ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -色-, *色*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[色, sè, ㄙㄜˋ] color, tint, hue, shade; beauty, form; sex
Radical: Decomposition: 巴 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] What a person ⺈ desires 巴,  Rank: 304
[艳, yàn, ㄧㄢˋ] beautiful, glamorous, sexy, voluptuous
Radical: Decomposition: 丰 (fēng ㄈㄥ)  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [ideographic] Lush 丰 and sexy 色,  Rank: 2,104
[艴, fú, ㄈㄨˊ] angry, showing emotion on one's face
Radical: Decomposition: 弗 (fú ㄈㄨˊ)  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] color,  Rank: 7,992
[艷, yàn, ㄧㄢˋ] beautiful, glamorous, sexy, voluptuous
Radical: Decomposition: 豐 (fēng ㄈㄥ)  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [ideographic] Lush 豐 and sexy 色,  Rank: 8,041

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄙㄜˋ, ] color; look; appearance; sex, #983 [Add to Longdo]
[shǎi, ㄕㄞˇ, ] color; dice, #983 [Add to Longdo]
[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, ] characteristic; distinguishing feature or quality, #1,529 [Add to Longdo]
[jiǎo sè, ㄐㄧㄠˇ ㄙㄜˋ, ] persona; character in a novel, #2,103 [Add to Longdo]
[jué sè, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄜˋ, ] role, #2,103 [Add to Longdo]
绿[lǜ sè, ㄌㄩˋ ㄙㄜˋ, 绿 / ] green, #2,122 [Add to Longdo]
[yán sè, ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ, / ] color, #2,160 [Add to Longdo]
[hēi sè, ㄏㄟ ㄙㄜˋ, ] black, #2,342 [Add to Longdo]
[sè cǎi, ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ, ] tint; coloring; coloration; character, #2,462 [Add to Longdo]
[hóng sè, ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] red (color); revolutionary, #2,517 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いろいろ, iroiro] (adj) ต่างๆ นานา
[しきさい, shikisai] (n) สี่สัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
覚異常[しきかくいじょう, shikikakuijou] (n) บอดสี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いろ, iro] Thai: สี English: colour

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) {Buddh} (See 五蘊) rupa (form); (2) visible objects (i.e. color and form) [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (ctr) counter for colours [Add to Longdo]
々(P);[いろいろ, iroiro] (n,adj-na,adj-no,adv,adv-to) (1) various; (2) (arch) various colors (colours); (P) [Add to Longdo]
々あって[いろいろあって, iroiroatte] (exp) (uk) (See 々) what with this and that; for a number of reasons; (P) [Add to Longdo]
ずれ;ズレ[いろずれ(ずれ);いろズレ(ズレ), irozure ( shoku zure ); iro zure ( shoku zure )] (n) color drift; color shift; color registration error [Add to Longdo]
っぽい[いろっぽい, iroppoi] (adj-i) amorous; sexy; voluptuous; erotic [Add to Longdo]
づく;付く[いろづく, iroduku] (v5k,vi) (1) to change color (esp. leaves, fruit, flowers) (colour); (2) to turn crimson (e.g. leaves in autumn); to begin to redden; (3) to ripen; to grow ripe [Add to Longdo]
とりどり;取り取り[いろとりどり, irotoridori] (adj-no) (1) multicolored; multicoloured; varicolored; varicoloured; (2) variety; miscellany [Add to Longdo]
めき立つ[いろめきたつ, iromekitatsu] (v5t,vi) to become excited [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Be all smiles.満面である。
Many men, many minds.十人十
You look sick.貴方は顔が悪い。
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔が悪いぞ。一日休んだほうがいいよ。」 [F] [M]
"You look pale. Are you sick?" "Not exactly."「顔がわるいけど具合が悪いのかい」「そういうわけでもないよ」
They say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.あいつは口ばかりで、誠意がないね。巧言令少なし仁とはよくいったもんだ。
I saw you making eyes at Mr Nagashima.あなたが長島さんに目をつかってるのをみたわよ。 [F]
I want to know more about your school life.あなたの学校生活についてもっと々知りたい。
That gray building?あの灰のビルですか。
You look pale.あなたは顔が悪いですよ。
You look pale.あなた顔が悪いですよ。
The color of that tie does not match the suit.あのネクタイのはその服に合わない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Red?[CN] 紅呀? Shara (2003)
See how his clothes fit? I'm not kidding.[JA] 髪や目の 体格も 服もぴったりじゃない Detour (1945)
For example, you're walking along, minding your own business, you're looking neither to the left nor to the right, when all of a sudden you run smack into a pretty face.[JA] 例えば・・・・・ おまえたちが道を歩いている まぁ、いつもの日課だな? いつもの見慣れた景が、左も右も変わるんだ Bambi (1942)
Beautiful sound Mother, what we going to do today?[JA] Beautiful sound (美しい音) ママ、今日はどこに行くの? Bambi (1942)
Blue?[CN] 藍的? Enchanted (2007)
Do you know anything about this woman, Mrs. Palmer?[JA] 目は茶だったかも Too Late for Tears (1949)
Brown hair. Regular features. Pencil mustache.[JA] 髪は褐 普通体型 細い口髭 He Walked by Night (1948)
Why don't you try some?[JA] 々食べてみなよ Bambi (1942)
With big green eyes.[JA] 目が緑 Pinocchio (1940)
The local sheik.[JA] 町の Sherlock Jr. (1924)
A tone?[CN] 音? The Beast (1975)
Blue![CN] 蓝 The Tin Drum (1979)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テーブル[いろテーブル, iro te-buru] colour table [Add to Longdo]
モデル[いろモデル, iro moderu] colour model [Add to Longdo]
空間[いろくうかん, irokuukan] colour space [Add to Longdo]
座標系[いろざひょうけい, irozahyoukei] colour system [Add to Longdo]
指標[いろしひょう, iroshihyou] color index [Add to Longdo]
写像[いろしゃぞう, iroshazou] colour mapping [Add to Longdo]
選択モード[いろせんたくモード, irosentaku mo-do] colour selection mode [Add to Longdo]
[しきち, shikichi] colour value [Add to Longdo]
定義スプライン[いろていぎすぷらいん, iroteigisupurain] colour spline [Add to Longdo]
定義表[いろていぎひょう, iroteigihyou] colour table [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いろ, iro] Farbe [Add to Longdo]
[いろ, iro] Farbe, Liebe, sinnliche_Lust [Add to Longdo]
[しきさい, shikisai] Farbe, Faerbung [Add to Longdo]
[しきもう, shikimou] Farbenblindheit [Add to Longdo]
[しきし, shikishi] farbiges_Papier, Buntpapier [Add to Longdo]
[しきし, shikishi] japan.Kalligraphie, japan.Zeichenpapier [Add to Longdo]
[いろか, iroka] Farbe_und_Duft, Schoenheit, Zauber [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top