Search result for

supervision

(46 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supervision-, *supervision*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supervision[N] การดูแลตรวจตรา, See also: การควบคุม, การจัดการ, Syn. guidance, management, control, direction, superintendence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supervision(ซูเพอะวิช'เชิน) n. การดูแล,การควบคุม,การควบคุมการก่อสร้าง,การตรวจตรา

English-Thai: Nontri Dictionary
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supervisionการควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supervisionการควบคุมดูแล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supervision order๑. คำสั่งให้คุมประพฤติ (เด็กและเยาวชน)๒. คำสั่งให้คุมความประพฤติ (ระหว่างการรอลงอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supervisionการนิเทศ [TU Subject Heading]
Supervision of employeesการนิเทศพนักงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just calling to remind you that I'm gonna need her medical and dental charts for my supervision report.เรื่องที่ฉันต้องการผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจสุขภาพฟันสำหรับรายงานการอุปการะน่ะค่ะ Orphan (2009)
You will be under 24-hour supervision, and you will not leave these premises.คุณจะอยุ่ภายใต้การเฝ้าระวัง 24 ชม. และคุณจะไม่สามารถออกจากบริเวณนี้ได้ The Fourth Kind (2009)
no no. like I said, I only allow him to see Stan under this roof, under my supervision.ไม่ ไม่ ฉันบอกแล้วว่ายอมให้เขาพบกันแค่ในบ้านกับฉัน The Big Wheel (2009)
I mean, you know, without, like, adult supervision.หมายถึง โดยที่ไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ดูแล The Twilight Saga: New Moon (2009)
You must know someone. And I know you said no more presents, but I went online, under Emma's supervision, and downloaded a CD of New York noises to help you sleep.You must know someone. and downloaded a CD of New York noises to help you sleep. Did You Hear About the Morgans? (2009)
So there was no adult supervision in the household at the time.งั้นก็ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านในตอนนั้น Ourselves Alone (2009)
You know, I know this whole 24-hour supervision thing isn't exactly great, but when the CIA finds us a new apartment, at least we'll have separate rooms.ฉันรู้ว่าการดูแลตลอด 24 ชั่วโมงนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก แต่เมื่อ CIA หาอพาร์ทเม้นท์ใหม่ให้เราได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I CAN'T GIVE YOU THE TIME, THE SUPERVISIONพ่อให้เวลาลูกและดูแลลูก Valley Girls (2009)
Under supervision.ภายใต้การดูแลเข้มงวด Sam, Interrupted (2010)
I've seen them. These patients are under 24-hour supervision!คนไข้พวกนี้ถูกดูแล 24 ชั่วโมงเลยนะ The Eleventh Hour (2010)
Jesse was capable of working under my supervision.เจสซี่มีความสามารถในการทำงาน ภายใต้การดูแลของผม Más (2010)
You are not playing with our children without supervision.เราไม่ได้เล่นกับลูกของเรา โดยปราศจากการตรวจดูแล The Couple in the Cave (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supervisionThe shop is kept under police supervision.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การควบคุมดูแล[N] supervision, Example: การควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงของหัวหน้าทำให้พนักงานผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพดี
การคุม[N] supervision, Syn. การควบคุม, Example: การคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ผู้คุมต้องมีความรับผิดชอบสูง
ความควบคุมดูแล[N] supervision, See also: superintendent, Syn. ความดูแล, ความกำกับดูแล, Example: คณะวิชาทั้งสองส่วนอยู่ในความควบคุมดูแลของรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การควบคุมดูแล[n. exp.] (kān khūapkhum dūlaē) EN: supervision   
การคุม[n.] (kān khum) EN: supervision ; control   FR: contrôle [m]
นิเทศ[n.] (nithēt) EN: supervision ; demonstration ; information   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERVISION    S UW2 P ER0 V IH1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supervision    (n) (s uu2 p @ v i1 zh n)
supervisions    (n) (s uu2 p @ v i1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsicht {f} | unter ärztlicher Aufsichtsupervision | under medical supervision [Add to Longdo]
Supervision {f}; Überwachung {f}supervision [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of [Add to Longdo]
スーパービジョン[, su-pa-bijon] (n) supervision [Add to Longdo]
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] (n) {comp} network supervision [Add to Longdo]
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] (n) {comp} remote supervision [Add to Longdo]
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P) [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
監理(P);幹理[かんり, kanri] (n,vs) superintendence; supervision; administration; (P) [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
銀行監督[ぎんこうかんとく, ginkoukantoku] (n) bank supervision [Add to Longdo]
宰領[さいりょう, sairyou] (n,vs) supervision; superintendence; management; supervisor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] network supervision [Add to Longdo]
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] remote supervision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supervision \Su`per*vi"sion\, n.
   The act of overseeing; inspection; superintendence;
   oversight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supervision
   n 1: management by overseeing the performance or operation of a
      person or group [syn: {supervision}, {supervising},
      {superintendence}, {oversight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top