Search result for

วิสัยทัศน์

(19 entries)
(0.0837 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิสัยทัศน์-, *วิสัยทัศน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิสัยทัศน์[N] vision, Example: หากได้พบเห็นประสบการณ์ใหม่อาจทำให้เราเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มากขึ้น, Thai definition: ความฉลาดที่จะมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิสัยทัศน์น. การมองการณ์ไกล, วิทัศน์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledge visionวิสัยทัศน์ความรู้ [การจัดการความรู้]
intelligent islandวิสัยทัศน์ของประเทศสิงคโปร์ตามแผน Vision 2000 ที่จะมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในทุกระบบทั้งที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การปกครอง ภาคธุรกิจ การสาธารณสุข การศึกษา และอื่นๆ ของประเทศสิงคโปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ASEAN Vision 2020วิสัยทัศน์อาเซียน พ.ศ. 2563 เป็นเอกสารซึ่งที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและพันธกรณีของอาเซียนที่จะนำประชาชนในภูมิภาคนี้ ไปสู่ (1) การเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพและเสถียรภาพ (2) ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการรวมตัวทางเศรษฐกิจ อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น (3) การเป็นสังคมที่เปิดกว้าง มีความเป็นปึกแผ่นและเอื้ออาทรต่อกัน และ (4) การกระชับความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและโลกภายนอก บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันและมีความเคารพซึ่งกันและกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you and Dad hooked up... he ever talk to you about his vision?ตอนที่พ่อกับเเม่เจอกัน พ่อไม่เคยบอกแม่ เรื่องวิสัยทัศน์เลยเหรอ Pilot (2008)
About what he wanted from the club? About what he wanted from the club? His vision was, you know... what it is.สิ่งที่พ่อต้องการจากคลับ วิสัยทัศน์ของเขา แกก็รู้ Pilot (2008)
He was asking me about his original vision for the club.เขาถามฉันเรื่อง วิสัยทัศน์ดั้งเดิมของเขาสำหรับคลับ Pilot (2008)
Maybe my wisdom is shortอาจเป็นเพราะ วิสัยทัศน์ของข้ายังด้อยนัก Portrait of a Beauty (2008)
Students, this is Lou Landers, visionary scientist and C.E.O. of Amalgamated.นักเรียนทุกคน\ ท่านนี่คือคุณ ลูว์ แลนเดอร์ นักวิทยาศาตร์ผู้มีวิสัยทัศน์ ซี.อี.โอ.ของอะมอลกาเมเดท Superhero Movie (2008)
I'm not crazy. I'm a visionary!ผมไม่ใช่คนบ้า ผมเป็นคนมีวิสัยทัศน์ Superhero Movie (2008)
- I had a vision of a world without Batman.-ฉันมีวิสัยทัศน์ ของโลกที่ไร้แบทแมน The Dark Knight (2008)
I want you to say you're a businessman with visions of being a shipping magnate.ฉันอยากจะบอกว่า คุณเป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกลของการขนส่งทางเรือ ที่มีอำนาจมาก Episode #1.7 (2008)
It seems like it that you do have broader visions that Onassis.ดูเหมือนว่าเธอจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างกว่าเจ้าโอนาซิสนั่น Episode #1.9 (2008)
You have drive, Mr. Brandon, and vision.คุณได้นำ ,คุณแบรนดอน/N และวิสัยทัศน์ Confessions of a Shopaholic (2009)
I think he has a really good view of what's going on in your market and could take you to the next level.และที่ผมขอให้คุณเจอไมเคิล ก็เพราะผมมีเหตุผล ผมว่า เอ่อ... เขามีวิสัยทัศน์กว้างไกล The Girlfriend Experience (2009)
Ladies and gentlemen, shareholders, let's have a warm Equikrom welcome to the man whose personal vision and will to win has turned this company into the market leader it is today.สุภาพบุรุษและสตรี ผู้ถือหุ้น ขอต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่เอควิครอม ชายผู้มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิสัยทัศน์[n.] (wisaithat) EN: vision   

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
視点[してん, shiten] Thai: วิสัยทัศน์ English: visual point

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top