ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provident

P R AA1 V IH0 D AH0 N T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provident-, *provident*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provident[ADJ] ที่เตรียมไว้สำหรับอนาคต, See also: ที่วางแผนล่วงหน้า, Syn. cautious, prepared
providently[ADV] อย่างวางแผนไว้ล่วงหน้า, Syn. carefully
providential[ADJ] เกี่ยวกับพรหมลิขิต, Syn. fortunate, opportune

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provident(พรอฟ'วิเดินทฺ) adj. รอบคอบ,สุขุม,มองไกล,ประหยัด,ขี้เหนียว, See also: providentness n., Syn. cautious
provident fundn. ทุนสำหรับขาดเหลือภายหน้า
providential(พรอฟวิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากพระผู้เป็นเจ้า,เป็นเจตจำนงของพระผู้เป็นเจ้า, Syn. opportune
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless ###A. careful)

English-Thai: Nontri Dictionary
provident(adj) เตรียม,รอบคอบ,มองการณ์ไกล,สุขุม
providential(adj) ของพระเจ้า,โชคดี,ที่มาจากพระเจ้า
improvident(adj) เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ประมาท

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [การบัญชี]
Provident Fund Act B.E. 2530พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติเพื่อกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2530 โดยแต่งตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกกฎกระทรวงและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อมาได้แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2542 และเมื่อ พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลังได้โอนการกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Must be setting up mandatory provident funds for usคงจะตั้งกองทุนคุ้มครองให้กับพวกเรามั้ง Infernal Affairs (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[n. exp.] (køngthun samrøng līengchīp) EN: corporate welfare fund ; provident fund   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVIDENT    P R AA1 V IH0 D AH0 N T
PROVIDENTIAL    P R AA2 V AH0 D EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provident    (j) prˈɒvɪdənt (p r o1 v i d @ n t)
providently    (a) prˈɒvɪdəntliː (p r o1 v i d @ n t l ii)
providential    (j) prˌɒvɪdˈɛnʃl (p r o2 v i d e1 n sh l)
providentially    (a) prˌɒvɪdˈɛnʃəliː (p r o2 v i d e1 n sh @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
天為[てんい, ten'i] (n) providential; natural [Add to Longdo]
天佑;天祐[てんゆう, tenyuu] (n) divine aid; divine grace; providential help [Add to Longdo]
命冥加[いのちみょうが, inochimyouga] (adj-na,n) providential protection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provident \Prov"i*dent\, a. [L. providens, -entis, p. pr. of
   providere: cf. F. provident. See {Provide}, and cf.
   {Prudent}.]
   Foreseeing wants and making provision to supply them; prudent
   in preparing for future exigencies; cautious; economical; --
   sometimes followed by of; as, aprovident man; an animal
   provident of the future.
   [1913 Webster]
 
      And of our good and of our dignity,
      How provident he is.           --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Forecasting; cautious; careful; prudent; frugal;
     economical.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 provident
   adj 1: providing carefully for the future; "wild squirrels are
       provident"; "a provident father plans for his children's
       education" [ant: {improvident}]
   2: careful in regard to your own interests; "the prudent use and
     development of resources"; "wild squirrels are provident"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top