ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คณะ

   
128 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คณะ-, *คณะ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (org ) Comité d'encadrement de la profession d'ingénieur

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาFaculty of Sociology and Anthropology

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
และคณะ (phrase ) and colleagues

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะ[N] faculty, See also: school, branch of study, department, Syn. ภาควิชา, แผนก, Example: นิสิตจากแต่ละคณะกำลังเรียนวิธีการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน, Count unit: คณะ, Thai definition: ภาควิชาหรือแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่รวมอยู่ในสายเดียวกัน
คณะ[N] group, See also: party, Syn. หมู่, พวก, แก๊ง, เหล่า, กลุ่ม, ทีม, ก๊ก, Example: ละครสัตว์คณะนี้มาจากโซเวียดเพื่อเปิดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรม, Thai definition: กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คณะฑูต[N] diplomatic corps, See also: diplomatic mission, Example: นายดิเรก ชัยนาม เป็นหัวหน้าคณะทูตทหารที่เดินทางไปพบกับฝ่ายทหารอังกฤษที่ศรีลังกา
คณะฑูต[N] diplomatic corps, See also: diplomatic mission, Example: นายดิเรก ชัยนาม เป็นหัวหน้าคณะทูตทหารที่เดินทางไปพบกับฝ่ายทหารอังกฤษที่ศรีลังกา
คณะฑูต[N] diplomatic corps, See also: diplomatic mission, Example: นายดิเรก ชัยนาม เป็นหัวหน้าคณะทูตทหารที่เดินทางไปพบกับฝ่ายทหารอังกฤษที่ศรีลังกา
คณะสงฆ์[N] clergy, See also: hierarchy, Example: ความเห็นของคณะสงฆ์เป็นเอกฉันท์, Count unit: คณะ, Thai definition: กลุ่มพระภิกษุที่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
คณะดนตรี[N] band, Syn. วงดนตรี, Example: คณะดนตรีจากประเทศจีนจะมาแสดงในประเทศไทยต้นเดือนหน้า, Count unit: คณะ, วง, Thai definition: กลุ่มผู้เล่นดนตรีชนิดต่างๆ ซึ่งรวมตัวกันเพื่อบรรเลงเพลง
คณะทัวร์[N] tour group, Example: คณะทัวร์ของเรามีกำหนดการเดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งก่อนที่จะไปยังเมืองอื่นๆ, Count unit: คณะ, กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มคนผู้มารวมกันเพื่อท่องเที่ยวเป็นคณะมีกำหนดการตามวันเวลา และสถานที่
คณะทำงาน[N] working group, Example: คณะทำงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดควรจะทำตัวเป็นกรรมการที่ให้ความยุติธรรมแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค, Count unit: คณะ, Thai definition: คณะบุคคลที่ร่วมกันทำงานตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
คณะมนตรี[N] council, Example: เรื่องนี้ต้องปรึกษาหารือกับคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเสียก่อน, Count unit: คณะ, Thai definition: กลุ่มบุคคลชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมกันเพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือเป็นที่ปรึกษาราชการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะกรมการจังหวัดน. คณะบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น และให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กับปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด.
คณะกรรมการอำเภอน. คณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกันในการปกครองอำเภอ ปัจจุบันได้ถูกยุบเลิกไปแล้ว โดยโอนอำนาจและหน้าที่ไปเป็นของนายอำเภอ.
คณะกรรมาธิการน. คณะบุคคลที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา แต่งตั้งเพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา.
คณะกรรมาธิการร่วมกันน. คณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเลือกและแต่งตั้งจากผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เพื่อพิจารณาหรือดำเนินการเรื่องใดที่รัฐสภามอบหมาย.
คณะกรรมาธิการวิสามัญน. คณะกรรมาธิการที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา แต่งตั้งจากผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องที่สภามอบหมาย และเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้ว คณะกรรมาธิการนั้นย่อมพ้นจากตำแหน่ง.
คณะกรรมาธิการสามัญน. คณะกรรมาธิการที่สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา เลือกและแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ.
คณะรัฐมนตรีน. คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน.
คณะองคมนตรีน. คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนด มีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราช-กรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ.
กฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชกฤษฎีกา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metrical foot; footคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
foot; metrical footคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
committeeคณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Judicial Council; Juridical Councilคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Juridical Councilคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Juridical Council; Judicial Councilคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Council, Juridicalคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Council, Juridicalคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Federal Communications Commission (FCC)คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (เอฟซีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Federal Communications Commission (FCC)คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (เอฟซีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fact finding missionคณะผู้แทนค้นหาข้อเท็จจริง [เศรษฐศาสตร์]
Independent regulatory commisssionคณะกรรมการอิสระในการตราข้อบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
Metropolitan governmentคณะผู้บริหารมหานคร [เศรษฐศาสตร์]
National Computer Committeeคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐ [คอมพิวเตอร์]
International Commission on Radiation Protectionคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี [นิวเคลียร์]
Audit committeeคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน [ตลาดทุน]
Securities and Exchange Commissionคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่วางนโยบายส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจ หรือองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์การออกหลักทรัพย์จำหน่ายของบริษัทต่าง ๆ การเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (takeover) รวมถึงการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ คณะกรรมการนี้มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า SEC หรือ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Capital Market Supervisory Board คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มีอำนาจหน้าที่ 1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากทรัพย์สิน สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อการครอบงำกิจการ 2) รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ 3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Advisory boardsคณะกรรมการที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Audit committeesคณะกรรมการตรวจสอบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our agent reports that all the board of directors are Aryans.ทูตรายงานว่า คณะกรรมขององค์กรเป็นอารยัน The Great Dictator (1940)
There'll have to be another inquest, of course.- มันก็ต้องมีคณะสอบสวนเพิ่มอีกนะสิ Rebecca (1940)
I'll be at the inquest tomorrow, Maxim, quite unofficially, you know.แม็กซิม พรุ่งนี้ผมจะไปร่วมคณะสืบสวนด้วย อย่างไม่เป็นทางการน่ะ Rebecca (1940)
Oh, Maxim, I'm worried about what you'll do at the inquest tomorrow.แม็กซิม ฉันเป็นห่วงว่าพรุ่งนี้ คุณจะทำยังไงที่คณะสืบสวน Rebecca (1940)
- I want to go to the inquest with you.- ฉันอยากจะไปที่คณะสืบสวนกับคุณด้วย Rebecca (1940)
The alternate jurors are excused.คณะลูกขุนสำรองจะขอ 12 Angry Men (1957)
The jury will now retire.คณะลูกขุนในขณะนี้จะเกษียณ 12 Angry Men (1957)
- I mean, I've never been on a jury before.- ฉันหมายความว่าฉันไม่เคยอยู่ในคณะลูกขุนก่อน 12 Angry Men (1957)
I've sat on many juries.ผมเคยนั่งอยู่บนคณะลูกขุนหลาย 12 Angry Men (1957)
I thought we'd sit in order, by jury numbers.ผมคิดว่าเราจะนั่งในการสั่งซื้อโดยตัวเลขที่คณะลูกขุน 12 Angry Men (1957)
What do you mean? There are no secrets in a jury room. I know who it was.สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร มีความลับไม่มีในห้องคณะลูกขุนมี ฉันรู้ว่าที่มันเป็น 12 Angry Men (1957)
That doesn't sit well with a jury. Most lawyers avoid it.ที่ไม่ได้นั่งรวมกับคณะลูกขุน ทนายความส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงได้ 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe   FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department   FR: faculté (universitaire) [f] ; département universitaire [m]
คณะกรรมการ[n.] (khanakammakān) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council   FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการการค้า[n. exp.] (khanakammakān kānkhā) EN: trade board   
คณะกรรมการการจัดการ[n. exp.] (khanakammakān kān jatkān) EN: management   
คณะกรรมการการลงทุน[n. exp.] (khanakammakān kānlongthun) EN: investment board   
คณะกรรมการคัดเลือก[n. exp.] (khanakammakān khatleūak) EN: selection committee ; jury   FR: comité de sélection [m]
คณะกรรมการจัดการ[n. exp.] (khanakammakān jatkān) EN: management   
คณะกรรมการชุดย่อย[n. exp.] (khanakammakān chut yǿi) EN: subcommittee   
คณะกรรมการถาวร[n. exp.] (khanakammakān thāwøn) EN: standing committee   FR: comité permanent [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
commission(n) คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administration[N] คณะบริหาร, See also: คณะจัดการ
board[N] คณะกรรมการ, Syn. committee, management
cabinet[N] คณะรัฐมนตรี
choir[N] คณะประสานเสียง
chorus[N] คณะขับร้องหมู่, See also: คณะนักร้องประสานเสียง, Syn. choir, choristers
chorus[N] คณะระบำเพลง
committee[N] คณะกรรมการ, Syn. board, council
council[N] คณะกรรมการ, Syn. committee
court[N] สภา, See also: คณะกรรมการบริหาร
delegation[N] คณะผู้แทน, See also: คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญ่, Syn. embassy, deputation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
board of commissionersn. คณะกรรมาธิกา
brigade(บริเกด') {brigaded,brigading,brigades} n. กองพัน,กองทหารขนาดใหญ่,กลุ่มคนหรือหมู่คณะที่รวมกันเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. vt. จัดเป็นกองพัน,จัดเป็นกลุ่ม, Syn. group,
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest

English-Thai: Nontri Dictionary
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง
bevy(n) กลุ่ม,ฝูง,หมู่,คณะ
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
cardinal(n) พระราชาคณะ
chapter(n) บท,ตอน,สาขา,คณะสงฆ์
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
choir(n) คณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
European Council (name ) คณะกรรมการยุโรป
Central Military Commission (org ) คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง
creep (n) คณะกรรมการการเลือกตั้งประธานาธิบดี (สมัยนิกสัน)
See also: S. Committee for the Re-Election of the President (Nixon's 1972 campaign organizatio
ec (abbrev ) คณะกรรมาธิการยุโรป
See also: S. Europran Commission,
european commission (n ) คณะกรรมาธิการยุโรป
See also: S. EC,
European Council (org ) คณะกรรมการยุโรป
faculty of Medicine (n ) คณะแพทยศาสตร์
Faculty of Sociology and Anthropology (n ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Faculty of Sociology and Anthropology (n ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
federal trade commissionคณะกรรมาธิการการค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
代表団[だいひょうだん, daihyoudan] (n) คณะผู้แทน
内閣[ないかく, naikaku] (n) คณะรัฐมนตรี
労働委員会[ろうどういいんかい, roudouiinkai] (n) คณะกรรมการแรงงาน
学部[がくぶ, gakubu] (n) คณะวิชา (ในมหาวิทยาลัย)
安全保障理事会[あんぜんほしょうりじかい, anzenhoshourijikai] (n) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, See also: 国連

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
理工学部[りこうがくぶ, rikougakubu] (phrase) คณะวิศวกรรมศาสตร์-วิทยาศาสตร์
人文学部[じんぶんがくぶ, jinbungakubu] (n) คณะมนุษยศาสตร์
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (org) คณะกรรมมาธิการยุโรป (EC)
民主改革評議会[みんしゅかいかくひょうぎかい, minshukaikakuhyougikai] (n) คณะปฏิรูปการปกครอง
工学部[こうがくぶ, kougakubu] (n) คณะวิศวกรรมศาสตร์
工学部[こうがくぶ, kougakubu] (n) คณะวิศวกรรมศาสตร์
医学部[いがくぶ, igakubu] คณะแพทยศาสตร์
社会学と人類学の教員[ชะไคกาคุโตะจินรุยกะคุโนะเคียวอิน, ] (n ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
理学部[りがくぶ, rigakubu] Thai: คณะวิทยาศาสตร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
Studienfach(n) |das, pl. Studienfächer| สาขาวิชาที่ศึกษา, คณะที่ศึกษา, See also: S. der Studiengang,
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ข้อเสนอที่ต้องลงมติในที่ประชุม เช่น Ich stelle den Antrag, daß die Fakultät keine ausländische Studenten mehr aufnimmt. ผมขอเสนอให้ทางคณะไม่รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาอีก
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
Redaktion(n) |die, pl. Redaktionen| กองบรรณาธิการหนังสือ, คณะทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดี
Kabinett(n) |das, pl. Kabinette| คณะรัฐมนตรี (ย่อว่า ครม.) เช่น Ohne Blutvergießen besetzten die Militärs die Schaltstellen der Macht, riefen das Kriegsrecht aus und erklärten das Kabinett und den Senat für aufgelöst.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top