ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tricky

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tricky-, *tricky*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
tricky狡猾

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tricky(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: หลอกลวง
tricky(adj) ยาก
tricky(adj) เจ้าเล่ห์, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, กลิ้งกลอก
tricky(adj) หลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tricky(ทริค'คี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม, มีเล่ห์เพทุบาย, หลอกลวง, เล่นลูกไม้, จัดการยาก, ไม่แน่นอน., See also: trickily adv. trickiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tricky(adj) หลอกลวง, เล่นซน, โกง, มีเล่ห์เหลี่ยม

WordNet (3.0)
catchy(adj) having concealed difficulty, Syn. tricky
crafty(adj) marked by skill in deception, Syn. knavish, foxy, wily, sly, dodgy, tricksy, guileful, tricky, cunning, slick
slippery(adj) not to be trusted; - James Agee, Syn. tricky

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Trickya. Given to tricks; practicing deception; trickish; knavish. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These Wheelers can be tricky customers.พวกขาล้อมันเจ้าเล่ห์นัก Return to Oz (1985)
Then they killed Martin and Bobby, they elected Tricky Dick twice, and now people like you think ...จากนั้นพวกเขาก็ฆ่ามาร์ตินกับบ๊อบบี้ พวกเขาเลือกคนขี้โกง 2 สมัย Field of Dreams (1989)
You know I think this Christmas thing is not as tricky as it seemsรู้รึป่าว ฉันคิดว่าทุกสิ่งที่เป็นคริสมาสต์ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เห็น The Nightmare Before Christmas (1993)
Now for the tricky part. Pliers!ตอนนี้ก็ถึงส่วนที่ยากแล้ว คีม! Toy Story (1995)
It's a tricky part.การปลอมเนี่ย ทำยากมากเลย The Jackal (1997)
Yes, it's true, but piranhas are a very tricky species. - Max?ใช่ ก็จริง แต่ปิรันย่าเป็นปลาที่น่าสนใจ Rushmore (1998)
- The weather can be so tricky here.-อากาศที่นี่เปลี่ยนง่าย Maid in Manhattan (2002)
Laugh if you will, Mr. Finnegan but pixies can be devilishly tricky little blighters.หัวเราะไปเถอะ คุณฟินนิกัน พิกซี่อาจจะฉลาดแกมโกง และชั่วร้ายอย่างนึกไม่ถึง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
And now the tricky part.และตอนนี้ส่วนที่ยุ่งยาก Cubeº: Cube Zero (2004)
I'm finding it a bit tricky at the moment with Rachel--ผมรู้สึกแปลกๆ นิดหน่อยน่ะฮะ กับเรเชล Imagine Me & You (2005)
What I want is on the other side of this door... but that's gonna be a little tricky because... it's bulletproof.สิ่งที่ผมต้องการ อยู่อีกฝากหนึ่งของประตู... แต่มีปัญหานิดหน่อย เพราะว่า... กระจกกันกระสุน The Marine (2006)
It's a much tougher game out there for women. Nature deals us some tricky cards.มันคงเป็นเกมที่ต้องอดทนมาก ที่จะออกมาจากผู้หญิงคนนั้น ธรรมชาติแจกไพ่ใบที่ยากให้กับเรา The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trickyCrutches are pretty tricky ... "Excuse me, stretcher coming through!"
trickyHe is clever but tricky.
trickyI don't quite follow but it looks like it will prove tricky.. Ergh.
trickyOperation of this computer is tricky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยวลากดิน(adj) tricky, See also: cunning, wily, sly, crafty, Example: คนที่ยิ้มจนแก้มฉีก หมอไม่รับเย็บคือพวกนายทุนเขี้ยวลากดิน, Thai Definition: เกี่ยวกับการมีเล่ห์เหลี่ยมมาก, เกี่ยวกับการมีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
คนหากิน(n) deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
เหลี่ยมจัด(adj) tricky, See also: crafty, cunning, artful, deceitful, sly, wily, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: เพราะความเป็นคนเหลี่ยมจัดในวงสังคม จึงยากนักที่ใครจะคบหาเขาได้อย่างสนิทใจ, Thai Definition: มีเล่ห์มาก
ขี้โกง(adj) tricky, See also: crafty, Syn. เจ้าเล่ห์, เหลี่ยมจัด, ขี้ฉ้อ, Example: สังคมจะเลวร้ายถ้าบ้านเมืองเต็มไปด้วยคนขี้โกง
ร้อยเล่ห์(adj) tricky, See also: sly, crafty, wily, cunning, artful, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: ถ้าใครเชื่อคนนิสัยร้อยเล่ห์อย่างคุณ ก็ต้องเสียใจไปจนตาย, Thai Definition: มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
พิรากล(adj) tricky, See also: crafty, wily, Syn. เจ้ามารยา, เจ้าเล่ห์, เจ้ากล, Thai Definition: ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย
มายาวี(n) deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. คนเจ้าเล่ห์, คนเจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, Count Unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายาวี(n) deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, คนเล่นกล, Count Unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แสนกล(adj) tricky, See also: crafty, cunning, , foxy, guileful, knavish, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้าเล่ห์แสนกล, Example: เขากล่าวถึงจอมโจรแสนกลคนนั้นที่สามารถทำงานโจรกรรมได้พลิกแพลงหลายรูปแบบ, Thai Definition: มีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายมาก
เจ้าเล่ห์(adj) tricky, See also: cunning, sly, wily, Syn. กะล่อน, หัวหมอ, Ant. ซื่อตรง, Example: เพราะเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ เจ้านายจึงไม่ไว้ใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉโก[chēkō] (adj) EN: crooked ; rascally ; tricky
เจ้าเล่ห์[jaolē] (adj) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily  FR: malin ; rusé
ขี้โกง[khīkōng] (adj) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing  FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง[khīkōng marōng masaeng] (adj) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing
กล[kon] (n) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles  FR: ruse [ f ] ; stratagème [ m ] ; astuce [ f ] ; truc [ m ]
มารยา[mānyā] (adj) EN: artful ; tricky ; artificial  FR: factice
ร้อยเล่ห์[røilē] (adj) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful
รอบจัด[røpjat] (adj) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty
รู้มาก[rūmāk] (v) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky  FR: profiter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
tricky

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tricky

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚诈[xū zhà, ㄒㄩ ㄓㄚˋ,   /  ] tricky and hypocritical #424,804 [Add to Longdo]
技俩[jì liǎng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˇ,   /  ] tricky maneuver; devious trick [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompliziert; verzwickt; knifflig { adj } | komplizierter; verzwickter; kniffeliger | am kompliziertesten; am verzwicktesten; am kniffeligstentricky | more tricky | most tricky [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリッキー[torikki-] (adj-na) tricky [Add to Longdo]
陰険[いんけん, inken] (adj-na, n) tricky; wily; treacherous [Add to Longdo]
奇問[きもん, kimon] (n) tricky question [Add to Longdo]
業師[わざし, wazashi] (n) tricky wrestler; shrewd fellow [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
試合巧者[しあいこうしゃ, shiaikousha] (n) experienced player; tricky player [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top