ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -接-, *接*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[接, jiē, ㄐㄧㄝ] to connect, to join; to receive, to meet, to answer the phone
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  妾 (qiè ㄑㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 247

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb, #529 [Add to Longdo]
[zhí jiē, ㄓˊ ㄐㄧㄝ, ] direct (opposite of indirect); immediate; directly; straightforward, #457 [Add to Longdo]
[jiē shòu, ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ, ] to accept; to receive, #483 [Add to Longdo]
[jiē jìn, ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ, ] near; close to, #2,088 [Add to Longdo]
[jiē chù, ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, / ] contact; access; in touch with, #2,096 [Add to Longdo]
[liàn jiē, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ, / ] link (on a website), #2,860 [Add to Longdo]
[jiē kǒu, ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, ] interface; port; connector, #3,230 [Add to Longdo]
[lián jiē, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] to link; to join; to attach; connection; a link (on web page), #3,358 [Add to Longdo]
下来[jiē xià lái, ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ, / ] to accept; to take; next; following, #3,498 [Add to Longdo]
[yíng jiē, ㄧㄥˊ ㄐㄧㄝ, ] to meet; to welcome; to greet, #3,741 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せっち, secchi] เกาะถนน
[せつぞく, setsuzoku] (n vt) เชื่อมต่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
頭語[せっとうご, settougo] (n) คำนำหน้าหรือ Prefix , See also: S. 頭辞,
頭辞[せっとうじ, settouji] (n) คำนำหน้า Prefix  , See also: S. 頭語,
[せっぷん, seppun] (n) จูบ
[せっしゅ, sesshu] (n ) การฉีดวัคซีน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[せっとう, settou] Thai: หน่วยคำที่เป็นอุปสรรคต่อหน้าคำ English: prefix
[せつぞく, setsuzoku] Thai: การเชื่อมต่อ(เข้าเครือข่าย) English: connection (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎ合わせる[はぎあわせる, hagiawaseru] (v1) to join or patch together [Add to Longdo]
ぎ穂;継ぎ穂;穂;継穂[つぎほ;つぎぼ, tsugiho ; tsugibo] (n) (1) scion; cion; (horticultural) graft; (2) opportunity to continue a conversation [Add to Longdo]
ぎ木;木;継ぎ木;継木[つぎき, tsugiki] (n,vs) grafting [Add to Longdo]
ぎ目[はぎめ, hagime] (n) seam; joint [Add to Longdo]
[つぐ, tsugu] (v5g,vt) (1) to join; (2) to piece together; (3) to set (bones); (4) to graft (trees) [Add to Longdo]
ぐ;綴ぐ[はぐ, hagu] (v5g,vt) to join (cloth, wood, etc.) [Add to Longdo]
する[せっする, sessuru] (vs-s) (1) to come in contact with; to touch; to connect (with); (2) to attend (to); (3) to receive (visitors); (P) [Add to Longdo]
[せつがん, setsugan] (n,vs) coming alongside a pier or quay [Add to Longdo]
眼レンズ[せつがんレンズ, setsugan renzu] (n) eyepiece; ocular lens [Add to Longdo]
眼鏡[せつがんきょう, setsugankyou] (n) (See 眼レンズ) eyepiece; ocular lens [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
No sooner has one typhoon passed than the next one approaches.1つが通り過ぎたかと思うと、すぐに次の台風が近する。
Access to A is available from BAへはBから近ことができる。
He didn't have MMR shots in Japan.MMRの予防種は日本で受けていません。
A study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.ある研究の報告によれば、間喫煙の結果53、000のアメリカ人が毎年死亡しているそうだ。
Italy is bounded on the north by Switzerland.イタリアは北部でスイスにしている。
I had a flu shot.インフルエンザの予防種をしました。
Dutch is closely related to German.オランダ語はドイツ語と密なつながりがある。
Both Canada and Mexico border on the United States.カナダとメキシコは両方とも合衆国としている。
Canada borders the northern part of the United States.カナダは合衆国の北部にしている。
California and Nevada border on each other.カリフォルニアとネバダは互いにしている。
We should take matter into our own hands.こちらで直やったほうがいい。
You can believe me, because I heard this news first hand.このニュースは直聞いたから間違いない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Two? - The direct and the indirect.[JA] - 直と間にね Roman Holiday (1953)
Heads up.[CN] 好啊 Aladdin and the King of Thieves (1996)
. ..when your ship first approached from deep space.[JA] ・・君の艦が、深宇宙より 最初に近した時もそうだった Forbidden Planet (1956)
Naturally, she thought that the indirect would not be as direct as the direct.[JA] 間の効果は 直の効果ほど直的でない Roman Holiday (1953)
carson:[CN] 下来 The Knockouts, Part 1 (2013)
It is now quite close.[JA] それは非常に近しています Forbidden Planet (1956)
Yeah.[CN] 第一次吻的感觉 The Victoria's Secret Fashion Show (2012)
- Get it up![CN] -着! Wild Things 2 (2004)
Go on.[CN] 着说 RocknRolla (2008)
Go on[CN] 着玩 SPL: Kill Zone (2005)
It don't prove anything. It's just part of the picture.[JA] 直の証拠じゃないが... 12 Angry Men (1957)
Go on.[CN] 着说 Devil's Pass (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
する[せっする, sessuru] to contact [Add to Longdo]
[せっしょく, sesshoku] contact (vs) [Add to Longdo]
触画面[せっしょくがめん, sesshokugamen] touch sensitive screen, touch screen [Add to Longdo]
触面積[せっしょくめんせき, sesshokumenseki] contact area (of an electrical connection) [Add to Longdo]
[せつぞく, setsuzoku] attachment (vs), connection, joint [Add to Longdo]
続されている[せつぞくされている, setsuzokusareteiru] connected [Add to Longdo]
続ケーブル[せつぞくケーブル, setsuzoku ke-buru] connector cable, connection cable [Add to Longdo]
続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities [Add to Longdo]
続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment [Add to Longdo]
続機構インタフェース[せつぞくきこうインタフェース, setsuzokukikou intafe-su] connection-machine interface [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せつ, setsu] BERUEHREN, ANGRENZEN AN [Add to Longdo]
[つぐ, tsugu] zusammenfuegen [Add to Longdo]
[せったい, settai] Empfang, Aufnahme, Bewirtung [Add to Longdo]
[せつぞく, setsuzoku] Verbindung, Verknuepfung, Anschluss [Add to Longdo]
[せっしょく, sesshoku] Beruehrung, Kontakt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top