Search result for

บทบัญญัติ

(35 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บทบัญญัติ-, *บทบัญญัติ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บทบัญญัติน. ข้อความของกฎหมายที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร.
พระราชกฤษฎีกาบทบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Darwinismบทบัญญัติของดาร์วิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
legislative actบทบัญญัติที่ออกโดยผ่านสภานิติบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislation, delegatedบทบัญญัติที่อาศัยอำนาจกฎหมายอื่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegated legislationบทบัญญัติที่อาศัยอำนาจกฎหมายอื่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
severable statuteบทบัญญัติที่แยกส่วนออกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of warบทบัญญัติว่าด้วยระเบียบวินัยกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war, articles ofบทบัญญัติว่าด้วยระเบียบวินัยกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive lawบทบัญญัติแห่งกฎหมาย, กฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, positiveบทบัญญัติแห่งกฎหมาย, กฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural legislationบทบัญญัติการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Criminal provisionsบทบัญญัติทางอาญา [TU Subject Heading]
mandatory provisionบทบัญญัติบังคับ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hyewon joined Dohwaseo under false pretence of a man and by doing so, brought the court into contemptขุนนางของสำนักโดวาโซ ได้กระทำผิดต่อบทบัญญัติของสำนัก อันเป็นการกระทำ ซึ่งนำความเสื่อมเสียมาสู่ราชสำนัก Portrait of a Beauty (2008)
That's why I've drafted the Home Health Sanitation Initiative.ฉันถึงได้ร่าง บทบัญญัติสุขอนามัยในบ้านขึ้นมา The Help (2011)
Hilly wants you to put her initiative in the League newsletter.ฮิลลี่อยากให้เธอเอาบทบัญญัติ ไปลงจดหมายข่าวของลีก The Help (2011)
Now I just found out the surgeon general has reviewed the Home Health Sanitation Initiative that I drafted, and he passed it along to Governor Barnett!ที่นี้... ฉันเพิ่งรู้ว่าหัวหน้าคณะแพทย์ ได้ตรวจดูบทบัญญัติสุขอนามัยในบ้าน ที่ฉันร่างขึ้นมาแล้ว The Help (2011)
Skeeter, when can we expect to see the initiative in the newsletter?สกีเตอร์ เมื่อไรเราจะได้เห็น บทบัญญัตินั้นในจดหมายข่าวซะที The Help (2011)
Skeeter, are you intentionally not putting my initiative in the newsletter?สกีเตอร์ เธอตั้งใจไม่ลง บทบัญญัติของฉันในจดหมายข่าวใช่มั้ย The Help (2011)
Put my initiative in the newsletter.ลงบทบัญญัติในจดหมายข่าวซะ The Help (2011)
The supplementary provision states clearly that the armistice agreement takes effect as of 22:00 on July 27, 1953.บทบัญญัติเสริมระบุไว้อย่างชัดเจน ว่าข้อตกลงจะมีผลเมื่อเวลา 22.00 น. The Front Line (2011)
Exigis 4:19,ตามบทบัญญัติที่ 4: 19 Hopeless (2012)
You don't get it. I'm trying to.ภายใต้บทบัญญัติ การปล่อยตัวมาตราที่ 463 The Dark... Whatever (2012)
But, no, I don't get it.คุณได้อ่านบทบัญญัติแล้วหรือไม่? คุณเข้าใจข้อผูกมัดของคุณหรือไม่? The Dark... Whatever (2012)
I studied the McKinley High Student Council Charter, and it says that the senior class president continues his term until he or she graduates, which...หนูได้ศึกษาบทบัญญัติ การเป็นประธานนักเรียนที่แม็คคินลี่ย์ไฮ ซึ่งกล่าวไว้ว่า ประธานนักเรียน จะกระทำหน้าที่ของตนต่อไปจนกว่า เขาหรือเธอจะจบการศึกษา Britney 2.0 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทบัญญัติ[n.] (botbanyat) EN: law ; legal provision ; legislation   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง,สัญญา,ข้อกำหนด,บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ,สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา,ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) ,ให้คำมั่น,กำหนด, Syn. compact,agreement,agree
provision(พระวิช'เ?ิน) n. การจัดหา,สิ่งที่จัดหามาให้,การเตรียมการ,การกำหนด,ข้อกำ-หนด,บทบัญญัติ,เสบียงอาหาร,การแต่งตั้งตำ-แหน่งทางศาสนา (โดยเฉพาะศาสนาคริสเตียน) . vt. จัดหา,จัดเสบียงอาหาร., See also: provisioner n., Syn. condition,ar
purview(เพอ'วิว) n. ขอบเขต (อำนาจ,การปฏิบัติงาน) ,บทบัญญัติ,บทบัญญัติของกฎหมาย,ตัวบทกฎหมาย, Syn. scope,overview
statute(สแทช'ชูท) n. บทบัญญัติ,พระราช-บัญญัติ,กฎ,ข้อบังคับ,ระเบียบ,ลายลักษณ์อักษร
unconstitutional(อันคอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

English-Thai: Nontri Dictionary
covenant(n) สนธิสัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด,บทบัญญัติ
provision(n) การจัดหาให้,เสบียง,ข้อกำหนด,การเตรียมการ,บทบัญญัติ
unconstitutional(adj) ไม่ถูกรัฐธรรมนูญ,ฝ่าฝืนบทบัญญัติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top