ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tricky

T R IH1 K IY0   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tricky-, *tricky*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tricky狡猾

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tricky[ADJ] มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: หลอกลวง
tricky[ADJ] ยาก
tricky[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, กลิ้งกลอก
tricky[ADJ] หลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tricky(ทริค'คี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,มีเล่ห์เพทุบาย,หลอกลวง,เล่นลูกไม้,จัดการยาก,ไม่แน่นอน., See also: trickily adv. trickiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tricky(adj) หลอกลวง,เล่นซน,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These Wheelers can be tricky customers.พวกขาล้อมันเจ้าเล่ห์นัก Return to Oz (1985)
Then they killed Martin and Bobby, they elected Tricky Dick twice, and now people like you think ...จากนั้นพวกเขาก็ฆ่ามาร์ตินกับบ๊อบบี้ พวกเขาเลือกคนขี้โกง 2 สมัย Field of Dreams (1989)
Entirely different. Now, Chinese mah jong very tricky.ไม่เหมือนกันเลย ไพ่นกกระจอกจีนเรามีกลเม็ดมากมาย The Joy Luck Club (1993)
You know I think this Christmas thing is not as tricky as it seemsรู้รึป่าว ฉันคิดว่าทุกสิ่งที่เป็นคริสมาสต์ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เห็น The Nightmare Before Christmas (1993)
Now for the tricky part. Pliers!ตอนนี้ก็ถึงส่วนที่ยากแล้ว คีม! Toy Story (1995)
It's a tricky part.การปลอมเนี่ย ทำยากมากเลย The Jackal (1997)
Yes, it's true, but piranhas are a very tricky species. - Max?ใช่ ก็จริง แต่ปิรันย่าเป็นปลาที่น่าสนใจ Rushmore (1998)
David, it's pretty tricky, why don't we head back?เดวิด หมอกหนานะ ทำไมเราไม่หันหัวกลับล่ะ Dark Harbor (1998)
This is tricky.นี่คือลูกเล่น eXistenZ (1999)
- The weather can be so tricky here.-อากาศที่นี่เปลี่ยนง่าย Maid in Manhattan (2002)
Speeches can be tricky. What happened?การพูดต่อหน้าคนเป็นเรื่องยาก เกิดอะไรขึ้น Maid in Manhattan (2002)
- It's tricky.- มันเป็นเรื่องยุ่งยาก Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trickyCrutches are pretty tricky ... "Excuse me, stretcher coming through!"
trickyHe is clever but tricky.
trickyI don't quite follow but it looks like it will prove tricky.. Ergh.
trickyOperation of this computer is tricky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยวลากดิน[ADJ] tricky, See also: cunning, wily, sly, crafty, Example: คนที่ยิ้มจนแก้มฉีก หมอไม่รับเย็บคือพวกนายทุนเขี้ยวลากดิน, Thai definition: เกี่ยวกับการมีเล่ห์เหลี่ยมมาก, เกี่ยวกับการมีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
คนหากิน[N] deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
เหลี่ยมจัด[ADJ] tricky, See also: crafty, cunning, artful, deceitful, sly, wily, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: เพราะความเป็นคนเหลี่ยมจัดในวงสังคม จึงยากนักที่ใครจะคบหาเขาได้อย่างสนิทใจ, Thai definition: มีเล่ห์มาก
ขี้โกง[ADJ] tricky, See also: crafty, Syn. เจ้าเล่ห์, เหลี่ยมจัด, ขี้ฉ้อ, Example: สังคมจะเลวร้ายถ้าบ้านเมืองเต็มไปด้วยคนขี้โกง
ร้อยเล่ห์[ADJ] tricky, See also: sly, crafty, wily, cunning, artful, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: ถ้าใครเชื่อคนนิสัยร้อยเล่ห์อย่างคุณ ก็ต้องเสียใจไปจนตาย, Thai definition: มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
พิรากล[ADJ] tricky, See also: crafty, wily, Syn. เจ้ามารยา, เจ้าเล่ห์, เจ้ากล, Thai definition: ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย
มายาวี[N] deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. คนเจ้าเล่ห์, คนเจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายาวี[N] deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, คนเล่นกล, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แสนกล[ADJ] tricky, See also: crafty, cunning, , foxy, guileful, knavish, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้าเล่ห์แสนกล, Example: เขากล่าวถึงจอมโจรแสนกลคนนั้นที่สามารถทำงานโจรกรรมได้พลิกแพลงหลายรูปแบบ, Thai definition: มีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายมาก
เจ้าเล่ห์[ADJ] tricky, See also: cunning, sly, wily, Syn. กะล่อน, หัวหมอ, Ant. ซื่อตรง, Example: เพราะเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ เจ้านายจึงไม่ไว้ใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky   
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily   FR: malin ; rusé
ขี้โกง[adj.] (khīkōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing   FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง[adj.] (khīkōng marōng masaeng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing   
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles   FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
มารยา[adj.] (mānyā) EN: artful ; tricky ; artificial   FR: factice
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful   
รอบจัด[adj.] (røpjat) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty   
รู้มาก[v.] (rūmāk) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky   FR: profiter

CMU English Pronouncing Dictionary
TRICKY    T R IH1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tricky    (j) trˈɪkiː (t r i1 k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚诈[xū zhà, ㄒㄩ ㄓㄚˋ, / ] tricky and hypocritical, #424,804 [Add to Longdo]
技俩[jì liǎng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˇ, / ] tricky maneuver; devious trick [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompliziert; verzwickt; knifflig {adj} | komplizierter; verzwickter; kniffeliger | am kompliziertesten; am verzwicktesten; am kniffeligstentricky | more tricky | most tricky [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリッキー[, torikki-] (adj-na) tricky [Add to Longdo]
陰険[いんけん, inken] (adj-na,n) tricky; wily; treacherous [Add to Longdo]
奇問[きもん, kimon] (n) tricky question [Add to Longdo]
業師[わざし, wazashi] (n) tricky wrestler; shrewd fellow [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
試合巧者[しあいこうしゃ, shiaikousha] (n) experienced player; tricky player [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tricky \Trick"y\, a.
   Given to tricks; practicing deception; trickish; knavish.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tricky
   adj 1: not to be trusted; "how extraordinarily slippery a liar
       the camera is"- James Agee [syn: {slippery}, {tricky}]
   2: having concealed difficulty; "a catchy question"; "a tricky
     recipe to follow" [syn: {catchy}, {tricky}]
   3: marked by skill in deception; "cunning men often pass for
     wise"; "deep political machinations"; "a foxy scheme"; "a
     slick evasive answer"; "sly as a fox"; "tricky Dick"; "a wily
     old attorney" [syn: {crafty}, {cunning}, {dodgy}, {foxy},
     {guileful}, {knavish}, {slick}, {sly}, {tricksy}, {tricky},
     {wily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top