   [R.]
   [1913 Webster]
 
      Then he articled with her that he should go away when
      he pleased.               --Selden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Article \Ar"ti*cle\, v. t. [imp. & p. p. {Articled}; p. pr. &
   vb. n. {Articling}.] [Cf. F. articuler, fr. L. articulare.
   See {Article}, n., {Articulate}.]
   1. To formulate in articles; to set forth in distinct
    particulars.
    [1913 Webster]
 
       If all his errors and follies were articled against
       him, the man would seem vicious and miserable.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To accuse or charge by an exhibition of articles.
    [1913 Webster]
 
       He shall be articled against in the high court of
       admiralty.              --Stat. 33
                          Geo. III.
    [1913 Webster]
 
   3. To bind by articles of covenant or stipulation; as, to
    article an apprentice to a mechanic.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 article
   n 1: nonfictional prose forming an independent part of a
      publication
   2: one of a class of artifacts; "an article of clothing"
   3: a separate section of a legal document (as a statute or
     contract or will) [syn: {article}, {clause}]
   4: (grammar) a determiner that may indicate the specificity of
     reference of a noun phrase
   v 1: bind by a contract; especially for a training period

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 article /aʀtikl/ 
  article; commodity

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top